Esti Kurir, 1937. november (15. évfolyam, 249-272. szám)

1937-11-03 / 249. szám

Ma: á Láthatatlan Főnök Budapest, 1937 Főszerkesztő: RASSÁY KÁROLY november 3, szerda SZENVEDÉLYES OLASZ TÁMADÁS EDEN ELLEN AZ OLASZ FÉLHIVATALOS GYARMATOKAT KÖVETEL NÉMETORSZÁGNAK - EDEN A BRÜSSZELI ÉRTEKEZLETRE UTAZOTT London, november 2. Eden külügyminiszter hétfőn este Malcolm MacDo­nald gyarmatügyi miniszter kíséretében Brüsszelbe uta­zott. Paris, november 2. A brüsszeli értekezleten résztvevő francia küldött­ség tagjai Delbos, De Tessan és Monnerville. Melléjük több helyettes megbízottat és technikai szakértőt osz­tottak be. A külpolitikai kérdések előterében Eden beszéde áll. Eden külügyminiszternek az angol alsóházban elmondott beszédét az olasz sajtó élesen bírálja, mert Eden többek között azt a kijelen­tést is tette, hogy: „Nem engedhetjük meg, hogy valamely kor­mány a közös áldozathoz való hozzájárulásra szólítson fel min­ket, amikor semmi sem bizonyítja, hogy az illető kormány haj­landó-e maga is résztvenni a hozzájárulásban.“ Német jegyzék a gyarmati követelésekről London, november 2. A Londonban elterjedt hírek szerint Hitler kancellár legköze­lebb hivatalosan is bejelenti, hogy Németország igényt tart régi gyar­mataira. Berlini diplomáciai hírek szerint a német külügyminisztérium már hadviselési jogát, mert lehetetlenné akarja tenni, hogy a Franco-kor­mány hadiflottája blokád alá he­lyezze a spanyol köztársaság part­vidékét. Az angol hadiflotta termé­szetesen óri&3 fölényben van a spanyol nemzeti flottával szemben s mi sem könnyebb számára, mint megakadályozni a spanyol köztár­sasági partok blokádjának végre­hajtását. Róma, november 2. Az olasz lapok részletesen foglal­koznak Eden angol külügyminiszter alsóházi beszédével. A Messaggero különösnek találja, hogy Eden nem tett különbséget a két harcoló spa­nyol fél között. A lap különösnek találja azt is, hogy Eden teljésen megfeledkezett a Népszövetség oly sokszor emlegetett tizenkilencedik, revíziós szakaszáról. (MTI.) ESŐRE HAJLÓ IDŐ A Meteorológiai Intézet jelenti kedden délben: Budapesten a hőmérsék­let déli tizenkét órakor 9 Celsius-fok volt. Várható időjárás a kö­vetkező huszonnégy órára: Délkeleti-keleti szél. Vál­tozó felhőzet. Több helyen eső. A hőmérséklet alig változik. szerint tehát nem kizárólag francia vagy angol ügy, hanem európai kérdés s a fasiszta kormányt senki sem gátolhatja abban, hogy a béke- szerződések tarthatatlanná vált ren­delkezéseinek revízióját követelje, Olaszország aláírta a st.-germainf '' és trianoni békeszerződést is és mégis mindent megtett annak ér­dekében, hogy megváltoztassák' ezeket a szerződéseket Ausztria és Magyarország javára. A francia sajtó a maga terméketlen önzésében csak Franciaországra korlátozza szűk látókörét. Musso­lini azonban Európát és az egész világot nézi s minden cselekedeté­ben tekintettel van a nemzetközi érdekekre is, nem pedig csak saját országa érdekeire. Ha Franciaország nem akarja megérteni a fasiszta szellemet és nem hallgat Mussolini őszinte szavára, akkor megint el­mulaszt egy kedvező és talán utolsó alkalmat arra, hogy megmentse európai tekintélyét. Franciaország akadékoskodása csak azzal az eredménnyel járhat, hogy az események magukkal ra­gadják a franciákat és tehetetlen játékszerként sodorják olyan irány­ban, amerre Franciaország sehogyan sem akar menni. így történik ez már tizenöt év óta s a történelem akaratával Franciaország nem he­lyezkedhet szembe. A franciák ellen­állása a békeszerződések revíziójá­val szemben ideig-óráig még eltart­hat, a történelem azonban, ha nem hónapokon, de néhány éven belül le fogja gyűrni ezt az időszerűtlen és túlélt ellenállást. A párisi olasz követ szabadságon Róma, november 2. A lapok általában azt írják, hogy Cerruti párisi olasz nagykövet sza­badsága teljesen bizonytalan ideig fog tartani. A Popolo di Roma hangsúlyozza, hogy Olaszország kormánya elvárja a franciáktól a római diplomáciai képviselet végle­ges rendezéséi. A jaramai front Madrid, november 2. A felkelő csapatok hétfőn kísér­letet tettek arra, hogy Cuesla de la Reina