Esti Kurir, 1938. november (16. évfolyam, 247-271. szám)

1938-11-01 / 247. szám

2 ESTI KŰRI Iv 1938 november T Pozsonyban a tcrületáícsatolással kapcsolatos intézkedések előkészí­tésére a magyar és cseh katonai szakértők tárgyalásai. Ezeken a megbeszéléseken állapítják meg, hogy milyen sorrendben szállj ák meg a magyar csapatok az átcsato­landó területet. Pozsony, október 31. Pozsonyban hétfőn összeültek a I magyar és a csehszlovák katonai szakértők, Siogy megtárgyalják a Magyarországhoz kerülő határ­vidékek kiürítésének módozatait. (MTI.) Az önrendelkezési Jog lesz a döntés alapja Paris, október 31. (Inf.) Pávisi politikai körökben nagy érteklődéssel kisérik Ribben­­trop német külügyminiszter római tárgyalásainak eredményét. A ma­­gyar-cseh határkérdés rendezését illetően az a vélemény alakult ki, hogy a döntőbírói eljárás alapja a népek önrendelkezési joga lesz és hegy ezen az alapon bírálják majd el a közös lengyel-magyar határ kérdését is. Nagy figyelmet szentelnek fran­cia politikai körökben a német és olasz külügyminiszter között megvi­tatott többi kérdésnek is. A párisi lapok azt hiszik, hogy Németország és Olaszország most már hajlandó szoros együttműködésre lépni a két nyugati demokrata hatalommal, mi­után a fejlődés úgy Angliában, mint Franciaországban olyan irányt vett, amely úgy belpolitikailag, mint külpolitikailag megfelel a ber­­lin-róniai tengely érdekeinek. Ez a felfogás Berlinben és Rómá­ban különösen az utóbbi napokban erösbödött, nagyrészt Daladier mi­niszterelnök csütörtöki beszéde óta, amelyben a francia kormányelnök nyíltan szembefordult a kommuniz­mussal és a Németországgal való őszinte kibékülést sürgette. A párisi lapok véleménye szerint nincs ki­zárva, hogy a négy európai nagy­hatalom együttműködésinek belát­ható időn belül kézzelfogható ered­ményei lesznek a fegyverkezések korlátozásának, sőt esetleg csök­kentésének terén is. Az egyetlen kérdés, amelyben még nem sikerült közelebb hozni a páris-londoni és a balin-római ten­gely álláspontját, a spanyol polgár­háború ügye. Anglia és Franciaor­szág közvetíteni 'szeretnének a szembenálló felek közölt, amivel szemben Németország és Olaszor­szág arra az álláspontra helyezked­nek, hogy a spanyol polgárháború­ban nem lehet szó közvetítésről, mert ezt a kérdést" csak egyfélekép­pen lehet megoldani: Franco tábor­nok teljes győzelmével. A francia külügyminisztériumhoz közelálló körökbeii egyébként ngy tudják, hogy a római német-olasz tárgyalásoknak inkább csak tájé­koztató jellegük volt s végleges ha­tározatokat a magyar-eseh határ­rendezés ügyétől eltekintve egyetlen más kérdésben sem hoztak. A ró­mai megbeszélések eredménye ab­ban foglalható össze, hogy Német­ország és Olaszország továbbra is fenntartják a bcrlin-római tengelyt s Olaszország nem ellenzi Német­ország közép- és délkelcteurópai befolyásának kiterjesztését. A kom­­munistaellencs paktum kiterjeszté­séről, illetve kimélyitéséről szintén folytak megbeszélések Rómában, anélkül azonban, hogy végleges döntés jött volna létre. Ma este utazik Cianro Róma, október 31. A déli lapok közük a bécsi döntő­­bíráskodási tárgyalás hírét, ame­lyen Olaszországot Ciano gróf kül­ügyminiszter képviseli. Ciano gróf külügyminiszter hír szerint ma este utazik el Rómából Bolzanóba, ahol az anCoaai királyi herceg olasz szertartás szerint történő esküvőjén mint anyakönyvvezeíő szerepet. Előreláthatóan holnap este utazik tovább Bécsbe. A lengyel hadügyminisz­ter a keleti területekről Varsó, október 31. Kasprzycki tábornok, hadügy­miniszter vasárnap megjelent a Lengyel-Kárpátok tanulmányozásá­nak