Esti Ujság, 1938. augusztus (3. évfolyam, 173-196. szám)

1938-08-02 / 173. szám

Budapest, 1938 augusztus 2. Harmadik évf., 173. sz. Szerkesz­tőség, kiadőüivatal, színházjegy- és utazási iroda, Budapest, Vili., József-körút 5. Postatakarékpénzt. csekksz. sz. 49.927. Kedd Ura 10 fillér Előfizetési ár egy hónapra 2.20 P, negyedévre 6.60 P. Egyes szám ára hétköznap és vasárnap 10 fillér. A szerkesztőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda telefonja *1-444-00 Rejtvényszelvény a 4. oldalon é lévd-Hdeí JAPAN DEMARS MOSZKVÁBAN Tizenegy tankot zsákmányoltak a japánok a szovjetcsapatoktól Idegesség Londonban a távolkeleti TOKIO, augusztus 1. Minden eddiginél súlyosabb határvillongás színhelye volt vasárnap délelőtt a mandzsu-szovjetorosz határvidék. A véres határincidensnek, az első jelentések szerint 200 szovjetorosz sebesült és halott katona-áldozata van. régóta ropognak a gép­fegyverek, kattognak a géppuskák: szombaton reggel végre megdördültek az ágyúk is. Hatórás pergőtűz után a japánok, akik a csatatér urai marad­tak, barátságosan mosolyogva kijelen­tették: részükről az ügy a történtekkel elintézést nyert. A béke egyelőre helyreállt, a hatórás csata kis incidens csupán, eléggé Jdilönös közjáték, de elég szépen beilleszkedik a fegyveres békének abba az állapotába, amely a Távol-Keletet boldogítja. A világ diplomáciája és a különböző vezérkarok csodálkozással és izgalom­mal tekintenek a keletázsiai puszták felé. Vájjon mi készül a Távol-Keleten: végső összecsapás két állig felfegyver­zett nagyhatalom között, amely újból megpróbáltatások, izgalmak, bonyodal­mak elé állítja a világot, vagy marad egyelőre a jelenlegi, sokszor megcsúfolt, örökké fenyegetett, mindig csak ideig­lenes jellegű béke? Olyan időket élünk, hogy bármi történik bárhol, a föld­kerekség akármelyik pontján: nyom­ban és közvetlenül megérzik máshol is mindenütt. Egy gránát robbanása a koreai—mandzsu—orosz határon, egy felgyújtott mandzsu falu, egy elsül­lyesztett őrnaszád az Usszuri folyón: újabb beláthatatlan vérözönt zúdíthat rá a világra, újabb végtelenbe húzódó válságokat vonhat maga után, a küzde­lem, a válság nagyobb arányit, mé­lyebb és súlyosabb leket, mint a világ­háború és annak következményei. Az orosz-japán háborít befolijással lehet a magyar búza és a mexikói olaj árára, hirtelen lendületet adhat a pánarab mozgalorunak, csökkentheti, vagy nö­velheti Amerika mérhetetlen összegű költségvetési deficitjét, megdrágíthatja a hajóbiztosítási tételeket, fokozott munkára kényszerítheti, vagy leállítja a hatalmas gyárüzemek hosszú-hosszú sorát a Rajnavidékén. Az öt világrész egyetlen élő egész és senki sem von­hatja. ki magát annak hatása alól, ami bármelyik pontján történik. Egy ideig úgy látszott, hogy Japán messzemenő engedékenységet tanúsít a szovjettel szemben, nem vesz tudomást a mandzsic határ ismételt megzavarásá­ról, véres incidensekről, a szovjethata­lom mind agresszívebb fellépéséről a Távol-Keleten. Japán erőinek egyrészét lefoglalja a kínai expedíció, másik je­lentős részét leköti a védhetetlenül hosszú japán partvidék védelme. Egész Japán beleesik a szovjet repülőrajok akciórádiuszába, valamennyi fából épült japán város és falu elérhető Vladivosz- tokban útnak induló bombavető repülő­gépekkel, néhány termitbombával láng- ragyújtható. Japán most mégis vissza­vágott : harcikocsikkal, pergőtűzzel verte vissza a mandzsúföldön befészke- lődött szovjet csapatokat. Csakugyan megáll-e « villongás ezen a ponton, be­éri-e Moloch, az ősi bálvány néhány száz ember vérével, amikor százezrekre, mil­liókra lehet újból reménye: senki sem tudja. Annyi bizonyos csak, hogy a fegyveres béke állapota, amelyet nem­csak a Távol-Keleten ismerünk, mind el­viselhetetlenebb, mind jobban tönkre­teszi az emberiség idegzetét. A távol- keleti háború csak fokozza a sóvárgást az igazi, a valóságos, a lelkekben is megalapozott béke után. A mandzsu katonai hatóságok jelentése szerint a határvillongás a következőkben folyt le: szovjetorosz katonai csapatok két kilométernyire a határtól mandzsu terü­letre hatoltak be. Csangkufeng és Csat- szoafeng között a dombos vidéken egyesült mandzsu-japán csapatok megtámadták a mandzsu területre behatolt szovjetorosz katonai csapatokat. A kifejlődött ütközetben a szovjet­oroszok 200 embert veszítettek. A