Esti Kurir, 1936. augusztus (14. évfolyam, 175-199. szám)

1936-08-01 / 175. szám

Budapest, 1936 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY augusztus 1, szombat Epületrazziákat tart a hatóság Alfonz exkirály bizalmasa a felkelők főhadiszállásán Angol repülőgép szállította Bur- gosba — Nemzetközi bonyodalmak veszélye a repülőgép-szállítások miatt London, ’uluis 11, V A madridi kormány lefoglalta a legna­gyobb spanyol hajózási vállalatnak, a Me- diterraneannak, hajóit, amelyek Spanyol- ország és a Baieari-, valamint a Kanári-szi­getek, továbbá Marokkó és Délamerika kö­zött bonyolítják le a forgalmat. A lefoglalt hajókat a kormány besorozta az állami hajótartalékba. A vállalat részvényeit, amelyek Juan Marchnak, Spanyolország leggazdagabb pénzemberének tulajdonában állottak, a kormány elkobozta. Marcbot ugyanis azzal gyanúsítják, hogy 5 pénzeli a jobboldali felkelést. Az összes ál­lami segélyt élvező hajósvállalatok hajóit is besorozta a kormány az állami hajótarta­lékba. A Daily Express kiküldött levelezője jelenti: Campbell Black, a híres angol repülőhős, a 10.000 fontos Iondon—melbournei repülő- verseny győztese, a spanyol felkelők kezén lévő Burgos város repülőterén szállt le köny- nyü gépével, amelynek utasa Rivas de Llna- I rés márki, Alfonz volt spanyol király legbizalma­sabb diplomatája és személyes barátja volt, aki nagyon fontos londoni küldetésből érkezett vissza, amely négy Fokker-rendszerü angol repülőgépnek a felkelők által való megvételével függött ösz- sze. Mind a Fokker-gépck, mind Campbell Black gépe Bordeaux-ból hivatalosan Lissza­bon felé repült. Ehelyett azonban „kényszer- leszállást“ végzett Burgosban, ahol a felkelők — nem tudva, mi járatban van — gépfegy­vert szegeztek ellene. A fenyegetést azonban csakhamar örömujjongás váltotta fel, midőn kiszállt a gépből Rivas de Linares márki. Campbell Black elrepült Burgosból és onnan is egy fontos személyiséget vitt magával. A lap római levelezője szerint a felkelők londoni és párisi megbízottai ismert francia és angol repülőknek személyen­ként Í50 fontot Ígértek, ha repülőgépet szállítanak Spanyolországba a zendü- lőknek. Az ajánlat szerint a gépeknek leszállás nél­kül kell repülniük Londonból Burgosba ami 8 nem sok veszedelemmel jár. A párisi tárgya- i lások legalább egy szállítási szerződéssel vég- V ződtek. . I Szovjeturalom London, julius 31. A Daily Telegraph kiküldött levelezője je­lenti: A Cerverából Barcelonába érkezett sze­mélyvonat a katalán szovjeturalom valósá­gos hirdetöoszlopa. A kocsik oldalára a Szovjet-cimert: a sarlót és kalapácsot festet­ték a következő felírással: „Éljen a spanyol szovjetköztársaság!“ A kocsik oldalára festett egyéb feliratok fel­szólítják a francia proletárokat, kövessék a spanyol példát és űzzék el a kormányt. A vonattal érkezett menekültek előadása sze­rint Saragossát 8000 főnyi felkelőcsapat védi; a támadó kormánycsapatok jórészt ki­képzetten gyerkőcökből állanak. Katalónia északi részében nagyon megszilárdult a kommunista uralom, amelynek irányára jellemző Puigcerda vá- I roska forradalmi parancsnokának rendelete, I Angliából a gépek mint polgári repülő­gépek repülnek és Spanyolországban bomiavetőkészülékeket és gépfegyvere­ket szerelnek rájuk. Katalánjában amely a parasztoknak adja az általuk mü­veit földet, a munkásakat feljogosítja, hogy a politikailag megbízhatatlan elemek villáiba és házaiba költözhetnek, a kereskedők élelmiszerrakárait lefog­lalhatják, forradalmi bizottságot állít fel, és elrendeli az összes bírósági és egyéb nyilvános irattáraknak és okira­toknak a város főterén való elégetését. A Morning Fost levelezője szerint a felke­lők továbbra is küldenek csapatmegerősité- seket Marokkóból. A mull éjszaka három csapatszállító hajó tette meg az utat. A felkelők főként Malagát akarják el­foglalni, amely a kormány hadihajói­nak fontos támpontja, továbbá Valen­ciát, amelynek eleste Madrid élelmiszer­ellátását bénítaná meg. San Sebastian volt katonai parancsnokát, akit a múlt héten a tüzérlaktanyában tar­tóztattak le, a kormánycsapatok húsz más