Esti Kurir, 1933. május (11. évfolyam, 98-121. szám)

1933-05-02 / 98. szám

MR: KHTflLin CRRNÖ XI. cvfo 98. szár Budapest, 1933 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY május 2, kedd A MUKKÁ ÜNNEPE Nem tartozunk azok közé, akik az okokat fürkészik, hogy a május 1-i munkaszünet az idén miért maradt el Magyarországon. Egyszerűen tudomásul vesszük, hogy a munka ünnepét az idén úgy ülik meg, ahogy ehhez az ünnephez talán legméltóbb is: munkával. Lehet­nek idők, amikor a nagyszabású de­monstrációk, a festői tömegfelvonulások többet jelentenek a hétköznapi munka szürkeségénél és amikor nem látszik paradoxnak az ünnepi pillanat, amely a munka eszményének jegyében a munkát szakítja meg. Ma, fájdalom, olyan vilá­got élünk, amelyben szürke hétköznapi munkához jutni maga is fényes ünnep- számba megy és amikor igazán érthető, ha minden becsületes és dolgos ember, aki a szerencsében részesül, hogy mun­kához juthat, nem akarja tevékenységét semmiféle politikai, vagy társadalom- politikai meggondolásra való tekintettel sem félbeszakítani. Ma mindenkinek ereje teljes megfeszítésével, szellemének és izmainak teljes résenlétével kell ki­vennie a részét a nemzeti építő munká­ból, s a látszólag szürke feladatok elvég­zése közben tudatában kell lennie an­nak, hogy nagyobb és ragyogóbb dolgot müvei, mint akik energiájukat az építés­ben való részvétel helyett, az építés esz­méjének — elismerjük — pompázatos- ságában és dekorativitásában, impozáns ünneplésében élik ki. Németországból fényes és nagy­szabású ünnepségekről érkeznek hírek. Méreteik meghaladják a legvérmesebb amerikai fantáziát is. A tempelhofi me­zőn egymillió embert gyűjtenek össze: ez lesz a világtörténelem legnagyobb népgyülése. Négyszázméteres tűzijáték- fronton ezer világitóbombát röpítenek fel: ez lesz a világtörténelem legnagyobb tűzijátéka. A sötét égbolton két egy­másba kulcsolódó kéz jelenik majd meg s alatta hatalmas betűkkel a következő felírás: „A német munka napja.“ Ez lesz a legnagyobb kézpár, mely valaha Is sötét égbolton megjelent, — annál in­kább, mert eddig semilyen sem jelent meg rajta. A rendezés bizonyára sziv- elállitóan tökéletes lesz: azt mondanók, hogy reinhardti, ha ez a jelző nem volna difTamáló a Harmadik Birodalom urai­nak szemében. A munka ünnepe nagy­szerű lesz. Hogy nyomában a murika milyen lesz, arról már kevesebb konkré­tumot hallhatunk. Ne irigyeljük a boldog ünneplőket. Szeressük inkább a saját kicsiny boldog­talanságunkat, melynek nincs tűzijátéka, nincs világitó bombája és hála Istennek, egyéb bombája sem, de van vigaszul egy szolidan megalapozott, az élet valóságos lényeibe ágyazott, szerény és mégis föl­emelő reménysége: hogy egy tehetséges, tisztaszivü, nobilis gondolkozásu nemzet, melyben mindenki szilárdan áll a maga posztján és serényen végzi el feladatát, a legsúlyosabb időkben is megtalálja a maga boldogulásának útját. Garantálják ezt a dolgos magyar értelmiségi rétegek, kereskedők, iparosok, gyári munkások és földmivesek milliói Ugyanúgy, mint -— időnként — a komoly érdeklődés és a szociális együttérzés megnyilatkozásai olyan emberek részéről, akiket szárma­zás, vagyon, vagy kiváló kvalitás magas pozícióba emelt. Éppen tegnap lehettünk tanúi annak, hogy egy királyi herceg milyen odaadással, bensőséges hozzá­értéssel és józan bátorsággal nyúlt a magyar nép legszegényebb millióinak legégetőbb problémájához, s hogv az előkelő kör, amelyben erre vonatkozó Bethlen István grófot súlyos lovasbaleset érte Ifikén Ma délelőtt érkezett a hír Budapestre, hogy szombaton a kora délutáni órákban súlyos lovasszerencsétlenség élte Bethlen István gróf . volt miniszterelnököt inkei, bir­tokán. . Bethlen István gróf husvét óta tartózkodik lenn a birtokán és idejének nagy részét gaz­dasági ügyek kötik le. Rendes napi. program­jához híven délelőtt és délután is kiszokott lovagolni és egy ilyen sétalovaglás alkalmá­val történt vele a baleset. Szombaton a kora délutáni órákban Beth­len István gróf kedvenc hátaslován elindult a kastélyból; hogy bejárja a gazdaságot. Alig ért néhány száz méternyire a háztól, amikor t , < . ­lova eb utmenti árok oldalán megcsú­szott. Az állat ijedtében megbokrosodott és egy szempillantás alatt lovasát levetette a hátá­ról Bethlen István nem tudta már a lovát megfékezni, kirepült a nyeregből és a közben íöldrebukó paripa alá került. A szerencsétlenséget csakhamar észrevették a kastélyból, azonnal kirohantak a baleset színhelyére s Bethlen Istvánt kiszabadították, veszedelmes helyzetéből. Nyomban ágyba- fektették, mert arca és feje több helyütt erősen vérzett. A balesetről telefonon értesítették Takách Zoltán dr. főorvost, a nagykanizsai közkór­ház vezető sebészét, aki az értesítés vétele után nyomban autóra ült és.kihajtatott Inke- pusztára. Takách főorvos megvizsgálta Beth­len István grófot, sérüléseit bekötözte, s meghagyta, hogy a sebesült egyelőre ágyban maradjon.. , • • • • ..............