Esti Kurir, 1934. február (12. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-01 / 25. szám

KB 2 E1934 II. 1, CSÜTÖRTÖK* Hamis ianuzási bűnügy leit egy válóperből a c$yérmek fejlődik a legjobban, amelyik nem nyalánkság­gal tömi magát, hanem szüleinek gondos neve­lése folytán célszerűen táplálkozik. Amint a zsenge csemete is csak kellő gondozás mellett nő terebélyes fává, úgy kell a gyermeket is észszerűen táplálni, hogy erős, egészséges em­ber váljon belőle. A fejlődő gyermeki szervezetnek fokozott mértékben van építő­anyagra, vitaminokra szüksége Ezeket töményen nyújtja az Ovomaltinc, amely a friss tej, friss tojás és maláta minden tápértékét és vitaminját változatlanul, kellemes izil, könnyen emészthető alakban juttatja a szervezetnek. Adjon gyermekeinek reggelire, uzsonnára minden csésze tejbe 2—3 kávéskanál Óvó­idat tine-t és ön is meg fog győződni az Ovo­­mgltine kiválóságáról Heidelberg-iigy a Kúria előtt A királyi Kúrián ma ismét felelevenedett a Heidelberg-íéle valutabiinügy, amelyet napokon keresztül tárgyalt a budapesti tör­vényszék. Mint emlékezetes, Heidelberg Vilmos ismert budapesti bankár, valamint fia, dr. Heidelberg György, Schnürmacher Lipót, Schnürmacher Pál, Oblatli Leó, Gara Pál ellen valutabiincselekmények miatt el­járás indult. A főtárgyalás során történt, hogy Heidelberg Vilmos, mielőtt még Íté­letre került volna sor, feleségével együtt ön­gyilkosságot követett el. A törvényszék az­­öhgyilkos bankár fiát, Heidelberg Györgyöt egyévi és háromhónapi börtönre, nyolcezer pengő pénzbüntetésre és 80.000 pengő va­gyoni elégtételadásra Ítélte. Schnürmacher Lipót egyévi börtönt, Schnürmacher Pál kéthónapi fogházat, Oblath Leó lmtbónapi börtönt, Gara Pál kéthónapi fogházbünte­tést kapott. A törvényszék ítélete ellen a vádlottak egy része semmisségi panaszt jelentett be és a törvény szerint közvetlenül a Kúriához ke- | í iil az ilyen valutabiinügy, A Kúrián dr. Pol­gár Viktor tanácsa tárgyalta az ügyet és Volkmann Jenő kúriai bíró a kora délutáni órákig tartó részletes ismertetésben tárta fel a bűnügy minden részletét, a törvényszéki tárgyalás eseményeit. A bűnügy ismertetése során a referens bíró előadta, hogy a vádlottak közül csak Schnür­­maclier Lipót és Gara Pál fellebbezték meg a törvényszék ítéletét, a többi vádlott megnyu­godott benne, igy Heidelberg György is, aki közben már ki is töltötte büntetését és sza­badlábra került. Délután két órakor ért véget a kúriai tár­gyalás azzal, hogy a Kúria ítéletét Schnür­macher és Gara ügyében holnap délelőtt tizenegy órakor hirdetik ki. KüLFöLdTtő^DéíT Becs, január 31. Zárőárfotyaniok. (Zűrjeiben az előző zárlati: AHamvasut (—) 16.10, Délivasút (—i) 11-30, Déli­­vnsuti elsőbbség (62.90) 63.40, Alpesi (9.85) 9.67, Rima (22.50) 22-85, Siemens (—) 47.75, Salgú (24—) 23.05, Magyar Ált. Kőszén (320.—) 323—Osztrák Hofherr (—) 0.80, Magvar Cu­kor (—) 90.80. Zürich, január 31. Párizs 20.28 és fél—20.28 és fél, London 16-13 —16.11, Newyork 322—322, Brüsszel 71.92— 71.95, Milánó 27.11—27.11, Madrid 41.55—41.55, Amszterdam 207.35—207.35, Berlin 122.35— 122.32 és fél, Becs 472.93—472.93, Schilling 57.35—57.36, Prága 15.28—15.28, Varsó 58.05— 58.05, Bclgrád 700—700, Bukarest 305—305. Berlin, január 31. A tőzsde irányzata ma barátságos volt. Déli egy órai jegyzések. Norddeulscher Lloyd 29 és háromnegyed, AEG 28, Llcht und Kraft 100 és háromnegyed, Gesfürell 91 és egynegyed, Farben 126 és cgynyolcad, Uelsenkirehen 59, Harpencr 87 és háromnegyed, AKU 42.5. Liverpool, január 21. Középárfolyamok: Búza márciusra 4.4 és egy­negyed, búza májusra 4.5 és ötnvolcad, búza júliusra 4.6 és ötnyolcad. Az irányzat nyugodt-A budapesti