Esti Ujság, 1938. március (3. évfolyam, 48-73. szám)

1938-03-01 / 48. szám

Osztálysorsjáték | jrtfr mÄ ^ Jp all. oldalon # # JT # # ^ „ cmUUat Ara fillér Budapest, 1938 március 1/ Harmadik évf. 48. sz. Szerkesz­tőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazást Iroda, Budapest, Rrm., Jőzsef-körút 5. Postatakarékpénat. csekksz. ez. 49.927. Kedd ««ti Előfizetést ár egy hónapra 2.20 P, negyedévre 6.60 P. Egyes szám ára hétköznap és vasárnap 10 fillér. A szerkesztőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda telefonja *1-444-00 Hatnaft, vagyis elsején életbelép ’a heti negyvennégyórás munkaidő. A tisztviselő ezután korábban teszi le a tollat, a kisasszony előbb borítja a bá­dogfedelet az írógépre és — hazamegy. Megszűnik az a rendszer, amely az iro­dai emberben csak gépét látott. Gépet, amely a legkisebb ellenérték nélkül kö­teles látástól vakulásig körmölni. Több idő marad majd egy kis sportra, műve­lődésre, levegőzésre és remélhetőleg több munkaalkalom jut az előszobák keddig reménytelen várakozóinak, több bizakodás azoknak, akik évék óta kí­néig at ják munkájukat a társadalom­nak. Nem azt ünnepeljük most, hogy kevesebbet kell dolgozni, mert a munkai 9iém apadhat él és a teljesítménynek a fejlődés és az emelkedés törvénye sze­rint szaporodnia kell. De a jobb és a több munka nem zárja ki annak a lehe­tőségét, hogy az alkalmazott is — em­ber legyen és szombaton a magánéle­tébe ne kimerült idegeket, ne számokat \és gondokat, hanem az — emberségét Vigye haza. Erre éppen azok az államok adtak példát és bizonyos vonatkozás­ban mintát is, amelyek ma első helyen állanak a termelés növekedését és a jó­lét megerősödését mutató számoszlo­pokban. Megmutatták a világnak azt, hogy a munka többet ér, ha kedvvel végzik és a teljesítmény fokozódik ak­kor, ha elegendő a szabad idő és na­gyobb a lelki stabilitás abban az ember­ben, aki nemcsak önmagáért, hanem a piás hasznára is dolgozik. Minden szociális reform átalakulást ís hoz a termielés s a munka rendjében. Nagyon természetes tehát, hogy ez a reform is még számos kiegészítésen fog átmenni, amíg teljes mértékben érvényesülhet. A magántisztviselő szempontjából azonban a tény a fon­tos: az állam, a társadalom már őrá is gondol. S nem túlozunk, ha azt állít­juk, hogy ezzel a társadalmi osztállyal szemben tartozása van a szociális poli­tikának. Amikor a háborúutáni idők­ben nagy hangon szociális haladásról Szavaltak minálunk és egyebütt a ha­talmon lévő baloldali politikusok, szá­mításaikból teljesen hiányzott a ma­gántisztviselő. A munkásság önvédelmi és politikai szervezetei útján már év­tizedek óta érvényesíti több-kevesebb sikerrel, sokszor jogosan, nem egyszer jogtalanul a mag\a érdekeit. Az irodák népére azonban senki sem gondolt. 'A szégyenletesen alacsony díjazás, a korlátlan munkaidő és a legnagyobb bizonytalanság ebben a polgári réteg­ben fenyegette volna leginkább a tár­sadalmi békét, ha a középosztálynak ez a része nem mutatott volna mindig példát önfeláldozásból, becsületességből és józanságból. Most őreá is sor került. S tálán ér­demes leszögezni, hogy sorsának javu­lását sehol, semilyen vonatkozásban nem a szocialista, hanem a nemzeti szociális gondolat hozta meg. Az a szellem,, amelynek képviselői gyakrab­ban emlegetik a fegyelmet, mint azt a humanizmust, amelyet a világforrada­lom szociálpolitikusai csak hangoztat­nak, de szivükben nem éreznek. Nagy lépés ez a reform a társadalmi igazság felé, amelyet nem lehet osztályharcra és „elnyomorítási elméletekre” felépí­teni, hanem csak arm, hogy ebben az országban minden dolgozó embert -— embernek tekintsünk. Meghalt Gríger Miklós .................................. Uj véres színjáték kezdődik Moszkvában Fantasztikus vádak sorozata Trockij, Rykov, Bucharin és a többi bolseviki vezetők ellen Március 2-án kezdődik a nagy per a Szovjet katonai törvényszéke előtt MOSZKVA, február 28. A Trockij- és Zinovjev-csoportok 1936-ban és 1937-ben felfedezett zendülésterve után a szovjethatóságok