Esti Kurir, 1938. január (15. évfolyam, 1-24. szám)

1938-01-01 / 1. szám

; 1*7 DEC. 3 t ^ J) " MggggsaigggMg Budapest, 1938 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY január 1, szombat Polgárháború réme fenyeget Romániában Czigány Dezső festő­művész agyonlőtte feleségét, gyermekét, umnká/át és ébmwnmgt t Via délben egy szinte- hihetetlen hír, futott régig a városon. A legkitűnőbb magyar modem festőművészek egyike, Zigány Dezső kiirtotta egész családját és megmagyarázhatatlan borzal­mas tette után öngyilkosságot kö vetett él. Mentők szirénáztak rohanna a Lendvay-uíca 3. szánni ház elé ma délben. Borongás, ködös téli tájképet mutat a Város­liget felé vezető villanegyedhez tartozó LendVajMltca. Egy bér­villa manzárdján nagy műteremlakásban lakik évek óta Czigány Dezső feleségével és néhány hét óta asszonyleányával és unoká­iéval. Ebben a roppant előkelő viilaházban az elmúlt éjszaka fo­lyamán megrendítő tragédia játszódott le. ligáiig Dezső, a jónevü festő- . növés/ m őfv«nhetedik életévé­be járt ér művészei tuek delelőjén állott. A KÚT műves; 'rijához tartozott, az elismert fes: ~r. fejlődést mutató képéivé még a múlt hónapban résztvett u KUl oszt kiállításán, művészbarátainak, ismerőseinek életvidáman mondotta a napok­ban is: Boldog ember vagyok, mert bol­dog nagyapa vagyok. Parisból bazajöt asszonyleányoin és haza­hozta magával drága unokámat. Festegetek Is, azt hiszem, hogy valami uj fejlődés előtt állok me­Felfedezik Ma kora reggel — ezt élénken ballották a viilapalota többi lakói, — sűrűn szólt Zigány Dezsőék nagy műteremlakásában a legfelsőbb emeleten a telefon. De senki nem vette fel a kagylót és ezért végül ma délben Zigány Dezső sógornője, aki aggódó szeretettel beszélni akart rokonaival; a házfelügyelőnőnek telefonált: — Az Isten szerelmére, nézze meg, mi van Zigány Dezsőik­nél, reggel óta hívom őket és senki sem veszi fel a telefon- kagylót. így ment fel az emeletre a bér­villa házfelügyelőnője. Hiába ko­pogtatott, rosszat sejtett, feltörték az ajtót és lé nem írható véres látvány tárult az ő szeme elé. Még » rendőr is megtántorodott, aki a gint, világosabb, derűsebb képeim mutaják a kiállításon. Ezt az optimizmust ugylátszik csak kifelé játszotta meg a dere­sedé hajú művész, akik leikéhez közel állottak, azok tudták róla, hogy gyógyít­hatatlan seb a lelkén a festőmű­vészek szomorú gazdasági hely­zete. A régi nagy müvásárlók eltűntek és Zigány Dezső is nagyon gaz­dag és őt és családját sok szere­tettel körülvevő rokonaira és fe­leségének hozzátartozóira van utalva. Talán ez az egyetlen mo­mentum az, ami az önérzetes, kitűnő piktort lelkileg felőrölte. a tragédiát lakás feltörésekor ott asszisztált, mert bajt sejtettek. t Ahány ágy volt a gazdagon be­rendezett, művészien meleg és bo- hémes müvészlakásban, mind véres volt; felforgatott állapotban és mindenütt egy-egy borzalmasan el­torzult, lelőtt holttest feküdt. Csak az egyik szoba ágyán hörgött még Zigány Dezsőné, életben volt a szerencsétlen asszony, őt részesítet­ték a mentők első segélyben, hal­dokolva vitték a közeli Park-szana­tóriumba. A főkapitányságról dr. Juhász József rendőrfogalmazó, a rendőri bizottság vezetője jelent meg. A házbeüek, az odarohant hozzátar­tozók sírástól fuldokolva magya­rázták a helyzetet. Még az éjjel —. minden jel ezt mutatja — a magával meghasonlott életunt, Czigány Dezső, halálra- szántan, nyilvánvalóan egymás után, álmukban megölte egyenként egy-egy revolverlövéssel családja majdnem minden tagját, leőtte fe­leségét közvetlen közelről, aki egy pesti ismert előkelő nricsaládnak a tagja, leánykori neve Szilasi Bor­bála. Ott találták már holtan leányát is, egy fiatal párisi magyar asszonyt, Czigány Juditót, aki néhány, évvel ezelőtt ment férjhez Ingusz István­hoz. Inguszék Párásban laknak ál­landóan. ott egy kis műszaki gyára van Ingusz Istvánnak és precíziós műszaki cikkeket gyárt. A Czigány- házaspár kánya a karácsonyi ünne­pekre jött haza Párisból, örömteli látogatásra és magával hozta egyet­len kisleányát, a kétesztendős kis Ingusz Babát. Ez a kis Unoka aranyozta be az utolsó napok komorságát Czigány Dezsőék lakásában és mindenki úgy tudta, hogy Czigányék kérlelve kér­ték leányukat, hagyja Pesten a kis unokát s végül úgy is határoztak, hogy a kétéves kisbaba ittmarad A ház előtt ott áll még két mentő­autó és velük szemben a rendőrségi hullaszállító gépkocsi. A fekete rá- csOskapu