főkapitányság néhány nap előtt nyomozást indított György Hugó keres­kedő feleségének panasza alapján, amellyel hamis tanuzás bűncselekménye cimén fel­jelentette volt háztartási alkalmazottját, florvát Juditot. A feljelentés elmondja, hogy György Hugó, a György és Somogyi vaske­reskedő cég egyik főnöke a felesége ellen megindított válóper során hónapokkal ez­előtt a cselédet is bejelentette tanúnak és a leány azt vallotta, hogy Györgyné gyakran bezárkózott hálószobájába és kizárta onnan a férjét. Györgyné a tanúvallomás után meg­bízta Bíró Zsigmond nyugalmazott detektiv­­feüigyelő magánnyomozó irodáját, hogy a hamis tanuzásra szerezzenek bizonyítékokat. A magánnyomozó iroda alkalmazottai meg­ismerkedtek Horváth Judittal, aki állítólag elmondta nekik, hogy György Hugótól 20 pengőt kapott vallo­másáért és további anyagi támogatásra is kapott Ígéretet. Ezek után jelentette fel Györgyné hamis tanuzásért a leányt. A főkapitányságon erélyes nyomozást folytatnak az utóbbi időben elszaporodott hamistanuzási bűnügyekben és nyomban előállították Horváth Juditot. A leány ta­gadta, hogy hamisan vallott a tárgyaláson, mire szembesítették a magándetektívekkel és ezeknek vallomása alapján a leányt őri­zetbe vettek. Felmerült az a gyanú, hogy a leányt a férj hajtatta fel s ezért a rendőrség ( yörgy Hugót őrizetbe vette. Amikor erről a válófélben levő feleség tudo­mást szerzett, Bernjeid Imre dr. ügyvéddel a főkapitányságra sietett ás a nyomozást ve­zető rendőrfőtisztek előtt kijelentette, hogy nem kívánja a férj letartóztatását, csak an­nak kinyomozását, hogy Horváth Judit a perben hamisan tanuskodott-e. György Hugó a főkapitányságon kijelentette, hogy fele­sége a válóper tárgyalása alatt mindazt megerősítette, amit a leány róla a bíróság előtt vallott. A főkapitányságon úgy döntöttek, hogy en­nek ellenőrizése céljából a válóper iratod beszerzik- Tekintettel arra, hogy a feleség nem kívánja a férj őrizetbevételét, ügy György Hugót, mint a megvádolt leányt ki­hallgatás után a délutáni órákban elbocsáj­­tották a főkapitányságról. Káprázatos díszben, virág­­esőben késő délutánig tartott az Operabál főpróbája Az Operaház szinészbejárója előtt úgy tor­iódnak a szebbnél szebb magánautók, mint valami nagy premieren. Benn a színházban sóhajtva mondja a páholynyilogatónö, aki a nézőtér rendjéért felelős: — Mennyi idegen! Ma délelőtt volt az Operabál főpróbája. Az előcsarnokban' mindenfelé íakatosszer­­számok hevernek, a földszinti ruhatárból ki­emelték az előadásokon használt ruhatári asz­talokat és vadonatúj ruhatár épül helyébe. Ezen dolgoznak a mesteremberek. A színház kulisszák mögötti részében soha nem látott izgalom és tarka nyüzsgés. A leg­nagyobb szabású Wagncr-operák idején sincs ekkora élet az Operaház kulisszái mögött. Az öltözőket egészen a legutolsó, harmadikemeleti öltözőkig megszállják a nagy bál szereplőit. A dámák legtöbbje külön öltöztetőnőt és fodrászt hozott magával Az «ipszilon» — Orvosi htr. Dr. Snlymossy András gyermek­­jryógyúsz rendelőjét L, Berlalau-utca 20. szám áiú helyezte. Telefon; 58-6-87 . , A színpadon már készen áll az Operabál leg­nagyobb eseményének színhelye: a Idd, amelyen felvonulnak a szereplők. Ezt a hidat Párizsban aranyhidnak nevezik, ná­lunk egyszerűen ypszilonnak hívják. Ez az emel­vény különbözik minden eddig látott színpadtól. Tessék elképzelni egy óriási arany- és brokát­függönyökből képzett sátort, amelynek jobb- és baloldali nyilasából két lépcsősoros emelvény fut a színpad közepe felé. A lépcsősorok talál­kozásától egészen a rivaldáig egy nagy kiszögel­lő* nyúlik előre, — az gpszilon szárq, ezen játsszák le némajátékaikat a felvonuló szerep­lők. Az