Esti Kurir, 1935. július (13. évfolyam, 149-172. szám)

1935-07-04 / 149. szám

MA: A MÁRCIUSI IFJAK ^ ÍlÁTlPFl H. y XIII. évfolyam _______ - |$M JLH. VlSí.V­14 9. izém ^===p^«iai^^^ir 10 lillCf wmmsi Budapest, 1935 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY július 4, csütörtök Budapest, 1935 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY julius 4, csütörtök Hitler kancellár és Beck lengyel külügyminiszter Berlinben »temetik« a keleti egyezményt Izgalom Parisban, London várakozó állásponton. Berlin, julius 3. (NTI). Beck lengyel külügyminiszter me­netrendszerű gyorsvonattal szerdán délelőtt Berlinbe érkezett. A lengyel államférfi foga­dására a következő német személyiségek je­lentek meg a berlini pályaudvaron: Meissner államtitkár a vezér és kancellár képviseleté­ben, továbbá Neurath külügyminiszter, BUIow állam­titkár, Moltke varsói német nagykövet, Bassewitz gróf kabinetirodai főnök és Mcyer minisztériumi igazgató, a külügyi hivatal keleti osztályának vezetője. Lengyel részről Lipski berlini lengyel nagykövet vezetésével megjelent a pályaud­varon a lengyel nagykövetség egész személy­zete és a berlini lengyel kolónia igen sok tágja. A megérkezés után Beck külügyminiszter élénk beszélgetést folytatott Neurath biro­dalmi külügyminiszterrel, majd elhagyta a üi1.:'!' . . y-'v.-.m'vy,- el-'»!(: ti'r.-n dísz­század várta a lengyel államférfit. Beck kül­ügyminiszter rövid köszöuöszavak után el­búcsúzott a fogadására megjelent német uraktól és feleségének, valamint kísérete tagjainak társaságában a lengyel nagykövet­ségre hajtatott, ahol kétnapos berlini tartóz­kodása alatt lakni fog. Beck ma megkezdi tárgyalásait Hitlerrel Berlin, julius 3. (Az Esti Kurír távirata.) A német sajtó rendkívül szívélyes hangú cikkekben üdvözli Beck ezredes lengyel külügyminisztert. A Völkischer Beobuchter többek közt a következőket irja: Annak ellenére, hogy' Beck ezredes látogatása magántermészetű célokai is szolgál, egész természetes, hogy egy politi­kailag olyan mozgalmas időben, mint a mos­tani. a látogatás során meginduló tanácsko­zásokban felszínre kerül majd a két kor­mányt érdeklő valamennyi kérdés. Lengyel- ország évek óla fáradozik azon, hogy a jó­szomszédi politikát kövesse Németországgal szemben. Rendkívüli jelentősége lesz annak a kö­rülménynek, hogy Beck ezredesnek most elsőiziien lesz al­kalma, hegy a Vezérrel és a birodalmi kancellárral közvetlen megbeszélést foly­tasson. Beck a hírek szerint még ma megkezdi tár­gyalásait Hitler kancellárral. A többi lap emlékeztet arra, hogy Beck ezredes Géniben minduntalan kifejezést fidolt a Népszövetség intézménye iránti bi­zalmatlanságának. A lengyel kiilügyininisz- ter a politika realitásai iránt éles látókörrel rendelkezik és politikai tradíciója mutatja, hogy rendkívüli politikai személyiség, aki­nek eltökélt szándéka, hoyy Németország és Lengyelország békés együttműködését foly­tassa. Varsó, julius 3 A varsói lapok közük Beck külügymi­niszter berlini látogatásának programját és rámutatnak arra a rendkívül szívélyes fo­gadtatásra, amely'ben a német sajtó a len­gyel államférfit részesíti. Beck látogatásának valódi politikai jelen­tőségét és tárgyalásait Hitlerrel természete­sen csak akkor lehet majd megítélni, — jr- ják a lapok, — ha ismertté válnak a béri bhi tárgyalások részletei, amelyek minden bizonnyal behatóan fogják érinteni a