Esti Kurir, 1938. február (16. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-01 / 25. szám

Lánya született a holland trónörökösnőnek EZER HALOTT Barcelona légi bombázásánál Ez volt a válasz Salamancára9 jelentik Francóék Az a kíméletlen és most már semmi Irgalmat nem ismerő harc, amelyet Spanyolországban a nyílt váró* sokra is kiterjesztettek — tovább folytatódik. Tegnap a felkelők légi raja jelent meg Barcelona felett és bom­bazáporral árasztotta el a várost. Tucatszámra dőltek romba a házak a kétszer ismétlődő légitámadás bombái­nak pusztító tüzébn és az emberek százait temették ma­guk alá. A különböző jelentések három-négyszáz halott­ról beszélnek, de van olyan becslés is, amely ezer ha­lottra teszi a tegnapi légitámadás áldozatainak számát. Egész Európa iszonyattal és megdöbbenéssel figyeli a spanyolországi eseményeket, a külföldi lapok oldalas cikkek­ben számolnak be a nyílt városok bombázásáról s a rádió- állomások tegnap óránként adtak részletes jelentéseket a tör­téntekről, amelyről különben alábbi jelentéseink számolnak be. Barcelona, január 31. Á vasárnapi légitámadásnak, a bar­celonai polgármester közlése sze­rint, 300 halottja és 500 sebesiiltje van. Ellenőrizhetetlen magánjelen­tések 400 halottról és közel 1000 sebesültről számolnak be. A felkelő repülőflotta egymásután kétszer tá­madta meg a várost. Az első táma­London, január 31. A Malin spanyol harctéri jelen­tése szerint a felkelő repülőgépek Barcelona bombázása során 400 bombát dobtak le Kataionia fő­városára. Harminchárom épület teljesen elpusztult. A romok alól eddig 400 holttestet hoztak nap­világra. X sebesültek száma 800. A barce­lonai hatóságok becslése szerint dás délelőtt tiz órakor kezdődött és csak a külvárosok ellen irányult. Déli félegy órakor a Baleari-szige- tek Irányából jövet újból megje­lentek a felkelő repülőgépek Bar­celona fölött és ekkor már a belső városrészeket is bombázták. A bar­celonai légvédelem ismét csődöt mondott. valószínű, hogy a halottak száma eléri az ezret. A bombáz: áldoza­tainak számáról legfeljebb 24 óra múlva állnak majd pontos adatok rendelkezésre. Salamanca, január 3b A felkelő csapatok hivatalos hadi­jelentése: A Jaca környékén meg­kísérelt ellenséges támadás véresen összeomlott, Az ellenség egy teljes zászlóalját megsemmisítettük. A tiéli hadsereg Granja Torrehermosa kö­zelében előretört és elfoglalta az acevuchei, qumadai, queujidosi, medruenoi és majanoi magaslato­kat, valamint a Guarda de los Pinganillos közelében épült ellensé­ges állásokat. Csapataink áttörték az ellenséges vonalat és súlyos vesz­teségeket okoztak az ellenségnek. A felkelő csapatok megszállták Santa Barbara ótombányáit és hatalmas hadizsákmányt ejtettek. Tizenöt gépfegyver, több mint háromszáz puska és más hadianyag került a felkelők kezére. Az ellenség 224 ka­tonája fogságba esett, halottainak száma több mint háromszáz. Repülőink nagy sikerrel bombáz­ták Barcelonát. Ez a légitámadás Washington, január 31. Az amerikai hadügyminisztérium legújabb felfegyverzési tervei néni a nagy hajóegységek építésére he­lyezik a fősulyt, hanem éppen el­lenkezően a lehető legkisebb mé­retű hadihajók építésére. A lapok ezzel kapcsolatban érde­kes tervekről számolnak be. Azt Írják, hogy az Egyesült Államok hadiflottájának leghatásosabb fegyvere a jövőben a «szúnyog- flotta», az úgynevezett moszkitó- .flotta lesz. A hadügyminisztérium legújabb flottaépitési programja számos ki­sebb ágyunaszád építésére vonat­kozik, ezeknek az ágyunaszádok- nak legfőbb fegyverzete mindössze két torpedócsőböl fog állani. A két torpedócsővel ellátott ágyunaszá­Francóék jelentése a légitámadásról volt a felkelők válasza a leg­utóbbi Salamanca ellen intézett köztársasági