Esti Kurir, 1933. július (11. évfolyam, 146-171. szám)

1933-07-01 / 146. szám

*631933 VII. 1, SZOMBAT Feloszlik a centrumpárt, elkoboz* zák a katolikus egyesületek vagyonát Németországban Ellentétes hírek Hindenburg állapotáról - Hazaárulók­nak nyilvánítják a polgári középpártokat Bajorországban Passau, junius 30. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) 'Schemm bajor kultuszminiszter Eggenfeld- ben körülbelül négyezer ember előtt alö- adást tartott, amelynek tárgya a «vallás az uj állambano volt. A miniszter ezzel kapcso­latban szóbahozta a bajor néppártban tör­tént legutóbbi eseményeket és hozzáfűzte: i< megfigyeléseink és házkutatásaink alapján azokra az emberekre, akik ma lakat alatt ülnek, okmányszerűen rábizonyí­tottuk a hazaárulást ‘Bebizonyítottuk, hogy összeköttetésben áll­„Okainak méltánylása melleit, kívánságainak eleget teszek" Berlin, junius 30. A birodalmi elnök a hivatalából távozó Hu- genberg dr. birodalmi miniszterhez a követ­kező kéziratot intézte: «Igen tisztelt birodalmi miniszter ur! Saj­nálattal vettem tudomásul azt az elhatáro­zását, hogy meg akar válni birodalmi gaz­daságügyi, valamint közélelmezési és föld- ínivelésügyi tárcájától. Okainak méltánylása melleit a csatolt intézkedéssel kívánságának eleget te­szek. Hosszú évek óta hazafias munkálkodásá­val terjesztette és erősítette ön a nemzeti eszmét Németországban és ezzel nagy érde­meket szerzett a nemzeti újjáéledés körül. Rövid működése alatt, mint a birodalmi kormány tagja és a fontos gazdaságügyi mi­nisztériumok vezetője, nagy szolgálatokat tett a német gazdasági életnek, főként a kü­lönösen sínylődő mezőgazdaságnak. Mind­ezért a magam, valamint a birodalom nevé­ben őszinte elismerésemnek és hálás köszö- netemnek adok kifejezést. Fogadja a leg­jobb kívánságaimat életének további út­jaira, mind személyes jóléte, mind jövő mű­ködése tekintetében. Barátságos üdvözlettel! Aláírás: Hinden­burg.* A centrumpárt »őnkénies« feloszlása és a katolikus vagyon elkobzása nácskozott a német nemzeti arcvonal fel­oszlása és sok középpárti tag kilépése foly­tán előállott helyzetről. Egyetlen lehetőség­nek tartják a párt önmagától való feloszlatását. A katolikusok érdekeinek megóvását a po­litikai vonatkozások különválasztásával, újonnan alapítandó szervezetre, a Katolikus Szövetségre, kívánják ruházni. Valószínű, hogy ebben az ügyben már holnap, pétne- ken döntenek. Újabb zsidóellenes bojkott a Rapavidéken első benyomásunk, amikor látjuk, milyen sok-sokezer ember jött ide Tirol távoli he­gyeiből és völgyeiből, hogy részt vegyen ezen a gyűlésen, amely a haza melletti hit­vallás. Mindenkor készen vagyunk — mon­dotta később, — hogy utat és módot keres­sünk a nehézségek és félreértések megoldá­sára. Azt akarjuk, hogy az osztrák nemzeti szocializmus kérdése Ausztriának tisztán belpolitikai ügye maradjon. Elutasítjuk a pártdiktatura befolyását vallásainkra, még pedig nemcsak a ka­tolikus vallásra, hanem a többi keresz­tény vallásra is. Azt hiszem, ha a világban Ilire terjed ennek a hatalmas gyűlésnek, amelyben majdnem 30.000 ember vesz részt, rövidesen hire- hamva sem lesz