Esti Kurir, 1938. augusztus (16. évfolyam, 172-195. szám)

1938-08-02 / 172. szám

K^S^y MA: EGY DIADALMAS ÉLET SODRÁBAN ^S^^^BBMiBJUiiillJKiW^^ri^ffTB^PM^^WH^y^^^HiiliíiillIJIBBB^Blll ft i jfriteflBÍH5BIBHI^B^^W^^M^^^BBBBl!iCTliilHifa!ifcwp^rTfl^Mw-<avih Budapest, 1938 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY augusztus 2, kedd HÁBORÜS BONYODALOMMAL FENYEGET AZ OROSZ-JAPÁN HATÁRVILLONGÁS VALTOZA TLAX inó A Meteorológiai Intézet jelenti hétfőn délben: Budapesten déli tizenkét órakor a hőmérséklet 28 Celsius-fok volt. Várható időjárás a kö­vetkező huszonnégy órára: Északkeleti szél. Több helyen záporeső, zi.aíar. A hőmérséklet a Dunától nyugatra emelkedik, ke­letre alig változik. „Minden eddiginél élesebb hangú tiltakozást határozott el a rendkívüli japán minisztertanács "" Tokió, augusztus í, A japán hadügyminisztérium közli: Julius 31-én 17 órakor háromszáz szovjetkatona két csatakocsi támogatásával Satszao- pingnél ellentámadásba ment át, de a japán tüzérség vissza­vonulásra kényszeritette a támadókat. Egy órával később a szovjetcsapatok a szovjet tüzérségének támogatásával újból tá­madást kiséreltek meg, de egyórai harc után ismét kénytele­nek voltak visszavonulni. A szovjetcsapatok harminc embert vesztettek. (MTI.) Tokió, augusztus 1. A Satszaopingtől délre fekvő dom­boknál vasárnap éjjel támadó szov­jeterők kelet felé vonulnak vissza. A szovjetcsapatok több századot hagytak hátra a Khasszan-tótól ke­letre fekvő magaslatokon. Meg­figyelték, hogy a szovjetcsapatok egy része Karancsin felé vonul visz- sza. A Domej-Iroda szöuli jelentése szerint Szuatasi környékén a szovjet nyolcszáz főnyi osztagot vont össze, Karancsninnál pedig szov­jettüzérség állott fel. A hadügyminisztérium megállapí­tása szerint a szovjet részéről az ed­digi összecsapásokban nem rendes katonaság, hanem határőrség vett csupán részt. A koreai japán hadsereg nagyve­zérkara tokiói időszámítás szerint 13 órakor a következő közleményt adta ki: • Eltekintve azoktól az összetűzé­sektől, amelyek Csangkufeng és Satszaoping szomszédságában japán és szovjetcsapatok között vasárnap lezajlottak, idáig a szovjet-japán- mandzsu határ egész vonalán ál­landó volt a nyugalom.* A szovjet szerint Japán volt a támadó fél Moszkva, augusztus 1. A csangkufengi összetűzésről a Szovjet Távirati Iroda a következő jelentést adta ki: A japánok a Khasszán-tólól nyu­gatra fekvő magaslatoknál átlép­ték a határt, meglepetésszerűen tüzelni kezdtek és megtámadták a szovjet határőrséget. A japánok négy kilométer mélységben be­hatoltak a szovjetunió területére. A harc a Khasszán-tótól nyugatra fekvő magaslatoknál több órán át tartott. A japánok igen erős ellen­állásra találtak és mind emberben, mind hadianyagban súlyos veszte­ségeket szenvedtek. A szovjetcsapa­tok veszteségei még nem ismerete­sek. Éleshangu Japán demars Moszkvában Tokió, augusztus 1. A belügyminiszter rendeletére a japán lapuknak Mm szabad tini a csangkufengi eseményekről. Tokió­ban elterjedt hírek szerint Csang­kufeng kgínyekéi! újabb harcuk kezdődtek. A Korea, Mandzsúria és Szovjet- oroszország határháromszögében vasárnap lefolyt véres ütközet ügyével hétfőn a koradélelőtti órákban rendkívüli minisztertanács foglalkozott, miután még vasárnap este a miniszterelnök, a külügy­miniszter, a hadügyminiszter és a vezérkar tagjai folytattak nagy­jelentőségű megbeszélést. A rend­kívüli minisztertanács elhatározta, hogy a vasárnapi véres események miatt minden eddiginél élesebb hangú tiltakozást jelent be a szovjetkormánynál. A moszkvai demarsot azonnal végre is hajt­ják s erre vonatkozóan a moszkvai japán nagykövet már utasítást kapott. A japán fővárosban