légitámadásra. A főhadiszállás további közlése szerint a felkelők déli seregének csapatai busz kilométer szélesség­ben áttörték az ellenséges vonalakat és itz kilométernyi távolságban nyomultak előre. Az újonnan el­foglalt állások révén a felkelők tel­jesen kezükben tartják a Pedroso- hegységet. San Sebastian, január 31. A felkelő spanyol sajtó értesülése szerint a köztársasági spanyol had- vezetőség a néhány hónappal ez­előtt Katulóniába érkezett Turnov ^zovjetorosz repülőtisztet kinevezte a köztársasági légi haderő főprancs- n okává. dók építésére tiz-tizenöt millió dol­lárt fordítanak. Haditengerészeti szakkörökben hangsúlyozzák, hogy az ilyen kis méretű ágyunaszádoknak a jövő tengeri ütközeteiben igen nagy je­lentőségük lesz, éppen azért, mert kisméretűek és ezért mozgékonyab­bak. A két torpedócső is félelmetes támadófegyver tud lenni. A kis­méretű ágyunaszádok bevezetését a szakkörök szerint addig foly­tatják, amig az Egyesült Államok nagyszámú moszkitó-flottával fog­nak rendelkezni. A lapok egyébként azt is tudni vélik, hogy a hadügyminisztérium rövid időn belül további ezer kato­nai hidroplán építésére ad megren­delést, DERÜLT IDŐ A Meteorológiai Intézet jelenti ma délben 12 óra­kor: Déli hőmérséklet Buda­pesten: plasz 5 fok. Várható időjárás a kö­vetkező huszonnégy órára: Északnyugati-nyugati szél, ma még túlnyomóan de­rült, éjjel erősebb lehűlés, a bőrmérséklet nappal nem változik, holnap nyu­gat felől erősebb felhősö- dés. Roosevelt ötyen' hatodik születésnapja Londonból jelentik: Tizenötezer? amerikai városban jótékonycélií táncmulatsággal ülték meg Roose- veit elnök ötvenhatodik születés* napját. A mulatságok jövedelmét a gyermekbénulási járvány elleni küzdelem nemzeti alapjának küld- ték be, amely ügynek leglelkesebb előharcosa maga Roosevelt, aki szintén e betegség utóbajában szen-< ved. Rooseoeltné villásreggelin látta vendégül a Fehér Házban a leghi- resebb hollywoodi filmcsillagokat„ akik felszólitottak minden ameri­kai polgárt, adjon legalább egy ÍÖ centes pénzdarabot a jótékony alap javára. Az elnök több mint 170.000 üd­vözlőlevelet kapott, nagyobbrészt pénzadományokkal, ugyancsak a: gyermekbénulási alap javára. Rö­viddel éjfél előtt Roosevelt meleg­hangú rádióüzenetben mondott meghatottan köszönetét az üdvöz­letekért és azért az áldozatkészsé­gért, amelyet a nemzet a gyermek­bénulási alap javára való adako­zással tanúsított. Ugyanakkor jelentették a Fehér? Házból, hogy junius 18-án vezeti oltár elé Jones Roosevelt, az elnök legifjabb fia Clark Annát, egy elő­kelő bostoni család legifjabb leá­nyát. Az esküvőn az elnöki pár is jelen lesz. Az elnök háziorvosa kijelentette, hogy Roosevelt makkegészséges. Kilenc bányász tűzhalála Londonból jelentik: Borzalma* bányatüz pusztított egy angol bá­nyában, amely kilenc bányász éle­tébe került. Stirling grófságban, Kilsyth város közelében, Drumbeck mellett egy, bányában tűz ütött ki. A tüzet egy, bányász vette észre, aki azonnal tűzjelzést adott le. A lángokat azon­ban csak órák múlva sikerült meg­fékezni. Az oltási munkálatok közben rá­akadtak kilenc bányász holttestére, A szerencsétlen bányászokat a sürü füstfejlődés ölte meg. Egy postarepülőgép kalandja a tengeren Berlinből jelentik: Az Ostmark nevű hajó, amely a Délamerika felé vezető légiforgalmi utón úszó támaszpontul szolgál, vasárnapra virradó éjjel fedélzetére vette a Zcphir poslarepülőgépet, amely az agrikai parttól mintegy 400 kilo­méternyire kénytelen volt a ten­gerre leszállani. A hajó az afrikai part felé halad. A repülőgép sze­mélyzetét nem érte baj. Budapest, 1938 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY február 1, kedd Az amerikai fegyverkezés

Next

/
Thumbnails
Contents