annak a nézetnek, amelyet világszerte terjesztenek, hogy nálunk már csak nemzeti szocialisták vannak. Beszéde végén ezeket mondta Dollfuss kancellár: Ha igazán nem vetnek véget azoknak a módszereknek, amelyeket még a legutóbbi napokban is tapasztaltunk, a legélesebb és a legkíméletlenebbül fo­gunk eljárni. A tömegtüntetést órák hosszat tartó felvo­nulás követte. Bauer volt birodalmi kancellári letartóztatták Berlin, junius 29. (Conti.) Az ügyészség rendeletére a bűn­ügyi rendőrség több mint száz detektív rész­vételével nagyarányú akciót folytatott, amely Fallcnbcrgcr dr. építészi tanácsos, a lakás­építő társaság ügyvezetője és Bauer volt szociáldemokralapárti kan­cellár letartóztatására vezetett. Elkobozták mintegy harminc társaság köny­veit. Az a nyomatékos gyanú átl fenn, hogy a lakásépítésre szánt házbéradótétcleket el­sikkasztották. (MTI.) Hitler Hindenburgnál Marienburg, junius 29. Hitler kancellár ma délután háromne­gyednégy órakor repülőgépen a königsdorfi repülőtérre érkezett, ott gépkocsiba szállott, hogy Hindenburg birodalmi elnöknél, aki Neudeckben tartózkodik, kihallgatáson je­lenjen meg. Hitler birodalmi kancellár 5 órakor érkezeit meg Neudeekbe. Neudcck, junius 29. (Wolff.) Hitler birodalmi kancellár a marienburg! repülőtérről gépkocsin délután fél'hat órakor érkezett Neudeckbe. a birodalmi elnök háza bejárata előtt üdvözölte. Nyomban ezután a birodalmi elnök kétórás megbeszélést folytatott a kancellárral a po­litikai helyzetről. A birodalmi kancellár a birodalmi elnök vendégeként Neudeckben marad. A Petii Párisién szerint Hindenburgot szélhüdés érte Párizs, junius 29 (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) Hidenburg elnök egészségi állapotáról a hivatalos cáfolatok ellenére Is nyugtalanító híreket közölnek a francia lapok. A Petit Párisién egy állítólagos hiteles értesülését közli, amely berlini beavatott körökből származik. Ez az értesülés a következőkép­pen hangzik: — A birodalmi elnököt két héttel ezelőtt könnyebb természetű szélhüdés érte s három napon át állapota komoly volt és állandó hányás! inger györtörte. Az elnök magas korára való tekintettel az orvosok aggasztónak látták az álla­potát. Hála a gondos ápolásnak és az agg tábor­nagy erős szervezetének, állapota azóta lé­nyegesen javult és az elnök néhány nap óta már rövid sétákat is tesz neudecki reziden­ciájának kertjében. Párizs, junius 29. A félhivatalos Havas-ügynökség Vatikán- városból keltezett táviratot közöl, amely a német konkordátum esélyeivel foglalkozik. A jelentés szerint Vatikán városban nyugta­lanságot kelt az az ellenőrizhetetlen híresz­telés, hogy Hitler kancellár, aki tudvale­vőén katolikus, azzal a gondolattal foglal­kozik, hogy kilép n katolikus egyházból. Berlin, junius 30. (Az Esti Kurír tudósitójának távirata.) A centrumpárt önkéntes feloszlásának ki­mondása ügyében péntekre várják a döntést. Brüning, a centrumpárt vezére Hit­ler kancellár Neudeekből való visszaérke­zését várja, azután kihallgatáson jelenik meg nála, hogy tisztázzon néhány kérdést, ame­lyek a centrumpárt feloszlatásával kapcsola­tosak. A péntek reggeli berlini lapok