Esti Kurir, 1933. június (11. évfolyam ,123-145. szám)

1933-06-01 / 123. szám

Budapest, 1933 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY junius 1, csütörtök MEGTÉRÉS VÁDBESZÉDDEL Feláll a parlamentben egy szélsőjobb- oldali lap főszerkesztője, vádbeszédet tart a magyar múlt ellen, amely tévedé­seket követett el a nemzetiségi kérdés­ben, védőbeszédet tart a nemzetiségek mellett, akik számára tökéletes autonó­miát követel, rosszalja, hogy annak ide­jén, amikor a horvátok a képviselöház- ban saját anyanyelvükön beszéltek, senki a magyarok közül meg nem ér­tette őket és azt kívánja, hogy tanítsák a magyar iskolákban a szomszéd orszá­gok lakóinak nyelvet. Nehéz ezeket a szavakat megdöbbenés nélkül olvasni. (Nem mintha a nemzetiségi megértésre 'és toleranciára irányuló törekvéstől bárki is megvonhatná rokonszenvét, aki a nacionalizmust nem az uszítás és a megalomániás hetvenkedés ürügyéül használja fel. De akik eddig minden tőlük telhetőt elkövettek, hogy a nem­zeti érzés a türelmetlenség és elzárkózás 'jelszavává alakuljon át, azok között első helyen éppen a felszólaló képviselő ur és az ő elvbarátai szerepeltek. Őnekik nem volt soha elég heves semilyen szó, amely Magyarország egykori nem­zetiségeit kipellengérezte, ők ragaszkod­tak legforróbban ahhoz a fajta hazafi- sághoz, amely sértve érzi magát, ha va­laki kímélni merészelve szomszédjaink érzékenységét, nem per „rác, oláh, tót'1 ir róluk; ők jajdultak fel, ők háborog- tak a legvészesebben, ők festették a falra a nemzetrontás rémét, valahány­szor csak egyetlen békülékeny, ember­séges szó hangzott el magyar részről a Dunamedence szláv és román lakóihoz! Minden baráti gesztus a nemzetiségek fejé túlságosan sok volt nekik. Most minden túlságosan kevés. Micsoda hir­telen nézetváltozás! Szemünket dörzsöl­jük e nemzetpolitikai fregolizmus lát­tán — s bizonyára velünk együtt dör­göli a magáét az a Jászi Oszkár is, aki nagyrészben azok miatt az eszmék miatt kényszerült emigrációba, amelyeket a szélsőjohboldali képviselőtől most vi­szonthallhat ... Hiszen a beismerés, a csendes bün- bánattal kisért megtérés ellen nem is emelnénk kifogást. De annál megdöb­bentőbb, hogv a nemzetiségi megértés temperamentumos neofitái mindjárt vádbeszédet is rögtönöznek azok ellen, akik az ő újdonsült igazságaikat eddig nem ismerték fel. Sőt azok ellen is, akik felismerték. A „liberális soviniz­mus" miatt panaszkodnak, a liberaliz­must igyekeznek felelőssé tenni azért az elvadultságért és idegenségért, amelyet jelentékeny részben ők idéztek elő. Ed­dig nemzetrontó volt nekik a liberaliz­mus, mert nem tajtékzott azok ellen, akik határaink között és szomszédsá­gunkban bátorkodtak nem magyar anyanyelvüeknek születni. Most sovi­niszta a liberalizmus, mert nem gon­doskodott arról, hogy a magyar anya­nyelvűek is megértsék a gyűlöletes, „rá­cok, tótok, oláhok" szavát. Különös lo­gika, ugy-e? És különös politikai .etika is. Mert a legkevesebb, amit minden po­litikustól el lehet várni, hogy ha már nem hajlandó tévedéseit nyíltan be­ismerni és ha már nem hajlandó hála­telt szavakkal fordulni azokhoz, akik­nek eszméit átveszi: akkor legalább ne a vádló pózában lépjen fel azok ellen, akiknek tanítványául szegődött! Általános gazdasági háború és vízumkényszer Német* ország és Ausztria között A »Reichspost« szenzációs cikkben jelenti be az osztrák ellenintézkedéseket - Házkutatásokat tartottak valamennyi osztrák Barna Házban Becs, május 31. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Most már bizonyosnak látszik, hogy az Ausztriával szemben való halárzárlat, amit a Dollfuss-kormány antihitlerista kurzusa miatt mondott ki a német kormány, nem marad súlyos következmények nélkül. Az osztrák keresztényszocialista párt lapja, a Reichspost ma szenzációs cikkben jelenti be az osztrák kormány készülő ellenintézkedéseit. Ezek az intézkedések olyan mélyreható jelentőségűek, hogy ha sor kerül reájuk, Ausztria és Németország közötti nyilt gazdasági háború kitörését jelentik. A Reichspost azzal kezdi beszámolóját, hogy tévesnek bizonyullak azok a tegnap éjszakai feltevések, amelyek szerint tegnap nem foglalkozott a minisztertanács Auszt­ria megtorló intézkedéseivel és csupán a gazdasági miniszteri bizottság tárgyalt ke­vésbé jelentős: dolgokról. Éppen a minisz­tertanács tette a gazdasági bizottság kezébe a kérdést, amely az ellenintézkedésekről tárgyalt és a következő lépésekre készül: MindenekeJőtt Ausztria is bevezeti a vizumot német viszonylatban, hogy ellenőrizhesse Németország felé irá­nyuló utasforgalmát. Az osztrák vendéglátóiparnaik azt a kárt, amit a német vendégek távolmaradása okoz, teljes egészében megtéríti az osztrák kormány. Kiindulópontul a tavalyi német idegenforgal­mat veszik, amelyet 