most újabb „nagyszabású összeesküvés” leleplezését közük a közvéleménnyel. A hivatalos közlés szerint „jobboldali trockijisták” aknamun­kájáról van szó. Az összeesküvőket azzal vádolják, hogy — egyelőre meg nem nevezett külföldihatalom érdekében cselekedtek Az összeesküvés részesei, akik most vád alá kerülnek, a Mexikóban élő Trockijon kívül a következők: Buharin, a harmadik Internacionálé volt titkára és az Izvesztia volt fő­szerkesztője, akit a külföldön hosszú éveken át a kommunista tanok legkiválóbb elméleti tudósa­ként ismertek; Rikov, a népbiztosok tanácsának volt elnöke és volt közlekedésügyi népbiz­tos; Kresztinszkij volt külügyi helyettes népbiztos, Rakovszkij volt londoni,' majd párisi szovjetnagykövet; Szeszonov volt berlini nagykövetségi taná­csos, Jagoda volt belügyi népbiztos, a múlt év vége óta letartóztatásban levő Rosengolz volt külkereskedelmi népbiztos, Ivánov, Cserno és Grinko magasállású szovjettisztviselők, a különbpző tartományok helyi pártszer vezeti titkárainak és az egyes szovjetállamok volt tanácselnökeinek egész sora. Négy orvos gyilkolta meg Gorkijt ? A letartóztatott és vád alá helyezett személyiségek között van négy orvos is, köztük Levin, a Kreml klinikájának or­vosa. A letartóztatásokról kiadott hivatalos közlemény megállapítja, hogy a vád alá helyezett személyek egész eddigi pályafu­tásuk alatt-elárulták. a szovjet ügyét és 1918, tehát a bresztlitovszki békeszerződés megkötése óta összeesküdtek a kommunista állam­rendszer és a szovjetkormány ellen. A vád alá helyezett személyek Lenint is meg akarták ölni. A közlemény azzal vádolja a vád alá he­lyezett egykori szovjetvezéreket, hogy meggyilkolták Kirovót, a leningrádi párt titkárát és eltették láb alól Maxim Gorkijt, az ismertnevű írót, a szovjetbirodalom legnagyobb írói büszkeségét, Az új szenzációs per március másodi­kén kezdődik a szovjetunió legfelső kato­nai törvényszéke előtt. Állítólagos gyilkossági tervek Sztálin eilen A hivatalos közlemény szerint áz ö=z- szesküvők célja a következő volt: 1. Kül­földi államok szovjetellenes támadásá­nak provokálása; 2. Ukrajna, Fehér­Oroszország, Georgia^ Aszberbeijdssán és a távolkeleti tengerpartmenti szovjetálla­mok elszállítása,' 3. a szovjetkormány megbuktatása, a kapitalista rendszer ' és a polgári (burzsoá■), uralom visszaáll tása. A hivatalos közlemény szerint az ősz szeesküvésben résztvettek Zinovjev párt. hívei, a forradalmi szocialisták és a kü lönböző szovjetnemzetiségek nationalist: polgári körei. Az összeesküvés élén a vád szerint maga Trockij Leó állott, aki már 1921-ben összeköttetésbe lépet az érdekelt külföldi hatalmak kémszolgá latéval, majd 1926-ban ismét felvette a; érintkezést a külföldi kémszervezetekkel A vád szerint az összeestküvők meggyilkolták Kujbisevet, az állami tervgazdasági bizottság igazga tóját és Mensinszkit, a cseka volt főnökét. Levin, Kazákov, Vinovgradov és Pletnioi orvosok résztvettek a gyilkosságokban. A összeesküvők, akik annakidején már mej a&artáik ölni Lenint, gyilkossági tervet szőttek Sztálin és Suverdlov, a központi végrehajtó bizottság jelenleg elnöke ellen. Berlinből jelentik: A német sajtó to vábbi leleplezéseket közöl a kominten ausztriai terveiről. A német sajtó mos már napok óta moszkvai jelentéseket kö zöl arról, hogy Ausztriában moszkvai uta sításra az egykori kommunisták a Haza fias Front sorain keresztül akarják tévé kenyságüket folytatni. A Völkischer Be obachter szombati számában már nagyobi leleplezéseket közölt e tervekről és most a: Angriff újabb részleteket közöl. A lai moszkvai tudósítója szerint a kominten végrehajtó bizottsága Dimitrov elnöklet« alatt úgy határozott, hogy minden eszköz zel visszaszerzi Ausztriát a bolsevizmuí propagandája számára. Dimitrov egyéb' ként a Szovjetoroszországban élő osztrál emigránsokat gyűlésre hívta össze és égj határozati javaslatot fogadtatott el, amelj felszólítja a világ proletáriátusát, hogy tá­mogassa az osztrák elvtársakat.

Next

/
Thumbnails
Contents