Esti Kurir, 1934. május (12. évfolyam, 97-121. szám)

1934-05-01 / 97. szám

Budapest, 1934 Főszerkesztő: HASSAY KÁROLY május 1, kedd A KARAVÁN HALAD" 99 Az egyik kormánylap után most a má­siknak a munkatársai is kiléptek a Ma­gyar Újságírók Egyesületéből. Nem néz­hették tétlenül, hogy kartársaik — a ma­gyar újságíró társadalom többsége — az újságírást olyan mesterségnek tartják, amely az olvasó érdeklődését, a közön­ség érdekét hivatott szolgálni s amely a maga létét nem is alapíthatja' egyébre, mint az olvasóközönség bizalmára Hogy a független, vagyis a közönségtől függő sajtóval szemben vannak szubvencionált kormánylapok is, azt mindenki tudja. Ennek a berendezésnek helyes vágy- hely télén, erkölcsös vagy erkölcstelen' voltáról mindenkinek meg lehet a maga véleménye. Mi mindig határozottan tilta­koztunk az ellen a politika ellen, amely az adózó polgárság.megkérdezése nélkül az adózó polgárság pénzéből, eíszámo- lásilási- kötelezettség,." nélkül rendelkezési alapból próbál .„közvéleményt <ísinálni.“ Kárhoztattuk ezt a’ közyélémériyellenes, véleményszabadság-ellenes magatartást akkor is, amikor a mai helyzethez képest még csak szerényebb méreteket öltött. A Gömbös-kormány azonban már nem elégedett meg azzal, hogy eltartsa azt1 a sajtót, amelyet a közönség nem hajlandó ■feltartani, hanem az önköltségi áron alul szétszórt papírlapokkal rohanidt intézett íz egész független magyár. sajtónak és munkásainak egzisztenciája ellen. A tíömping-fámadás anyagi fedezete: a kormányhatalom, a kincstár, mely az adózók pénzéből él. A dömpingsajtó részben egyenest a közületektől kapta a pénzt, mellyel a közvélemény szószólói­nak konkurrenciát csinál, részben a kor­mányzati jóakarat presztízsével mozgósí­tott magánváUalkozásoktóJ, melyeknek áldozatkészségét nem a lap hasábjain honorálták. A főváros tanácsának ülésén Visszautasítás nélkül hangozhatott , el az a vád, hogy a kormánypárti sajtóprooa- ganda százezreket kapott a városházától ugyanakkor, amikor a belügyminiszter a takarékosság és puritán gazdálkodás- biztosításának címén semmisíthette meg az autonómiát! 1 A sérelem} melyet a kormány-lapok presszió alatt álló munkatársai neín tud­nak elviselni, az, hogy. a magyar sajtó munkásai ez ellen az erkölcstejen eljárás ellen szót emeltek; Tiltakoztak a sajtó- dömping rendszer elléh :a nyomdai mun­kások, a kiadóhivatali tisztviselők, a lap­kiadók. az ujságjrók. Tiltakoztak ellene világnézeti és osztálykülönbség nélkül, tiltakoztak ellene jobboldalod és balol­dalon, munkaadói és .munkavállalói mi­nőségben egyaránt, -r- tiltakoztak, mert tiltakozniok is kellett az ellen’a politika ellen, amely a középponti hatalom igény- bevételével iparkodik rászpritani a köz­vélemény munkásait, hogy alakuljanak át a kormányvélemény munkásaivá, vagy keressenek más pályái. Ezt a.tilta­kozást minősítették a saját . egzisztén-• ciájuk ellen intézed.támadásnak a..kor: mánylapoknak azok a munkatársai, akik ,az Újságíró Egyesületből — ne ku­tassuk, saját jószántukból-e — kiléptek." Hogyan? Hát az a törekvés, í hogy aj la­pok a közönség-önkéntes akaratából-ire- pedig a kormány kegyéből éljenek, vep szélyeztethet egzisztenciájában egy — Újságírót? Micsoda szomorú. b’eisiherés az, ha egy sajtóorgánum a-raját léte el-, len intézett támadásnak minősíti'azt-.a- követelést, hogy sajtó-célokra ne hasz­náljanak fel*közpénzeket! ; íj; Ha kilépnek, ám lépjenek* ki! Nem Emelhetünk kifogást az ehen, ha Ezáltal Az osztrák Nemzeti Tanács kisebbik fele kimondta a par­lamentarizmus megszűnését Búcsú ülés a szociáldemokraták né Ikül - A nagy­németek és agráriusok többsége is távol maradt • ' Becs, április 30. (Az .Esti Kurír tudósítójának telefonjelen­tése:) Ma délelőtt nagy érdeklődés mellett ült össze a Nemzeti Tanács utolsó ülésére. Valóságban már ez sem a Nemzeti Tanács ülése, mert1. a , szociáldemokrata párti képviselők, akik a legutóbbi választáson a szavazó „ polgárság negyven százalékának bizal­mából kerültek be oda, nem fetenhet- „ j »ek meg. __ ^ ^ A parlainent legnagyobb pártját ki^üszubőal^' ték a parlamentből s a csonka parlament most kiküszöböli önmagát. Ez az ülés teme­tése volt q ‘ parlamentarizmusnak. Holnap , már yé|ethelép.. az . 