10 millió schillingre be­csülnek. Ebből az összegből öt milliót nyomban kifizet a kormány a károsultaknak, két'és felet ősszel fizet ki, mig a fennmaradó két és fél millió schillinget adóengedmények formájában téríti meg a vendéglátóiparnak. Természetes azonban, — Írja a «Reichspost* — hogy azok a vendéglősök, akik pártpoli­tikai tevékenységükkel maguk is hozzájárultak az osztrák ide­genforgalom akadályozásához, nem ré­szesülnek ezekben a kedvezésekben. A legsúlyosabb • jelentőségű azonban az osztrák kormánynak az a szándéka, hogy uj alapokra helyezi az Ausztria és Né­metország közötti külkereskedelmét, il­letve helyreállítja az egyensúlyt behoza­tala és kivitele között ebben a viszony­latban. A «Reichspost» azt mondja, hogy Német­ország a legutóbbi öt év alatt 'mintegy 1200 millió scliillinget keresett Ausztriával való kereskedelmi forgalmán, miből a német idegenforgalom alig negyed- résznyit térített vissza Ausztriának. Ha most ezt is megvonják, nem marad más I hátra Ausztria számára, mint hogy kivitelé­nek is behozatalának szabályozásával ki­egyenlítse az eddigi passzívuma' Házkutatásokat tartottak Ausztria valamennyi Barna Házában Becs, május 31. (Az Est Kurír tudósitójának távirata.) Szerdán délelőtt valamennyi nagyobb oszt­rák városban újabb hatósági akció kezdődött a nem­zeti szocialista párt ellen. Bécsben a kora reggeli órákban rendőrség szállta meg a nemzeti szocia­lista párt bécsi és alsóausztriai kerületi vezetőségének székházát, a Barna Há­zat és házkutatást tartott. A rendőrség parancsnoka birói végzést mu­tatott fel, amely felhatalmazza a rendőrsé­get, hogy a hazaárulásról szóló Btk. szakasz alap­ján házkutatást tartson a Barna Ház­ban, miután az a gyanú merült fel, hogy7 a Barna Házban fegyvereket és rob­banóanyagokat rejteglnek. Hasonló házkutatást tartottak a gráci Barna Házban is. Innsbruckban csendőrség és katonaság vette, körül, a házkutatás tartama alatt a Barna Házat. Itt is fegyverek után kutat­tak, ' miután a szociáldemokrata Inns- brucker Volkszejtung legutóbbi számában az a hir jelent meg, hogy a nemzeti szocialisták nagymennyiségű pisztolyt csempésztek Bajorországból Tirolba. A bajor-tiroli határon fekvő Bregenz vá­roska nemzeti szocialista székházában szin­tén házkutatás volt. A házkutatások ugv Bécsben, mint a többi osztrák városban eredménytelenül végződtek. Hitler megbízottja koalíciót ajánlott fel Dollfussnak Becs, május 31.. (Az Esti Kurír távirata.) ' A keresztény szocialista párt a legélesebben cáfolja Theo Habicht birodalmigyülési nemzeti szocialista képviselő állítását, hogy a keresztényszocia­listák koaíiciót ajánlottak fel a nemzeti szo­cialistáknak és' több miniszteri tárcát kínál­ták a Dollfuss-kormányban, amit azonban a nemzeti szocialisták visszautasítottak. Ha­bicht képviselő a berlini nemzeti szocialista közpout megbízásából tartózkodik Bácsben s ő a párt ausztriai „országos felügyelője". A szerda reggeli nemzeti szocialista lapok­ban közzétett nyilatkozata szerint a nemzeti szocialisták azt válaszolták a keresztényszo- cialisláknak, hogy' csak abban az esetben hajlandók koalícióra lépni velük, ha a Doll­fuss-kormány helyett választási kormány alakul és rögtön kiírja az uj választásokat. Miután a keresztényszocialisták visszautasí­tották ezt az ajánlatot, a koalíciós tárgyalá­sok megszakadtak. A keresztényszöcialista párt bécsi vezető­sége ezzel szemben leszögezi, liogy sohasem tett koalíciós ajánlatot a nemzeti szocialis­táknak, tény ellenben, hogy éppen a nemzeti szocialisták voltak azok. akik ilyen ajánlattal fordultak a Dollfuss- k ormányhoz. Habicht képviselő április végén, majd ké­sőbb, május elején Hitler Adolf megbízásából megjelent Dollfuss kancellárnál és azt az ajánlatot tette, távolítsa el Dollfuss a kormányból I a Landbund- és Hcinnvehr-párti minisz­tereket és vegyen be helyettük nemzeti szocialista minisztereket. Dollfuss kancellár ezt a koalíciós ajánlatot kereken visszautasította. Brüningék a jogállam­ról tanácskoznak... Berlin, május 31. A német centrumpárt birodalmi és po­rosz frakciója ma Brüning dr. pártvezér el­nökletével összeült. A tanácskozásokat Pe- ters Hans dr. berlini egyetemi tanár, porosz országgyűlési képviselő, nyitotta meg a jogállamról szóló fejtegetésével. Az előadást vita követte. Betiltották a bécsi Rote Fahnet Becs, május 31. A Rote Fahne helyiségében az éjszaka rendőri bizottság jelent meg, amely megakadályozta a lap kinyomását. Az intézkedést a kommunista párt betiltá­sával okolták meg. Ma rendőrbizottság je­lent meg a kommunista müveket forga­lomba hozó nemzetközi könyvkereskedés­ben megfelelő intézkedések végett. » Mfl: KRTRLII1 CflRNÓ ’JJ i ­XI. évfolyam --------. » ü. fiijuk I JE SlUjRlR.

Next

/
Thumbnails
Contents