szentelt tudományos kongresz­­szuson. A miniszter a vita folya­mán maga is felszólalt és hang­súlyozta, milyen nagy jelentősége van Lengyelország keleti területei­nek a mai nemzetközi helyzetben. — Csakis az a Lengyelország — mondotta —, amely keieti terüle­tekre támaszkodik, a balti államo­kon és Románián kívül Magyar­­országgal is határos, lehet biztosí­tója a Balti-tenger és a Fekete­­tenger között lakó népek független­ségének. Litván szomszédunkhoz való viszonyunkat márciusban nor­­malizáltuk. Azok az események, amelyek határainktól délre történ­nek, szemléltetően mutatják, mi­lyen nagy szerepe van keleti terü­leteinknek az állam hadi erejének kialakítása szempontjából. Len­gyelország a Balti-tengertől a Fe­kete-tengerig, másrészt a Nyugat- Európától Euráziáig húzódó vona­lak keresztező pontján fekszik és ez a helyzet szükségessé teszi, hogy a lengyel nagyhatalomnak minden irányban, igy a Kárpátoktól észak­ra és délre is meglegyen a maga természetes kerete. (M. T. I.) Véres összeütközés a Rusziiiföldön Varsó, október 30. A Dobry Wieczor ungvári jelen­tése szerint Ruszinszkóban tovább tart a nyugtalanság és a felháboro­dás. A lakosság az uj kormánnyal szemben határozottan ellenséges magatartást tanúsít. Ennek bizonyí­téka az is, hogy Baeslnszky miuisz­— A szivburok, a szívbillentyűk, a szívizmok és a szividegek megbetege­déseinek kezelésében a rendkívül eny­hén ható természetes «Ferenc Júzsef» kcserüviz fontos segédeszköz, mely reggel éhgyomorra egy kis pohárral bevéve a tápcsatorna tartalmát bizlo­­san felhígítja és azt igen könnyen le­vezeti. Kérdezze még orvosát. tér házán legutóbb az összes abla­kokat beverték. A miniszter lakásá­ba bedobott köveket papirosba cso­magolták és a papiroson ez a ru­­szinnyelvü felirat állott: Gyalázatos áruló, Prága szolgája! Bacsinszky miniszter szombaton négy motorke­rékpáros csendőr kíséretében mert csak a hivatlába bemenni. Az őslakosság körében rendkívül nagy a nyugtalanság a cseh rend­őrök és csendőrök terrorja miatt. Szombaton körözőleveleket bocsá­tottak ki Brody volt miniszterelnök pártjának vezetői ellen, a párt tit­kára ellen letartóztatás! végzést adtak ki, A cseh hivatalnokok inár elhagyni készültek ezt a vidéket, most azonban újra erélyesen mű­ködnek, ami még csak jobban hoz­zájárul az elégedetlenséghez és a lakosság csehcllenes magatartásá­hoz. Szombaton heves összetűzés ke­letkezett Munkácson a rohamcsa­patok kíséretében felvonuló görög­­katolikusok és a lakosság többi ré­sze között. A görögkatolikusok Róma, október 31. A Stampa prágai tudósítója „Ho­gyan dobták ki Brodyt a Hradzsin ablakából” címmel hosszú tudósí­tást közöl a ruszin kérdés Icgujabb fejleményeiről. A tudósító rámutat arra, hogy a prágai kormány érvelésének leg­gyengébb pontja az, hogy sem a szlovák, sem a ruszin területen nem akar népszavazást tartani. Ki biztosit ugyanis arról — Írja a tu­dósító —, hogy a pozsonyi és ung­vári kormány tényleg a szlovák és ruszin nép többségét képviseli? Ha ez igy is volna, akkor vájjon miért fosztotta meg Prága Bródyt miniszterelnökségétől és miért he­lyeztette őt vád alá, miért nevezték ki helyébe Volosint, a kisebbségi ukrán párt vezetőjét miniszterel­nökké? Ennek a hirtelen kormány­­változásnak története mindennél jellegzetesebb és felelősségtelje­sebb. A tudósító pontos értesülései alapján leírja, hogyan történt Brody elmozdítása. Az október 25-1 minisztertaná­cson Brody András kijelentette, Turócszentmarton, okt. 31. (Inf.) A híres szlovák független­ségi deklaráció 20. évfordulójának előestéjén, vasárnap, Turócszcnt­­mártonban nagy szlovák