Esti Kurir, 1935. október (13. évfolyam, 223-249. szám)

1935-10-01 / 223. szám

‘X é-1 » ' ^ ' ‘ * t | Külön munhatárswift jelentés&7wessziniából J | MB: SÖTÉT TITKOK OROSZORSZflGB MA; TELJES ÜGETŐPROGRAM XIII. évfolyam _____________^ ^ ~£ §xSHwfiL Budapest, 1935 Főszerkesztő: RÁSSAY KÁROLY október 1,kedd Megsemmisítették Budapest déli kerü­letének választását Vevebély Jenő választási elnök és két bizott­sági tag választójogát egy évve felfüggesztették Uf választás lesz a déli kerületken A közigazgatási bíróság Ba/ass-tanácsa ma délelőtt tiz órára hirdette a Budapest déli kerületi választás ellen beadott panasz tár­gyalásának folytatását. A mai tárgyalás iránt óriási érdeklődés nyilvánult meg. mert az általános vélemény az volt, hogy még ma ítélethirdetésre kerül a sor. Az érdeklődés csak fokozódott, amikor hire terjedt, hogy a fla/dss-ianács már reggel nyolc óra óla együtt van és tanácskozik. Háromnegyed tiz órakor megtelt a közigazgatási bíróság I. számú tanácsterme. A panaszosok képvise­lője, Pa gr Hugó és a kormánypárti védő, Brükler Elemér elfoglalták helyeiket. Néhány perccel tiz óra előtt már a folyo­sók is zsúfolva voltak izgatott érdeklődők­kel. Tiz óra már elmúlt és a bíróság még mindig tanáskozott. Izgalmas várakozásban teltek a percek. Tiz óra tizennyolc perckor vonultak lse a tanács tagjai a tanácste­rembe, élükön Baláss Kornél elnökkel. A | tárgyalás megnyitása után Italáss tanócsel­I nök közölte, hogy a felek beterjesztették költségeiket és megkérdezte a választási vé­dőket. hogy saját felükkel szemben is ki- vánják-e biróilag megállapittatni költségei­ket. Szőke Gyula, a Wolff-párt választási védője bejelentette ezt a kívánságát. vizsgálni, hogy a szóban lévő választó melyik párt lajstromára szavazott. A panaszt tehát nem lehet megtagadni azoktól a választóktól, akik résztvettek a választásban. ü közigazgatási bíróság érvénytelennek mondta ki. A tanácselnök ezután a panasz tárgyalá­sát befejezettnek nyilvánította és kijelentette, hogy a bíróság , tanácskozás és határozathozatal céljából visszavonul. Mialatt a tanács tagjai visszavonultak, az összezsúfolt hallgatóság­ból kitört az izgalom, mert hiszen most már nyilvánvalóvá vált, hogy rövid időn belül megtörténik az ítélet kihirdetése. Több mint egyórás szünet következett, amely a legna-. gyobb izgalomban telt el. Pontosan déli fél- tizenkét órakor nyílt meg a tanácsterem hátsó ajtaja és vonultak be újból a tanács tagjai. Baláss Kornél tanácselnök kihirdette a bí­róság Ítéletét és ezeknél a szavaknál: „A köz- igazgatósági bíróság a panasznak helgt ad ... — éljenzésben tört ki a hallgatóság. A ta­nácselnök erélyes hangon kért csendet, majd felolvasta az Ítéletet, amely szerint a közigazgatási bíróság érvénytelennek mondja ki az 1935 április 6-án és 7-én lefolyt Budapest déli kerületi választást. A hallgatóság most ismét éljenezni kezdett, mire a tanácselnök ezeket mondotta: — Tessék csendben maradni, mert külön­ben kiürittetem a termet. A közigazgatási bíróság Ítélete a pa­naszlók képviselőjének,. Biber Jenőnek 6500 pengős költséget Ítélt meg és ezenkívül a • •• védekező Vsettg Bélát, Uősel Istvánt, vitéz Tóth Andrást, Petrovácz Gyulát, Müller An­talt és Szabó Józsefet egyetemlegesen köte­lezte arra, hogy 3300 pengő eljárási költsé­get fixesének meg. Óriási feltűnést keltett az ítéletnek az a része, amely szerint Verebély Jenő' választási elnöknek és Zsellér Imre, valamint Jeszenszky Jenő választási bizottsági tagoknak választói jogosultságát egy évre