Esti Kurir, 1935. április (13. évfolyam, 75-97. szám)

1935-04-02 / 75. szám

MA: ÉLJEN A CSÁSZÁR Budapest, 1935 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY hehengerelték az ellen­zékei a nyiltszavazásos kerületekben Kibuktak: Pallavicini, Fenyő,Lázár, Zsilinszky, Griger, Czettler, Berki Óriási csalódás érte a kisgazdapártot is A nyiltszavazásos rendszernek könyörte­lenül érvényesülő választási gépezete elvé­gezte azt a munkát, amelyet várt tőle a kor­mány és ■ az egységespárt vezérkara. E munka eredménye — a parlamenti ellen­zéknek valóságos lehengerelése — előrelát­ható volt. Egy pillanatig sem volt kétséges, hogy . , mindazokban a kerületekben, amelyek­nek mandátumát a kulisszák mögötti előzetes tárgyalások nem biztosították, ki kellett buknia az egységeséért köz­pontjának döntésével szembenálló je­löltnek, fA választások tegnapi első -napja ilyen kö­rülmények között az egységespárt és a vele szövetkezett független kisgazdapárt mandá­tum szerzésének jegyében zajlott le. Hogy a kisgazdapárt vérmes reménységei összeom­lottak és a sóvárogva várt negyven-ötven, sőt hatvan mandátum elkönyveléséről szó sem lehetett, arra beavatott politikai körök­ben biztosan számíthattak, mert hiszen az egységespárt választási vezérkarának a kis­gazdapárttal kötött paktum ellenére sem lehetett érdeke a kisgazdapárti mandátu­mok számának megnövelése. Ilyen körülmények közölt érthetően nagy á csalódás kisgazdapárti körökben, kétség­telen viszont, hogy az egységespárttal kötött paktum hiá­nyában még ezt a kisebbszámu man­dátumállományt sem sikerült volna a kisgazdapártnak biztosítania, tekintettel arra, hogy az ellenzéki frontnak az elárulása a kormány érdekeit szolgáló választójogi törvényjavaslat kidolgozása és az egységespárt vezetőségének rendelkezé­sére bocsátása, majd az egységes párttal kötött sorozatos választási paktumok ku­lisszák mögötti egyezkedő tárgyalások és alkudozások teljesen a kisgazdapárt ellen hangolták ; az ország józan és álellenzéki hangokkal félre nem vezethető közvéleményét. A kisgazdapárt alig 20 mandátumra számít­hat s ezzel nyilvánvaló, hogy birtokállomá­nyát nem tudta növelni, sőt nyilvánvaló, hogy paktum hiányában — mint igazi ellen­zéki — egyetlen mandátumot se tudott volna megszerezni. Mandátumhoz jutott néhány teljesen isme­retlen nevű „kisgazda11 is, de de általában csak ott szereztek a kis- - gazdajelöltek mandátumot, ahol az egy­séges párt választási vezérkarával kö­tött megegyezés különleges szerepet jut­tatott nekik: ki kellett buktatniok néhány olyan egy­ségespárti jelöltet, mint például örffy Imrét és Rubinok Istvánt, akik megkapták ugyan a hivatalos jelöltséget, de «százszázalékos megbízhatóságuk, szempontjából aggodalma­kat táplált velük szemben az egységespárt központja. A közvélemény mindenesetre teljes szim­pátiával fordult u nyílt szavazása* rendszer segítségével kibuklatott ellenzéki jelöltek felé, akik megpróbálták a lehetetlent és szembe mertek .szállni a választási gőzhen­gerrel. Bukásuk mindeneseire azt a felfogást támasztja alá, hogy •nyiltszavazásos (kerületben ellenzéki je­löltnek nem lehet keresnivalója, mert hiszen ez a választási Tendszer semmi­esetre sem alkalmas a választópolgárok