Esti Kurir, 1937. január (15. évfolyam, 15-25. szám)

1937-01-20 / 15. szám

ENYHÜL A HIDEG A Meteorológiai Intézet jelenti kedden délben: Budapesten déli tizenkét órakor a hőmérséklet —8 Celsius fok. Várható időjárás a kö­vetkező huszonnégy órára: Élénkebb széL Sok he­lyen köd. Cjabb havazás, főképpen az ország nyu­gati felében. Lassú enyhü­lés, a hegyeken azonban a hideg lényeges csökkenése. ^ Süllyed a viharos ■leiigrren egy gőzös Oslo, január 19. A Trynn nevű háromezer tonnás norvég gőzös, amely tizenkilenc fő­nyi személyzetével Anglia felé volt útban, hét.ön éjjel 10 óra tájban fsegcly éleket adott le. A hajó szikra­távírón közölte, hogy kormányszer­kezete a tengeren tomboló nagy vi­har következtében eltörött és a hajó lassan süllyed. L * Vénusz nevi? norvég gőzös, ■Leivg^ziiií-"|, felfogta * segéiyjcle- II a veszé!;/I»eB levő ■rynn segítségére sieti de a dü- f -—> * illat- erősen nairaltatta útjá­ban. [' A Vénusznak a hullámokkal való több írás küzdelem után mégis sike- riilt ü 'iiUyedő Trynnt elérnie, de az rf.iszak.i sötétjében nem tudott hozzá­fogni a mentési művelethez. A Trynn norvég gőzös parancs- Xioka szikratávírón közölte, hogy bár a hajó állandóan süllyed, re­méli, hogy reggelig fenn tudia ma- kát tartani a hullámokon és akkor k segítségére jött Vénusz hajó meg­menti a Trynn legénységét. * A horvál>szcrb béketárgynlások Beigrád, január 19. • (Avala.) Sztojadinuvics minisz­terelnök hétfőn este visszaérkezett Belgrádba. A vonalból leszálló mi­niszterelnököt azonnal körülvették az újságírók, a miniszterelnök azonban nem volt hajlandó nyilat­kozni Macsek ellenzéki vezérrel történt megbeszéléséről. A találkozással kapcsolatban a „Vremert azt Írja, hogy ezután a megbeszélés után meg van a lehe­tősége a modus vlvendi megterem­tésének. Ha egyelőre nincs is kilá­tás arra — írja a lap —, hogy a miniszterelnök újabb megbeszélést folytasson Macsekkel, mindenesetre gondoskodtak arról, hogy az össze- költetés köztük fennmaradjon. LET ARTOZT ATT AK BUHAIIINT Varsó, január 19. A Lengyel Távirati Iroda moszk­vai jelentése szerint a szovjet­rendőrség letartóztatta Bueharint, az „Izvesziija“ felelős szerkesztő­jét. A Lengyel Távirati Iroda e hir kapcsán megemlékezik arról, hogy az „Izvesztija"* a Zinovjev-pcr óta nem közölt többé Bucharin-cikke- ket és hogy Bucharin e per kez­dete óta nem lépte át az „Izvcsz- ftja“ szerkesztőségének küszöbét. BOMBÁZTAK ÍGY FRANCIA HADIHAJÖT HAGY IZGALOM PÁRIZSBAN AZ ISMERETLEN REPÜLŐ MIATT Mussolini és Göring uj kibontakozási terve A spanyol polgárháború kö­rül a nemzetközi izgalom to­vább tart. A német-olasz válasz tovább késik és előreláthatóan nem is fog egyhamar elkészülni. Az olasz hivatalos Stefani- iroda maga jelzi, hogy az Angliának a semlegesség kérdésében adan­dó válasz jegyzék elküldéséig még hosszabb idő telhetik el. Mussolini olasz miniszter- elnök és Göring porosz minisz­terelnök állítólag uj kibontako­zási tervben állapodtak meg. Szárnyrakapott a híresztelés, hogy Berlin és Róma arra igyekszik rávenni Londont; egyezzék ki a burgosi kormány­nyal és ennek fejében Franco kötelezi magát, hogy csak át­menetileg fog parancsuralmat életbeléptetni, aztán rövidesen áttér a szabadelvű és alkotmá­nyos, parlamentáris