Esti Kurir, 1932. október (10. évfolyam, 220-244. szám)

1932-10-01 / 220. szám

Budapest, 1932 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY október 1, szombat RKimECYÉSRKIJOn Tovább tart a tülekedés az egységes pártban a miniszteri tárcákért Az egységes párt még reménykedik, hogy sikerül a listán változtatásokat kiharcolni - A kisgazdák neheztelnek Bethlenre, aki szerintük cserben hagyta őket A z egyik ajtón kimegy egy csöndes, kissé hajlott, finom öreg ur. Sokat nem visz magával a miniszterelnökségről, legfeljebb kurta angol fapipáját, egy csomó tapasztalatot, keserű kiábrándulást és megvetést az emberi gyengeségek, az érdekek mohó falánksága iránt. De ha ma lelkét a csalódás fogja is el, nem azért, amiért az utód dicsérete közben nem ju­tott elismerő szó neki, aki válságos pilla­natban vállakozott heroikus feladatra s átvette az előd súlyos terheit, de amiért szándéka hideg és ellenséges meg nem értésen, kicsinyes érdekeken, megrende­zett pretoriánus lázadáson szenvedett is hajótörést: Károlyi Gyula gróf nem min­den büszkeség nélkül vállalhatja a tizen­három hónapot, melyet a kormányzat élén — értéket jelentő munkatársaival — töl­tött. Mikor egy esztendővel ezelőtt a ha­talmat átvette, egy hisztérikus hangulaton kellett úrrá lennie. Az egységespárt a fe­lelősségnek, fiz év végzetes politikájának súlya alatt a rémült védekezésbe mene­kült; Bethlen István gróf hetekig óvako­dott akár csak meg is jelenni a törvény­hozásban; a nemzetet határtalan elkesere­dés és indulat hevitette. Akkor jött Ká­rolyi Gyula gróf és puritán tisztességével felkeltette a reménységet az erkölcsi meg­újhodásban fiz év süllyedése után; féket vetett a könnyelmű tékozlásra tiz év lel­kiismeretlen gazdálkodása után s a vá­lasztójog kérdésében az erkölcstelen nyílt szavazással szemben erkölcsöt és tisztessé­gét akart úrrá tenni a politikában a titkos választással. Nem kutatjuk már az okokat, amelyek lehetetlenné tették, hogy Károlyi Gyula gróf a maga elgondolását megvaló­síthassa. De azt hisszük, hogy nem is so­kára, elkövetkezik az idő, mely igazolni fogja az igyekezetét, mely erkölcsi téren a szigorú puirtanizmust, a közélet tiszta­ságát, politikai téren az erőszaktól való eltávolodást és jogfejlődést, gazdasági té­ren pedig azt a megnyugvást próbálta helyreállítani, hogy a polgárság nyomorú­ságában meghozott áldozatok nem a lel­kiismeretlen tékozlás csatornáin folynak el. Ha most távozik: ezt az érzést megér­demelten \ihefi magával Károlyi Gyula gróf. * A másik ajtó erélyes mozdulattal vá­gódik ki. Gömbös lép be rajta is­merős ismeretlenek kíséretében. Mit hoz? — nem mondta eddig. De nincs is szük­ség részletekre. Többet beszél hosszú pro­gramoknál az a néhány szó, amivel Bethlen István gróf tegnap bemutatta: íme a párt fia. A rokoni viszonynak talán nem legszabatosabb megjelölése ez. Göm­bös Gyulát, aki a nyílt választójog oktroj- szerü, erőszakos bevezetése után a mai többséget tulajdonképpen megteremtette, bízvást lehet a párt apjának nevezni. De ez végeredményben egyre megy. Bethlen István gróf nyilván csak azt a szoros vér­ségi kapcsolatot akarta jelezni, amely az uj miniszterelnököt és a régi pártot, a régi rendszert összeköti. A párt fia Göm­bös Gyula, a rendszer szülötte. S ez vilá­gosan kijelöli útját is. Közbeeső elkanya- rodásoktól eltekintve Gömbös Gyula ösz- szeforrott a páttal — azzal a szellemmel, mély tiz évig az országon uralkodott, amely egy rövid, reményt gyújtó kísérlet után most újból, teljes fegyverzetben je­lentkezik. Gömbös Gyula, rövid szünetek­kel, részese