felfüggesztik. Szőke Gyula kiadását és munkadiját a köz­igazgatási bíróság saját megbízóival szem­ben 2000 pengőben álllapitotta meg. Ezután következett a hosszú és részletes indokolás felolvasása. A hallgatóság egy része a folyosóra tódult, ahol izgatottan vi­tatták meg a közigazgatási bíróság ítéleté­nek jelentőségét. Megállapították, hogy az Ítélet nemcsak a szavazást, hanem az egész választást érvénytelennek mon­dotta ki, ami azt jelenti, hogy Budapest déli kerületében teljesen üj választás következik, uj ajánlásokkal és az uj választásban bármely párt részt- vehet, amely megszerzi a szükséges számú aláírásokat. Élénken kommentálták a fo­lyosó.. a közigazgatási bíróság Ítéletének azt a részét is, amely Verebéig Jenő választási elnöknek választói és választhatói jogosult­ságát egy évre felfüggeszti. Rz indokolás Az indokolás részletesen foglalkozik mindenekelőtt azokkal az alaki kifogások­kal, amelyeket a választást védők a petíció­val szemben tettek. A választástvédők hivat­koztak többek között arra, hogy nem illeti meg a panasz joga azokat a választópolgá­rokat, akik a megválasztott képviselőkre szavaztak a választás folyamán, mert a jó erkölcsökkel nehezen egyeztethető össze az, hogy az a szavazó támadhatja meg a vá- lastást, aki a győztes félre szavaz. A köz- igazgatási bíróság megállapítása szerint ez az eset csak akkor áll fenn, amikor meg­állapítható, hogy a választó kire szavazott. Ez azonban csak nyilt kerületben történhe­tik meg, lajstromos kerületben azonban a szavazás szavazólapokkal történik, a titkos­ság megsértése nélkül nem lehet tehát meg­A választást védők különböző, címeken emeltek kifogást a panaszlók ellen, de a bí­róság ézekef a kifogásokat sem vehette figyel lembe. Az álaki kifogások elutasításának in- dokolása'-után az elnök rátért az ítélet indo­kolása érdemi részének 1 ismertetésére. A pa­naszlók abban látják • a választási törvény megsértését, hogy a választási bizottság se­gédmunkaerőkként alkalmazott, fővárosi, tisztviselőktől nem vett ki esküt, segéd- munkaerökkent írásszakértőket és detektive- ket alkalmazott, az ajánlások felülvizsgálatá­nál nem a választói névjegyzéket használta fel, a nagy pártok ajánlásait fogadta el, a panaszlók pártjának több mint ötezer érvényes ajánlása közül pedig az aján­lások komoly vizsgálata nélkül 1600-at utasított pótlásra, a pótajánlások közül pedig csak 900 ajánlást fogadott el érvényesnek és nem je­lölték meg, hogy melyik aláírásokat fogad­ták el és melyeket nem. Az első panaszra vonatkozólag megállapítja a bíróság, hogy a választási törvényben nincs olyan ren­delkezés, amely a választási bizottságot el­tiltaná attól, hogy az ajánlások elbírálása eéljából segédmunkaerüket igénybevenes- ‘sen. A törvény az ajánlások elbírálására rendkívül rövid időt ad, ez kényszeríti te­hát a bizottságot a segédnninkaerők igény- bevételére. Esküt tett közigazgatási tisztvi­selők felhasznáása. tehát nem ütközik a törvénybe. Nem tekinthető szabálytalan­ságnak az sem, hogy a segédmunkaerők- ként felhasznált fővárosi tisztviselőktől a bizottság külön esküt nem vett ki. Deiekiivekei nem szabad alkalmazni A második panaszra vonatkozólag meg­állapítja a bíróság, hogy az a körülmény, hogy a választási bizottság Írásszakértőket vett igénybe, nem tekinthető szabálytalan­ságnak. Erről csak akkor lehetne szó, ha az írásszakértőktől olyasmire kérnének véle­ményt, amire véleményt nem adhat. Kifogást emelni azonban nein lehet az ellen, hogy az aláírások hamis voltát írásszakértőkkel