kormány­zásra. Ezek a hírek Párisban ideges­séget kellettek. Franciaország hallani sem akar Francóék el­ismeréséről. Az orosz és francia válasz- jegyzék, mely elvben hozzájárult a spanyol polgárháború számá­ra való ujonctobürzás betiltásá­hoz, de ezt különböző feltétel­hez kötötte, nem segítette elő a közeledést egyfelől e hatalmak, másfelől Német- és Olaszország között. Anglia római . nagykövete hazautazott Londonba. Föltehe­tően Mussolini és Göring javas­latairól számol be személyesen kormányának. Spanyolországban közben a nagy esőzések közepette is változatlan hevességgel tom­bol a polgárháború. Madrid körűi a fölkelők is, a köztár­saságiak is sikereket jelente­nek. Mindkét tábor a halot­tak nagy számáról számol be. Franco tábornok a jelek sze­rint igen hosszú hadjáratra készül. Ha nem is egy hét, vagy hat hónap múlva, de föltétlenül győzni fogunk — hangoztatja. Ezzel szemben a kormány is ugyanilyen szi­lárdan hízik saját győzelmé­ben, sőt aránylag közelebbi időpont­ra jósolja a polgárháború befe­jezését. Paris, január 19. (Az Esti Iiurir tudósitójának táv­irata.) A francia főváros politikai és diplomáciai köreiben felügyeltek arra, hogy az olasz fővárost csak­nem egyidőben hagyta cl Sir Erié | Drummond angol nagykövet és ■ Hassel német nagykövet. Kedden a I délelőtti órákban ezekben a körök­ben a leghatározotabb formában beszéltek arról, hogy a két nagy­követ a Mussolini és Göring meg­beszélései során létrejött olasz-né­met kibontakozási terv ügyében uta­zott Londonba, illetőleg Berlinbe. Az uj olasz-némot tervet a nagykö­vetek személyesen terjesztik elő a Fxireign Officcban, illetőleg a Wil- helmsfrassen. Párisban kedden délben inár a német-olasz kibontakozási terv tartalmáról is elterjedtek értesülé­sek. A kibontakozási terv az első konkrét tervezet lenne, amely nem­csak a külföldi hatalmak között hozna létre megállapodási, hanem a spanyol hadviselő feleket is be­kapcsolná a megállapodásba. Párisban idegenkedéssel fogad­ják a háromhatalnii diplomáciai tevékenység liirét. A francia diplo­máciai köröknek nem tetszik, hogy Anglia, Németország és Olaszország egymással diplomáciai tárgyaláso­kat kezdenek és Franciaországot azokból, ha átmenetileg is, kihagy­ják. Nyilvánvaló, hogy a lázas diplo­máciai tanácskozások hátterében London, január 19. Pembroke Stephcns, ' a Daily T elegraph spanyolországi kiilön- tudósitója beszámol lapjában azok­ról a tapasztalatokról, amelyeket a spanyolországi polgárháború alatt különböző modern fegyvernemek, különösen repülőgépek és tankok használatát illetően tettek. A tudósító, megállapítja a követ­kező és első pillanatban talán meg- lepetésszei’üen ható tényeket: a repülőgépek hadi jelentőségét — mint ez éppen a spanyol polgárhá­ború folyamán most kitűnt — erő­sen eltúlozzák, mert bár a városi lakosság számára rémes lehet az a tény, hogy házaikat bombákkal szétrombolják, de vájjon az ilyen bombázásnak végeredményben mi­lyen katonai jelentősége van? Számtalan esetben — állapítja meg Pembroke Stephcns — kísérel­ték meg a repülőgépek, hogy bom­báikkal hidakat vagy egyes utcákat semmisítsenek meg, de ezek a kísér­letek mindig sikertelenek maradtak. A bombák csaknem kivétel nélkül mindig néhány méternyire estek le a