volt a tízéves rendszernek és a hatalomnak, ő és a párt együtt: jelentik a tökéletes visszatérést, a rendszernek is­mét hatalomba iktatását. Visszakanyaro- dást oda, ahonnan egy év előtt más irány­ba próbált indulni a magyar élet — vagy visszakanyarodást még messzebbre egy évtizeddel hátra. Ezt jelenti az, aki jön; ezt jelentik Bethlen István gróf szavai: — a párt fia. A kormányválság kilencedik napján megtörtént Gömbös Gyula dezignálása. A kijelölt miniszterelnök ma délután már bemutatja minisztereinek listáját a kormányzónak és az uj kor­mány kinevezéséről szóló kormányzói kéziratokat holnap közli a hivatalos lap. Hétfőn eskütétel. Minden pontosan, menet­rendszerűen történik, amint azt Gömbös kör­nyezetében még a válság megoldását előké­szítő kormányzói kihallgatások elején meg­mondották. A Gömbös-kormány listája tegnapelőtt ke­rült nyilvánosságra, a kimaradt ministzerjelöl- lek rögtönzött palotaforradalma azonban eredménnyel járt: Gömbös Gyula tegnap este mutatkozott az egységes pártban mint dezignált miniszterelnök és bár az ilyenkor szokásos lelkes éljenzés nem maradt el, tárgyilagosan meg kell állapítani, hogy az egységes párt különböző csoportjai még mindig reménykednek abban, hogy Gömbös kormánylistáján az utolsó pilla­natban sikerül még további változtatáso­kat kiharcolni. Mint jó példa áll előttük Kállay Miklós esete, mert hiszen köztudomású, hogy az ő földművelésügyi minisztersége csak tegnap, Bethlen határozott közbenjárása következté­ben jött létre. A legnagyobb csalódottságot az egységes párt kisgazdacsoportja érzi. A kormánypárti kisgazda képviselők elkese­redetten hangoztatják, hogy bár ők a párt leg­nagyobb csoportja, ők az a kőszikla, amelyre Bethlen gróf annak idején felépítette uralmát, ennek ellenére minden oldalról a legmos- tohdbb elbánásban részesülnek. Rossz néven veszik, hogy Bethlen gróf a legutóbbi döntő napokban is teljesen ma­gukra hagyta őket, most is közömbösséget mutat személyi kiván­Akármilyen irányban történik meg a vég­leges döntés, az egységespárt különböző csoportjainak teljes megnyugtatása semmi esetre sem fog sikerülni. Ezzel tisztában van maga a dezignált minisz­terelnök is, úgyhogy beavatott helyen feltétlenül bizonyosra veszik a parlamenti erőknek rövid időn belül bekövetkező át­csoportosulását. Számítanak arra, hogy az egységespárt egy csoportja és Gömböt Gömbösnek az utolsó pillanatban enged­ményt kellett tennie és Így foglalja el Kállay Miklós Darányi Kálmán helyét a földművelésügyi minisztérium élén. Az eredeti lista egyébként — legalább is eb­ben a pillanatban — változatlanul áll: miniszterelnök és honvédelmi miniszter: Gömbös Gyula, külügyminiszter: Tomcsánjrt Vilmos Pál, belügyminiszter: Kercsztes-Físcher Fe­renc, igazságügymintszter: Lázár Andor, pénzügyminiszter: Imrédy Béla, kultuszminiszter: Hóman Bálint, kereskedelmi miniszter: Kozma Miklós. ságaikkal szemben, Gömbös pedig nem haj­landó nekik engedményeket tenni. Amikor ma délelőtt elterjedt a hir, hogy Gömbös Gyula már a kora reggeli órákban hosszas tanácskozást folytatott Marschall Fe­renccel, az egységespárti kisgazda csoport föld- mivelésügyi miniszterjelöltjével, ehhez minden oldalról messzemenő magyarázatokat fűztek. Maga Marschall Ferenc azonban kijelentette a tanácskozás után, hogy kizáróan gazda­sági kérdésekről tárgyalt a dezignált miniszterelnökkel, politikai kérdések egy­általán szóba sem kerültek. Az egységespárti kisgazdák azonban ennek ellenére sem adják fel minden reményüket, az utolsó pillanatokig bizakodnak, hogy végül mégis