állapíttatják meg. A detektívek alkalmazását a bíróság nem látja megengedhetőnek, mert a nyomozás nem feladata a bizottságnak. Ha a bizottság­nak aggálya van, akkor a törvény értelmé­ben csak annyit tehet, hogy az ajánlási ivet a választási eljárás befejezése után bűnvádi eljárás folyamatba tétele- céljából (Folytatás a 2. oldalon) lljabb ítélet A közigazgatási bíróság ma megsem­misítette Budapest déli kerületének vái lasztását és ugyanebben az Ítéletében egy évre felfüggesztette a déli kerületi vá­lasztási bizottság elnökének és két tag- , jának választói és választhatói jogosult­ságát. Nemcsak Budapest déli kerületé­nek százezer választója, de az egész or­szág politikai közvéleménye mély tiszte­lettel hajlik meg a közigazgatási bíróság Ítélete előtt és veszi örömmel és lelkese­déssel tudomásul azt a határozott, félre­értést nem ismerő, a magyar bíróság leg­ragyogóbb tradícióira emlékeztető igaz- ^ógtevési metódust, amellyel pálcát tört a választások alkalmával elkövetett tör-, vénysértések és törvényszegések sorozata lelett. Az elmúlt hetek alatt az eléje ke­rült panaszok közül eddig három ügy­ben hozott határozatot a közigazgatási bíróság és mind a három ügyben érvény­telennek nyilvánította ki a választást és uj választást rendelt el. A magyar köz­vélemény a felszabadulás érzéséyel és az igazságba vetett rendíthetetlen hitének Szárnyalásával fogadja ezeket az Ítélete­ket. A három megsemmisített választás közül' kettő titkosan választó kerületben folyt le. A választások után. amikor az ellenzék á kormánypárt győzelmi jelen­Í téseiveí' szemben rámutatott árra, hogy nyílt választás mellett az ország közvéle­ménye nem nyilntkozhatik meg szalui­don, a korjhánypárt elsősorban a titkos kerületekben elért eredményekre hivat­! közölt ellenérvül. A közigazgatási bíró­ság Ítéleteiből most már megállapíthatja az ország,.hogyan dolgoztak és milyen eszközöket vettek igénybe a népakarat meghamisítására még a titkos kerüle­tekben is. ­Az elmúlt tizenöt esztendő illán a ha­talmi befolyással, terrorral és törvény- sértésekkel lefolytatott választások után a törvény és az igazság szava visszaadja a magyar nép bizalmát a magyar tör­vények sérthetetlenségében. Végre kezd felszakadni a homály a látszat-alkotmá­nyosság tornyai felett és megvilágosodik az alap, amelyre a kormány a maga többségi hatalmát felépiti. Elhangzott a szó, amely visszaállítja a magyar nép politikai önrendelkezési jogát s amely a közigazgatási bíróság Ítéletének megfel­lebbezhetetlen tekintélyével deklarálja,, hogy a politikai jogok a nép legszentebb tulajdonai és azt éppen úgy nem lehet büntetlenül elkobozni, punt ahogy nem lehet valakit büntetlenül a magántulaj­donán alapuló,-jogaiban megsérteni. A közigazgatási bíróság mai Ítélete azt je-. lenti, hogy a törvény’ hatályával szemben nem biztosíthat mentességet a hatalom kegyének és bizalmának élvezete sem. De ha a közigazgatási bíróság ítélete súlyos Ítéletet mond a jelenlegi kor­mányzati rendszer választási metódusai felelt, egyben halálos Ítélete az egész választójogi rendszernek is. Egy tör­vény, amelynek rendelkezései lehetősé­geket nyújtanak a törvénysértések ilyen mérvű és ilyen arányú elkövetésére, nem maradhat fenn tovább anélkül, hogy ennek megszégyenítő hatása a kor­mányzati rendszeren túl iie borítana ár­nyat magára az országra is. Ezt át kell érezniük mindazoknak, akik még ezek után is bátorságot mernének mutatni egy uj választójogi törvény megalkotásá­nak elgáncsolására.

Next

/
Thumbnails
Contents