Esti Kurir, 1937. augusztus (15. évfolyam, 173-197. szám)

1937-08-01 / 173. szám

* ß w*\ kiflii .. % ■E ■ I I ä 1 V* I IW% ' "® iSHf'*. .. ■ /• MA: NAPLÓ Af VÖRÖS DIKTATÚRÁRÓL/ Budapest, 1937 Főszerkesztő: RÁSSAY KÁROLY augusztus 1, vasárnap XV. évfolyam 173. szám A Karafiáth és Szendy megegyeztek Végleg összeomlott az angol benem- avatkozási terv-Leváltják és megerősítik a* német flottát a spanyol vizeken Paris, julius 31.. Az angol közvetítő tervezet megbukott s Anglia és Franciaország most már kizárólag a saját érdekeinek fi­gyelembevételével irányítja spanyol politikáját. Ezt ál­lapítja meg a francia sajtó a benemavatkozási bizottság pénteki, kudarcbafulladt üléséről és e kudarc következ­ményeiről. t Az angol közvetítő, tervezet meghiúsulásáért a francia sajtó nem kizárólag Oroszország makacsságát teszi felelőssé, hanem a német-olasz taktikát is. A benemavatkozási bizottság legköze­lebbi ülése nem végződhetik mással, mint annak megállapításá­val, hogy az angol terv végrehajtására irányuló minden kísér­let összeomlott. ­Bonyodalom a római francia nagykövet körül Az uj angol-francia politika kör­vonalai máris kibontakoztak. En­nek a politikának főcélja, a francia baloldali sajtó jelentései szerint, az lesz, hogy biztosítsák a két nyugati nagyhatalom földközitengeri hely­zetét. Az uj politikával hozzák kap­csolatba Delbos külügyminiszter pénteki tanácskozását Cerutti pá­risi olasz nagykövettel. Az erről szóló lapjelentésekből az a szenzá­ciós újdonság tűnik ki, hogy küszöbönén a közeledés nem csupán Olaszország és Anglia, hanem Olaszország és Franciaor­szág között is. 'AZ olasz-francia közeledés első ál­lomása, a jelek szerint, a két or­szág diplomáciai kapcsolatának rendezése lesz. A De Chambrun gróf helyére kine­vezett uj római francia nagykövet, St. Quentin gróf tudvalévőén még mindig nem foglalhatta el állomás­helyét, mert megbízólevelének át­adása körül bonyodalmak merül­tek fel. Az uj római francia nagy­követ megbízólevele ugyanis csu­pán «Olaszország királyánakszól, nem pedig «Olaszország királyának és Abesszínia császárának», mert hiszen az utóbbi címzés azt jelen­tené, hogy Franciaország elismeri Olaszország abessziniai hódítását. Ez elől Franciaország eddig elzár­kózott, Olaszország viszont a régi cím­zéssel nem volt hajlandó átvenni az uj nagykövet megbízólevelét. Ezt az ellentétet most állítólag áthidalják, de hogy milyen mó­don, az még nem szivárgott ki. Lehetségesnek tartják, hogy Olasz­ország olyan engedményeket tesz más kérdésekben Franciaországnak, amelyekért Franciaországnak is ér­demes engednie álláspontjából. Az Olaszország és a nyugati nagy­hatalmak között kibontakozó köze­ledés értelmezése tekintetében min­denesetre bizonyos ellentétek mutat­koznak az olasz és a francia felfogás között. Párisi politikai körökben nagy figyelmet kelt azt is, hogy Cerutti párisi olasz nagykövet vasárnap Ró­mába utazik. Azt hiszik, hogy fon­tos utasításokat kap kormányától és Párisba való viszatérése után döntő, szakaszába lépnek azok a tanács­kozások, amelyeknek célja, hogy Olaszország és a két nyugati nagy­hatalom között közeledést hozzanak létre a világpolitika legfontosabb kérdései tekintetében. Berlin, julius 31. A német lapok megállapítják, hogy a szovjetorosz magatartás Németország számára teljesen uj helyzetet teremtett. A Völkischer Beobachter a kö­vetkezőket irja: A benemavatkozá­Az angol sajtó általában egyetért abban a megállapításban, hogy a benemavatkozási bizottság pénteki ülésének és az angol közvetítő terv kudarcának SzovjetoroszorsZág ma­gatartása volt az előidézője. A lapok a szovjetunióra hárítják a felelős­séget a benemavatkozási politikát elkerülhetetlenül fenyegető teljes bu­kásáért. si bizottság pénteki ülése kímé­letlen nyerseséggel leplezte le a