Esti Kurir, 1933. március (11. évfolyam, 49-73. szám)

1933-03-01 / 49. szám

A HAROMEZEBÉVES EMBER XI. évfolyam 49. szám MA: OSZTÁLYSORSJÁTÉK 10 fillér Budapest, 1933 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY március 1, szerda Több mint ezer szenzációs letartóztatás Német­országban a kommunista £ puccskísérlet miatt Letartóztatták Ludwig Remit, Egon Erwin Kischt, Max Ho- dannt, Tháimann volt birodalmi elnökjelöltet, valamint a biro­dalmi gyűlés és a porosz országgyűlés összes kommunista képviselőit - Izgalmas részletek Berlin történelmi napjáról t Berlin, február 28. (Wolíf.) A hivatalos porosz sajtószolgálat jelenti: • Hétfőn este lángokban állott a német birodalmi gyűlés épülete. Göring birodalmi miniszter, a porosz bel­ügyminisztérium vezetésével megbízott biro­dalmi biztos helyszínre érkezése után Jiaia- déktalanul megtette az összes szükséges in­tézkedéseket. A borzalmas tiizkatasztrófáról érkező jelentések vétele után Hitler biro­dalmi kancellár és Papén helyettes kancellár is azonnal a birodalmi gyűlés épületéhez sietett. A birodalmi gyűlés épületének felgyujíása minden kétséget kizáróan a legsúlyosabb természetű gyújtogatás, amely valaha is elő­fordult Németországban. A rendőri nyomozás megállapította, hogy a birodalmi gyűlés épületében a földszinttől a kupoláig mindenütt tüz- csórák voltak elhelyezve, amelyek káiránykészitményhől és gyujtótölté- nyekből állottak. Ezeket a tüzcsóvákat a birodalmi gyűlés borszékeiben, nyom­tatványai között, ajtókon, ablakokon, függönyöknél, faburkolatokon és más könnyen gyúlékony helyeken helyezték ' el a gvujtogatók. Egy rendőrtisztviselö a sötét épületben több embert látott, akik égő fáklyákkal rohantak fel és alá. A rendőrtisztviselő azonnal fegyverét hasz­nálta. Sikerült az egyik tettest letartóz­tatni. Megállapítást nyert, hogy azonos a hol­landiai Leydenből származó 24 éves Van dér Lübbe kőművessel, akinek szabálysze­rűen kiállított hollandi utlvele volt. Lübbe kijelentette, hogy tagja a holland kommu­nista pártnak. A' birodalmi gyűlés épületének középső szárnya teljesen leégett.­Az ülésterem elpusztult. A kár sokmilliő. A merénylő Berlin, február 28. A „12 Elír Blatt“ ina reggel beszélgetést folytatott az amsterdami rendőrkapitány­sággal, amely szerint a letartóztatott kom­munista Leydenbe való ismert hollandi hajtogató. Az amsterdami rendőrség, Iliikor a „12 Uhr BIatt“-tól ma reggel a nevet hallotta, azon­nal tisztában volt vele, hogy kiről van szó és kijelentette, hogy a letartóztatott szülő­városának, Leydennek rendőrfőnöksége a gyújtogató személyi adatait számtalan ko­rábbi ügy irataiból igen jól ismeri. Líibbe 1S09 január 13-án Leydenben szü­letett, múlt hónapban töltötte be tehát 24-ik életévét. A kőműves-mesterséget tanulta ki és Leydenben dolgozott, ahol mint felfor­gató kommunistát ismerték és ilyen irány­ban fejtett ki tevékenységet. Az illetékes hatóságoktól 1931 áprilisá­ban kiil'öldi útlevelet kért állítólag azért, hogy Oroszországba utazzék. Az útlevelet meg is kapla és ettől az időtől Lübbe eltűnt Leydenből. Ma éjszakáig semmit sem hallottak felőle. A berlini holland' követség ma reggel érint­kezésbe lépett kormányával és valószinüleg a délelőtt folyamán tájékoztató tárgyalá­sokba bocsátkozik a német korniánvkörök- fi kel. Letartóztatják a kommunista képviselőket Berlin, február 28. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) ’A hivatalos vizsgálatról és a kormányintéz­kedésekről a hivatalos sajtószolgálat a kö­vetkezőket jelenti: „A Kari Liebknccht-ház rendőri átkutatásánál inétermázsaszánira találtak röpiratokut, amelyeknek átvizsgálása folyamatban van. A rendőrség rengeteg olyan utasí­tást talált, amelyek arra vonatkoznak, hogy bolsevista módszerek szerint kell végrehajtani a kommunista terrort. Az utasítások értelmében u kormányh-itó- sági épületeket, múzeumokat és életfontos­ságú állami üzemeket föl kel! gyujtani. Oly in utasítások is vannak, hogy a zavar­gásoknál és összeütközéseknél asszonyokat és gyéreiteket kell a bolsevista csapatoknak maguk előtt kergetniük és ügyeljenek arra, hogy ezek között rendőrök családtagjai le­gyenek. A bolsevisták súlyos fosztogatá­sokra is készültek. A birodalmi gyűlés palotájának fclgyuj- tása volt a jeladás a bolsevista terror­akció megkezdésére. Ezeket a terrorcselekményeket egy terv­szerűen kidolgozott program alapján akar­ták végrehajtani. A birodalmi gyűlés palo­tájának tűzvésze tett volna a jel a polgár­háború kitörésére. Kedden délután négy órára tervezték az általános fölkelést és a kommunista bandák készen állottak a nagy foszto­gatásra. Ezen a napon merényleteket akartuk végrehajtani különböző szemé­lyiségek ellen és a békés lakosság élete s vagyona nagy veszélyben forgott. A középületeket és az életfontosságu üze­meket rendőri csapatok őrzik. A rendőrség riadóautói kercsztüi-kasul járják a fővárost és védik a veszélyeztetett városrészeket. I’Oii. zország egész rendőrsége készült­ségben van. Szolgálattélelre behívták a kisegítő rendőr- csapatokat is. (Mint ismeretes, néhány nap­pal ezelőtt a nemzeti szocialista roham­osztagok nagy részét kisegítő rendőri szol­gálatra osztották be.) KA kommunista birodalmi gyűlési kép­viselő ellen olyan súlyos gyanuokok merültek fel, hogy letartóztatásba He­lyezték őket, mig a birodalmi gyűlés kommunista frakciójának többi tagját esvelőre őrizetben tartják. A kommu­nista lapok megjelenését négy hétre betiltották és ez idő alatt kommunista röpiratokat és plakátokat sem szabad kinynmaíni. A szociáldemokrata lapo­kat 14 napra tiltották be és két hétig néni szabad a szocialistáknak röpirato- ; kát és plakátokat előállitaniok.“ „A szociáldemokrata párt ellen — mondja a hivatalos jelentés — azért kellett eljárni, mert a gyújtogató beismerte, begy a szocia­listákkal is összeköttetésben állott. Ez a val­lomás rávilágított arra, hogy a komniunista- ízociáldemokrata egységfront már műkö­dik.44 „Göring birodalmi belügyminiszter — igy ( végződik a hivatalos közlemény — a veszé­lyeknek ebben a súlyos órájában felszólítja a német nemzetet, hogy őrizze meg fegyel- i iné! és elvárja a lakosságtól, hogy teljes mértékben támogatja őt, mert saját szemé­lyében felel a lakosság élet- és vagyonbiz­tonságáért/4 GÖring helyettes porosz kormánybiztos in­tézkedéseit a kora hajnali órákban végre­hajtották. A kommunista képviselőket inár beszál­lították a rendőrségr és a szociálist;’ és kommunista lapokat elkobozták. Ke­véssel éjfél után számos rendőrautó ál­lott meg a szocialista és kommunista lapok nyomdái előtt és abban a pilla­natban hatoltak be a nyomdaépUletck udvaraira, amikor éppen útnak indítot­ták az első lappéldányokat. A szociál­demokrata Vorwaerts és a kommunista Welt uin Morgen napilapok természete­sen szintén nem kerülhettek nz utcára és valamennyi kinyomtatott lappéldányt lefoglalta a rendőrség. Éjféltájban nagyobb rendőrrsaput szál­lotta meg a porosz tartománygyülés palotá­ját, mert attól tartottak, hogy ezt az épüle­tet is felgyújtják. A német szociál­demokrata párt nyilatkozata Berlin, február 28.- (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) A német szociáldemokrata párt elnöksége nyilatkozatot tett közzé, amelyben hang­súlyozza, hogy a szociáldemokrata sajtó betiltása nem támaszkodhatikr .semmiféle törvényre vagy szükségrendeletre. A nyilatkozat azután élesen tiltakozik a fel­tevés ellen, hogy a német szociáldemokrata párt összeköttetésben állt a birodalmi gyű­lés gyujtogatóival. Liivínov népbiztos Berlinben Berlin, február 28. (.Ír Esti Kurír tudósítójának távirata.) A berlini szovjet nagykövetségen szerdán délelőtt nagy ünnepi reggeli lesz. Litvinov külügyi népbiztos szerdán reggel . Géniből jövet

Next

/
Thumbnails
Contents