Esti Kurir, 1935. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-01 / 1. szám

11935 I. 1, KEDD 3 « lakik. Klem József ágyéklövést kapott és őt a Bakay-klinikára szállították. Állapota szintén nagyon súlyos. Klem József nem a Kereskedelmi Bank alkalmazottja, hanem a Ncuburger Albert gabonabizományos cég alkalmazásában áll és ennek a cégnek a megbízásából jelent meg a Kereskedelmi Bank Szabadság-téri fiókjában. Jőjávi főpénxiávos különös végzete Jójárt Géza, a hősi halott bankpénztáros ezúttal harmadszor került revolvere* rabló­merénylet középpontjába. Évtizedek óta állott a Pesti Magyar Kereske­delmi Bank alkalmazásában, megbízható, lelkiismeretes tisztviselő volt, aki a háború előtt a bank újpesti fiókjában teljesített szol­gálatot. Ekkor még más neve volt Jójárt Gézának. 1913-ban revolveres rablómerényletet követtek el az ujpesti bankfiók ellen. A tettesek sortüzet adtak a tisztviselőkre és hajszálon múlott, hogy Jójárt Géza nem vesztette életét ennél a merényletnél. Egy revolvergolyó közvetlenül a füle mellett sü­vített el és a bankpénztáros e csodálatos § megmenekülése után és ennek emlékére változtatta meg Jójárt Gézára, hogy — mint hozzátartozóinak és barátai­nak mondotta — neve emlékeztesse erre a szerencsés megmenekülésre. Az ujpesti bankrablás után a Kereske­delmi Bank Szabadság-téri fiókjába helyez­ték át Jó járó Gézát, aki átélte az emlékezetes Ondi-féle bank­rablást is. Ma harmadszor került rablómerénylet köz­pontjába a szerencsétlen ember, aki ezúttal hősi halált halt munkahelyén. Szerencsétlen véletlen áldozata volt Benniák József kifutófiu A főkapitányság a rablómerényletről nyomban értesitette a soros vizsgálóbírót is. Enyedy Róbert vizsgálóbíró jelent meg a helyszínen és megkezdte a rendőri bizott­sággal együttesen a vizsgálatot. Időközben a nyomozást végző detektívek Futó Imre és Fazekas Áron detektivfőfelügyelők vezetésé­vel nyomban megkezdték a tanuk összesze- dését, akik látták a menekülőket. A detektí­vek minél „több támpontot igyekeztek sze­rezni a tettesek kézrekeritésére indított nyo­mozáshoz. Már az első félórában megállapí­tották, hogy valónak bizonyult az a feltevés, hogy a bank ajtaja előtt holtan talált fiatal­ember nem a tettesek közé tartozik. A tragikus sorsú fiú Benyák József 20 éves kifutó, a Goldlierger Textilgyár egyik lera- kalának, a Beiner Károly Rt. Vilmos csá- szár-ut 15. szám alatt lévő cégnek az alkal­mazottja, aki valószínűleg a gég megbízásá­ból jelent meg a Kereskedelmi Bank fiók­jában. Azt még nem tudták megállapítani, hogy a rablók lőtték-e le a szerencsét­len fiút, vagy pedig a védekezésből le­adott revolvergolyók egyike okozta-c halálát? \ revolvergolyót kiveszik testéből és ennek nagyságából fogják megállapítani, hogy me­lyik revolverből származik. Időközben a Kereskedelmi Bank tisztvi­selői befejezték a rovancsolást a pénztár­ban és megállapították, hogy hiány jóformán nincsen, ami arra vall, hogy a védekezésből leadott rcvolverlövésekkcl megriasztották a me­rénylőket, akiknek nem sikerült pénzt ra­bolni. Már a nyomozás első perceiben másik ér­dekes megállapításra is jutott a rendőrség. Kiderült, hogy a BC Ili. rendszámú auto­mobil, amelyet többen láttak elrobogni a bankhelyiség elől, nem szcreptl a bankrablásnál. Ez a rendszámú autó egy honvédhadnagy tulajdona, aki a legnagyobb meglepetéssel értesült arról, hogy az ő autójának a rend­számával követték el a bankrablást. A BG 111. szánni autót ugyanis nem lopták el és tulajdonosa az autót ma délelőtt egyáltalán nem használta. Valószínűnek látszik, hogy a bankrablók,, akik nyilván gazdátlanul ha­gyott gépkocsit loptak el ma reggel, hamis rendszámtáblát helyeztek cl az autón, de lehet az is, hogy az izgalmas* jelenetek során a szemtanuk rosszul figyelték meg a rendszámtábla jelzését. H sebesüli állapota Dr. Roth Imrét, akit életveszélyes állapot­ban szállítottak a Fasor-szanatóriumba, Ádáin Lajos professzor a déli órákban inegopcrálta, A műtét igen hosszú időt vetUi^ém; be. jj beteget operáció közben narko# álták. Adánr professzor megállapította, hogy a golyó dr. Roth Imre beleit több helyütt átfúrta. A beteg állapota tehát a