Esti Kurir, 1938. szeptember (16. évfolyam, 196-220. szám)

1938-09-01 / 196. szám

Enyhülést hozott világ­szerte az utolsó 24 óra esős in ó , A Meteorológiai Intézet jelenti szerdán délben: Budapesten a hőmérsék­let déli tizenkét órakor 19 Celsius-fok volt. Várható időjárás a kő­vetkező huszonnégy órára: Mérsékelt szél. Sok he­lyen további eső. A hőmér­séklet alig változik. ÁLLANDÓ MINISZTERTANÁCS PRÁGÁBAN „A VÁRAKOZÁS EURÓPA IDEGEIRE MEGY” Prága, augusztus 3Í. (lnf.) A szükebbkürü politikai minisztertanács ismét per- inanenciában ülésezik. A hétfői és keddi ülés után szerdára újabb ülést tűztek ki, amelynek napirendjén Hodzsa miniszter­elnök beszámolója szerepel. A miniszterelnök a lapok jelentése szerint részletesen ismerteti a bel- és külpolitikai helyzetet. folytassa félbeszakított pihenőjét. Sir Neville Hendcrsou berlini an­gol nagykövet ma visszarepül Ber­linbe. A kormányhoz közelálló la- |iok csók a' í.^'ji^ . .V.HÍ'.v el, bog Hcnderson nagykövet teljesen tájé­kozva van az angol kormány felfo­gása és szándékai felől. Egyébként pedig feleslegesnek minősítik a la­pok a Henderson nagykövet állító­lagos titkos küldetése körüli talál­gatásokat, hangoztatva, hogy a teg­napi minisztertanács határozatából világosan kilovashatók az angol kormány szándékai. Chamberlain a királynál London, augusztus 31. Chamberlain miniszterelnök ma, Szerdán reggel a balmoruli királyi kastélyba érkezett. A miniszterel­nök poggyászában magával vitte ) ~>:'':z"eíszerelését is, amiből arra következtetnek, Chamberlain re­méli, hogy baimorali tartózkodása után módjában lesz skóciai halász­kirándulását folytatni. Sir John Simon kincstári kan­cellár visszautazott Skóciába, hogy S'r John Simon, Sir Neville Henderson és lord Haiiiax a tegnapi nagyjelentőségű minisztertanácsra indulnak. Enyhül a nemzetközi feszültség Minden jel arra mutat, hogy csehszlovák részről Is nagyobb haj­landóság nyilvánul meg a nemzet­közi feszültség enyhítésére. A prá­gai kormány minden ellenvetés nél­kül teljesítette a német kormány­nak azt a követelését, hogy a Né­metország ellen Izgató lapokat meg kell rendszabályozni. Az első ilyen megrendszabályozás kedden már meg Is történt. A Moravsko Slezkt Dennik cimü lapot, amely cikksoro­zatot közölt a német csapatok világ­háborús szerepléséről és azt állí­totta, hogy a német katonák Bel­gium megszállása Idején a legva­dabb kegyetlenségeket követték el, elkobozták és figyelmeztették, hogy ujabb elkobzás esetén be­tiltják. A prágai kormány ugyanakkor sú­lyos megrovásban részesítette a morvaországi tartományi hatóságo­kat is, mert nem tettek lépéseket az izgató tartalmú cikkek megjele­nésének megakadályozása érdeké­ben. A csehszlovák sajtószindikátus, a csehszlovákiai újságírók hivatalos szervezete kiáltványt intézett az összes politikai napilapokhoz és hetilapokhoz s arra kéri a szerkesz­tőket és kiadókat, hogy legyenek tekintettel a súlyos nemzetközi helyzetre és ne közöljenek izgató tartalmit cikkeket. ófost, amikor háborúról vagy béké­ről van szó, — mondja a kiáltvány — a demokrata államok sajtóját óriási felelősség terheli. Az újságíró- szövetség ezért felszólítja a politikai napilapok és hetilapok szerkesztőit és kiadóit, hogy tanúsítsanak minél nagyobb mértékletességet a nemzet­közi kérdések megítélésében és kerüljenek mindent, ami nemzeti becsületükben sérthetne más ál­lamokat. Minden újságírónak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a helyzet ne súlyosbodjék és hogy a sajtó egész befolyását latbavesse a nemzetközi politika napirendjén szereplő kérdések