'üj alkotmány, amely a törvényhozást ,-uj alapokra* belvízi s nem ismeri többé a parlamentet. A pártok vasárnap egész napon át tanácskoztak a nagy horderejű döntés előtt. A Nemzeti Tanácsnak nevezett alsóbáz ülése délelőtt 10 órára volt kiiiizve, a Szövetségi Tanács — a felsőház — pc- dik két óra után kezdi meg illését. TiZ óra előtt már óriási embertömeg vette körül a parlament épületét, a bécsiek még egyszer látni akarták, mint vonulnak fel a kormány tagjai és a képviselők a parlament utolsó ülésén. A parlament körül sűrű kor­dont vontak a gyalggos és lovas rendőrök. A rendőrség a legmesszebbmenő óvóintéz­kedéseket megtette, hogy az ese'lléges zavar­gásokat megelőzze. Az, aki ma be akár menni, legyen az akár képviselő, akár par­lamenti hivatalnok, gyorsíró, vagy hírlapíró,. ai^ndőrák 4s tSvztvlsíjta ötszörös iga­zoltatásán keresztül tud csak bejutni á , képviselőházba. ;, ?■ Tíz óra előtt átfestve várta a nagy ülésterem a képviselőket. A' képviselők helyein , a pa­dokra rajzszögekkel uj névjegyeket helyez­tek el. Balbldalon a rézkeretes névjegytar­tókból kivették a szociáldemokraták hévje- gyeit, mert a kormány a szocialista képvise­lőket, mint ismeretes, a bécsi polgárháború után, megfosztotta mandátumuktól.... Ne­gyedtizenegykor a karzatokat már zsúfolásig megtöltötte a közönség. • ' % l *. > ' ' A miniszterek távol vannak, az agrár- képviselők távol vannak... Egyik elsőemeleti páholyban megjelenik Dollfuss kancellár felesége,’ a mellette lévő páholyban Preciosi olasz követ, Morei követ- ségi sajtófőnök társaságában.’ A 1 hatalmas középáö p'áhdtyban' ’a ' hadsereg magas- rangú tisztjei foglalnak helyet. Zsúfolásig tömve'vannak a Bécsiés a külföldi sajtó pá­holyai ÍS. ........... ' ; - ■ . ' > '■ . Ra mek elnök -pontban fél-tizenegy; órák'ar• nyitotta, meg újból .a múlt év máj-cius 4-én félbemaradt ülést,; Először testületileg a keresziényszocialista képviselők vonultak be. ■ , , ■ Á Landbund-párt távolmaradt az ülés­.: tői. á : F- f 'csak Hampel és Foppa jelentek meg a párt­határozat értelmében, a kisgazdapárt pedig úgy határozott, hogy nem ■ vesz ' ré/szt .az., utolsó ülésen,t csak az egyik tagja, Tausclíitz képviselő, aki jelenleg berlini követ, vart. je­Jen mint «megfigyelő*. Fél tizenegy Után'.né­hány másodperc múlva Ramek megnyomja a csengő gombjait,- maid a következő sza­vakkal nyitja meg a nagy izgalommal várt ülést: — Folytatom a félbeszakadt ülést. A kormány padsorai tfijesen'; üresek. Csak Stockinger Frigyes kereskedelmi mi­niszter van jelen, aktáiba temetkezik, nem is figyel a különböző elnöki bejelentésekre, Az elnöki bejelentések után a nagynéniét párt tiltakozó deklaráció­jának bejelentése következett. Harhpel dr. hosszabb beszédben tiltakozott a mai ülés érvényessége ellen. Deklarációt olvasott fel, amely szerint a mai ülés össze­hívása ilienkezik á házszabályok rendelke• -.zéseivel. A páriámé*:.’ összehívása törvény• télén, ezt az ülést Aak a házszabályok meg- /változtatásával lehetett volna összetíivni. A Házszabályokat csak ■a képviselőhöz fe* lének, a nemzeti tanács felének a jelenlété­ben, kétharmad ' többséggel lehetett volna megváltoztatni. Ez a többség a mai helyzet­ben is hiányzik. 