közelében — Jaramától dél­re — betörjék a köztársasági csapa­tok arcvonalát. A csata két éra hosszat tartott. A felkelők nem tud­ták benyomni a vonalat és nagy v«wl*séftek után viszavonultak. Edén t| gyarmati követelésekről London, november 2. A trónbeszéddel kapcsolatos vita során Eden külpolitikai beszédet mondott s foglalkozott Németország gyarmati követelésével is. Beszéde elején Eden az afrikai gyarmatok visszaadására irányuló német köve­telésekkel foglalkozott, érdemben azonban nem ment bele a kérdés taglalásába, hanem csak azt mon­dotta, nem hallgathatja el azt a néze­tét, hogy Olaszországnak nem áll jogában segédkezet nyújtani a német gyarmati követelések érvé­nyesítéséhez. Viharos helyeslés közepette foly­tatta Edén: — Egy percig sem vonakodom kijelenteni, hogy nemcsak Brüsz- szelbe utaznék, h'a arról van szó, hogy megnyerjem az Egyesült Álla­mok teljes közreműködését a hatal­mak konferenciájában, hanem, ha kell, akár Melbourneból Alaszkába is. Ezt különösen a mai nemzetközi helyzetben kell kijelentenem, mert mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy ez a nemzet­közi helyzet jelenleg rendkívül súlyos. Az angol kormány nagyon jól tudja ezt. Beszéde további folyamán Eden részletesen foglalkozott a különböző ellenzéki felszólalásokkal, igy töb­bek közt LlOyd George legutóbbi alsóházi beszédével is. — A békét — fejezte be Edém külügyminiszter beszédét — csak akkor lehet biztosítani és fenntar­tani, ha minden nép betartja a nem­zetközi jog rendelkezéseit, ugg amint ezt Anglia teszi. Mi hiszünk abban, hogy minden viszályt békés utón is lehet rendezni. Örömmel üdvözöl­jük minden nemzet közreműködését ebben a törekvésünkben, de soha­sem fogunk meghajolni egyetlen hatalom diktatúrája előtt sem. Az olasz félhivatalos a francia sajtó ellen Roma, november 2. A félhivatalos Giornalé d’ltalia főszerkesztője, Virginio Gayda éles hangon támadja a francia sajtót, amely nem akarja elis­merni Olaszországnak azt a agát, hogy sikraszálljon a béke­szerződések revíziója mellett. A francia lápok legutóbb főleg azt kifogásolták, hogy Mussolini hí­vatlan szószólóként beleavatko­zott az egykori német gyarma­tok kérdésébe, noha ez a kérdés csak Angliát és Franciaországot érdekli, miután a német gyarmatok leg­nagyobb részét a világháború után az angolok és franciák kapták, Virginio Gayda most megállapítja, hogy Mussolini Olaszország nevé­ben beszélt, ez az Olaszország pe­dig egyike azoknak az európai nagyhatalmaknak, amelyek annak­idején aláírták a versailllesi béke- szerződést a német gyarmatokra vonatkozó rendelkezésekkel együtt. A német gyarmatok kérdése ezek clkUldötte jegyzékét Londonba és Párisba. A Daily Express első oldalán szenzációs cikket közöl, amely sze­rint Németországnak már ma az a jogi hivatalos álláspontja, hogy régi gyarmatai változatlanul német szu- verénitás alá tarloznak. Az olasz sajtó éles támadása Eden ellen Róma, november 2. Edén, angol külügyminiszter alsóházi beszéde nagy felháboro­dást keltett az olasz sajtóban. A lapok „szinte érthetetlennek tartják azt az őszinteséget, amellyel Edén külügyminiszter beismerte, hogy a nyom flottaegyezmény végrehajtása elsősorban a spanyol köztársasági kormánynak kedvez, mert lehetővé teszi, hogy a szovjetorosz hadiszál- litmányok az angol és a francia flotta védelme alatt jussanak Spa­nyolországba“. Az olasz lapok egyenesen «cini­kusnak» mondják ezt az őszinteséget és megállapítják, hogy «most már hivatalosan is elismerték, mennyire nem tartja be Szoyjetoroszország a benemavatkozási egyezményt és milyen óriási tételekben szakítja a hadianyagot a valenciai kormány­nak». Az angol ellenzék azt vetette Eden külügyminiszter szemére, hogy külpolitikája a spanyol fel­kelő kormánynak kedvez <s ugy- látszik, hogy Eden ezt a szemre­hányást akarta visszautasitani, ami­kor nyiitan beismerte, hogy az an­gol flotta védelemben részesíti a spanyol köztársaságba irányuló hadionyagszállitmányokat. Most már az is nyilvánvaló — írják a római lapok —, hogy az angol kormány csak azért nem akarja elismerni a Franco-kormány

Next

/
Thumbnails
Contents