jelen­kor legfontosabb politikai kérdéseit. Paris, julius 3. A francia sajtó élénk figyelmet széniéi Beck lengyel külügyminiszter berlini lálo- fcatásának. — íme — irja a Petit Párisién — ismét egy látogatás, amely a németeknek annyira kedves kétoldalú tárgyalás szellemében tör­ténik. Ez a váratlan látogatás — teszi hozzá — Franciaországot arra kötelezi, hogy éber figyelemmel kísérje a további fejleményeket. Az Oeuvre azt hiszi, hogy Beck berlini tárgyalásai gyümölcsözőek lesznek és a mi­niszter értékes ellenengedményekkel fog visz- szatérni Varsóba. Az Echo de Paris úgy tudja, hogy Beck lengyel külügyminiszter Berlinben a követ­kező három kérdésről fog tárgyalni: 1. A lengyel hajóraj kiépítése. .4 német nagyipar magának akarja biztosítani a len­gyel hajómegrendeléseket. V 2. .4 keleti egyezmény kérdése. Beck cs Hitler meg fogja vitatni a támadást és a tá­madó megsegítését kizáró egyezményterv kérdését. 3. A memeli kérdés. Hitler és Göring rá akarja venni Lengyelországot arra, hogy eb­ben az ügyben engedjen szabadkezet Német­országú akt »A keleti egyezmény temetése« London, julius 3. Az angol sajtó nagy fontosságot tulajdo­nit Beck alezredes lengyel külügyminiszter berlini látogatásának. A Morning Post varsói levelezője szerint Beck külügyminiszter többek között a kö­vetkező kimagaslóbb kérdéseket hozza szóba Berlinben: 1. A keleti egyezmény temetése. 2. A francia-szovjet egyezmény. 3. A cseh és litván kormányok hajthatat­lan magatartása. 4. A kisanlant bolsevizálása. (?) A Times varsói levelezője szerint a német birodalom és Lengyelország közli korrekt és barátságos viszony mindinkább az őszinte barátság jellegét kezdi ölteni, ami — leg­alább Lengyelország részéről — főként an­nak tulajdonítható, hogy a szovjet mind fokozottabban résztCesz. a középeurópai ügyekben. Kenyeres- Kaufmann Miklóst ma kihallgatták az ügyészségen Rendkívül érdekes fordulat történt ma délben Kenyeres-Kaufmann Miklós ország­gyűlési képviselő ismeretes ügyében. Kenye­res-Kaufmann mentelmi jogát a képviselőház legutóbbi ülésén felfüggesztették az ügyész­ség megkeresése alapján. Az ügyészi meg­keresés csalás és közok irat hamisi tás gyanúja címén | kérte Kenyeres-Kaufmann mentelmi jogának felfüggesztését. Ilyen előzmények után történt, hogy Groltó Lajos királyi ügyész, a képviselő bűnügyének referense ma déli kihallgatásra idézte meg Kengeres-Kaufmannt a királyi ügyészségre. Déli félegy órakor Grottó ügyész szo­bájában megjelent Kenyeres-Kaufmann Mik­lós. Azonnal megkezdték kihallgatását. Í Kenyeres-Kaufmann Miklós a kiszivár­gott hírek szerint ezúttal is hangoztatta, 9 hogy sem közirat hamisítást, sem csalást nem I követett el. Kimondotta az iisi'ész előtt egész élettörténetéi, hogyan került fel Erdélyből Budapestre, hogyan lett egyetemi hallgató, hogyan há­zasodott meg és hogyan szerzett képviselői mandátumot. A délutáni órákban még javá­ban ‘tartott k i hal Iga t ása. amelyet • valószínű­leg holnap is folytatni fognak. A »Karakán« pilótája fi holnap érkezik Buda- 1 pestre Botter Lajos, az uj magyar vitorlázó-1 repülőrekord hőse. a petrográdi Aero-klubtól B meghívást kapott a vasárnap Nagybecskcre-1* ken rendezendő repülőmeetingre. Botter a > meghívást elfogadta azzal- a feltétellej, ha t engedélyt kap a meetingen való részvételre j a Magyar Cserkész Szövetségtől. A hírek , szerint a Karakán pilótája holnap délután , I Budapestre érkezik, majd szombaton vissza- ’ utazik Nagybecskcre!;re. az engedély elnye­rése esetén, hogy a Karakánnal bemutassa repülőmüvészetét. EGY HANG A felsőház ma törvénybe iktatta a i kormány légvédelmi javaslatát. Mó- dositás nélkül, eredeti szövegében. Törvénybe iktatta a kormánynak azt ^ a jogát, hogy tizennégy és hatvan cv között férfit és nőt behívhat lévédelmi szolgálatra annyiszor ahányszor, ad­dig ameddig és akkor amikor. Tör­vénybe iktatta a kormánynak azt a jogát, hogy a törvényhozás megkérde­zése nélkül légvédelmi célokra tet­szése szerint vethet ki adót. És végül törvénybe iktatta lényegileg a bírói jogvédelem kikapcsolását ezen a té­ren, mert a polgár jogorvoslatért csak egy olyan testülethez fordulhat, amelyben a többség a minisztériumok által kiküldött, tehát a kormány állal utasítható ülnököké. Ezt iktatta törvénybe a felsőház A ma, túlnyomó többségének szavaza-^B Iával. S nem emelkedett ellene esaJo^H egy, egyetlen egy hang. Arról a ról nem beszélünk, amely IcIháJHHH dőli azon. hogy mi tegnap ezenflBHH| Íven még egyszer. .iggod.dmz^HHHH sín-cetben tel- '•öltük a \ kel. amiket i ’\ ./) km .eít.I.i:• ^. . < 11 o.oVJHHHH és a polgári ‘-'xis/h-.mkiknak^BBBBHj ponljábó] jeleni. A felsőházi ht-NHHH nak joga van felháborodni azon. am^HH akar. Nekünk jogunk van szótlanul^M elmenni a meg nem értés, a tudatlan­ság, sőt talán szándékos félremagya­rázás mellett. Soha egyetlen szóval nem kifogásoltuk, hogy a magyar pol­gárság megkapja a légi támadások el­len való védekezésnek a viszonyaink között lehetséges eszközét. Szót emel­tünk az ellen, hogy mérték és eszköz korlátlanul a végrehajtó halalom ke­zében legyen. Az ellen tiltakoztunk, hogy a törvényhozás kiadja kezéből két legfontosabb jogát, az újonc- és adómegajánlási jogot és feladja a bí­rói függetlenség nagy gondolatát. Ezek az aggodalmak nem hallgathat­nak el a legfegyelmezettebb többség szavazataival szemben sem. Sőt. Minél lojálisabb, minél engedelmesebb több­sége van a kormánynak, annál inkább érezzük kötelességünknek éberen őrt állni a jog és alkotmány vártáján, amig erőnk engedi. Arról a hangról tehát, amely a felsőház mai ülésén megdöbbenésé­nek adott kifejezést, amiért jog és polgári szabadság mellett és a vak en­gedelmességgel megszavazott korlát­lan felhatalmazás ellen felszólalni mertünk — nem beszélünk. I)e beszé­lünk arról az egy, egyetlen egy hang­ról, amelyet a Beschwichtigungshof- rato.k leszerelési akciója elnémítani nem tudott; amely az általános elmú­lásban is függetlenül meg tudta óvni lelkiismereti szabadságát és a lelki- ismereti szabadság természetes bátor­ságát. Amely nem hallgatta el az ag­godalmakat, amely intett és figyel­meztetett és amely felébresztette az ország közvéleményében a hitet és bi­zalmat, hogy a legnagyobb lelki ellan- kadás idején is vannak férfiak, akik nem szédülnek el sem a frázisok gő­zétől, sem a hatalom erejétől. A hang egyedül szakította meg a felsőház lojális magatartását. Némán és hangtalanul: a Közigazgatási Bíró­ság elnökének, Magyarország egyik legmagasabb Ítélkező funkcionáriusá­nak magatartása is az aggodalmakat tükrözte. A Közigazgatási Bíróság el­nöke néhányadmagával ha szóban' nem is tiltakozott a javaslat ellen — .1 szavazás alatt ülve maradt és ezzel demonstrálta felfogását. De volt egy, egyetlen egy tagja a felsöháznak, aki

Next

/
Thumbnails
Contents