népgyülés volt, amelyen résztvett Durcsánszky helyettes szlovák miniszterelnök és a szlovák nemzeti tanács elnöke. Szidor képviselő is. A szlovák auto­­nomista mozgalom halottainak lel­ki üdvéért mondott mise után fel­vonultak a Illinka-gárda osztagai. Durcsánszky helyettes miniszterel­nök a Hlinka-gárda egyenruhájá­ban volt. A miniszter beszédet is mondott, amelyben többek között a következőket hangoztatta: — Az első szlovák kormány meg­teremtette a szlovák egységet. Alig­hogy átvette azonban hivatalát, máris az a súlyos kötelesség hárult reá, hogy a szlovák határok fenn­tartásáért küzdjön. Kijelentjük, hogy szívesen mondunk le a tisz­tán magyarok által lakott területek­ről, azonban a szlovákok által la­kott Szlovákia területéből egy tal­palatnyit sem adunk át. Szidor képviselő, aki Durcsán­szky után beszélt, a szlovák refor­mátusokhoz felhívást intézett, hogy katolikus néptűrsaikkal zárt sorok­ban meneteljenek. A szabad Szlo­vákiában — mondotta Szidor — minden szlovák református a szlo­vák katolikusok testvére lesz. Inspekeiézisak a ruszin miniszterek Prága, október 31. A központi kormány ugv döntött, hogy a ruszin kormány egy tagja állandóan Prágában tartózkodjék. A ruszin miniszterek felváltva egy­­egy hetet töltenek majd cl a cseh fővárosban. Ezen a héten Ba­csinszky belüeyminisztcr a soros. (MTI) Cselt katonai csucsszervezet Prága, október 31. Vasárnap megalakították Prágá­ban az összes cseh katonai szövet­ugyanis ukrán zászlókkal rendeztek felvonulást a városban és azt kö­vetelték a lakosságtól, hogy a zászlókat felemelt karral üdvözölje. Miután az utcai járókelők ezt meg­tagadták, összeütközésre került a sor a rohamcsapatok felfegyverzett tagjai, valamint a ruszin és magyar ikosok között. Hat ukrán roham­­osztgost megöltek. A verekedés 23 résztvevőjét letartóztattak. hogy a Ruszinföldön népszavazást kell rendezni. Bródyt ezért a kije­lentéséért minisztertársai, különö­sen pedig Tiso, lehurrogták. A mi­nisztertanácsi teremből élénk kia­bálás hallatszott ki. Amikor ismét csend lett, Sirovy tábornok, mi­niszterelnök a következőket mon­dotta Brody felé: «Sajnálom az Ön magatartását. Kimutatta, hogy nem méltó állásához)). «Szavait nem veszem tudomásul)) — vágott vissza Sirovynak Bró'dy András. Sirovy folytatta: «Én pedig az alkotmány 60. cikkének értelmé­ben kijelentem, hogy ön megszűnt a csehszlovák kormány tárcanél­küli minisztere és a ruszin kor­mány miniszterelnöke lenni». Tegnap híre járt — írja a tudó­sító —, hogy Brody Andrást letar­tóztatták. Ez nem történt meg, minthogy képviselőt nem lehet le­tartóztatni, de BrOdyt védőőrizetbe vették és ugyanakkor hazaárulás címén vádat emeltek ellene. Vájjon nem érdekes történet, vájjon nem tanulságos-e ez? — teszi fel végül gúnyosan a kérdést a tudósitó. ségek csucsszervezetét, amely a „csehszlovák tartalékosok és volt katonák szövetségeinek központja” nevét viseli. Az uj csucsszervezet elnökévé Hermán tábornokot vá­lasztották. (Inf.) Megszűnt a szlovák néppárt lapja Pozsony, október 31. (Inf.) Vasárnap megszűnt a volt Bukarest, október 31. A Timput vezércikkében azt írja, hogy a román fővárosnak követ­kező hete valóságos „Német Hét” lesz. A német birodalom részéről gazdasági, társadalmi és kulturális | téren különböző érdeklődések nyil­vánulnak meg, éspedig Sorozatos formában Románia iránt. Hétfőn német-román kereskedelmi tárgya­lások kezdődnek a román főváros­ban. Németország árucikkeit akarja elhelyezni a román fogyaszlópia­­con és Románia petróleum-termé­kei, valamint gabonája iránt érdek­lődik. London, október 31. Az angol sajtó részletesen foglal­kozik