Korea, Mandzsúria és Szovjetorosz­ország határháromszögében vasárnap le­folyt véres ütközet 'ügyével hétfőn a koradélelőtti órákban rend­kívüli minisztertanács íog'aJkozott, miután még vasárnap este a miniszter- elnök, a külügyminiszter, a hadügyminisz­ter és a vezérkar tagjai folytattak nagy- jelentőségű megbeszélést. A rendkívüli minisztertanács elhatározta, hogy a vasárnapi véres események miatt minden eddiginél élesebb hangú tilta­kozást jelent be a szovjetkormánynál. Az ideérkezett legújabb jelentések sze­rint szovjetorosz részről máris kísérletet tettek arra, hogy megtorolják a va­sárnapi csatavesztést s szovjetorosz tüzérség ágyúzta Kojo és Jósán ko­reai városkákat. A vasárnapi csatározások japán veszte­ségeiről még mindig nem adtak ki je­lentést. Japán kormánykörökben nem győzik hangoztatni, hogy a vasárnapi ütközetet szovjetorosz részről provokálták ki s ezt mi sem bioznyítja jobban, mint hogy a japán—mandzsu csapatok tizenegy tankot is zsákmányoltak. A visszavonuló szovjetorosz csapatok harminc halottat hagytak hátra, azonkívül nagymennyiségű hadianyagot. A hadi­zsákmány tizenegy tank, tizenegy gyors­tüzelő, ágyú és több gépfegyver. A japánok és mandzsuk veszteségeiről nincsenek még jelentések. A véres határvillongás híre a japán fővárosban nagy feltűnést keltett, annál is inkább, mert ilyen súlyos határ­incidensre eddig még nem volt példa. A moszkvai demarsot azonnal végre is hajtják s erre vonatkozóan a moszkvai ja­pán n'Urvkín-.of már ídasítást kapott. A japán fővárosban a helyzetet igen sú­lyosnak tartják, de nem reménytelennek, feltéve, hogy Szovjetoroszország nem tesz kísérletet arra, hogy a vasárnapi ütközet folytán elveszített mandzsú területet visz- szaszerezze. Kormánykörökben hangoztat­ják, hogy Japánnak nem áll érdekében a helyzet további kiéleződése, mert hiszen visszaszerezte már azt a területet, amelyet szovjetorosz csapatok jogosulatlanul meg­szállottak. A Satszaopingtől délre fekvő dombok­nál vasárnap éjjel támadó szovjeterők ke­let felé vonulnak vissza. A szovjetcsapatok több századot hagy­tak hátra a Hasszan-tótól keletre fekvő magaslatokon. Megfigyelték, hogy a szovjetcsapatok egy része Karancsin felé vonul vissza. A Domej-Iroda szöuli jelentése szerint, Szuatasi környékén a szovjet nyolcszáz főnyi osztagot vont össze, Karancsninnál pedig szovjettüzérség állott fel. A hadügyminisztérium megállapítása szerint a szovjet részéről -az eddigi össze­csapásokban nem rendes katonaság, ha­nem határőrség vett csupán részt. Kanin herceg, a japán császári nagyve­zérkar főnöke megszakította szabadságát és vissza­tért Tokióba. Kanin viszatérése a csangkufengi esemé­nyekkel áll öszsefügésben. A belügyminiszter rendeletére a japán lapoknak nem szabad írni a csangkufengi eseményekről. Tokióban elterjedt hírek szerint Csangku­feng környékén újabb harcok kezdődtek. A koreai japán hadsereg nagyvezérkara tokiói időszámítás szerint 13 órakor a kö­vetkező közleményt adta ki: „Eltekintve azoktól az összetűzésektől, amelyek Csangkufeng és Satszaoping szomszédságában japán és szovjet­csapatok között vasárnap lezajlotak, idáig a szovjet-japánmandzsú határ egész vonalán állandó volt a nyugalom. Súlyos következményektől tart az angol és francia saitó Hétfen reggel az angol sajtó súlyos aggodalmát fejezi ki a szovjet- orosz-mandzsu határon vasárnap le­folyt véres események miatt. Szemmellátható a lapok törekvése, hogy letompítsák a hatórás ütközet jelentőségét s néhány lap csak „golyóváltásról” ír, mégis általános az aggodalom, hogy a helyzet még jobban kiéleződik. A félhivatalos Times annak a felfogásá­nak ad kifejezést, hogy az Északkínában állomásozó japán hsderő legnagyobb ré­szét Mandzsúria felé irányítják. További jelentések szerint Külső-Mongólia határán nagyszámú szovjetorosz csapattestek me­netkészen állanak, hogy bevonuljanak Mandzsúriába. A jelentés szerint három­száz szovjetorosz teherautón vonult fel az orosz katonaság Külső-Mongólia és Man­dzsúria határára. Másrészről a Daily Telegraph rámutat arra, hogy a jelenlegi helyzetben sem Ja­pánnak, sem Szovjetoroszországnak nem áll érdekében az új határincidens felfújása. Mindenesetre több lehetősége van annak, hogy a legújabb viszály ügyét diplomáciai Rendkívüli minisztertanács Tokióban Szovietorosz tüzér koreai városokat

Next

/
Thumbnails
Contents