előtt a rendőr áll és szigo­rúan igazoltat mindenkit. Kacska- ringós, keskeny kőlépcső vezet fel a Lendvay-utcai villa inanzardlaká- sába, ahol a borzalmas családirtás történt. A mentGorvosök már jön­nek le a lépcsőn. Egyik vezetőjük megdöbbenve mondja a másiknak: — Huszonhét esztendeje vagyok mentőorros, de ilyet még nem láttam. Belépünk a tágas, világos műte­remlakásba. Egy kis előszobából Pesten és Inguszné egyedül tér vísz- sza Parisba férjéhez. A sors és egy megrendüli ideg­zetű ember végzetes tette máskép­pen döntött és az éjjel egymás után lelőtte Czigány Dezső, amint a rendőri bizottság a külső jelekből megállapította, feleségét, a leányát és ártatlan kis unokáját, azután agyonlőtte magát. Csak Cigányné van még életben, de állapota re- ménytelen. A búcsúlevél Egyetlen egy levelet találtak Czi­gány Dezső ágya mellett, ott, ahol ő végül agyonlőtte magát. A rend­őrségnek címzett búcsúlevélben Czigány Dezső azt írja, hogy meg­unt;! az életét, nem birja az anyagi gondokat, nem tudja elviselni, hogy a kis unokáját nem tudná úgy el­látni, mint ahogy szeretné, inkább megsemmisít mindent maga körül. Páll József. nyílik a műterem, balról egy kis szoba, a festőművész és feleségének hálószobája. Az előszobából nyílik egy harmadik szóba, itt lakott Czi­gány Dezső lánya, Inguszt Istvánná, született Czigány Judit kéteszten­dős Panni nevű gyermekével, a festőművész unokájával. A hatalmas műterem fala tele van - festményekkel. Az állványon kifeszitve Czigány Dezső legújabb munkája, egy férfi, aki a sárguló, őszies erdőn egymagában halad keresztül. Az ajtó mellett hintalovacska és még néhány játékszer. Most rend­! örtisztek állnak a műterem köze* pén, egy detektív a pisztolyt vizs­gálja, amellyel három ember életét’ oltották' ki. A festőművész hálószobájában zongora áll, letakarva fehér csipke- terilővel. A fal mellett egy heverő, ez a festőművész és felesége háló­helye. Czigány Dezső üt fekszik átlőtt homlokkal és ahogy belép az em­ber a szobába, a szörnyű lát­ványtól szinte hátratántorodik. Hálóingben fekszik, de a fehér ágy­neműt már teljesen pirosra festetté az 5 1 és a feleségének elfolyt vére. A paplan félig lecsúszott a holttest­ről, félarcát teljesen elborította az alvadt vér s a jobb halántékon szörnyű fekete seb éktelenkedik. ez volt a revolvergolyó bemeneti nyílása. A szeme megüvegesedve mered a mennyezetre és az arca va­lami szörnyű torz grimaszba me­revült. r Anyát és gyer­mekét álmában érte a halál A műterem utáni kis szobában, ahol Indusz Istvánná, Czigány Ju­dit lakott kétesztendős kis leány­j fc arai, újabb oPi.n'ro'Wfi lát- ] váay fogadja az újságírót, A fal melléit egy Uh féttér gyermekag, és a párt- ifi. ráborulvo fekszik a gesztenyebarna-fürtű akit álmában oldalról ért nagy­atyja pisztolyának halálos go­lyója. Az ágy mögött, egy kis sezlonon fekszik a kétesztendős Pannika édesanyja, Indusz Ist­vánná, aki féloldalt fordult és az ö halántékán is ott van a halálos mély fekete seb, amelyet a revol­ver ütött rajta. k. p. Aki felfedezte a család irtást Borián Józsefné, a Lendvai-utca 3. számú ház házmesternője remeg­ve az izgalomtól ül a manzárdon elhelyezett műteremlakás leg­nagyobb szobájában. Itt dolgozott Czigány Dezső. Az asztalon ott hevernek Czigám- értéktárgyai, amelyek mellett r~' találták a hirtelen elborult el) festőművész búcsúlevelét is. A levéltárca, a pénztárca, a: és egy zsebnaptár mellett egy k tolt pengéjű, hatalmas zsebkés, lette egy szalvétába takargatott nyérdarab és üvegtartóban vb kés éléhez, amely fényes a rál dött vajtól, kenyérmorzsák 1 tak. Az ezüst veretes, régi zs hangosan, szinte kísértetiesen takol, gazdájának testében megállt a vérkeringés, de a még mindig jár. Minden bizoi tegnap este még felhúzta a Czigány Dezső és igy a zs mutatói pontosan jelzik az id levéltárcában néhány sárgult pirdarab, régi okmányok, a ; tárca üres. Szabadon fekszik zötlük egy tizpengős papírpénz gondosan egymásra rakva n darab egvpengös ezüstérem. 1 tűk gondosan elhelyezett kis fei, cédula, kuszáit belükkel ráirv,. ugyanazzal a kék töltőtolltintával, amellyel a búcsúlevél Íródott: „A pénz Boriánné-é.“ Bcriánné, a házmcslerné ijedten, megrendültén pislog az írásra és elakadó lélegzettel meséli, hogy hogyan fedezték fel a borzalmas rémtettet:' — Körülbelül 11 órakor hívtak föl engem a második emeleten Látogatás a Lendvay-utcai ha- lálmüteremben

Next

/
Thumbnails
Contents