Esti Kurir, 1938. november (16. évfolyam, 247-271. szám)

1938-11-01 / 247. szám

Budapest, 1938 Főszerkesztő: RASSAY KÁROLY november 1, kedd HOLNAP UTAZIK BECSBE A MAGYAR DELEGÁCIÓ Haladéktalanul megtörténik a Magyarországnak Ítélt területek átvétele A döntés hete elérkezett. Ma­gyarország történetében u.j korszak kezdődik ezen a héten. A húsz esz­tendővel ezelőtt elkövetett szörnyű Igazságtalanság jóvátételének első része bekövetkezik: Németország és Olaszország elvállalta a döntő­bíráskodást a Magyarországtól el­szakított és most visszacsatolás előtt álló terület ügyében. Holnapután, szerdán Becsben már össze is ül Ciano olasz és Bibbentrop német külügyminiszter és meghozza a döntést a Magyar- ország és Csehszlovákia között je­lenleg fennálló összes vitás kérdé­sekben. A határozat azonnal végre­hajtható lesz, mivel mindkét vitá­ban álló fél kijelentette, hogy fel­tétel nélkül aláveti magát a döntő­bíróság határozatának. Gyors döntést várnak Minden jel arra mutat, hogy a baráti nagyhatalmak külügy­miniszterei a legrövidebb időn be­lül meghozzák a döntést ebben az ügyben, amely már az eddigi ese­mények után is miaden lényeges mozzanatában tisztán áll a világ- politika intézői cs a nemzetközi közvélemény előtt. Általában legfeljebb kétnapi ta­nácskozásra számítanak. A két nagyhatalom fiatal és mozgékony külügyminisztere semmi esetre sem fogja ezt a rég döntésre megérett ügyet fölösleges nehézkességgel ke­zelni. Politikai körökben általános a meggyőződés, hogy a német és olasz nagyhatalom politikai cselekvő­készségének határozottsága, gyor­sasága és átütő dinamikus lendülete most már a legsürgősebben meg­oldáshoz juttatja a magyar-cseh­szlovák vitát és ezzel végre Közép- európa ujjárendezésének ez a fon­tos eleme megnyugtató megoldás­hoz jut. A két döntőbíró természetesen meghallgatja az érdekelt felek kül­ügyminisztereit is. Kánya magyar és Chvalkovsky cseh külügyminisz­ter Bécsbe utaznak a tárgyalásokra. Tegnap a miniszterelnökség és a külügyminisztérium állandó készen­létben volt. Mindkét minisztérium­ban a küszöbön álló nagy csemé* nyékhez illő élénkség volt; a ta­nácskozások szakadatlanul folytak és a két minisztérium vezető ti viselői állandó érintkezésben ál _- tak egymással. Vasárnapra virradó éjszaka érke­zett meg Rómából a félhivatalos je­lentés, hogy Bibbentrop német kül­ügyminiszter elutazása után Ciano gróf közölte báró Villani Frigyes magyar követtel, hogy a két nagy­hatalom külügyminiszterének meg­beszélése eredménnyel járt: Olaszor­szág és Németország elfogadja a döntőbírói tisztséget a magyar-cseh vitában. A hir vétele után Iinrédy Béla miniszterelnök vasárnap a reggeli órákban azonnal tanácskozásra ült össze Rátz Jenő honvédelmi mi­niszterrel, azután átment a külügy­minisztériumba és egy és egynegyed óráig tanácskozott Kánya külügy­miniszterrel és kabinetfőnökével, Csáky István gróffal. A miniszter­elnök a Disz-térről visszatért a Sándor-palotába és a Keresztes-Fi- sclier Ferenc belügyminiszterrel ült össze megbeszélésre. Délután átjött a miniszterelnök­ségre Kánya Kálmán külügyminisz­ter, aki ekkor már az olasz és a né­met kormány közlését adta hirül a miniszterelnöknek a döntőbírás­kodás elvállalásáról. A hivatalos értesítést délelőtt közölte a külügy­miniszterrel először Vinci gróf olasz követ, utána Bergineistcr német ügyvivő. Az olasz és német kormány kép­viselői közölték, hogy kormányuk vállalja a döntőbirói szerepet és egyben kifejezték azt a kívánságot, hogy a vitában álló felek a döntés­nek minden feltétel nélkül vessék alá magukat. Kánya külügyminisz­ter kijelentette a két baráti hata­lom diplomatái előtt, hogy a ma­gyar kormány a döntőbíróság hatá­rozatát kötelezőnek ismeri el. Miután Kánya Kálmán külügy­miniszter délután beszámolt a mi­niszterelnöknek az olasz és német hivatalos közlésről, Imrédy Béla miniszterelnök a Várba ment és je­lentést tett a fordulatról Horthy kormányzónak. Fontos részletek Mire a miniszterelnök visszatért a Várból, már a Sándor-palotában voltak a kormány összes tagjai. A miniszterelnök először Kánya Kál­mán külügyminiszterrel, Rátz Jenő honvédelmi és Teleki Pál közokta­tásügyi miniszterrel együtt kisebb értekezletet tartott. Ennek végezté­vel következett g tulajdonképpeni minisztertanács, amely egy óra hosszat tartolt és este félnyolckor ért véget. Ma reggelre az olasz és a német hivatalos közlés tartalmából fontos részletek kerültek nyilvánosságra. Az olasz és német hivatalos köz­lés ugyanis azt tartalmazza, hogy a két nagyhatalom vállalkozik