Esti Ujság, 1938. február (3. évfolyam, 25-47. szám)

1938-02-01 / 25. szám

Budapest, 1938 február 1. Harmadik évf. 25. sz. Szerkesz­tőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda, Budapest, VHI., József-icörút 5. Postatakarékpénat. csekksz. ez. 49.927. Kedd A, ■­Előfizetési ár egy hónapra 2.20 P, negyedévre 6.60 P. Egyes szám ára hétköznap és vasárnap 10 fillér. A szerkesztőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda telefonja *1-444-00 Ismém kárnak szólalnak meg ismét a politikában? Kissé megfakult, ócska le­mezek, amelyeknek hangját mintha már hallottuk volna? Igen, ha az em­ber végigolvassa a vasárnapi népgyű­lési beszédeket, vagy csak felületesen tekint is a vastag címbetűkre, valóság­gal égnek állana a haja, ha nem tudná, hogy állítások és tények között gya­korta vannak árnyalati különbségek a magyar közéletben. Mert a vasárnapi szónoki teljesítményekből ismét olyas­mit lehet megállapítani, hogy „Magyar­országon tombol a szélsőségek ter­rorja”. Mindenki összeesküdött az al­kotmány ellen egyesek szerint és sokan a diktatúrára törnek. Na, azt a kiskésit, ez már nehéz egy állapot! Sötét erők izgatják a közvéleményt — mondják a szónokok — nyugtalanítják a polgárok álmát, egyes forradalmárok el akarják árulni az országot, mások idegen hatal­mak szolgálatába szeretnének szegődni ■— jó lesz, ha megköszörüljük szab- lyáinkat, nehogy meglepetések érhesse­nek. .. Igen bizony, most vasárnap is ilyen vészhangokat kongattak a nagy, látha­tatlan ellenséggel szemben. Mindenki is­meri azt az opera-áriát, amely szerint a hír terjesztése, vagy valakinek a meg­szólalása eleinte csak — fuvallat, suso- gás, amely szökve surran embertől-em- berig. A melódia azután dagad, erősö­dik, majd viharrá válik,, orlcánná fajul, elsöpri a házakat s elsüti az ágyút is. A muzsikus nagyszerű művészetet tu­dott ebből a témából kihozni, s egyes politikusaink ugyancsak ezt a hangsze­relési módot művelik mostanában. A baj csak az, hogy a politikában nincs meg az a költői szabadság, mint az operaszínpadon, s a néző itt — a vá­lasztópolgár, aki meghallgatja szépen, amit elmondanak neki, majd hazamegy s önkéntelenül is gondolkozni kezd rajta: vájjon hol is vannak azok a bizo­nyos diktatúrás elemek? Hol és kik avatkoznak bele idegen hatalmak a ma­gyar ügyekbe? A választópolgár nem igen jön rá a nyomra, s maga is poli­tikus egyén lévén, alighanem fölveti azt a kérdést is: akkor hát vájjon mit akar­nak azok, akik még mindig a diktatúra elten harcolnak? Horthy Miklós kormányzó szolnoki beszédében a diktatúra kérdésére olyan választ adott, amelynek elhangzása •után — úgy éreztük — nem igen lehet többé sem a diktatúra melletti, sem a diktatúra elleni jelszavakkal komolyan operálni Magyarországon. Nálunk sem a diktatúra, sem a szélsőséges izgatás nem járhat eredménnyel, nem érhet el 1célt, mert Magyarországnak szilárd kormányzata, belső rendje és bizton­sága van. A hatóságok őrködnek az alkotmányos élet törvényei fölött, s aki ezekkel szembeszáll, az az állam- hatalom erejével fog találkozni. Efajta 'honmentésre nincs tehát semmi szük­ség s a népszerűséget aligha lehet úgy >megtalálni, ha valaki olyasmitől akarja megmenteni a nemzetet, amely veszedelmektől ez a nemzet nem fél és annak aktualitását nem érzi. Mi az utóbbi hetekben azt hittük •már, hogy ennek a politizálásnak egye­lőre vége van, — most meglepődve lát­juk, hogy az ismerős hangok ismét jelentkezni kezdenek. A pártpolitikai cél most már egyre ügyesebben jelent­kezik a nagy honmentés s a leleplezé­sek mögött... De mikor fog már e jel­szavak helyett a komoly elhatározások és a népi program jelentkezni vájjon? Mert a nép alighanem jobban szeretné, ha a túlontúl ismert hangok helyett az ő közismert bajaival foglalkoznának. Leánya