a most kezdődő hét politikai jelentőségével. A lapok biztosra ve­szik, hogy Chamberlain e héten végre közzéteszi kormányátalakitási, valamint a honvédelem megerősí­tését célzó terveit. Azt is várják, hogy az ellenzék a parlament most megnyíló ülésezésén éles támadást intéz majd a kormány külpolitiká­ja ellen ég szóbahozzák különös­képpen a müncheni megegyezést és Chamberlain clasz politikáját. Chamberlain miniszterelnök, aki szlovákiai néppárt lapja, a Ludova Politika. Az utolsó szám első olda­lán Szidor képviselőnek és Micsura dr.-nak, a néppárt elnökének cik­keit bozza. Prága, október 31. (Inf.) A csehszlovák hivatalos lap közli, hogy ismét szabadkő­műves páholyuk egész sora mon­dotta ki önként feloszlását. Ezek között van többek közt a ..Sitii et posteris” és az „Independent Order of Old Fellows”. A prágai mozgófényképszinházak c héten ismét megkezdik a német filmek előadását. Mint ismeretes, hosszú időn keresztül tilos volt Prágában német filmeket előadni. A Montagsblatt cimii lap értesülése szerint a német filmgyárak a közel­jövőben meg akarják kezdeni a cseh filmek gyártását is. Bethlen a magyar-eseh problémáról A magyar-eseh probléma kérdé­sében Bethlen István gróf nyilatko­zatot adott a Corriere delta Sera vasárnapi számában. — Meg vagyunk győződve — mondotta nyilatkozatában Bethlen —, hogy azokra a városokra vonat­kozóan, amelyekre még nem tud­tunk megegyezni, ugyanazok az el­vek fognak érvényesülni, mint a szudétanémet problémával kapcso­latban és hogy az a két nagyhata­lom, amelyeket Budapest és Prága döntőbírónak kért fel, ugyanazon az alapon fogja elintézni a magyar­­eseh határ ügyét, mint ahogy meg­oldották a ncmet-csch határ kérdé­sét is. Kifejtette ezután Bethlen István gróf, hogy a magyar álláspont igaz­ságát bizonyltja, hogy felajánlottuk a népszavazást Csehszlovákiának. A csehek az utóbbi húsz év alatt egye­bet sem tettek, minthogy hazugsá­gokat terjesztettek ebben a kérdés­ben és ez a tény bizonyítja, hogy a magyar statisztikai adatok nem hamisak, hanem nagyonis igazak. A Szlovák és ruszin nép önrendel­kezése tekintetében az első naptól kezdve azt az álláspontot képvisel­jük, hogy csakis a két népnek van joga saját sorsáról dönteni. Végül kijelentette Bethlen István gróf, hogy et vagyunk határozva ennek a kérdésnek végleges megol­dására, mert türelmünk végső ha­tárhoz ért. Ezt a kérdést véglege­sen meg kell oldani, ha lehet békés eszközökkel, ha nem, akkor erővel. A másik megnyilvánulás a német „Emden” cirkáló konsianzat láto­gatása lesz. A lap ezzel kapcsolat­ban emlékeztet az „Emden” világ­háborús hőstettére. A cirkáló tiszti­karának és legénységének száz tagja közben egy hetet Bukarest­ben tölt. Szombaton és vasárnap a frank­furti operai együttes vendégszere­pei a bukaresti operaházban. Vasárnap a Hitler-ifjuság cso­portvezetőinek küldöttsége érkezik Bukarestbe, ahol a román „Or­szágőr” ifjúsági szervezet vendé?" lesz. hétfőn reggel érkezett vissza Che­­quersből, ahol a hétvégét töltötte, megérkezése után azonnal bizalmas tárgyalásokat kezdett a kormány tagjaival, hogy előkészítse a délután megtartandó minisztertanács anya­gát. A minisztertanácson állapítják meg, hogy a kormány milyen maga­tartást tanúsítson a kedden kezdődő alsóházi ülésezésen. A miniszter­­tanács állapítja meg egyébként az alsóház napirendjét is. Az első he­lyen a nemzetvédelmi kérdések sze­répeinek s a legközelebbi napok­ban, a jelek szerint, ezekben a kér* Hogyan történt Brody elmozdítása? Durcsanszki és Sidor beszéde E héten átalakul a t'liaiufoerlaiii-korniány géniét Hét”

Next

/
Thumbnails
Contents