rá, hogy a magyar-szlovák határrende­zés kérdését döntőbirói minőség­ben a néprajzi elv követelményei­hez igazodva oldják meg. Ehhez képest Mussolini olasz miniszterelnök külügyminiszterét, Ciano grófot november 2-ára Bécsbe küldi, ahol Bibbentrop birodalmi külügyminiszterrel együtt fogják meghozni a döntőbirói ítéletet. Kánya Kálmán magyar és Chval­kovsky cseh külügyminiszter már szintén megkapták a meghívást a szerdai bécsi tanácskozásra. Német részről rámutatnak arra, hogy a vitában álló felek nemcsak fentartás nélkül elfogadják a dön­tőbírói ítéletet, de arra is kötelez­ték inagukal, hogy a végleges ren­dezést haladéktalanul végrehajtják. A határrendezés technikai élőké­I szitásét magyar és csehszlovák ka­tonai vegyesbizottság intézi. Ez a bizottság ^ mái délután ö órakor megkezdi tanácskozását Pozsony­ban. Magyar részről Andorka Rezső vezérkari ezredes és Szentpétery György vezérkari százados és Soly- mossy Ulászló vezérkari alezredes, prágai magyar katonai attasé vesz­nek részt a tanácskozáson. Andorka Rezső, Szentpétery György ina dél­előtt 11 órakor autón indultak el Pozsonyba. A katonai bizottságok tanácsko­zása előreláthatólag több napot fog igénybe venni. A bizottságok mind­addig cgyiiitmaradnak, amig a Ma­gyarországhoz visszacsatolandó te­rületek katonai megszállása be nciu fejeződött. . E pillanatban természetesen min­den érdeklődés Bécs felé irányul. Kánya külügyminiszter holnap dél­után utazik Bécsbe, vele megy Te- ! lekl Pál közoktatásügyi miniszter és Csáky István gróf, a külügy­miniszter kabinetfőnöke, valamint , I a magyar delegáció többi tagja. A döntőbíróság illetékessége ki* terjed az összes vitás kérdésekre. Azt is maga a döntőbíróság hatá­rozza meg, hogy az egyes kérdése­ket milyen sorrendben veszik tár­gyalás alá. Minden jel arra mutat, hogy a döntőbíróság határozatát a leg­rövidebb időn belül meghozza. A1 határozat végrehajtása haladéktala­nul megkezdődik. A végrehajtásnak nem lesz semmi akadálya, mert a lebonyolítás technikai és katonai részletkérdéseinek közös megállapí­tása már ma megkezdődik. Magyarország igazságának teljes tudatában bizalommal tekint a bécsi döntés elé. Ebben a tudatban ajánlottuk fel a népszavazást és arra az esetre pedig, ha a cseh kormány ezt nemj meri vállalni, a döntőbíróság igény- bevételét. A döntés most már közvetlenül küszöbön áll. a határozatban ne­künk Ítélt területek tényleges átvé­tele haladéktalanul meg fog tör­ténni, anélkül, hogy az átvételt technikai részletkérdések rendezése késleltetné. Szerdán ül össze Mécsben a döntőbíróság Berlin, október 31. A Német Távirati Iroda hiva­talosan jelenti: A Csehszlovákiában élő ma­gyar kisebbség problémáját és a Magyarország és Csehszlovákia közti igazságos néprajzi határ megvonásának kérdését Magyar- ország és Csehszlovákia az utóbbi hetekben folytatott közvetlen tárgyalások utján nem tudta megoldani; ezért a magyar és a eseh kormány azzal a kéréssel fordult a német és az olasz kor­mányhoz, hogy e kérdéseket döntőbíróság utján oldják meg. Bibbentrop német birodalmi kül­ügyminiszter római látogatása során ezt a kérdést is meg­beszélte Ciano gróf olasz kül­ügyminiszterrel és tájékoztatta az olasz kormányt, hogy Német­ország hajlandó belemenni a kérdés döntőbíróság utján való rendezésébe, Múltán a csehszlo­vák és a magyar kormány ki­jelentette, hogy a döntőbírósági határozatot fenntartás nélkül végleges rendezésnek elfogadja és haladéktalanul végrehajtja, a német és az olasz kormány el­határozta, hogy elfogadja a döntőbirói szerepet. Bibbentrop birodalmi külügy­miniszter és Ciano gróf külügy­miniszter ebből a célból szerdán, november 2-án Bécsben összeül. A magyar és a csehszlovák kül­ügyminiszter ugyanerre a napra Prága, október 31. Vasárnap délután megérkezett Prágába a német és az olasz kor­mány válasza a prágai kormány­aik MM a kérését*, hogy, yáiUljtk szintén meghívást kapott Bécsbe* (MTI) Berlin, október 31. (Inf.) Az illetékes német hely közleményéhez még hivatalos kom­mentárt is fűztek, amely többek kö­zött azt mondja, hogy Bibbentrop külügyminiszter római látogatása során a magyar-csehszlovák határok etnográfiai rendezésének kérdését is megbeszélte Ciano külügyminiszter­rel és az olasz kormány előtt kifej­tette, hogy Németország a viszály ügyében a döntőbirói szabályozás elvét helyesli. a döntőbíró szerepét az uj magyar­csehszlovák határok megvonásának' kérdésében. A Montag eimü lap értesülése mrüú nw béíflfc. ft&gkczdődnefc A katonai szakértők ma tanácskoznak

Next

/
Thumbnails
Contents