Esti Kurir, 1938. március (16. évfolyam, 48-72. szám)

1938-03-01 / 48. szám

TELJES AZ ANkOE- FRANCIA EGYtlTT. MŰKÖDÉS A NEMZET­KÖZI KÉRDÉSEKBEN Az angol kormány politikája ellen tüntettek Londonban U L-. ­t ' * '■■■ ■ * U| vála§zlá§ok Angliában? London, f ebruár 28,. Londoni politikai körökben erősen bíznak abban, hogy az angol-francia együttműködés az u.j angol külpolitika ellenére sem vészit erejéből. Beavatott körökben úgy tudják, hogy Chamberlain miniszterelnök a múlt hét végén sajátkezű leve­let küldött Chautemps francia miniszterelnöknek s a leghatá­rozottabban biztosította őt arról, hogy Anglia a jövőben is válto­zatlan barátsággal viseltetik Franciaország irányában. Az an­gol miniszterelnök levele azt is leszögezte, hogy az angol kor­mány az angol-olasz tárgyalá­sok minden részletéről behatóan tájékoztatni fogja a francia kor­mányt. London, február 28. Az angol főváros vasárnapi csendjét kormányellenes lüntetések verték fel. A munkáspárt népgyülé- seket rendezett, amelyeket felvo­nulások és tüntetések követtek s közben zajosan tüntetett a tömeg a Chamberlain-kormány ellen. A Trafalgar Squareon és a Hydepark- ban többezer főnyi tömeg előtt be­széltek a munkáspárt szónokai, akik élesen támadták a kormányt, uj külpolitikája miatt. A szónokok a Népszövetség elárulásával és a ko'.lektiv biztonság politikájának hátbatámadásával támadták a kor­mányt. A Hydeparkban rendezett népgytilés főszonoka Crabolgi lord azi! állította, hogy Anglia megfuta­modott Olaszországgal szemben. A Chamberlain levelének a ha­tása — a hétfő reggeli londoni lapok szerint — már Chautemps miniszterelnök és Delbos külügy­miniszter szombati képviselő- házi beszédében is megnyilvá­nult. Úgy a francia miniszter- elnök, mint a külügyminiszter nyomulókkal hangsúlyozta az angol-francia együttműködést s egyik legfontosabb feladatuknak jelölték meg a hagyományos angol-francia barátság ápolását. Az angol kormányhoz közelálló Daily Telegraph megelégedéssel állapítja meg, hogy az angol politikában beállott változás, mint a helyzet alakulása is mu­tatja, semmiképpen sem be­folyásolhatja Franciaország an­golbarát politikáját. tömeg mindenütt lelkesen helyeselt a szónokoknak. A nagy számban kivonult rendőröknek több esetben be kellett avatkozóiok. A szenátus és az uj munkakodex Paris, február 28. A szenátus és a képviselőház kö­zött az uj munkakodexről szóló tör­vényjavaslat néhány pőntja körül bizonyos véleménykülönbség merült fel. Chautemps miniszterelnök teg­nap nagy beszédben figyelmeztette a szenátust, hogy a kormány nem maradhatna he­lyén, ha a szenátorok nem mu­tatnak megértést és békülékenysé- get a felmerült ellentétek tekin­tetében. A szenátus módosította a képvi- selőhnz által megszavazott szöveget, elzárkózott az elől, hogy a munká­soknak ellenőrzési jogot biztosítson a gyárak és a vállalatok üzemme­nete felett, a mozgóbérrendszerről szóló szakaszt pedig lényegesn át­alakította. A baoldali sajtó élesen támadja London, február 28. Az angol belpolitikai életnek mozgalmas hete lesz. Az éllenzéki sajtó hangjából arra lehet követ­keztetni, hogy az ellenzék továbbra is folytatni akarja harcát a kor­mány ellen és nyilvánvalóan az a szándéka, hogy Chamberlain mi­niszterelnököt lemondásra kénysze­rítse, hogy azután kiírják az uj vá­lasztásokat. A munkáspárt lapja, a Daily Héráid hétfői számában bejelenti, hogy n legnagyobb ellenzéki párt meg­tette az előkészületeket az uj vá­lasztásokra. A párt számol a vá­lasztások kiírásával, mert valószí­nűnek tartja, hogy Chamberlain miniszterelnök rövidesen kényte­len lesz bejelenteni az összkor- mány lemondását. KormányHőrökben ezzel szemben hangoztatják, hogy szilárdunk' látják a kormány helyzetét s annak a vélekedésnek adhak ki­feji zést, hogy maga a munkáspárt a szenátus magatartását, míg a jobb­oldali lapok helyeslik, hogy a sze­nátus szembehelyezkedett a szak- szervezetek követeléseivel. Az Oeuvre nézete szerint a sze­nátusnak választania keli a bé- külékenység és a kormányválság között. A szenátus köreiben han­goztatják ugyan, hogy megegye­zést óhajtanak, de tegnap a Luxeinburg-palotában különös módon készítették elő a megegye­zés talaját. sem gondol komolyan az uj válasz­tások kiírására és a kormány meg­buktatásával való fenyegetödzés nem tekinthető másnak, mint párt- politikai mesterkedésnek. A Chamberlain-kormány egyéb­ként véget akar vetni az alsóházi külpolitikai vitának, amely kedve­zőtlenül befolyásolja a küszöbön álló angol-olasz tárgyalások kilátá­sait. A kormányhoz közelálló Daily Telegraph úgy értesül, hogy a kor­mány ezen a héten már nem ad le­hetőséget az ellenzéknek, hogy az alsóházban külpolitikai természetű kérdéseket intézzen a kormányhoz. Az a körülmény, hogy a kor­mány a felsőház egyik tagját, Halifax lordot neveztette ki kül­ügyminiszterré, szintén azt mu­tatja,- hogy a kormány kerülni akarja az alsóházi külpolitikai vitákat Attlee őrnagy, a munkáspárti el­lenzék alsóházi vezére hétfőn az álsóházban indítványt terjeszt elő, amely Halifax lord legutóbbi felső­házi nyilatkozata ellen irányult. A miniszterelnök az ellenzék követe­lésével szemben annyiban engedé­IVEM változik: A HŐMÉRSÉKLET A Meteorológiai Intézet jelenti déü 12 órakor: Ma déli hőmérséklet Bu­dapesten plusz 8 fok. Várható időjárás a kö­vetkező 24 órára: Mérsékel délnyugatl-nyu­gati légáramlás, változó felhőzet, több helyen köd, a hőmérséklet alig változik. kenységet mutat, hogy hajlandó, mint a külpolitikáért is felelős kor* mányelnök, az ellenzék által elő* terjesztett indítványra válaszolni az alsóházban, a válaszadás idő- pontját azonban még nem jelölte meg. Róma cáfolja a szuezi-csatorná* ról szóló híreket Róma, február 28. Az olasz sajtó nagyfokú tar > kodást mutat a küszöbönálló r /ol- olasz közeledési tárgyalásokká! szemben. A lapok általában megelé­gednek azzal, hogy tárgyalásokkal kapcsolatos külföldi, főleg angol lap jelentéseket közlik, anélkül, hogy azokhoz megjegyzéseket fűzi nének. Mindenesetre határozott for­mában i cáfolják azokat a külföldi lapok­ban megjelent találgatásokat, mintha a tárgyalások során olasz részről követeléseket állítanának fel a Szuezi-csatorna ellenőrzésé­re vonatkozóan. Ezek a híreszte­lések úgy szóltak, hogy Olaszor­szág részt kér a Szuez-csatorng fegyveres védelmében. Az olasz sajtó hangoztatja, hogy! mindezek a híresztelések nem: egyebek puszta kitalálásnál. A la­pok közlik az olasz illetékes he­lyek erre vonatkozó cáfolatát és megjegyzik, hogy a híresztelések rosszakaratú hangulatkeltések, amelyek azt a célt szolgálják, hogy] fokozzák a zűrzavart Európában és megzavarják az angol-olasz kö­zeledést. A sajtó figyelmeztet bizo­nyos bejelentések tendenciózus jellegére. Az olasz kormány egy- előre még nem tartja célszerűnek, hogy nyilvánosságra hozza az olasz-angol tárgyalásokban tanusi- tandó álláspontját és szándékait, A szószéken agyon­lőtte a plébánost egy lengyel kommunista Varsóból jelentik: Vasárnap reg­gel Poznantól nyolc kilométernyire, Lubon község templomában egyj Nowak Lőrinc nevű kommunista munkás, aki a templom szószéke alatt tartózkodott, revolverrel le­lőtte a plébánost, amikor a szó- székre lépett. A gyilkosság után ö maga sietett fel a szószékre és elkiáltotta ma­gát: -Éljen a kommunizmus! Az eszméért .tettem! A sekrestyést, aki rávetette ma­gát, . hngv. lefogy verezze, jyorvak há­rom revolverlövéssel súlyosan meg­sebesítette. Ezután végre sikerült lefogni és letartóztatni Kormányellenes tüntetések Angliában A munkáspárt lelkészül az ujj választásokra i L EsriluniR 10 fillér TALY5QK5 MA: OSZTÁLYSORSJÁTÉK XVI. évfolyar 48. szám Ifti; Kfirádm szerelem Budapest, 1938 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY március 1, kedd

Next

/
Thumbnails
Contents