Esti Kurir, 1935. november (13. évfolyam, 250-273. szám)

1935-11-03 / 250. szám

Genf döntése: november 18-án életbe lépnek a szankciék Anglia visszautasitotta Mussolini javaslatait Hz olasz offenziva elérte Makallét Genf, november 2. (Havas.) A tizennyolcáé bizottság november 18-ára tűzte ki a meg­torló rendszabályok érvénybe lépését. (M. T. I.) Aloísi és Hoare tanácskozása Genf, november 2. (Az Esti Kurír tud ősit ójának távirata.) A mai nap egyik legnagyobb ese­ménye Sir Sámuel Hoare angol külügyminiszter és Aloisi báré olasz főmegbizott találkozása volt. A két államférfi délelőtt fél 11 órakor ült össze és negyed 12-ig tanácskozott. Az angol külügyminiszter a leghatározottabban kijelentette Musso­lini kabinetfőnöke előtt, hogy az angol kormány továbbra is hajlandó ugyan az olasz-abesszin viszály békés rendezésére, olyan megoldáshoz azonban nem já­rulhat hozzá, amelyet a Népszövetség vagy a négus nem tehetnek magukévá. Az angol kormány véleménye szerint ezidőszerint semmiféle lehetőség nincsen a békés megegyezésre, mert az eddig előterjesztett javaslatok nem teljesítik ezt az előfeltételt. Hoare egyébként nyomatékosan hangsúly ózta, hogy a vitás kérdés nem vezetett volna angol-olasz ellentétetekre, ha az olasz sajtó nem indított volna oly éles támadásokat Anglia ellen. Hoare és Aloisi végül a Líbiában állo­másozó olasz csapatok kérdését vitatták meg. Genf, november 2. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) Csütörtökön ismét összeült Genfben a Nép- Szövetség szankciós értekezlete, hogy meg­hozza határozatát az Olaszország ellen irá­nyuló gazdasági megtorló intézkedések életbeléptetése ügyében. A történelmi jelen­tőségű ülés, amelyen kimondják a gazdasági szankciók életbeléptetését, még nincs ki­tűzve s időpontja teljesen bizonytalan. Genfben általában véve azt hiszik, hogy a Népszövetség november 10-én lépteti életbe a szankciókat. A szankciós értekezlet plenáris ülése a tizennyolcas bizottság határozatai folytán már csak formai jellegű volt s alig néhány percig tartott. Ezen az ülésen még sem Laval, sem Sir Sámuel Hoare, sem Aloisi báró nem vettek részt, miután mindhárman csak később ér­keztek Genfbe. Az értekezlet elnöke, Vascon- cellos portugál főmegbizott Ireterjesztette a szankciós tervezetre érkezett válaszokat. Vasconcellos elnök bejelentette, hogy a leg­közelebbi ülést esak akkor hívja össze, ha az albizottságok és a tizennyolcas bizottság előkészítő munkája befejeződik s a plénum már meg tudja állapítani a gazdasági szank­ciók életbeléptetésének időpontját. Pénteken délutánra megérkezett Genfbe Aloisi báró olasz főmegbizott is s az esti órákban hosszabb megbeszéléseket folyta­Í " tott Laval miniszterelnökkel és Sir Sámuel Hoare külügyminiszterrel. Teljesen eredménytelenek a genfi béketárgyalások London, november 2. (A Esti Kurír távirata.) Az angol sajtó tel­jesen kilátástalannak itéli meg a genfi béke­tárgyalásokat. A lapok genfi tudósítói azt je­lentik, hogy a Népszövetség fővárosában folytatott békeközvetitő tanácskozások teljesen eredménytelenek maradtak és Laval miniszterelnöknek ezúttal sem sike­rült Hoare külügyminisztertől biztatást kapni arra vonatkozóan, hogy az angolok csökkent­sék földközitengeri floltaerejüket. Az angol külügyminiszter ismételten hangoztatta La­val miniszterelnök előtt, — Írják a londoni lapok — hogy Anglia a jelenlegi körülmé­nyek között nein csökkentheti földköziten­geri flottáját. A Daily Tclegraph külpolitikai munkatársa Sir Sámuel Hoare és Laval pénteki tanács­kozásáról azt jelenti Genfből, hogy a francia miniszterelnök újból biztosította az angol külügyminisz­tert, hogy abban az esetben, ha az angol flottát a Földközi-tengeren váratlan tá­madás érné, Franciaország az angol flotta rendelkezésére bocsátja flotta­támaszpontjait. A francia részről hangoztatott támogatás első látható eredménye az lesz — írja a lap —, hogy a Londonban folyamatban lévő tárgyalások az angol és franeia admiralltás tisztjei között rövidesen teljes eredménnyel befejeződnek. A Times genfi jelentése szerint -az angol és francia megbízottak megegyeztek abban, hogy kölcsönös tanácskozás nélkül nem folytainak tárgyalásokat. A Times és vele együtt a többi lapok is úgy vélik, hogy Aloisi báró^fejApn való­színűség szerint üres kézzel tér vissza •'^..