csak sikerülni fog saját emberüket tár­cához juttatni. Egyesek még a kultuszminisz­teri tárca sorsát sem tartják elintézéttnek. A reggeli lapok Kornis Gyula kultuszminiszter- jelöltségéről imák, ezzel szemben Gömbös környezetének tudomása szerint még mindig az eredeti terv: Hóman Bálint kultuszminisztersége áll előtérben. Hóman Bálintnak felsőházi taggá való kineve­zését mindenesetre elintézettnek tekintik. között előbb-utóbb kenyértörésre kerül a sor. És az esetleges kilépésnek az ellensúlyozására Gömbös máris megtesz minden előkészületet. Tárgyalásokat folytatott Ulaln Ferencen és Eckhardt Tiboron kívül Wolff Károly- lyal is és Így arra számit, hogy biztosít­hatja a független kisgazdapárt és a ke­reszténypárt egy-két tagjának szimpátiá­ját. Megbeszélést folytatott legutóbb régi barátjá­val, Somogyi Bélával is, aki eddig pártonki­vüli képviselő volt, most azonban hamarosan — már holnap délelőtt — bejelenti az egységes pártba való be­lépését és fontos szerephez fog jutni at egységes párt­nak Gömböt elgondolásai és céljai szerint való átszervezésében. Somogyi Bélával együtt sze­rephez jut Marton Béla, aki Gömbösnek MOVE elnök korában titkára volt, most pedig a MOVE elnöke. Gömböt mindenesetre nagy súlyt helyez arra, hogy legbizalmasabb bará­taival vegye magát körül és éppen ezért nem hajlandó arra, hogy az egységespárt egyes csoportjainak kedvéért személyi kérdésekben további engedményeket te­gyen és elejtse barátait, akiknek mindenképen mi­niszteri tárcát, vagy másféle vezető szerepet kíván biztosítani. Nem törődik azzal, hogy ba az egységes­pártból kilépések történnek, mert azt reméli, hogy a kilépő képviselőket másokkal tudja pótolni, akik máris hajlandó­nak nyilatkoztak támogatására, esetleg az egy­séges pártba való belépésre is. Ilyen körülmények között kétségtelennek látszik, hogy a Gömbös-kormány kinevezése a parla­menti erők jelentékeny átcsoportosulását fogja előbb, vagy utóbb megindítani. Az ellenzéket hidegen hagyják ezek a taktikai húzások, amennyiben el van határozva arra, hogy a legenerglkusabb harcot Indítja meg ■' tízéves rendszer feléledésével szemben. — A Gömbös-kormány kinevezése — mon­dotta az «Esti Kurír* munkatársának Pállá- vicini György őrgrél, — kétségtelenül a tízéves rendszer feltámasztását jelenti, ml tehát ájult erővel folytatjuk a nemzet­rontó rendszerrel Ütemben azt a küzdel­met, amelynek célja: ezt a rendszert ,ezt a szellemet az ország jövőjének biztosí­tása érdekében végleg megbuktatni. Károlyi Gyula gróf ma 'délelőtt utoljára tar­tózkodott hivatalában. A miniszterelnökség tisztviselői kara ünnepélyesen készült elbú­csúzni tőle, <5 azonban kitért a formalitás elöl- Gömbös Gyula mór korán reggel, nyolc óra­kor megjelent a miniszterelnökségen, Darányi Kálmánnal folytatott tanácskozást és távozott még mielőtt Károlyi gróf megjelent volna hi­vatalában. Károlyi előbb Pesthg Pál, majd Ripka főpolgármester bucsulitogatásál fo­gadta, később pedig Bethlen István gróf ke­reste fel, aki azonban öt pere múlva már tá­vozott is, holnap pedig visszautazik Lilla­füredre. Újabb nehézségek Délután félkettő órakor terjedt el a Várban az a hir, hogy Gömbös kormánylistájának végleges összeállítása körül még mindig lázas tár­gyalások folynak. Egy-két lemaradt miniszter]elölt érdekében elkeseredett harc indult meg és ennek kivet­Gömbös tárgyalásai Eckhardttal, Ulainnal és Wolffal A kisgazdák rossz névenveszik Bethlentől, hogy magukra hagyta őket 1 I f \j/\j Jí. b ) \v r ^ V jf ' mfl; RRPIOmCLLCKLET rl j ft Tlpfj H AlUl

Next

/
Thumbnails
Contents