nyugodt megvi­tatása érdekében. Egyelőre nem kell bonyo dalmaktól tartani London, augusztus 31. (Az Esti Kurír tudósítójának táv­irata.) A bizakodó hangulat mind­jobban kiméiyül Londonban. Szer­dán reggel az volt az általános be­nyomás, hogy a keddi rendkívüli miniszteri értekezlet lényegesen hozzájárult a feszültség enyhülésé­hez és hogy egyelőre nem kell bo­nyodalmaktól tartani. A miniszteri értekezlet nem hozott semmiféle szenzációs határozatot és most már nincs többé szó arról, hogy az an­gol kormány diplomáciai lépése­ket fesz Berlinben és ilymódon figyelmezteti a német kormányt az angol álláspontra. Be­avatott politikai körökben úgy tud­ják. hogy a miniszteri értekezlet végleg elvetette a berlini diplomá­ciai lépés tervét, mert tisztában volt azzal, hogy egy ilyen lépés csak még jobban felingerelné a német közvéleményt és nem járulna hozzá a békés légkör kialakulásához, ha­nem ellenkezőleg csak még jobban megnehezítené a helyzetet. Néhány reggeli lap ugyan még mindig a-’ írja, hogy Chamberlain miniszterelnök sze­mélyes üzenetet intéz Hitler kan­cellárhoz, illetékes helyen azonban nem erő­sitik meg ezeket a híreket s minden jel arra mutat, hogy az angol mi­niszterelnök ezt a gondolatot is el­vetette. Sir Neville Henderson ber­lini angol nagykövet, aki kedden szintén résztvett a miniszteri érte­kezleten, hir szerint azzal a meg­bízatással tér vissza szerdán este Berlinbe, hogy „alkalomadtán1* ke­resse fel Ribbentrop német külügy­minisztert. vagy esetleg magát Hit­ler kancellárt és ismertesse velük fesztelen beszélgetés formájában az angol kormány véleményét a helyzetről. Ezen túlmenően angol részről a legközelebbi napokban semmiféle további lépést nem ter­veznek. A béke fenntartása súlyos áldozatokat követel A félhivatalos Times szerdai ve­zércikkében behatóan foglalkozik a csehszlovák problémával ég a né­met-angol viszony kérdésével. A lap mindenekelőtt megállapítja, hogy Henderson nagykövet Berlinbe való visszatérése után hamarosan talál­kozni fog a német külpolitika fele­lős irányítóival és tisztázni fogja előttük az angol kormány álláspont­ját. A félhivatalos lap nagy nyoma­tékkai hangsúlyozza, hogy Anglia fokozott diplomáciai tevé­kenysége nem irányul egyetlen állam ellen sem. Az angol kormány továbbra is ba­ráti viszonyt akar fentartani min­den kormánnyal, tekintet nélkül arra, hogy milyen kormányzati rendszer alapján kormányozzák or­szágukat. A béke fentartása súlyos áldozatokat követel mindenkitől, Prágától Ugyanúgy, mint Berlintől — írja ezután a Times. — Angliá­ban a jobboldaltól a baloldalig min­denki tisztában van azzal — foly­tatja a lap —, hogy a prágai kor­mánynak az állam központi tekinté­lyének egy részét át kell engednie a népcsoportok számára. Nem lehet visszautnsitani a népcsoportok ön- kormányzatára irányuló követelése­ket azzal az indokolással, hogy a követelés teljesítése gyöngítené az állam biztonságát. Az állam bizton­sága akkor gyöngülne, ha visszauta­sítanák a népcsoportok jogos kii ve­téléseit. Mennél tovább megy Prága az önkormányzat kiszélesitése te­rén, annál szorosabb kapcsolatokat teremi a népcsoportokkal, A legfon­tosabb a jelen pillanatban az, hogy egyik tárgyaló fél se szí- itsa fél­be a tárgyalásod Mindenkinek tisztában lennie azzal, hogy a tárgyalási^^B szakí­tásai minden körülr^^^^B üz"tt kell kerülni. Kla ^5^, MA:OSZTÁLYSORSJÁTÉK MA: EGY DIAtoMAS ÉLET SODRÁBAN XVI. évfolyam _________ _____________10 fillér Bu dapest, 1938 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY szeptember 1, csütörtök

Next

/
Thumbnails
Contents