-.Oa. Sir Sámuel Hoare és Aloisi báró mai meg­beszélésétől nem sokat várnak, mert annak során legfeljebb néhány udvarias biztosilás fog kölcsönösen elhangzani. Laval bejelentése Aloisínak London, november 2. A Daily Express jelenti Genfből: Laval a következőket közölte Aloisi báró olasz főmegbizottal: 1. Anglia Mussolini legutóbbi javas­latát, mint a Népszövetség és Abesz- szinia számára elfogadhatatlant, visszautasitotta. 2. Mivel semmi alap niues a béke­tárgyalás számára, a jelen pilla­natban nem lehet ellenjavaslatokat tenni Olaszországnak. Eredetileg Laval bivta Genfbe báró Aloisit, mert komolyan remélte, hogy Anglia elfogadja a szakértők által ké­szített béketervezetet és hogy azt e hét végén Olaszországgal is lehet közölni. Már pénteken hivatalosan is megerő­sítették azokat a híreket, hogy az angol kormány visszautasitotta a legtijabb bé­kejavaslatokat, amelyeket a francia kormány dolgozott ki az olas'z békefel­tételek figyelembevételével. A londoni lapok római jelentései sze­rint Olaszországban rendkívül rossz vért szült az angol kormánynak az az állás­foglalása, hogy egyelőre nem von vissza egyetlen hadihajót sem a Földközi-ten­gerről, sőt még meg is erősiti a földközi­tengeri flottát a „Sidncy“ cirkálóval. (Folytatása a 2. oldalon) koszoruzzák ? Álmélkodva nézzük a kormánypárti küldöttséget, amely Halottak napján gé-i pies kegyelettel megjelenik a Kossuth La jos-mauzoleum előtt és leteszi a sza­badság, a jogegyenlőség, az európai és polgári haladás nagy magyar bajnoká­nak sírjára a maga áhitatos emlékezeté­nek koszorúját... Hpgyan kerül oda az a koszom és hogyan kerülnek oda azok. akik elhelyezik? Kossuth Lajos szabad sajtót akart, a nemzet létének és boldo­gulásának legdrágább biztosítékát látta a kimondott és leirt szó szabadságában; őket nürnbergi tömegjelenet és bakonyi magány arra inspirálja, hogy az általuk nemzetinek vélt szellem uralmát a sajtó további „megrendszabályozásával" igye­kezzenek biztosítani. Kossuth Lajos tes- testől-lelkestől a parlamentarizmus hivő volt és a független autonómiáké, az or­szágos és a közületi önkormányzaté: ők’ ujjongva ünnepük és utánozzák a kül­földi „tekintélyeket11, melyek szétvert és elhamvasztott parlamentarizmusok rom­jain emelkedtek a magasba, »k szanálás címén halálra bénítják az’ önkormányza­tokat, „előbb a kenyér!11 jelszóval távoli időkig elnapolják a tényleges népi ön- rendelkezés megvalósítását, állampolgári erénnyé minősítik a hatalom kiszolgálá­sát, hatósági kötelességgé egy kiváltsá­gos pártérdekeltség ügyének propagálá­sát, jelvényeinek üzleti alapon való ter­jesztését. híveinek különleges kedvezmé­nyekben való részesítését. Kossuth Lajos a rendek, céhek, hitbizományok. privilé­giumok, jogi és gazdasági megkötöttsé­gek eltörléséért harcolt, a felekezeti türe­lemért, az összes nemzetiségek, fajták, származási közösségek tagjainak egyenlő jogáért és érvényesülési lehetőségcérl: ők idegen faji imperializmusok kínosan álmagyaritott, zavaros jelszavaira es­küsznek fel, felekezeti, faji és nemzeti­ségi, de főként rideg pártmegbizhatósági szempontok szerint akarják az állampol­gárokat szortirozni. Kossuth Lajos pá­lyája kezdetétől a szabadságharcon és az emigrációs hosszú évtizedeken át küzdött a ranggal és címmel örökölt kénvuraság ellen, a szabadelvüségért és a demokrá­ciáért. És ha a szabadelvüség és a demo­krácia mai legázolói, az államtotalitás ámokfutói a régiek emléke előtt tiszte­legni akarnak: tisztelegjenek a 48 előtti cenzúra előtt, mely igazán céltudatos gá­tat vetett a „destruktív'’1 erőknek, sírják vissza a céhek numerus claususát, a rendi előjogokat, koszoruzzák meg a kö­zépkor szimbolikus szobrát, dicsőítsék azokat a fegyvereket és bilincseket, ame­lyek ellen Kossuth Lajos harcolt! Emiatt senki sem vethetne következetlenséget a szemükre. De miért koszoruzzák meg annak az államférfinak a sírját,. akinek elveitől, érzületétől, szabadelvű és de­mokratikus felfogásától legalább is cgv. világ választja el őket. / rgK a/l . ^ tf )° HU: SÖTÉT TITKOK OROSZORSZflGfl MA: TELJES LÓVERSENYPROGBAM XIII. évfolyam —— —> -------- r------------ 4 ’ J - *■ ♦ ’!«K § 25 °-szim__niaijiníiiii i TiSrnwD j jj ^ | Budapest, 1 935 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY november 3, vasárnap

Next

/
Thumbnails
Contents