a helyzetet iger súlyosnak tartják, de nem re­ménytelennek, feltéve, hogy Szov- jetoroszország nem tesz kísérletet arra, hogy a vasárnapi ütközet folytán elveszített mandzsu terüle­tet visszaszerezze. Kormánykörök­ben hangoztatják, hogy Japánnak nem áll érdekében a helyzet további kiéleződése, mert hiszen visszasze­rezte már azt a területet, amelyet szovjetorosz csapatok jogosulatlanul megszállottak. Az ideérkezett legújabb jelentések szerint szovjetorosz részről máris kísér­letet tettek arra, hogy megtorol­ják a vasárnapi csatavesztést s a szovjetorosz tüzérség ágyuzta Kojo és Jósán koreai városkákat. A vasárnapi csatározások japán veszteségeiről még mindig nem ad­tak ki jelentést. Japán kormánykörökben nem győzik hangoztatni, hogy a vasár­napi ütközetet szovjetorosz részről provokálták ki s ezt mi sem bizo­nyítja jobban, mint hogy ^ japán­mandzsu csapatok tizenegy tankol is zsákmányoltak. Tokió kész tovább tárgyalni London, augusztus 1. Tokióból jelentik a Reuter Iro­dának: Kanin herceg, a japán csá­szári nagyvezérkar főnöke megsza­kította szabadságát és visszatért Tokióba. Kanin visszatérése a csangkufengi eseményekkel áll ösz- szefüggésben. Tokió, augusztus 1. A külügyminisztérium közlése sze­rint a japán kormány utasította Japán moszkvai nagykövetét, hogy Litvinov népbiztossal a csangku­fengi események tárgyában julius húszadikán megszakadt megbeszélé­sek újbóli megkezdése érdekében lépjen érintkezésbe. Mint ismeretes, a japán kormány Csangkufeng elfoglalása elleni tilíá- kozásként julius 20-án kijelentette, hogy hajlandó a határmenti összetűzé­sek ügyében tárgyalásokat kezdeni, ha a szovjet előzőleg visszaállitja a csangkufengi statusquot. A külügyminisztérium további közlése szerint Japán moszkvai nagykövetét messzemenő felhatalma­zással látták el. Stilyos aggodal­mak Páriában Páris, augusztus 1. ’ A távolkeleti helyzet újabb kiéle­ződése súlyos aggodalommal tölti el a francia sajtót. A lapok attól tar­tanak, hogy a szovjetorosz-mandzsu. határon lefolyt japán-szovjetorosz ütközetnek súlyos következményei lesznek. A párisi lapok felvetik a kérdést, hogy a Csangkufeng domb­vidékén lejátszódott csatározások egyszerű határvillongást vagy pe­dig már háborút jelentenek. A lapok politikai beállítottságuk szerint hárítják a felelősséget a vé­res ütközetért Szovjet-Oroszországi ra vagy Japánra. A szocialista la­poktól a szélsőjobboldali lépőkig a francia sajtó a két félnek mérsék­letet tanácsol, mert egy újabb távolkeletl háború ki­törése végzetes következményeket vonna maga után. A jobboldali lapok hangoztatják, hogy abban az esetben, ha "gaznak bizonyulnak azok a japán részről terjesztett hirek, hogy szovjetorosz részről vasárnap két koreai falut bombáztak, úgy ez az eljárás veszé­lyes játék a tűzzel. Bevonulásra készen álló orosz csapatok London, augusztus 1. Hétfőn reggel az angol sajtó is sú­lyos aggodalmát fejezi ki a szov- jetorosz-mandzsu határon vasárnap lefolyt véres események miatt. Szemmellátható a lapok törekvése, hogy letompitsák a hatórás ütközet jelentőségét s néhány lap csak „go- lyóváltásróT' ir, mégis általános az aggodalom, hogy a helyzet még job­ban kiéleződik. A félhivatalos Times annak a fel­fogásának ad kifejezést, hogy az Észak-Kinában állomásozó japán haderő legnagyobb részét Mandzsú­ria felé irányítják. További jelentéi sek szerint Kiilső-Mongólia határán nagy lét* számú szovjetorosz csapattestek menetkészen állanak, hogy be« vonuljanak Mandzsúriába. A jelentés szerint háromszáz szövi jetorosz teherautón vonult fel az orosz katonaság Kiilső-Mongólia és Mandzsúria határára. Másrészről a Daily Telegraph rá*

Next

/
Thumbnails
Contents