1933 március 4-én a parla­ment önmagát: kapcsolta ki, de a parlament kikapcsolása után sem a köztársaság elnö­kének, sem a szövetségi kancellárnak nincs joga a parlament régi ülését lezárnj és uj ülést egybehívni. ■ Éppen ezért pártja nevében fölszólítja a kormányt, i hogy az ezidőszerint itt ülésező parla- „ mentet oszlassa fel és Írjon ki uj válasz­tásokat. ’A nagynémet párt ügyvezető elnökének deklarációját a keresztényszocialista párt és a Heimwehr jelenlévő. tagjai minden közbe- "szólás nélkül hallgatták végig. Ramek ezután megrázta a csengőt és kijelentette, • hogy a nemzeli tanács ülését Hampel képviselő indít­ványára való-tekintet nélkül .tovább folytat­ják. Majd berekesztette az ülést, miután napi­rendi indítványát, melynek értelmében" a kö­vetkező ülés azonnal megkezdődik, elfogad­ták. ' *" Dollfuss-A .'képviselők kitóduln'ak á folyosóra, megkezdődik az 1933 március 4-ére és 1934 április 30-ra kitűzött ülés között a «fiz perc szünet...* Tizenegy órakor a képviselők" és a közönség .óriási érdeklődése közben megnyílik a Nemzeti Tanács új ülésszakában az osztrák parlament első és utolsó ülése. Fel.tizen­kettőkor -Ramek dr. újból megnyitja az ülést. Az ellenzéki pártok közül ekkor már csak a nagynémet párt volt képviselve Foppa és Hampel’szentélyében. Az ülésterem joboldali ■ alsó bejáratánál megjelenik Dollfuss, őt követik a. kormány is aláhúzzák a különbséget a független sajtó és a közpénzekből élő sajtó közt. A nUmsztéreftfök ur politikája : valamik kor abban csúcsosodott'ki, hogy feleke­zeti alapon akarta, elkülöníteni a külön-, féle sajtóorgánumokat. Azóta, inirit túcjk, jűk, álláspontját f éviZió alá véttő- -4 Te videált - álláspont" “szerint, "úgy látszik;;' élésen el kell választanunk: egyfelől az egész magyar sajtót, mely a közönség-;- .bői él, akármilyen irányú, akármilyen szellemű legyen .is .;— s uiásf elől. azokat, a, vállalkpzásokat, amelyeket közpénzek­ből táplálnak. Közületi pénzekhöE ren­delkezési és sajtó-alapokból —• a fan­tasztikus mértékben túllépett kerelü, az­után felemelt rendelkezési afr>AM| — .az adófizetők pénzéből! A kettéosztást ; csáks hefyeselhetjük. . legalább a közönség előtt is még vilá- ;'gosabban fog. állni; hogy' milyen, ténye­zők milyen intenciókból tukmálják rá azokat a lapokat, 'melyeknek nincs bá- j tor.sUgnk vagy éréjfil. ahhoz, hogy tisz­tességes konkurrenciában versengjenek ~áz"'ólvasófe " érdeklődésért. 'Göndolhátnak az .olvasók arra, hogy azt az olcsó lapot, melyet önköltségi áröh:alul nyomnak a kezükbe, végül nagyon drágán fizettetik meg velük: az adóbehajtások révén! i-J-. Az exponált kqirmánylap szellemes és eredeti hasonlatot talált a dömpingsajtó körüli küzdelem illusztrálására: «A ka­raván halad*. Az az elementáris felhábo­rodás, a jog- és az igazságérzetnek az a spontán megmozdulása, mely a függet­len sajtó minden rendű és rangú mun- kásait/összefogja, nem egyéb a kormány- berkek akusztikája szerint,, mint kutya­ugatás. De halad a karaván, melynek expedíciók költségeit hatalmi szóval te­remtik elő. I;Ialad a karaván, melyben a teve szérepét kegyesen átruházzák az adófizető polgárságra s a hajcsár tisztjé­nek ellátására állami funkcionáriusok vállalkoznak. Halad a karaván, hogy el­fojtsa a független közvéleményből azt a keveset is, amit a közigazgatási erőszak épen hagyott belőle. Halad — vagy in­kább szeretne haladni. Mert annyi ön-e tudat és önérzet, hála Istennek, még van a magyar közönségben, hogy ne tetézze önként a poggyászát annak a karaván­nak, amelynek úgyis ő a teherhordója! i , ^ :- f '. jt’ - é p ' (^1934 ACR 3 O.^V j ,

Next

/
Thumbnails
Contents