tiszttel együtt agyonlőttek. Portugália Anglia segitségét kéri a háborús bonyodalom esetén London, julius 31. A Daily Mail diplomáciai tudósítója je­lenti: Portugália külügyminisztere londoni tanácskozása során hosszabb tárgyalásokat folytatott angol körökkel. A portugál államférfi Anglia támogatá­sát kérte arra az esetre, ha Portugália valamilyen módon esetleg belekevered­nék a spanyol bonyodalmakba. Edén külügyminiszter legmesszebbmenő tá­mogatásáról biztosította a portugál állam­férfit. Döntő győzelmeket jelentenek a felkelők Lisszabon, julius 31. Queipo de Llano tábornok a sevillai rádió-adón át a következőképpen számolt be a helyzetről: — Mindenekelőtt szomorú kötelességet kell teljesítenem. Sanjuro tábornok fia, San- juro százados, Moruves és Racejenes repülő­Passzivitás ? t) (4. Gy.) A legutóbbi két időközi vá­lasztáson aratott NEP-„győzelcm“ ismét aktuálissá tette azt a kérdést, érdemes-e, helyes-e a reformkorszakban ellenzéki jelöltnek egyáltalán fellépni nyiltszava­zásos kerületben. A magunk nézetét két napja fejtettük ki e hasábokon s az az-« óta e témáról megjelent cikkek bizonyít­ják, hogy a kérdés olyan, amely ér­dekli a közvélemény széles rétegeit. Szinte egyöntetű az ellenzéki sajtó' egyetlen egy pontban: soha, semmi színi alatt nem szabad az ellenzéknek a küz­delmet a mai rendszerrel szemben fel­adnia, nem szabad a harc látszólagos] meddőségétől elfásulva passzivitásba mennie. Ebből a szempontból bírálják többfelől azt az álláspontot, amely cél­talannak tartja az időközi választásokon; való fellépést és ebben már a passzivitás felé irányuló első lépést látják. Itt a tévedés. Magunk is a legvégzete­sebb politikai hibának tartanók, éppen egy számszerűleg kicsiny ellenzék részé­ről, ha a „haragszom rád“ kényelmes álláspontjából , kiindulva a passzivitás­nak elkeresztelt csendes duzzogást vá­lasztaná követendő magatartásul. De ne merről van szó! Éppen ellenkezőleg: több aktivitást, intenzivebb harcot hir­dettünk mindig és hirdetünk most is a: mai kormányzati rendszer ellen és a na­gyobb aktivitás és a harc intenzivebbé tétele érdekében valljuk az ellenzéki ösz- szefogás szükségét. De vájjon ennek a harcnak egyetlen elképzelhető tere a nyiltszavazásos időközi választások bir­kózása lenne? Valóban aktivitást je­lent-e az eleve biztos bukás tudatával nekiindulni nyiltszavazásos kerületben az időközi választásoknak? A magunk részéről inkább azt véljük, hogy az ilyen vállalkozások csak látszat-aktivitást je­lentenek, amely nem pótolja az ellenzék politikai aktivitásának az utóbbi időben sajnálatosan tapasztalható hiányát. Akármilyen szomorú és akármilyen kellemetlen, pártkülönbség nélkül, az egész ellenzékre ez a megállapítás, egy­szer mégis ki kell őszintén mondani, hogy a képviselőház legutóbbi ülésszaka megdöbbentő képét adta az ellenzéki harc szervezetlenségének, elerőtlenedé­sének és egy olyan mérvű részvétlen­ségnek, amilyenre a magyar parlament történetében alig van példa. Ha végigtekintünk az elmúlt cikluson# azt látjuk, hogy nagyfontosságu törvény- javaslatokat, talán az egy telepítési ja­vaslattól eltekintve, számottevő vita nél­kül szavazott meg a Ház. Ha a költség- vetési vita produkált is egy kis élénksé­get, az appropriációt — amely pedig pár excellence a kormánnyal szemben való bizalom kérdése — valóban gyorsvonati tempóban sikerült az ellenzék nagy ré­szének csöndes közömbössége mellett elintézni. Immár ötödizben kapta meg a kormány a kivételes fölhatalmazást és ha az utolsó pillanatban egy-két ellen­zéki szónok r.em ugrik be és nem pro­vokál tiszteletreméltó erőfeszítéssel rövid vitát, ezt is simán, úgyszólván észrevét­lenül szavazza meg a Ház. A szavazás eredményét illetőleg természetesen a mai többség mellett nem lehetett kétségünk, de egy a passzivitást megvető ellenzék­& ___ MA: SZOLGÁLNI JOBB . Pf*| ’ JV*' W (isiigsar tisztekkel együtt életét vesztette. Á hős repü­lőket a vörösök agyonlőtték. A tábornok ezután megerősítette Valen­ciának a felkelők által történt elfogla­lását. (Folytatása a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents