Esti Kurir, 1938. június (16. évfolyam, 122-144. szám)

1938-06-01 / 122. szám

1 Ma: 1000 pengős rejtvény verseny BiÉCSI PARÁDÉ Budapest, 1938 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY jűnius 1, szerda Döntő elhatározásokat bizottság mai illésétől A francia sajtó még nagy nehézségeket lát a szudétanémet kérdésben Pária, május 81. A kamara Ülésszakának keddi megnyitása alkalmából a belpoliti­kai élet megélénkült, ugylátszik azonban, hogy a külpolitikai kér­dések még mindig inkább az ér­deklődés előterében állanak, mint a belpolitikai problémák. A parla­menti ülésszak megnyitása előtt, a szokásnak megfelelően, miniszter- tanácsot tartanak, ezen a miniszter­tanácson is azonban előtérben áll­nak a külpolitikai problémák, mig a minisztertanács tulajdonképeni célja, a parlament munkarendjének megállapítása, csak másodrendű napirendi pontot jelent. Az időszerű külpolitikai kérdé­sekről Daladier miniszterelnök hét­főn este hosszasan tanácskozott Bőimet külügyminiszterrel. William Strang, a Foreign Office közép- európai osztályának vezetője, aki ■— mint ismeretes — Prágában és Berlinben néhány napot töltött, hétfőn délután néhány órára meg­szakította Párisban útját. Hivatalo­san hangoztatja ugyan, hogy Strang a francia fővárosban csupán Sir l'ric Phipps angol nagykövettel ta­lálkozott, politikai körökben ennek ellenije úgy Jéiszik, hogx az angol diplomata érintkezést talált a fran­cia külügyminiszterrel is. A francia fővárosban a csehszlo­vák kérdés mellett nagy figyelmet szentelnek továbbra is a spanyol- országi helyzet alakulásának. A benemavalkozásl bizottság keddre kitűzött ülésétől párisi politikai körökben döntő elhatá­rozásokat várnak. A Journal római tudósítója sze­rint olasz részről két feltétel telje­sítésétől teszik függővé a tárgyalá­sok megindítását. Az első feltétel az, hogy a londoni benemavatko- zási bizottság végre már a cselek­vések terére lépjen, a második fel­tétel pedig, hogy a francia kormány mutasson határozott magatartást abban a tekintetben, hogy nem haj­landó a francia szélsöbloldal nyo­mása alatt cselekedni. Ha a francia kormány fel tud szabadulnj a nyo­más alól, úgy Róma is több biza­lommal lehet a francia kormány irányában. Olasz kormánykörökben emlékez­tetnek arra, hogy Olaszországot egy- izben már súlyos csalódás érte, amikor 1935-ben az akkori Laval- kormánnyal egyezményt kötött és egy évvel később, amikor a nép­front kormány uralomra jutott ki­fejezetten antifasiszta programjával, a megállapodás semmissé vált. Az olasz kormány ilyen körülmények között nem bizhat a Daladier-kor- mány cselekvési szabadságában sem és ezért előbb ezeket a kétsége­ket el kell oszlatni, hogy ily módon a légkört megjavítsák. Páris, május 31. A fraqcia sajtó részletesen ismer­teti a csehszlovákiai német kisebb­ség követeléseit. Az Epoque jelentése szerint ezek a követelések messzebbmenőek, semmint gondolták. Feltűnő — irja a láp -r, sbogy a német kisebbség ézakitást akar előidézni a csehek Mészáros János érseki helynök a Szent Jobbal az Áranyvonatban várnak a semlegesség!

Next

/
Thumbnails
Contents