befejezett ténynek tekintik a centruin­párt feloszlatását. Pfalz tartományban a csütörtöki nap fo­lyamán ismét több katolikus papot és centrumpárti politikust tartóztattak le. Darmstadtban és Mainzban zsidóellenes bojkottmozgaloni éledt fel, mert a zsidó lakosságot azzal vá­dolják, hogy «szimpatizál* a szeparatista tö­rekvésekkel. Magyar diák a badeni villamosvasút egyik merénylője Bées, junius 30. Az alsóausztriai biztonsági rendőrség igaz­gatója közli: Krassenberger Károly, a Hitler- ifjúság badeni bajtársi egyesületének hu­szonegyéves vezetője, bevallotta, hogy a Becs—badeni villa­mosvasúti pálya elleni merényletet Gazda János diákkal, a Hitler-ifjuság berclitoldsdorfi bajtársi egyesületének vezetőjével, együtt követte el. Krassen- bergert őrizetbe vették. A szökésben lévő Gazdát körözik. Gazdát egyébként nyomatékosan gyanúsít­ják azzal, hogy a liesing-kartenleuchtgebeni vonal vasúti áteresze elleni robbantó me­rényletet junius 20-án szintén ő követte el. Dollfuss: A legkíméletlenebbül fogunk eljárni Innsbruck, junius 29. (Bécsi Távirati Iroda.) Innsbruckban ma nagyarányú hazafias gyűlés volt, amelynek impozáns külsőségei az 1809—1909. évfor­duló megünneplésére emlékeztettek. Az ide­gen résztvevők száma több mint 28.000 főnyi volt. A vendégek nagy lelkesedéssel köszöntötték a szónokokat, különösen Doll­fuss szövetségi kancellárt. Steidle dr., Tirol közbiztonsági biztosa, beszédében kijelen­tette, hogy Tirol felébredt. , — Nem engedjük — mondotta — or­szágunkat térdre kényszeríteni. Semmi sem tántoríthat el attól, hogy to­vábbra is eleven bástyaként védelmezzük a haza szabadságát. Dollfuss szövetségi kancellár bevezetés­kép ezeket mondotta: Egy nép felkel. Ez az ABBAZIA Hotel QUISISANA <. EDEN Leszállított, rendkívül olcsó. Budapesten pengővel fizethető penzióárak. Állandó iroda: VI., Teréz­''örut 15. II. 3. Telefon: 194—93. • 3 m Ludvigsiiafcn, junius 29. fi A kormány rendeletére tegnap este Pfalz § sok községében rendőrség és csendőrség 1 elkobozta a katolikus egyesületek va- | gyonát. Magában Ludvigshafenben nyolc plébánia | vagyonát foglalták le. | Berlin, junius 29. S i A középpárt szükebb vezetősége ma ta- a JAéngaéyi áwI setgem-, tnasákcíme= és gyapjas || sz&uzlskiitwCegességMw mellett megkezdődött! ^zücs és IV., Petőfi Sándor-utca 18. szám ÍMM^nn kfí&#?5fiilií#kaP házhoz szállítva e sorok be­ül £5fiS Öl EU?5111EzJE küldője a kitűnő izü szódamentes SAVOLT gyomorégés elleni csokoládéból. Gyógyszervegyészeti Laboratórium, Budapest, VII, Sajó-utca 6—8. A beküldő cime: ____________________ ta k a nemzeti szocializmus ellenségeivel I Ausztriában, sőt azt is, hogy Franciaország­gal és Csehszlovákiával összeköttetést tar- , tottak fenn. Leglényegesebb azonban egy I terjedelmes okmány, amely világos haditer­vet taralmaz a nemzeti szocializmus ellen*. A miniszter továbbá kijelentette, hogy ugyanaz áll az acéisisakosokra és a né­met nemzetiekre is. A potsdami nap után a kommunisták az acélsisakos szervezetben és a német nemze­tieknél kerestek menedéket. Ezekben a kö­rökben tervszerűen előkészítették az ellen- forradalmat.

Next

/
Thumbnails
Contents