Esti Kurir, 1935. május (13. évfolyam, 98-123. szám)

1935-05-01 / 98. szám

Budapest, 1935 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY május 1, szerda Nagy beszéddel nyitotta meg a kormányzó az uj országgyűlést Beszédében megjelölte a törvényhozás jövő munka­programját - A kupolacsarnoki ünnepség után mindkét Ház ülést tartott A felhőkárpit mögül elő-előbukkanó, sá- | pádt áprilisi napfény acélsi'sakok erdején I (sillámlik meg az Országház-téren. feszes 1 ,vigyázz-ban áll a diszzászlóalj az:oroszlános fi főkapu előtt. Az egész hatalmas téren, de a 1 környező utcákban is, a Margithidig és aj Lánchidig a Dunapmton a nagy esemény- I nek,-az országgyűlés megnyitásának ünnepé- 1 Íves hangulata. A villamosok nem közieked- I nek már 11 órától kezdve a Személvnük-ut- ■ cában s az Akadémia-utcában a parlament­től távolabbi utcasarkokon is diszruhás lo­vasrendőrök posztóinak,; már csak meghí­vókkal engedik a közönséget a parlament feljárójához is és.a tér sarkain.a. földműve­lésügyi minisztérium és a Kúria előtt az Al­kotmány-utcában az épületek erkélyein és ablakaiban ember ember hátán: várják Horthy Miklós kormányzót, aki nagy be­széddel, díszes külsőségek között nyitja meg ciz hj országgyűlést. Tizenkét órára tűzték ki a ■ kormányzó megérkezésének időpontját, de. addig is elég sok látnivalót nyújt az érdeklődőknek a nem mindennapi esemény. Féltizenegy óm­kor a Vilmos császár-ulról befordul az Al­kotmány-utcába egy tüzérüteg. Kevéssel utóbb a kormányzó fogadására kivezényelt katonaság felsorakozik az Országház-téren. A Kúria előtt lovas-század áll; a földműve­lésügyi minisztérium előtt sorakozik fel a tüzérüteg, előtte pedig az I. budapesti gya­logezred egyik zászlóáljának három százada áll és a lovasszázad előtt egy gépfegyver­osztag. A tér felé eső részen pedig a katonai zenekar. A csapatok parancsnoka nagy- baczoni Nagy Vilmos tábornok, aki az első század élén lóháton várja a kormányzó meg­érkezését. Festői csoportokban érkeznek az előkelő­ségek Tizenegy óra után megkezdődik már n nagy felvonulás. A felsőházi tagok, képvise­lők, diplomaták, előkelő tisztviselők és ele­gáns hölgyek káprázatosán szép felvonulása. A rendőrség dr. K'állay Gyula, rendőrfőtaná­csos irányítása mellett zavartalanul, zökkenő nélkül bonyolítja le a rendfenntartás mun­káját. Fél tizenkét órakor már egyre-másra ér­keznek az autók a főkapu elé, r.oha a felső­házi tagok legnagyobb része a felsőházi ka­puhoz hajtat. Az oroszlános kapu előtt száll­nak ki a meghívott hölgyvendégek, főkép­pen törvényhozók hozzátartozói és a diplo­máciai testület tagjai. Elsők közt érkezik diszmagvarban Darányi földművelésügyi miniszter a felesé­gével, nyomban utána Mackensen német kö­vet a családjával, a küvetségi autón a német birodalmi és a horogkeresztes zászló^ utána áll a főkapu elé a pápai nuncius autója, majd két autón érkezik József főherceg csa­ládjával. külön autóban .•■•i*.lé'sef főherceg és az utána következő autóban ül Auguszta főhercegnő, valamint Zsófia és Magdolna fő­hercegnők. Ravasz püspök ünnepi feketében érkezik, de diszmagvarban jön Baross Gábor és ugyancsak diszmagyart öltött Sipőcz főpolgármester is, aki feleségével érkezik, Imrédy Béla, a Nemzeti Bank elnöke a fel­sőházi kapuhoz hajtat, de felesége az orosz­lános főkapunál száll ki. Szinte egyszerre fut a kapu elé a tornán követség autója és Albrecht főherceg kis vajszínű Mercedese, amely a felsőházi kapu elé áll. Egyre-másra érkeznek a díszbe öltözött diplomaták, háromnegyedtizenkettö előtt már az egész budapesti diplomáciai testület fel­vonul a katonai attasékkal együtt. Feltűnést kelt a sok szép fiatal hölgy, akiknek legnagyobb része taxikon érkezik a főbejárat elé. A hölgyek jobbára az uj, fiatal kormánypárti képviselők feleségei. Az utcán alig lehet szép toalettet látni, a hűvös idő­járás miatt a legtöbb hölgy kabátot visel, van olyan is, aki elegáns kosztümben érke­zik és nchányan prém pelerint viselnek. Fél 12 órakor a miniszteri bejárón át ki­vonul az alabárdos palotaőrség Vitéz Lipcsey Lóránt alezredes, palotaőrparancsnok veze­tésével, nyomában fehér köpenyes disz­ruhás, alabárdos testőrszakasszal, amelynek parancsnoka vitéz Irgey testőrkapitány. A diszőrség bevonul az oroszlános főkapun és sort áll a kupolacsarnok lépcsője mentén. Megérkezik a kormányzó Háromnegyedtizenkettüig tart a nagy autós felvonulás. Ezután már csak egyen­ként, elvétve érkeznek a vendégek autói és tizenkét óra előtt tiz perccel már alig fut autó a főbejárat elé. Egyre nagyobb izga­lom hullámzik, át a téren, a katonaság osz­lopai vigyázzba merevednek, várják a kor­mányzót. Izgatottan múlnak a percek, a környező utcákban óriási tömeggé dagad az érdeklődők erdeje, a rendőrtisztek az utolsó „simításokat" végzik, de nincs semmi baj, a hatalmas téren minden az előre megállapí­tott rendezés szerint bonyolódik le. A tisz­tek órával a kezükben várakoznak; pont ti­zenkét órára várják a kormányzót és tizen-' két óra előtt egy perccel a Lánchíd felől kiirt harsan: jön a kormányzó! A téren végig vibrál az izgalom, a vezénylő ezredes harsány parancsszavára vigyázzba merevedik a három gyalogos század, a gép- -fegyyerosztag, a lovasszázad és a tüzérüteg, A kormányzó ma délben a parlament ünnepélyes megnyitására érkezik

Next

/
Thumbnails
Contents