született Julianna holland trónörökösnőnek Amszterdam, január 31. i Kilenc óra ötvenegy perckor hivatalosan közölték, | hogy Juliana trónörökös-hercegnő leánygyermeknek adott életet. Amszterdamban és egész Hollandiában leír- | hatatlan lelkesedéssel fogadták az örömhírt. Az utcákat ujjongó tömegek lepték el. Ötvenegy ágyúlövés jelezte a trónörökösnő leányának megszületései. A hercegi anya és gyermeke a legjobb egészségnek örvendenek. ünnepélyesen bejelentették a tiranai parlamentben Zosu király és üpponyi Geraldine eljegyzését TIRANA, január 31. Az albán parlament hétfőn délelőtt féltizenegy órakor ünnepi ülést tartott, a kormány összes tagjainak és jóformán valamennyi képviselőnek jelenlétében. Az ülésen Kotta Konstantin miniszterelök az alkotmáyos szokásoknak megfelelően be­jelentette, hogy Achmed Zogu, Albánia királya eljegyezte Apponyi Geraldine gróf­nőt. A jelenlévők a miniszterelnök bejelentését lelkes ováció közben vették tudo­másul. A hivatalos eljegyzési ünnepséget kedden délben tartják meg a tiranai királyi palotában, azon résztvesznek a királyi család tagjai, a menyasszony hozzá­tartozói, a miniszterek és a Ti rúnában akkreditált diplomaták. Mussolinin gyalog vonult végig a küldött­ség a királyi palotáig, Tirana legszebb és legnagyobb épületéig. Hatalmas park közepén áll a szép, fehér épület, amelyet a király négy esztendővel ezelőtt épít­tetett.-•'fi* Achmed Zogu király dolgozószobájá­ban fogadta a küldöttségeket, amelynek nevében a polgármester fejezte ki a főváros lakosságának és az egész albán népneik jókíváságait. A király igen meleg hangon köszönte meg az üdvözlést. A küldöttség ezután Apponyi Geral­dine grófnőt is felkereste. Ä polgármester rövid üdvözlőbeszéde után a küldöttség tagjai kitörő lelkesedéssel ünnepelték uralkodójuk menyasszonyát. Vasárap a hadsereg - tisztikara üdvö­zölte a királyt Dzsemál Aranti pasa, tá­bornagy vezetésével. Tirana város küldöttsége és tisztikara üdvözlik a királyt és menyasszonyát A legutóbbi három napot ünnepi han­gulatban élte ,át .Tirana és egész Albánia népe. Nemcsak a hivatalos körök ünnepelnek itt, hanem maga a nép, amely nagy tömegekben vonul a' királyi palota elé. Reggeltől-estig szokatlanul zsú­folt Tirana főtere, még inkább a királyi palota környéke. A tömeg lelkes éljenzéssel fogadja a királyi család tagjait és Apponyi Ge- ra]diqe grófnő hozzátartozóit, amint az utcákon megjelennek, izgalmas érdeklődéssel a királyi palotában folyó ünnepségekről kiszivargó legkisebb hírt is. Szombaton délelőtt Tirana város küldöttsége üdvözölte Achmed Zogu királyt és ifjú jegyesét a palotában. A város főterén, amelynek joboldalán emelkedik a városháza modern épülete, festői csoportokban gyülekeztek a meg­bízottak, a városi tanács tagjai, élükön Adidin Napraviska polgármesterrel, a kü­lönböző polgári hatóságok vezetői, akik­hez számos vidékről érkezett ünneplő csatlakozott. A főtér jobboldaláról nyíló, széles, modern, sugárúton, a Boulevard ünnepi vacsora a királyi palotában Este ünnepi vacsora. volt a ' királyi pa­lotában. Ezúttal nem az ebédlőben, hanem a nagy fogadóteremben terítettek hosszú asztalt a vendégek számára. Részvettek az ebéden az albán, előkelőségek, köztük mind a hat hercegnő, Achmed'Zogu ki­rály testvérhugai hozzátartozóikkal, a diplomáciai testület t.vjjai, a menyasz- szony hozzátartozói. Míg a palotában az ünnepi vacsorát felszolgálták, kinn Ti­rana főterén népünnepség volt. Jóformán a főváros egész lakossága a fő­téren gyülekezett, ahol festői albán nép­viseletben öltözött énekesek alkalmi dalo­ka énekeltek, közben számos szónoklat hangzott el. A királyi palota parkjában rendezett tűzijáték egészítette ki az ün­nepség programját. Ugyanekkor népünnepségek voltak Albánia jófor-

Next

/
Thumbnails
Contents