ypszilon két felső szára mögött, az emel­vény alatt a mélyben dolgozik a zenekar. A színpad tele van a leggyönyörűbb kosztü­mökkel, csupa selyem, csipke, bársony, amerre az ember néz. A világitó hid alatt Zádvr Jenő és Siklóssy festőművészek dolgoznak. Meg­örökítik a szebbnél szebb toaletteket. Nagy cso­port veszi körül Törteti Antalngt, a hires pezs­gő-gyáros feleségét, aki mint Violetta lép fel. Ruhája egy három méter kerületű hatalmas kri­­nolin, tiszta rózsaszín csipkéből. Nagy érdeklő­dés várja Verebély Esztert, a műegyetemi pro­fesszor kreol szépségű leányát, akinek Lak’mé­­jelmezérö, olyan hirek terjedtek el, hogy a leg­kevesebb anyagból készült. Verebély Eszter azonban megcáfolja a htreszteléseket, Lakmé­­jelmezén, igaz, hogy kevés a selyem, de annál több a gyöngy. Az egész jelmez szinte gyön­gyökből készült. Egyébként kiderül, hogy már meglehetős színpadi rutinra tekint vissza, több­ször szerepelt matinékon és házi ünnepségeken, innen magyarázható nagy nyugalma, amivel a többi szereplők nemigen versenyezhetnek, mert végig az egész soron nagy a drukk. Az ipszilon szárában Berg Ottó karmester felemeli pálcáját és megkezdődik a nagy fő­próba. Egymásután vonulnak el a néző előtt a Díszfelvonulás szebbnél-szebb csoporlozatak. Az ipszilon elörészében ifj. Oláh Gusztáv diri­gál, de már nincs szükség sok beavatkozásra, minden tökéletes rendben megy. Az Öltözők kö­rül Wahlkampf Henrik, az ismert kitűnő bál­­rendező tevékenykedik. A színpad közben előkelő vendégekkel népe­sül be. Lejön a színpadra Andrássy Géza gróf, majd megjelenik ifj. Horthy Miklós is. Többen eljöttek az angol követség tisztviselői közül, hogy megnézzék Tovvcr Ramsay követnek a leá­nyát, Pamelát, aki mint Sophie lép fel a Rózsa­lovagban. Az ipszilonon egymást érik a káprázatos fel­vonulások. Az Operaház kivezényelte egész balettkarát és statisztériáját is, hogy emelje a felvonulás díszét. Sába király­nője, gróf Almássy Dénesné előtt fehér sely­mekbe öltözött kislányok szórnak virágot, tele lesz virágesővel az egész színpad. Most Massenet Thaisának hangjai törnek fel az ipszilon mélyéből. Megjelenik rongyos zarán­dok köpenyében az aszkéta Nathanael. A ron­gyos zarándok: gróf Malagola Guido, a pesti olasz társaságok egyik legkedveltebb tagja, dél­ceg fiatalember, aki most fehérszakállasan, megtörtén vánszorog az ipszilont lépcsőjén. Utána megjelenik Thais, Horváth Boldizsárné. Amint Thais kilép a brokát függönyök mögül. Egyszerre csak áttör a muzsikán egy hang: — Jaj, de szép az,anyukai Horváth Boldizsárné kisfia üdvözölte az ip­szilon aljáról anyukáját. Nagy jelenet a Hoffmann meséi, ahol báró Halvány Lili lép fel mint Giudcftu, piros bársony krinolinban, ugyancsak piros bársony baretben. Alig lép le a színpadról a bárónő, a piros bársonyok közül notesz kerül elő és a bárónő szorgalmasan jegyez. Cikket ir az operabálról. Radnay Miklós, az Operaház direktora gyö­nyörködik a felvonulás pazar szépségében: — A békeidők legszebb emléke tér vissza holnap az Operaházba — mondja. — Ez a fel­vonulás szebb, mint amilyent a legszínesebb rendezői fantázia elképzelhet. A szereplők tul­­tettek egymáson a jelmezek ragyogásában. Csak azt sajnálom, hogy ezek a gyönyörű szín­padi jelenségek nem szólalhatnak meg. Ha úgy tudnának énekelni, mini amilyen szépek! Itt van például a legszebb Iilsn: gróf M rálát h Zenke. Beszéltünk a legszebb Elsával: kijelenti, hogy nem tud énekelni. Egyébként nagyon drukkolt, de most már, hogy egyszer végigment az ipszi­lonon, minden rendben van. Mialatt a főpróba folyik, a bálbizottság jelen­lévő tagjai az operabál megnyitásáról tanács­koznak. Az operabált a Ritka búza, ritka árpa hangjaira nyitják