- - .. ..: ; k t‘Esti'Kiitir munkatársa ma délelőtt te­lefonon beszélt Takách Zoltán dr..főorvossal, aki Bethlen István gróf balesetéről a követ­kezőket mondotta: — A kegyelmes urat súlyos lovasbaleset érte. Szombaton délután sétalovaglás közben megbokrosodott lova levetette és testének több helyén meglehelősen súlyos zuzódásoi kát szenvedett. A legsúlyosabb sérülést aa orrán kapta, amennyiben már, az első vizs­gálat alkalmával megállapitottam, hogy orrcsonttörést szenvedett. Ezenkívül megsérült a balkarján, az arcán és nya­kának jobboldalán. A mai napon a volt' miniszterelnök uij állapotában lényeges javulás állott be. Remélhetőleg néhány napon belül' elhagyV hatja az-ágyat. A Magyar Távirati Iroda Bethlen István; gróf balesetéről a következő hivatalos jei lentést adta ki: . "Az- MTI 'tatról értesül, hogy'- 'Bettiién " feli ván grófot szombaton délután Inkán köny-t nyebb természetű lovasbaleset érte. Ez alkai lommal karján és arcán zuzódásokat széni vedett. A helyi orvos megvizsgálta és kői zölte, hogy aggodalomra semmi tekintetben, nincs ok. A zuzódások lefolyása könnvii lei folyású lesz. Lázas hangulatban ülik meg Németországban a ^nemzeti munka ünnepét^ Kirobbanással fenyeget az ellentét a hitleristák és a fekete-fehér-piros pártok között - Százezer gyereket vezénye Itek ki az utcára a nemzeti szocialisták Berlin, május 1. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Németországban példátlanul lázas hangulat­ban ülik meg a május 1-re hirdetett anem­zeti munka ünnepét*. Az előkészületek hetek óta folynak, hogy ezt az ünnepet, minél na­gyobb méretűre tegyék; a nemzeti szocia­lista vezetők büszkén hirdetik, hogy olyan nagyszabású tűzijáték cs olyan óriási népgyülés lesz a Tempelhof- tércn, amilyet még nem látott Európa. Berlin városa tarkáink a fekete-fehér-piros és főként a horogkeresztes zászlóktól s a hatalmas feliratoktól: aBecsüljétek a munkát és tiszteljétek a munkást.» «Német munka — német jövő!* A középületeket, magánházakat, valamint a villamoskocsikat is rengeteg zöld levél lepi be. Berlin belvárosában mintegy ötszáz transzparens áll a ünnep szolgálatában. A Pariser Plalzon egy virágokból készült hatalmas alkotmány áll és rajta a következő jelmondat: aA német kéznek csak az erős Németor­szág adhat munkát.* A brandenburgi kaput is teljesen be­fedi a virág és galyerdő. A Gráf Zeppelin léghajó az ünnep alkal­mából körrepülést rendez Németország fe­lett. Kivezényelt gyerekek Az iskolákban szünetet rendelt el a kor­mány a nemzeti munka ünnepére.. A fiatal fiukat és leányokat tízezres csapatokban gyűjtöttek össze és csopor­tonként vonultatták fel a Lustgarten- ben. Eddig mintegy százezer gyerek vonult otf fel a Horst Wessel-Lied-et dalolva, Itinden- burg elnök, Hitler kancellár és Göbbcls mis niszter • előtt. Itindenburg . birodalmi elnök a következő beszédet intézte a Lustgartenben a felvonult német ifjúság- tömegéhez: — Szívből üdvözlöm az iskolák és főiskoi Iák, a műhelyek és irodák német ifjúságát* amely ma itt összegyűlt, hogy fogadalmat les gyen a közös haza, a kötelességérzet, a nemi zetért való odaadás és az alkotó munka' iránt érzett tisztelet mellett. Ti vagytok a mi jövőnk) nektek kell majd valamikor válla- tokra vennetek az atyák örökségét, hogy azt megtartsátok, erősítsétek és kiépítsétek, hogy e feladat teljesíthető legyen, az ifjúi Ságnak alkalmazkodást és alárendelést éí ezen alapuló felelősségviselést kell tanulnia* előadását megtartotta, milyen szerető megértéssel fogadta szavait. Nem volt tűzijáték, nem volt íénvbomba, csak okos és becsületes szavak hangzottak el I egy tiszta szándékú, komoly vizsgálódás nyomán — és ugv halljuk, lehetséges, hogy a felvázolt terv alapján rövidesen megkezdődik a telepitési akció és az en­nek megfelelő földreform. Akár igy lesz, akár nem: az ilyen és ehhez hasonló je­lenségek fényesebben bizonyítják a sors­közösség érzésének erejét egy nemzeti ben, mint akár a legmesteribben rendéi zett ünnepségek fénye, robaja, kapra* zaia. ^ mmm

Next

/
Thumbnails
Contents