Esti Kurir, 1937. október (15. évfolyam, 223-247. szám)

1937-10-01 / 223. szám

UW' MA: NAPLÓ A Budapest, 1937 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY október 1, péntek OLASZORSZÁ ALÁÍRTA A NYOM EGYEZMÉNYT SÚLYOS NEHÉZSÉGEK AZ UTOLSÓ PILLANATBAN KIJELÖLTÉK AZ OLASZOK ELLENŐRZÉSI TERÜLETÉT Paris, szeptember 30. (Havas.) Az angol-francia-olasz tengerészeti egyez* ményt ma délután egy órakor aláírták. ■ l LA földközitengeri pótegyíamény aláírását eredetileg szerda este hat órára tüHék ki, az utolsó pillanatban azonban francia részről félhivatalos közleményt adtak ki, amely bejelentette, hegy az aláírást el kellett halasztani, mert a pótegyezmény szö­vegének megszerkesztése és a megállapodáshoz csatolandó tér­képek kidolgozása több időt vesz igénybe, mint eredetileg szá­mították. Beavatott körökben ezzel a félhivatalos közleménnyel szemben úgy tudták, hogy az aláírás elhalasztásának egészen más okai vannak és hogy ezt a váratlan fordulatot egy római távirat idézte elő, amelyet szerdán a késödétutáni órákban kéz­besítettek a párisi értekezleten résztvevő olasz megbízottak. Ass angol kormány feltételei A távirat tartalmáról semmi kö­zelebbi részletet nem lehetett meg-, tudni, a párisi lápok genfi tudósitói azonban megállapították, hogy az események szálai Genfböl indullak ki, ahol éppen most tárgyalta a Népszövetség politikái főbizottsá­gának Szerkesztőbizottsága a köz- . gyűlés elé terjesztendő határozati javaslatot, amelybén leszögezi a Népszövetség álláspontját a spanyol kérdésben. Litvinov azt akarta el­érni, hogy ez a határozati javaslat elitélő szavakkal nyilatkozzon Olaszország eljárásáról és leszö­gezze, hogy Olaszország meg­szegte a nemzetközi benemavat- kozási egyezményt, mert csapatokat küldött Spanyol- országba és igy a nemzetközi jog értelmében megtámadta Spanyol- országot. Litvinovnak ezt a javaslatát nem fogadta el a szerkesztőbizottság s nem is valószínű, hogy az orosz in­dítvány valóban belekerüljön a közgyűlési határozat szövegébe, az olasz kormány azonban mégis szük­ségesnek találta, hogy megvárja a további fejleményeket és ne kössé le magát a nyugati hatalmakkal szemben sesnilyen irányban mind­addig. amíg nem tisztázódik a hely­iét. Fzért kUldtek azután szerdán dél­után Rómából táviratot Páriába, közölve az olasz flottaszakértők­kel, hogy egyelőre még várniuk kell a földközitengeri pótegyez- mény aláírásával. Olaszország — mondják párisi olasz körökben — nem irhát alá semmiféle nemzet­közi egyezményt addig, amíg az a veszedelem fenyegeti, hogy ugyanakkor Genfben támadó fél­nek bélyegzik meg a Népszövet­ség színe előtt. A francia külügyminisztériumhoz közelálló körökben úgy tudják, hogy Litvinov újabb diplomáciai offen zi váj a igen kellemetlenül érin­tette a francia kormányt és hogy francia részről mindent megtesznek az orosz részről előidézett újabb za­varok kiküszöbölésére. A Petit Párisién, amely rendsze­rint a Quai d’Orsay álláspontját tük­rözi vissza, azt Írja csütörtök reg­geli vezércikkében, hogy Litvinov- nak ez az utolsó kísérlete, amellyel megtakarja torpedózni a földközi­tengeri egyezményt és lehetetlenné akarja tenni, hogy Olaszország meg­egyezésre jusson Angliával és Fran­ciaországgal úgy a Földközi-tenger békéjének biztosítása, mint a spa­nyol probléma többi részének meg­oldása ügyében. Anglia és Francia- ország azonban — Írja a Petit Pá­risién — szilárdan el vannak tö­kélve arra, hogy folytatják az Olasz­országgal megkezdett egyezkedő tár­gyalásokat. Ha a népszövetségi köz­gyűlés a spanyol, kérdésben olyan­London, szeptember 30. A Daily Mail diplomáciai levele­zője úgy tudja, hogy a tegnapi an­gol minisztertanács úgy határozott, hogy megadja Franco tábornoknak a hadviselői jogokat, ha Mussolini megígéri, hogy visszavonja Spa­nyolországból az összes olasz ön­kénteseket egy általános meg­egyezés részeként, amelynek célja a spanyol polgárháborúba való idegen beavatkozás megszüntetése. Londoni mérvadó körök nem hi­szik, hogy az olaszok ez elkéselt engedmény ellenében visszavonják önkénteseiket, de azt hiszik, hogy a háromhatalmi tanácskozás Párisijén vagy Londonban további alkudozá­sokra vezethet. A háromhatalmi ér­tekezleten fontos földközitengeri kérdéseket fognak felvetni. Bizonyos körök nézete szerint az angol-fran­ci LTXÓ IDŐ A Meteorológiai Intézet jelenti csütörtökön délben: Budapesten a hőmérsék­let déli tizenkét órakor 14 (elsius-fok volt. Várható időjárás a kö­vetkező huszonnégy órára: Gyenge légáramlás. Még helyenként — főleg észak­keleten — kisebb eső. Hol­nap kevesebb felhő, több napsütés. Az éjszakai le­hűlés keleten is fokozódik. Holnap a nappali felmele­gedés általában erősödik. cia-olasz földközitengeri egyez­mény véget vethet a jelenlegi fe­szültségnek. Megerősíti ezt az értesülést a Daily Express diplomáciai levele­zője is. Á miniszterelnök mai tanácskozásai Darányi Kálmán miniszterelnök ma délelőtt hosszasan tanácskozott Sztranyavsiky Sándorral, a képvi­selőház elnökével, Ezen a tanábsk«- ,záson megvitatták az október. 36-án , összeülő képviselőhöz munkarend­jét'. Kormánypárti körökben úgy tud­ják, hogy az első törvényjavaslat, amely a Ház napirendjére kerül, az átdolgozott tűzharcos-javaslat lesz. Ezt követi majd a mezőgazdasági munkások öregségi biztosításáról szóló törvényjavaslat parlamenti tárgyalása , Sztranyavszky házelnök távozása után Imrédy Béla, a Nemzeti Bank elnöke jelent meg a miniszterelnök­ségen. Darányi miniszterelnök és Imrédy ma déli tanácskozása a leg­időszerűbb pénzügyi problémákkal függött össze. Hitler, Göring, Ciano és Mussolini Goebbels beszédét hallgatják a berlini Stadionban rendezett gyűlésen t A Áss utolsó órákban határozatot hozna, amely kockára tenné az Olaszországgal való együtt­működést, akkor Páris és London kénytelenek lennének a Népszövet­ség megkerülésével közeledni Olasz- orszáy felé.

Next

/
Thumbnails
Contents