benemavatkozási politika jelenlegi helyzetét. Tény az, hogy a bizottság ugyszóván egyik hétről a másikra tengeti nagy nehezen életét. A bizottság min­den terve, beleértve a legutóbi angol közvetítő indítványokat is, csődöt mondott és halottnak te­kinthető. A benemavatkozási bizottság ülése — irja a Berliner Tageblatt — újabb bizonyítékát szolgáltatta annak, hogy Németország min­den tőle telhetőt elkövetett az an­gol terv sikere érdekében. Német­ország erre a jövőben is hajlandó. Arról azonban nem lehet szó, hogy Németország tárgyalásokat foly­tasson olyan tervről, amelyet meg­fosztottak egyik leglényegesebb al­katrészétől. A szovjetkormány teg­napi magatartásával magára vál­lalta a felelősséget az értekezlet további nehézségeiért. A Berliner Börsenzeitung igen kétségesnek mondja, hogy a be­nemavatkozási bizottság túl tudja-c élni caz orosz tőrdöfést». A szocialista Danly Herald is megáliapitja, hogy a szovjetkor­mány ugylátszik arra szánta el ma­gát, hogy halálos döfést mérjen az angol tervre, nem szeretné azonban ezért a felelősséget magára venni. A konzervatív Morning Post szin­tén a szovjetkormányra hárítja a felelősséget és a helyzetre jellemző­nek tartja Ribbentrop báró német főmegbizottnak az ülésen tett meg­jegyzését, hoTv a szovjetkormány Hajszálon mult a benem­avatkozási bizottság teljes bomlása ' London, julius' 31. ZIVA.TA.tt MELEGEBB IDŐ A Meteorologiai Intézet jelenti szombaton délben: Budapesten a hőmérsék­let déli tizenkét órakor 2G Celsius-fok volt. Várható időjárás a kö­vetkező huszonnégy órára: További melegedés. Né­hány helyen — főleg dél­után — záporeső vagy zi­vatar. jelszava: *Beavatkozni minden­áron/» A kormányfélhivatalos Daily Te-* legraph a következőket irja: Az an­gol politikában akkor sem áll majd] be változás, ha a benemavatkozás gondolata teljesen összeomlik, mint ahogyan a péntekesti ülésből erre; következtetni kell. Pénteken este. senki sem tudta, hogy mit tegye­nek a benemavatkozási egyezmény; hathatósabbátétele érdekében. A News Chronicle hangoztatja- hogy Szovjetoroszország sajátságos és magára maradt állásfoglalásával válságos helyzetet idézett fel. j A félhivatalos Times nagyjában- véve arra szorítkozik, hogy a be­nemavatkozási ülés lefolyását rész­letesen ismertesse és a kilátásokról összefoglalóan csak annyit mond, hogy azok „nem reményteljesek A Daily Mail, amely szintén Szovjetoroszországot yádolja, azt irja, hogy pénteken este csak egy hajszálon múlott a benemavatkozási bizott­ság teljes bomlása. Megállapítja a lap, hogy Orosz­ország vonakodása a semlegességi bizottság erőfeszítését teljes ku­darcra kárhoztatta. Kinos meg­döbbenés Rómában Róma, julius 31. 1 Az olasz közvélemény kinoS megdöbbenéssel fogadta a londoni híreket, hogy a benemavatkozási bi­zottság pénteki ülése ismét határo­zathozatal nélkül elnapolta magát. Az olasz sajtó egyesegyediil a szov- jetkonmányt teszi felelőssé a be­nemavatkozási politika újabb és véglegesnek látszó kudarca miatt. A lapok hangoztatják, hogy a bukást a szovjetkorinány idézte fel, amely még tárgyalni sem hajlandó arról, hogy Franco tá­bornok kormányának megadják a hadviselői jogokat. A lapok Franciaországot azzal vádolják, hogy kétszínű politikájával vég­eredményben az orosz álláspon­tot támogatta. A félhivatalos Popolo d’Italia al következő felírást adja a benem­avatkozási bizottság pénteki ülésé­ről szóló tudósításának: «Szovjet- Oroszország megtorpedózta az an- goi javaslatot.» A Corriere della Sera tudósítása fölött a következő felírás olvashatói «Franciaország és Oroszország sza- botolják a benemavatkozási válság elhárítását célzó uj megegyezési ki-< sérletet.» A Stampa igy ir: Itt az ideje, hogy London felismerje Moszkva ég •Páris agyafúrtságát és ne támo­✓ I í !

Next

/
Thumbnails
Contents