Esti Kurir, 1932. szeptember (10. évfolyam, 195-219. szám)

1932-09-01 / 195. szám

X. ÉVFOLYAM ♦ BUDAPEST, 1932 SZEPTEMBER 1 CSÜTÖRTÖK ♦ 195. SZÁM SZERKESZTŐSÉG ES KIADÓHIVATAL: BUDAPEST. V. VILMOS CSÁSZÁR.ÜT 34 A SZERKESZTŐSÉG TELEFONSZAMA: 28-5-36 KIADÓHIVATALI TELEFON: 12-2.88és 25.4-03 ELŐFIZETÉSI DÍJ EGY HÓRA 2.40 P. NEGYEDÉVRE 7.20 P EGYES SZÁM ÁRA 10 F. CSEHSZLOVÁ- FIÁBAN 1.50 Ke* JUGOSZLÁVIÁBAN 1 50 DINÁR. AUSZTRIÁBAN 20 GR* ROMÁNIÁBAN 6 LEI FŐSZERKESZTŐ: RASSAY KÁROLY Felmentették Baghy Károlynét TECHNIKAI TEVEDESI N égy napig forrt és kavargott az izga­lom a látszata dó-rendelet miatt. A közönségen valóságos pánik kezdett erőt venni. És a kormány három napig hallga­tott. Nem volt egy megnyugtató szava, egy csillapító mondata. Hűvösen szemlélte az izgalmat, hagyta a pánikot úrrá lenni. Ma végre megszólal a kereskedelmi miniszter. S kijelenti, hogy — félreértés az egész. Egy régi és a kormány által el nem fogadott előadói tervezetről van szó, amely techni­kai tévedés következtében került a ren­deletbe. Az ember megáll, fejbeütöt- ten. Mikor a polgárság a legelkeseredet- tebb birkózásban van napi kenyeréért, megélhetéséért, akkor még a tévedések tragédiáját játsszák el neki és végsőkig feszjtik amúgy is agyonterhelt idegeit. Bármennyi türelem és jószándék szorul­jon is valakibe, azt kell mondania: ez nem kormányzás. Nem azért, mert a té­vedés megeshetett — bár az maga is ment­hetetlen. De az egész ügyből a nemtörő­dömség, tehetetlenség kétségbeejtő tünete mered ránk, mintha kormányzat és pol­gárság két különböző csillagzaton élne és sorsunk irányítása a hivatalok szürke ge­béjének nyergében ülne, mely a technika Útvesztőjében bandukol. Meg sem eshe­tett volna a példátlan tragikomikus téve­dés, ha pénzügyminiszter és államtitkárai nem üdülnek, egyszerre mind a hárman Vagy ha az országos izgalom hallatára kegyesen megszakítják nyaralásukat és hazasietnek. A „technikai tévedés" rögtön kiviláglott volna s vége lett volna pánik­nak és izgalomnak. De nem volt sürgős, nem volt fontos. Aminthogy semmi sem sürgős és fontos. Legfeljebb harmadnapra, izgalmak és indulatok után kijelentik, hogy semmi az egész — technikai tévedés. * Legyen vége E z nem kormányzás, ez kínos és ke­serves továbbvurstlizás — nem is lehet más, mig véget nem vetnek a moz­dulatlanság politikájának, az apró foldoz- gatásofknak. És amig vége nem lesz az általános szünetnek, nagy vakációnak is. Nemcsak a pénzügyminiszter pihent és két államtitkára, miközben a látszatadó technikai tévedése korbácsolta az indula­tokat, de pihen az egész hivatalos köz­élet, pihen a kormányzati aktivitás, mi­közben az ország a krízisben fuldoklik. Üljön egybe a parlament, vesse fel a problémákat, vitassa meg a kormány cse­lekedeteit és terveit. Gyűljön tanácsko­zásra az országos bizottság — vagy osz­lassa fel a kormány, ha működésének nem érzi szükségét. Mozduljunk meg a tes- pedésből, térjünk vissza a legboldogabb békeidőket is megszégyenitő, nyugodalmas nyári vakációból. Ébredjen fel végre a kormány s lássa meg, hogy ez igy nem mehet tovább. Technikai tévedésekkel kor­mányozni nem lehet — de ilyen időkben még azzal sem, ha sikerül a technikai té­vedéseket elkerülni. Elgondolás kell, át­fogó terv, aktivitás. A végtelenbe nyúló nyári vakáció helyett. Berlin, augusztus 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A keddi nap Papén taktikai győzelmével végződött. Papén kancellárnak az biztosit helyzeti előnyt, hogy kezében van a birodalmi elnök házfel­oszlató kézirata. A keddi iilés legélénkebb mozzanata a nemzeti szocialisták vezérének, Göring szol­gálaton kiviili kapitánynak beszéde volt, akH, mint ismeretes, a birodalmi gyűlés elnökévé választottak. A lapok kiemelik Göring beszédének azokat a részeit, amelyekben hangsúlyozottan beszélt a centrum pártról mint olyanról, amely a nemzeti közösséghez tartozik. Úgy látszik, megfeledkezett arról — Írja a Vossische Zeitung —, hogy a centrum pártot még rövid idővel ezelőtt a nemzeti szocialisták «a nem­zet pestisének* nevezték. Feltűnőnek tartja a lap azt is, hogy éppen Göring kapitány kelt most a parlamentarizmus védelmére, az a hitlerista vezér, aki az utóbbi években állandóan a parlamentarizmus intéz­ménye ellen agitált. A német nemzeti párt lapjai szintén élesen szembefordulnak a nemzeti szo­cialisták és a centrumpárt koalíciójával, amelyet halvasziiletett intézménynek nevez­nek. A Lokalanzeiger rámutat arra, hogy milyen politikai árnyalatokból tevődött ösz- sze ez a koalíció, végül megállapítja, hogy elképzelhetetlen ilyen politikai összetételű koalíció huzamosabb ideig való fentartása. Hindenburg ragaszkodik Papén hivataiban- maradásához Berlin, augusztus 31.’ (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Papén kancellár, Gayl báró belügyminiszter és Schleicher tábornok hadügyminiszter szer­dán reggel hazaérkeztek Ncudeckhől s a kancellár délutánra minisztertanácsot hívott össze, amelynek célja azonban kizárólag a kormány többi tagjának tájékoztatása a neu- deeki tanácskozások eredményéről. Hindenburg elnök teljes egészében jóvá­hagyta a ncudecki konferencián a kor­mánynak a birodalmi gyűléssel szemben elfoglalt álláspontját. Neudeckben kedden este egyébként újabb tanácskozás volt Hindenburg elnök és a mi­niszterek között, jóval azután, hogy kiadták a hivatalos kommünikét a neudecki értekez­letről. Erről a második tanácskozásról illeté­kes helyen kijelentették, hogy nemcsak a to­vábbi belpolitikai fejleményeket illetően áll fenn teljes összhang Hindenburg elnök és a kormány közölt, hanem arranézve is, hogy a Pápen-kormánynak változatlanul hiva­talában kell maradnia. Hindenburg elnök a legnyomatékosabban hangsúlyozta, hogy feltétlenül ragaszkodik a jelenlegi birodalmi kormányhoz. Ezt az illetékes közlést főleg azért adták ki, mert a késő éjszakai órákban olyan hirck terjed­tek el Berlinben, hogy Hindenburg elnök meg­változtatta álláspontját és hajlandó felhatal­mazást adni a kormánynak kompromisszu­mos tárgyalások megkezdésére a nemzeti szo­cialistákkal és a centrummal. Papén — a hí­resztelések szerint — a párizsi német nagy- követség élére kerülne, Hoesch dr. jelenlegi párizsi nagykövet pedig a londoni német nagykövetséget venné át. Tény, hogy a német kormány részéről már egy héttel ezelőtt érdeklődtek a francia* kormánynál, hozzá­járulna-e Papén párizsi nagyköveti ki­nevezéséhez. ■ * Berlin, augusztus 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távit,ata.) A Kniserhof-szállodábnn szerdán délben újabb tárgyalások kezdődtek Hitler Adolf és a centrumpárt több vezető politikusa ', között. Kormánykörökben a tárgyalások kilátásait továbbra is pesszimisztikusan Ítélik meg, a centrum és a nemzeti szocialista párt köré­ben azonban egyre nő az optimizmus. A legközelebbi napokban egyébként . kor­mány is újból megkezdi tárgyalásait a cent­rummal és a nemzeti szocialista párttal, ab­ban a reményben, hogy talán mégis sikerül valamilyen kiutat találni, amely lehetővé teszi a birodalmi gyűlés feloszlatásának el-< kerülését. Kedvetlen a berlini tőzsde Berlin, augusztus 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A kormány és a parlament között kitört konfliktus, különösen pedig a „neudecki vert senyfutásban“ megnyilvánuló belpolitikai bi­zonytalanság nagy kedvetlenséget okozott a tőzsdén. Már a kora délelőtti magánforga­lomban nagyarányú kínálat volt a piacon s a tőzsde megnyitásakor is változatlanul nvot mott maradt a hangulat. Az árfolyamok valat mennyi értékkategóriában lemorzsolódtak. Hindenburg nem fogadja Göringet Berlin, augusztus 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Hindenburg elnök nem teljesítette a biro­dalmi gyűlés újonnan megválasztott elnöksé­gének azt a kérését, hogy fogadja sürgősen neudecki kastélyában az elnököt és a három alelnököt, akik tájékoztatni akarják őt a való helyzetről. Hindenburg szerdán délben táviratot küldött Göring nemzeti szocia­lista képviselőnek, a birodalmi gyűlés el­nökének és közölte Göringgel, hogy nem tartja helyén-* valónak az uj elnökség szándékát. Á jövő hét folyamán amúgy is viszatér Berlinbe, kéri te-, hát a parlament elnökségét, várjanak addig látogatásukkal. Most már bizonyos, hogy Papén kancellár feltétlenül bemulatkozik az uj birodalmi gyű-, lésben és elmondja programbeszédét. A pro­grambeszéd elmondására valószínűleg az uj gazdasági szükségrendeletek kibocsátása után, vagyis körülbelől jövő hét közepén kerül majd sor. Berlin, augusztus 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Majdnem valamennyi lap hosszasan foglalkoi zik a birodalmi gyűlés tegnapi ülésével. A Lokalanzeiger az uj birodalmi gyűlés meg­Mas Osztálysorsjáték Ma; Közgazdasági melléklet ■ " 1 1 1 1 i in . , . . i . . » A kancellár kezében van Hindenburg birodalmi elnök házfeloszlató kézirata Papén győzött a „neüde cki versenyfutásban" Hitler lapja Papén lemondását követeli Németország izgalmas pillanatai a döntés előtt

Next

/
Thumbnails
Contents