rendkívül súlyos és az egészen szokatlan sérülések miatt feltét­lenül életveszélyes. » A borzalmas merénylet után értesítették a Szolnokon lakó dr. Roth Mórt, dr. Roth Imre banktisztviselő édesapját, aki azonnal telefonon érdeklődött a szanatóriumban fia állapota iránt. Dr. Róth Mór közölte, hogy nyomban autóra ül és Budapestre utazik, hogy ott le­hessen fia betegágyánál. A János-szanatóriumban Wirth Frigyes banktisztviselőt ápolják, akit ugyancsak súlyos comblövéssel szállítottak be. A megsebesült banktisztvise­lőt beszállítása után nyomban felvitték a műtőterembe, ahol Tóth főorvos megope­rálta. A déli órákban nyert értesülés szerint Wirth Frigyes állapota kielégítő és az orvosok remélik, hogy semmiféle komplikáció nem jön közbe. Az^yik beugrott a kocsiba. I A másik már akp„r ugrott fel a sárhányóra, amikor az autó lendületesebben gurult a Szabadság-tér felé. Ez a második tettes volt, akit többen láttak, amint bebújik a mind gyorsabban iramló autó ajtaján. Ilyenfor­mán hárman voltak a bankrablók: az autó soffőrje és a revolverrel vadul lövöl­döző másik két tettes. A két revolveres ember személyleirását na­gyon nehezen állíthatta össze a nyomozó rendőrség. A támadás pillanatában nyolc banktisztviselő volt a helyiségben és kivülük néhány ügyfél, de ezek közül senki sem tudott megbízhat személy- leirást adni. ‘A szerencsétlenül járt Jó járton, valamint a megsebesült^lVi'rf/í és dr. Róth banktisztvi­selőkön kívül asztala mellett dolgozott Braun Imre cégvezető, továbbá Lóránt An­dor, Szakmáry József és Csiszár Béla. A rendőri bizottság valamennyiöket részlete­sen kihallgatta, de szinte egyöntetűen csak ennyit tudtak mondani: — lem láttuk, hogy ki léptt be a helyi­ségbe. Valamennyien csak arra döbbentünk fel, hogy revolverlövések hangzanak fel. Ugyanakkor valaki ezt ordította: sitt min­denki hulla lesz, senki ne mozduljon/» A banktisztviselők a hátsó kijáratok felé menekültek és igy egyik sem figyelhette meg a támadókat, akikről tehát személyleirást sem tudlak adni. Valamelyes útbaigazítást iiyen körül­mények között csak az utcán állók közül tudtak néhányan nyújtani. Ezek szerint az egyik merénylő sötétebb bőrkabátot viselt, magastermetü volt és sovány arcú. Vannak azonban tanuk, akik szerint ezen nem volt bőrkabát, hanem csak rövid be­kecs, fekete szilgallérral. A szemtanuk egy része szerint bajusza volt, másoknak úgy rémlett. hogy bajusztalan. A másik tettes, akinek ugyancsak sikerült sebesülés nélkül elmenekülnie, alacsonyabb termetű fiatalember volt. A bank tisztviselői azt hiszik, hogy mindketten két-két revolverrel a kezükben léptek be a bankhelyiségbe. Hogy több re­volverből lövöldöztek, azt mutatja az is, hogy a falakban, a bútorokban és a padlő- bn három különböző fegyverből származó revolvergolyőkat találtak. Az egyik golyó egy kilencmilliméteres reve vérből származik, a másikat egy 7.65 tolyból lőtték ki, a harmadik golyó p dum-dum golyó volt. A revolvergolyóka rendőrség lefolalta. A főkapitányságról tizenkét rendő selőt és többszáz detektívet rendelt Szabadság-téri bankhelyiségbe, olyan képet mutat, mint egy A rendőrtisztek a tanukat a geiben hallgatják ki, hogy ny hassák, amit a szörnyű drá detektívek a nyomozás első merült nyomok alapján ki ellenőrizni minden lakásé' amelyeket már eddig is kinyomoztak. Megkerült a bán autófa Felismerik Benyák Józsefet Izgalmas jelenet játszódott le ezek után a Kereskedelmi Bank fiókjának ajtaja előtt. Amikor már nagy csődület vette körül a helyiséget, egy férfi furakodott át a töme­gen és a rendőrkordonon és az ajtóhoz érve, ott látta holtan, véresen, több revol- xergolyótól leteritve a fiatal Benyák Józse­fet. A férfi Reiner Károly volt, a Reiner Károly részvénytársaság igazgatója. Felkiáltott: — SSzent Isten, ez az én kifutóm! Ezután elmondta, hogy Benyák az ő vál­lalatának alkalmazottja, ma reggel tiz óra tájban 80 pengő felvétele végett a bank­fiókba küldték. A fiatalember, mint a men­tők megállapították, három revolvergolyót kapott testébe. Az egyik hátulról érte, a másik gyomrát fúrta át, a harmadik a szivét járta át. így derült ki, hogy az ajtóban lelőtt fiatalembernek semmi köze a