meg, a következő párokkal: Pallavicini Thira grófnő — Lovag Waldkarmj Henrik, Esterházy Bemadotte hercegnő — Bér­­guez Miklós, Hóman kultuszminiszter titkára, Festetich Adelgund grófnő — Szilágyi Zoltán dr.. Degenfeld Hona grófnő — dr. vitéz Uhlyarik Béla, a földmivelésügyi miniszter titkára, Degen­feld Anny grófnő — Székely Adóm, Lingel Fo­­yance, a butorgyáros leánya — lovag Wahl Hen­rik, Kornjeld Mária bárónő — Fináczy Ernő dr., Zay Ilma gófnő — Lengyel Béla. Ezzel be is fejeződtek a nagy bál hónapok óta tartó előkészületei. Mikor délután két órakor a/ utolsó csoport is felvonul, nz Operaház irodái­ban felsóhajtanak: — Ezen is túl vagyunk. Most máj- a nagy bál következik. (dél. glnökválság a Gabona­­kereskedők Szövetsé­gében Az Esti Kurír jelentette, hogy a gabona­export kontingens tervezett elosztásáról szóló hirek állandóan izgalomban tartják a gabonatőzsde közönségét. Erre való tekin­tettel újabban ismét különböző tervek me­rültek fel arra vonalkozólag, mikép lehetne az érdekeltek minél nagyobb számát bekap­csolni az exportforgalomba. A Külkereske­delmi Hivatal a Kereskedelmi és Iparkama­rára, mint pártatlan fórumra óhajtaná bizni a kontingens elosztásokat. A Kereskedelmi és Iparkamara pedig, minden protekció mel­lőzésével, az elmúlt években teljesített ex­portról■ készült statisztikák figyelembevéte­lével állapítaná meg az egyes cégek kiviteli kontingensét. Nem tartják azonban lehetet­lennek azt sem, hogy esetleg néhány száza­lékos eltérések is lesznek a statisztikai arányszámtól, hogy valamilyen formában az eddig kimaradt kereskedőket is részesítsék az exportban. Különböző más kombinációk is előtérbe kerültek és a kérdések körül differenciák me­rüllek fel a Gabonakereskedők Országos Szövetségének kebelében is, aminek követ­keztében, mint az Esti Kurír értesül, Szeben Dezső tőzsdetanácsos elhatározta, hogy a szövetség elnöki tisztségéről lemond. Ez a lemondás nagy meglepetést keltett ma a tőzs­dén, mert Szeben Dezső dr. tőzsdetanácsos sok esetben védte meg a szakma érdekeit .> centralisztikus áramlatokkal szemben és igy valószínű, hogy Szeben Dezső dr. mint le­mondott elnök is a szakma egyetemes cél­kitűzésének megvalósítása érdekében műkö­dik továbbra is. Ha&évi Egyházra Ítéltek egy sikkasztó városi pénzbeszedót Pécs, január 31-(Az Esti Kurír tudósítójától.) A múlt év novemberében a Pécs városi vízmüveknél rájöttek arra, hogy Szmida Géza 43 éves pénzbeszedő, aki tisztviselői munkát is vég-, zett, körülbelül 30.000 pengő nyugdijat elsikkasztott. A törvényszék hivatali sikkasztás büntette miatt Vida Gézát háromévi fegyházra ítélte, Fellebbezés folytán ma tárgyalta az ügyet u pécsi ítélőtábla Sfmon-tanácsa, amely Szmidu Géza büntetését hatévi f egy házra emelte fel. Balogh István fügyészhelyetles az Ítéletben megnyugodott, de a vádlott semmisségi pa­naszt jelentett be a Kúriához. A TŐZSDE IGAZGATÚB1ZOTTSÁGÁNAK ÜLÉSE. Holnap délben a tőzsde igazgató­sága ülést tart. Napirenden szerepel: beje-­­leütés a 4 és lél százalékos állami pénztár­jegy lajstromozásáról, a Baros—Pakrúc-i vasút részvényei lajstromozásának meg­szüntetése iránt beadott kérelem, a Zagyva-; pálfalvai üveggyár kérelme részvényeinek újra való jegyzése'iránt, továbbá bejelentés a háboruélőtti magyar államadóssági kötvé­­nek lajstromozásának füntartÁsáróL Fe­gyelmi ügyeket és több különböző intern ügyet tárgyal még a tőzsde igazgatósága. — Szív betegeknek és érelmeszese­désben szenvedőknek a természe-i tes „Ferenc József4 keserüvjz hasz­nálata könnyű és pontos bélmükődí st> biztosit. Operabál után ZammarI Reggelig tánc Gerő Gyula a zongoránál L. Woodfoerry angol jazzénekesnő

Next

/
Thumbnails
Contents