célbavett ponttól. egy kompromisszumos megoldás le­hetősége áll. Londonban az a fel­fogás alakult ki, hogy egyetlen ha­talomnak sem szabad előnyöket sze­reznie a spanyol polgárháborúból, sem Németországnak, sem Olaszor­szágnak, de Franciaországnak és- Szovjctoroszországnak sem. Egyes londoni körök állítólag már nem ellenzik, hogy Franco tábornok győ­zelmét elősegítsék, feltéve, hogy egyetlen külföldi hatalom sem akar ebből a győzelemből hasznot húzni. Éppen ezért az angol kormány haj­landó a burgosi kormánnyal érint­kezésbe lépni és a kompromisszu­mos megoldásba Franco tábornokot is belevonni. Franco tábornoknak köteleznie kellene magát arra, hogy győzelme esetén cpak átmenetileg lesz Spanyolországban katonai dik- • tatura és azt egy liberális-alkotmá­nyos rezsim váltja majd fel. Rómá­nak és Berlinnek kezességet kellene vállalnia azért, hogy Franco tábor­nok teljesiti ezeket az előfeltétele­ket. Franciaországot és Lengyelor­szágot csak a tárgyalásoknak végső szakába vonják bele, mint az euró­pai kontinens többi nagyhatalmát, ezzel szemben Szovjetoroszországot semmiképpen sem kapcsolják bele a tárgyalásokba. Ezzel szemben — vélekedik á cikkíró — a repülőbonibúk elől meglehetős könnyű a védekezés és elrejtő­zés. A városokban mindenesetre nagyobb a veszély, aki azonban még idejekorán el tud rejtőzni valamilyen pincében, vagy egy­szerűen csak lefekszik az utca kövezetére, mar minden való­színűség szerint megmenekült a haláltól. Stephcns ezzel kapcsolatban le*- szögezi, hogy bár a felkelők Madrid elleni repülőtámadásaikkal óriási károkat okoztak és igen sok pol­gári személyt öltek meg, de nem si­került semmiféle katonai szempont­ból jelentős épületet megsemmisi- teniök. Éppen, a repülőgépek gyor­sasága akadályozza meg, hogy a bombavetésnél pontosan célozni ío* hessen. Csak az uj orosz bomba­vető repülőgépek bizonyulnak va­lamivel hatásosabbnak, éppen cse­kélyebb sebességük révén. A Daily Telegraph cikkírója sze­rint a légelháritó ütegek sem vál­tották be a hozzájuk fűzött rémé* Paris, január 19. (Az Esti Kurír távirata.) A spanyol vizeken újabb diplomáciai incidens történt. A «MailIé-Brézé» nevű francia torpedórombolóhajót, amikor a hadihajó út­ban volt az egyik délfranciaországi kikötő' felé, a spa­nyol partok közelében egy repüló'gép bombázta. A re­pülőgép nemzetiségét még mm sikerült megállapítani. A repülőgépről öt bombát dobtak le a francia hadi­hajóra, a bombák azonban a hajótól meglehetős távol­ságra a vízbe estek. A francia lapok nagy izgalom hangján tárgyaljál! ezt az újabb incidenst és a kormánytól felvilágosításokat kérnek arra vonatkozóan, hogy a francia hadihajót mi­lyen nemzetiségű repülőgép támadta meg. Az egyik francia hirszolgilati iroda jelentése úgy szól, hogy a francia hadihajít hétfőn reggel 9 óra 30 perckor bombázták a katalán partvidéken fekvő San- Sebastian-fok előtt. Hivatalos körök hallgatása nyugtalanitó — irja a Joar. Az illetékesek talán attól tartanak, hogy a bom­bázásról szóló részletek közzététele Valencia, vagy Bar­celona felé irányítja a gyanút. Csődöt mondtak a tankok és repülőgépek ft MA:DREYF€S \8r 1 WjU \ j - í ' f f xy. éVf°I^ (Budapest, 1937 Főszerkesztő: KASSAY KÁROLY január 20, szerda

Next

/
Thumbnails
Contents