rablómerénvleíhez és igy kétségtelen, hogy a revolverlövésekkel visszariasztott rablótámadóknak sikerült el­menekülniük. Elmenekültek a bankrablók A bankfiókkal szemben van az Auto- siphon vállalatnak helyisége. Az utcára néző ablak alatt állt egy Steyr-autó, amely­nek rendszáma BC 311. volt. Egyes tanuk szerint az autón nyári vásznotető volt, má­sok azt állítják, hogy teljesen csukott kocsi volt. Abban a pillanatban, amikor ér. utcán harsogva megszólaltak a bank elrejtett riasztó csengői, búgni kezdett az autó motorja is. Az autó volánja mellett termetes, erős, köpcös férfi ült, aki a szemtanuk szerint lassan elindította a kocsit. Többen látták, amint a támadók füstölgő revolverekkel kezükben menekül­nek az ajtón ki a bankhelyiségből. Néhány perccel később, hogy a detektívek kimentek az első nyomok ellenőrzésére, te­lefonállak a főkapitányságra, hogy Kelen- földön, a Sósfürdő közelében gazdátlan autót találtak. Nyomban rendőri rizottság robogott ki Ke­lenföldre, hogy a gazdátlan autót bevigyék a Kereskedelmi Bank Szabadság-téri fiókjá­hoz és a szemtanuknak mutassák meg az a.vJ.őt, hogv ci ny jy 5^-0. £§1 ’-M-en J nankrablók autó lat ' A bankhelyiségben időközben megindító jelenetek játszódtak le. A bankban dolgozó tisztviselők feleségei, hozzátartozói értesül­tek a merényletről és nyomban a bankba siettek, ahol zokogva borultak férjeik nya­kába. Dóra Sándor dr. főkapitányhelyettesenk, a bűnügyi osztály vezetőjének kíséretében, Ferenczy Tibor főkapitány is megjelent a helyszínen és a feldúlt helyiségben tájékoz­tatta magát a Budapesten példátlan bank­rablás minden részletéről. A tanuk kihallgatása a késő délutáni órá- ^ kig tartott. A kihallgatások során nagyjelen­tőségű vallomások hangzottak el. Vadász József, az Autosiphon Rt. vezérigazgatójának a soffőrje elmondotta, hogy autójában ült a bankhelyiség közelében, amikor megszólal­tak a bank vészcsengői. Amikor a bank be­járata felé nézett, látta, hogy az ajtó előtt egy vérző fiatalember fekszik. A következő pillanatban észrevette, hogy a háta mögött elindult egy zöldszinii, kopottas autó, amely szerinte Stcyr- gyártmányu kocsi volt. Az autóba ekkor már beugrottak a meg­hiúsult bankrablás tettesei, illetve bent ült a soffőr és a: egyik tettes. Azt még látta, hogy egy magas, széles arccsontu, beesett arcú férfi, aki szemébe húzott soffőrsapkát viselt és sötét ruha volt rajta, az autó felé fut, és felugrik a már mozgásban lévő autóba. Feltűnt neki, hogy a férfi nyakában bőr­szíjon fekete táska lógott, valamivel kisebb, mint amilyet a sürgöhykihordók hordanak. A Szabadság-térnél az autó befordult a Hon­véd-utcába és ekkor az autóból egy rcvol- verlövést adtak le. Ezt az érdekes és igen fontos vallomást megerősíti egy másik tanúnak, Balázs József- nének a vallomása is, ki a bankhelyiségben a pénztárfülke előtt tartózkodott a tragikus események pillanatában. Balázs Józsefné igy Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy fiam, fivérem Breilner Aladár rövid szenvedés ulán elhunyt. Temetése 1-én déli 1 órakor lesz a rákos­keresztúri izr. temetőben. Gyászolják: özv. Breitner Gersonné anyja, Katz Mórné (szül. Breitner Olga) nővére, Kalz Mór só­gora, Katz Géza unokaöccse és az egész rokonság. Emlékét örökké őrizni fogjuk. Fél tizenkét órakor a Rókus-kórház dől külön villamos indul. mondotta el mi létről: — A pénzt felvegyem pé megtudtam, hívják, száz bébe, amik seket megszólaltak bankrabló társává hogy mindketten Láttam, hogy ennek a colt bajusza volt, beesett csontu férfi, sötét ruhát és ragot viselt. Láttam azt is, bog golt szíjon a nyakán. A Ivelenföldön megtalált ü kiderüli, hogy kétségtelenül banditák álla! használt kocsivá száma Bp. 1)41. Tulaj dobosa pád, a Filtex igazgatója. Tőle lopták el az autót tegnap Andrássy-uton s ma a Török Ignáe-utt bán hagyták el vad menekülés után, mi­közben egy rendőrt esaknem elgázoltak. Izgalmas Szilveszter-éjszakája lesz tehát a budapesti főkapitányságnak. A dctekiive’c serege szünet nélkül folytatja a hajszát a gyilkosok után és a nagy hajszában részt- vesz a rendőrség egész apparátusa és sze­mélyzete. Páll József.

Next

/
Thumbnails
Contents