aka­ratának érvényesítésére, sőt ellenkezően, minden eszközt megad a kormánynak akaratának kiméitiieó éivéiZyesilése céljából. A választások tegnapi <fekete vasárnapjá­nak* eredménye a tömegek akaratát teljesen meghamisító nyiltszavazásos rendszer mellett mindenképpen előreláttató VMt. Tegnap, egyébként 175 nyílt szavazásos kerület mandátu­mának sorsa dőlt el, holnapután pedig még a hátralevő huszon­négy nyiltszavazásos kerüleiben — Sopron, Vas és Zala megyében — tartják meg a, vá­lasztást. Ma befejeződik a választás három tilkosszavazásu kerületben: Pestkörnyéken. Pécset és Győrött. A többi titkosan szavazó kerület közül Szeged, Debrecen, Miskolc és Kecskemét április. 3-án és 4-én, Budapest és Hódmezővásárhely pedig április 6-án és 7-én választ, ■ A 175 nyiltszavazásos mandátum megoszlása pártok szerint: Kormánypárt í.i'i K'sgazdripárt 17 Kereszténypárt ^ 3 . Párlonkivüli 9 Nyilaskeresztes ■ 1 'Reformnemzedék 1 Munkáspárti 1 Pótválasztás 11 175 4 nyiltszavazásos kerületekben meg:vá­lasztott képviselők A választások tegnapi első napjának, vagyis 175 nyiltszavazásos kerületben lefoly­tatott választás részletes és végleges ered­ménye a következő: ABAüJ-TORNA: Garbóebogdány: Megválasztott képviselő: Melczer Lilla NÉP egyhangú (régi kép­viselő: Melczer Lilla). Gönc: Bárczay János. NEI’ 6512, Perley La­jos kisgazda 3703. .(Baross Gábor NÉP). Szcpsi: Szalay László NÉP egyhangú (Pe­rcnyi Zsigmond báró' NÉP). Szikszó: Farkasfalvi Farkas Géza páríonki- viili egyhangú (Farkasfalvi Farkas Géza). Torna: Vitéz Árpád NÉP 2745. Horvát Oli­vér kg. 1298. (Bárczay Jáuos NÉP). BARANYA: Dárda: Schmidt Miklós NÉP 1061, Máncly Sándor nem hivatalos NÉP 956, Teppert- József kg. 293. Pótválasztás'Schmidt és Mándy között. (Schmidt Miklós.) Mohács: Schiidűt Lajos párt önki vilii 5306, Mihályfy Vilmos NÉP 3939. (Mihályfy VHnios. ); í r % ‘i g ■ t Pécsvárad: Öeirják Antal kg. 8277, Bodó János NipP 3916, Perlaky György nem hív. NÉP 1227. (Keresztes-Fischer Mik­lós NÉP.) Süsd: Szlly Márton NÉP 7474. Schaff Ká­roly.kg. 5112. (Fepiczy Ignác NÉP.) Siklós: Béídy Bíla NÉP 5798, Nagy Ferenc kg. 5479. (Simon János NÉP.) Szalánta: Broglv József NÉP 6759, Feren- czy-Mihály kg. 5923. (Broyly József.) Szentlőrinc: Pataésy Dénes NÉP egyhangú. (Patacsy Dénes.)' Villány: Hiesz Ádáin kg. 5319, Hcckenber- ger Kónr'ád NÉP 4751 (Heckenberger Ko nrád). BÁCSBODROG: Bácsalmás: Alföldi Béla NÉP 4946, Sauer- born Károly kg. 3099 (Saiierborn Ká­roly). Tompa: Báró Vojnich Miklós NÉP 1280, Podmaniczky Attila nem hiv. NÉP 524 (Koródy Katona János NÉP). Kegőce: Gróf Teleki János NÉP 3012, Moj- zes János kg. 3002 (Mojzes János). Jánoshalma: Marsehal! Ferenc NÉP 5999, • Sárdy Schtrén nyilas 855 ^ (Marschall Ferenc). BÉKÉS: Békés: Ángyán Béla NÉP 5177, B. Szabó Ist­ván kg, 5034, Oláh Ernő nyilas 1617. PÜtválasztás Ángyán és B. Szabó közt. (Szakács Andor. kg.). . Békéscsaba: Búd János NÉP 6676, Gyön­gyösig 'János kg. 5083 (Búd János). Gyónta: Andaházy-Kasnya Béla kg.' 4147, Ritbinek István NÉP 3735 (Zeöke An­' tál NÉP). Gyula: Gróf Pongrácz Jenő' NÉP 7300, Man- dorf Emil kg. 5775 (Grój Pongrácz .Jenő). Orosháza: Csizmadia András NÉP 6139, Ra­vasz Antal kg. 4792 (Csizmadia András;. Szarvas: Tóth Pál NÉP 8200, Tepliczky Já­nos kg. 58C0 (Tót1/Pál). (Folytatása a 2. oldalon) Kedves Pali, öreg harcos, régi bajvívó — aki négy frontján is elvéreztél annak a harc­mezőnek, amelyen a mandátumokért való nyers és brutális küzdelem dul/f most — hát kimaradtál a magyar l törvényhozásból, amelynek forrada­lom után szinte njjászületése óta \ tagja s szinte jellegzetes alakja voltál megszakítás nélkül. Szorongva s nem a legrózsásabb hangulatban ültem legnap este a rádió hangszórója mel­lett s lestem az óráról-órára megújuló jelentésekből, miként alakul a kép­viselőház képe, mely sorsunkat a kö­vetkező korszakban nemcsak irányi* tani fogja talán, de eldönteni is egy­ben, ugv lehet. Nem várhattam más­kép s úgy is lett, hogy a gőzhenger- szerüen dübörgő kormánypárt le­nyűgöző és megsemmisítő tankjának kíméletlen talpa egymásután tiport el jobbról és balról sokakat, majd­nem mindenkit, aki a közeli s távo­labbi múltban kemény harcot, gerin­cet, értéket mutatott az ellenzéki ol­dalon s aki javíthatatlan reményke­déssel . megpróbálta a lehetetlent: nyiltszavazásos kerületben kísérle­tezni a kormány menlevele nélkül. Zsilinszky Endre, Fenyő Miksa, Pal­lavicini György, Griger Miklós: egy­másután hullottak el. valóban min! - katonák a pergőtűzben, küzdve s előre elitéivé s bukásukkal mind ko- morabbra festve a jövő kepét. Téged, kedves Pali, most már nem lehetett ezek közé számítani. Ebbe a küzde­lembe Te karodon azzal a fehér sza­laggal indultál, amelyről hinni lehe­tett, ho^y kíméletet jelent és kivéte­les kegyet. De mindjárt az első napon sorompót csaptak előtted Debrecen­ben, a kemény civis-városban, ahon­nan sarjadtál s ahová minden lelki köteléked fűzött s tegnap sor került azokra a nyiltszavazásos kerületekre, amelyek biztosítékai lettek volna a debreceni mandátumnak. Jött az első jelentés — az első bukás. Két szám, , szavazatok aránya, hűvösen és érdek­telenül s már tovább robogott a tank s Hegymegi Kiss Pál olt feküdt a többi elesettek közt, közömbös tö­megben. Talán a másik? — gondol­tam, talán úgy szólt a megegyezés? De a rádió szpikerjének egyenletes hangja, pillanatig sem időzve a tra­gédia mellett, olyan szürkén, mint a nyomtatott veszteséglista hideg be­tűje, már továbbsiklott feletted s je­lentette ellenfeledet megválasztott képviselőnek. Egy óra sem mull el s a harmadik kerület, az utolsó, a végső remény is szertefoszlott: vég­kép elmaradtál az utón, végkép ki- , szorítottak; nem kaptál helyet az uj­jongó és diadalmas seregben; amely épp oly könnyedén tudta áthágni a nyiltszavazás drótkerítéseit, bukóver­meit, egész kegyetlen rendszerét, mint amilyen bizonyos volt kezdettől fogva, hogy kelepjeiben fennakad, aki nincs birtokában a hatalom bú­bos Szezám-nyilj-még varázsszavá­nak. •Talán nem volna érthetetlen, ha égy kis kárörömet érzenék sorsod felett, mely az életben gyakorta be­következő költői igazságszolgáltatás­sal sok hasonlóságot mutat. De nem tudok mégsem máskép gondolni Rád a számodra négyszeresen keserű na­pon, mint őszinte részvéttel s igaz szomorúsággal. Mert emlékezem r időkre, együtt töltött évekre, ne) csatákra, amelyeket elmulhatatlr megfényesit számomra a április 2, kedd

Next

/
Thumbnails
Contents