Esti Kurir, 1936. július (14. évfolyam, 148-174. szám)

1936-07-01 / 148. szám

A fí \ ^2*13 ^ * ’ 19^6 m 3%> 1 JEStiMijriR Budapest, 1936 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY julius 1, Szikii Súlyos aggodalmak a négus genfi ’ szereplése miatt Hír szerint vissza akar térni Abesszíniába Ma kezdődik a Népszövetség közgyűlése Páris, junius 30. (iz Esti Kurír tudósítójának távirata.) I Á >ievoi angol-francia együttműködésről ér- ! kezű genfi hírek alapján még nem állapit- I ha'6 meg teljes bizonyossággal, hogy ez a 1 ‘-•egyezés csak a követendő közös eljá- j sr:» vonatkozik-e, vagy podi^ valóban tel- J •s szhangol lelenH* v-d^?ffl|nyi öli. »<5r,|! illésben. A párWTisw'WSa tíiUol. 'k, t hi-gy v jj az angol és a francia delegáció együttes fellépése még igen sok nehézségbe fog ütközni a népszövetségi közgyűlésen, hiszen több mint ötven államot kell meg­nyerni a közös angol-francia politika jóvá­hagyásához. Attól tartanak, hogy egyes túl­ságosan éles beszédek lehetetlenné teszik, vagy legalább is erősen megnehezítik Olasz­ország visszatérését az európai államok kö­zösségébe. A legnagyobb *;.;odalommaI a négus genfi szereplését várják. Á lapok érdeklődésének előterében egyéb­ként az uj nagyhatalmi konferencia kér­dése áll. A stresai front helyreállítását a jelen pillanathan ugyan teljesen valószi- niitlennnek tartják, bizonyosra veszik azon­ban, hogy a locarnoi hatalmak közvetlenül a népszövetség ülésszakának befejezése után együttes értekezletre ülnek össze. A Petit Journal értesülése szerint az angol kormány ezt megelőzően még diplomáciai lépést tesz Berlinben és megsürgeti a né­met kormánynál az angol kérdőívre adandó választ. Az Oeuvre és az Echo de Paris úgy tudják, hogy a francia és angol kormány rögtön az olaszcllenes szankciók felfügcsz- tése után felszólítást intéznek az olasz kormányhoz, csatlakozzék az angol, belga és francia kormány közölt létrejött március 19-iki egyezményhez, amelynek értelmében a locarnoi garanciahatalmak vezérkarai együttes tanácskozásokat kezdenek a Rajnavidék semlegességének német I • részről történt megsértése ügyében. Olaszország akkoriban nem irta alá ezt a I megállapodást, azzal az indokolással, hogy nem vehet részt semmiféle nemzetközi ak­cióban addig, amíg az olaszellenes népszö­vetségi szankciók fennállanak. Bilim holnap felszólal Genfben Páris, junius 30. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A párisi lapok nagy jelentőséget tulajdonítanak Léon Blum miniszterelnök és Litvinov hétfői genfi találkozásának. A két államférfi — Írják a lapok — általános eszmecserét foly­tatott a politikai helyzetről és megegyezelt egymással abban, hogy az együttes biztonságot feltétlenül fa- | kozni kell, még pedig az oszthatatlan ! béke elve alapján. Blum miniszterelnök ezt az eszmét fogja képviselni a Népszövetség közgyűlése előtt tartandó szerdai beszédében s egyúttal ki­fejezésre fogja juttatni a francia kormány­nak azt az elszánt akaratát is, hogy ezt az eszmét nemcsak hirdeti, hanem meg is vé­delmezi, ■ ’ * A négus visszatér Abesszíniába? Lón . m, jet A uegus — a Oaily Telegraph szerinr Genfből Londonba akar visszarepülni. Piió- a tája Mollison, a híres angol repülöhős lesz. 1 Azért megy repülőgépen, hogy ne kelljen ® Párison és Franciaországon át utaznia. A négus titkára közölte a londoni abesszin követséggel, hogy ha a népszövetségi köz­gyűlés nem jár kielégítő eredménnyel, a négus és miniszterei hiábavalónak tartják a további európai tartózkodást s Egyiptomon és Szudánon át Goreba térnek vissza. (Ez a délnyugatabessziniai város az abesz­u i kormány székhelye.) r A Dh’Iv Express szerint Edén angol kül­ügyminiszter tegnap hosszasan tanácskozott dr. Martin londoni abesszin követtel, akit figyelmeztetett a nyugatabessziniai zavaros helyzetre, főként arra, hogy az ott lakó galla törzsek a leghatározot­tabban ellenzik a négus visszatérését. Edén, épugy, mint mások is, teljes joggal te­kinti céltalannak a további abesszin ellenál­lási kísérleteket és minél sürgősebben véget akar vetni az áldatlan olasz-abesszin viszály­nak. Éppen ezért nem Igen szeretné, ha a nehézségek kiújulnának. Ma kezdődik a Nép­szövetség közgyűlése Genf, junius 30. (Az Esti Kurír tudósítójának távirata.) A Népszövetség közgyűlése ma délután öt óra­kor tartja első ülését. Az ülésezés színhelye ebben az évben is az úgynevezett választói csarnok lesz, ahol más években is ülésezni szokott az őszi közgyűlés. Az első ülésen vá­lasztják meg a közgyűlés uj elnökét, miután a megválasztott elnök, Benes dr. közben Csehszlovákia köztársasági elnöke lett s Így a közgyűlés elnöki tisztének feladatát nem láthatja el. A legesélyesebb jelölt továbbra is Van Zeeiand belga miniszterelnök. Az elnökválasztás után áttérnek majd a mandátumok megvizsgálására és azoknak a küldötteknek a mandátumát vizsgálják felül, akiknek mandátuma a múlt évi közgyűlés alkalmával még nem volt meg. Ekkor kerül majd sor Rasz Naszibu, az uj abesszin delegátus mandátumának megvizsgálására is, tekintettel arra, hogy Rasz Naszibu ez al­kalommal először jelenik meg a közgyűlé­sen. A négus egyébként a hétfői nap folya­mán annak az óhajának adott kifejezést, hogy a népszövetségi közgyűlés üléseinek egyikén személyesen akarja képviselni Abesszíniát. A népszövetségi közgyűlés rendkívüli ülés­szakának legfőbb pontja természetesen az olasz-abesszin viszály, amelyet a tanács na­pirendjéről a közgyűlés napirendjére tellek át. Népszövetségi körökben elterjedt birek szerint olasz részről érdekes emlékiratot nyúj­tottak be a főtitkári hivatalnak a köz­gyűlési vita előkészítése eéljából. Az olaszok hír szerint meglepetésnek szánják ezt az emlékiratot s azon a véleményen van- nák, hogy a memorandum tartalma még azokat is meg fogja győzni az olasz álláspont jogosultságáról, akik eddig a legélesebben til­takoztak Abesszínia meghódítása ellen. Egyes körökben nem tartják kizártnak, hogy az emlékirat tartalmának hatása alatt a Nép- szövetség kimondja Abesszínia népszövetségi tagságának megszűnését és nem engedi többé felszólalni Abesszínia megbízottját, azzal az indokolással, hogy az abesszin császárság megszűnt és a négusnak nincs többé joga képviselőt küldeni a Népszövetségbe. Abesszínia ügye ezek szerint végkép elveszettnek tekinthető s ezt az álláspontot még az abesszinbarát államok megbízottai is osztják. Angol körök­ből származó értesülések szerint a négus szintén belátta, hogy semmit sem tud elérni Genfben s ezért most azzal a kétségbeesett tervvel foglalkozik, hogy visszatér Abesszíniába és újból megpróbálja felvenni a harcol az ola­szok ellen. Beavatott helyen ezt a hirt nem tartják tel­jesen valószínűtlennek. (Folytatása a 2. oldalon) Megmentett százezreké (A. Gy.) Hetek óta folyt a mn^HI újságolvasó közönség előkészítése nap tervbevelt nagy esemónyéroHHH kellett volna megszületnie az iráflHBI sajtó legfrissebb termékének, a kflHH utáni kormánypárti dömpin^^^^Sj Ennek a premiernek sikerét tandó. a központi irányitó szc®^r^5;-J 1 teli mindent, fölhasznált min>HB9BHH közt, nem fukarkodott :izokk:*H8Hffl| retekkel, amelyeket a fenntartóit sa jtó arzenáljából riink. S hogyne tehette god lan! 11a nem telik a lap (leiméből, olt vannak az nd'^EBwSBB gárság pén/í hőt ! öségesen űHraRrag források! Ezekkel pedig ­íligi példák mutálják — miflHHBH \níi rosan bánt a korma nem érhetle c Erén a \ *i-:h mvs.-or -ajtója -/ iotl ai konk'n. ifl ■ 1 1 mn lét után délutáni j alakulni, ezitküg hetöltütTiMHHHH — immár bevallottan hivatalos^!™M| ségben — a közismert hitlerista orgáő’ num veszi át, a B. H. előfizetői hetek óta mellékletként megkapták az Uj Ma­gyarságot is. Nyilván azért, hogy a nagy szerepváltozás előtt idejük legyen meg­szokni reggelenkint elfogyasztott szel­lemi táplálékok konzervatív, hogy ne mondjuk kissé csáklyás hangjának he­lyébe lépő temperamentumosabb, az „uj stílus" ismérveit jobban magán hor­dozó Milotay—Rajniss-féle hangnemet. A stratégiai előkészités után azonban — bevalljuk, hogy a mi számunkra is váratlanul — mégis elmaradt az irányí­tott zsurnalisztika beígért nagy szenzá­ciója. A mára Ígért délutáni kormány­lap nem jelent meg, sőt a jelek szerint belátható időn belül nem is fog meg­jelenni. Vasárnap reggel a B. H. elő­fizetői hiába keresték a már-már meg­szokott Uj Magyarságot, amelyet eddig ingyen mellékletként kaptak. Le lehet megint szokni róla, a B. H. marad egy­előre ami volt, a fiatalító műtét és a dél­ben, dömpingáron való megjelenés is el­marad. A más lapvállalatoktól elcsalo- gatolt lapelosztók és árusítók is ölbe te­hetik a kezüket és gondolkozhatnak az idők változásán. És gondolkozhatik az idők változásán az a magyar közönség is, amely a Gömbös-kormány uralomra- jutása óta megszokta, hogy nem takaré­koskodnak keservesen megtakarított adófilléreivel olyankor, amikor a poli­> tikai meggyőződését irányítani hivatott szubvencionált sajtó mérhetetlen ét­vágyának táplálásáról van szó. Mi is történt tehát voltaképpen? Miért nem ajándékozott meg bennünket a köz­vélemény irányításáról eddig olyan atyailag gondoskodó kormányzat a be­ígért délutáni lapjával? A válasz egy­szerű és meggyőző: azért, mert nincs rá pénz. Nincsen pedig abból az okból ki­folyólag, mert a kormány nem adott. Darányi Kálmán helyettes miniszter- elnök minisztertanács elé vitte az egész ügyet, ahol egyelőre ugv döntöttek, hogy a mai nehéz pénzügyi helyzetben nem fognak az ország pénzéből súlyos száz­ezreket áldozni és további állandó ter­heket vállalni egy ujahb — természete-

Next

/
Thumbnails
Contents