Esti Ujság, 1938. szeptember (3. évfolyam, 197-221. szám)

1938-09-01 / 197. szám

tsü to Csütörtök, 1938 szeptember f A félhivatalos nagy nyomatékkai hang­súlyozza, hogy Anglia fokozott diplomá­ciai tevékenysége nem irányul egyetlen állam ellen sem. Az angol kormány to­vábbra is jóviszonyt akar fenntartani min­den kormánnyal, tekintet nélkül arra, hogy milyen kormányzati rendszer alapján kor­mányozzák országukat. A béke fenntar­tása súlyos áldozatokat követel mindenki­től, Prágától ugyanúgy, mint Berlintől — írja ezután a Times. — Angliában a jobb­oldaltól a baloldalig mindenki tisztában van azzal — folytatjaj a lap —, hogy a prágai kormánynak az állam köz­ponti tekintélyének egyréf-zét át kell engednie a népcsoportok számára. Nem lehet visszautasítani a népcsopor­tok önkormányzatára irányuló követelése­ket azzal az indokolással, hogy a követelés teljesítése gyöngítené az állam bizton­ságát. Az állam biztonsága akkor gyöngül meg, ha visszautasítanák a népcsoportok követeléseit. Mennél tovább megy Prága az önkor­mányzat kiszélesítése terén, annál szoro­sabb kapcsolatokat teremt a népcsopor­tokkal, A legfontosabb a jelen pillanatban az, hogy egyik tárgyaló fél se szakítsa félbe a tárgyalásokat. Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy a tárgyalások megszakítását minden körülmények között el kell kerülni. „Németország jóakarata mellett Prága jóakaratára is szükség van” A félhivatalos lap végül figyelmezteti az angol közvéleményt, hogy no akarjon mindenáron békétlen szándékol sejteni Németország magatartása mögött. Anglia feliétien bizalommal viseltethet a német kormány iránt, mert akármi­lyen fordulat állott is be a német- angol kapcsolatokban, Hitler kancel­lár sohasem mulasztotta el, hogy időnként kifejezésre juttassa azt a meggyőződését, hogy Németországnak baráti együttműködésre kell töreked­nie úgy Angliával, mint a többi nem­zettel. A kancellár minden megnyilatkozásában a leghatározottabban visszautasította azt a beállítást, mintha a háború elkerülhe­tetlen lenne. Az angol kormány — írja a Times — teljes mértékben osztja Hitler kancellárnak ezt az álláspontját. Németország jóakarata természetesen egymagában véve nem elegendő s ugyanilyen jóakaratra van szükség Prága részéről is. Az egész angol sajtó feszült érdeklő­déssel várja a prágai kormány új javas­latainak, az úgynevezett ,JII. számú új tárgyalási alapnak” a közzétételét, ame­lyet Prága a legközelebbi órákra jelzett. Az új tervezetből az eddig közismertté vált részletek alapján a lapok úgy látják a helyzetet, hogy a prágai kormányban meg van a haj­landóság további engedményekre. A lapok remélik, hogy J/S órán belül a ssudétanémet párt is leszögezi álláspont­ját az új javaslatokkal szemben, úgy hogy a dolgok kifejlődése mást már nem tart soká. Enyhült a feszültség Az angol kormány, a lapok véleménye szerint, nem vár most súlyosabb bo­nyodalmakat, ami abból is megállapítható, hogy a kor­mány legtöbb tagja Chamberlain minisz­terelnökkel egyetemben ismét elutazott Londonból és hogy a legközelebbi napok­ban nem lesz újabb miniszteri értekezlet. Chamberlain miniszterelnök, aki minde­nekelőtt György királynál tesz látogatást, három-négy napig marad a balmoraii ki­rályi kastélyban, utána pedig el őrelát- hatóan folytatni fogja két héttel ezelőtt félbeszakadt skóciai nyaralását. A feszültség enyhülése valamennyi lap vezércikkében visszatükröződik. A végső megoldást természetesen az egész sajtó abban látja, hogy mindkét részről újabb engedményeket kell tenni. A legnagyobb engedményeket természete­sen Prága részéről kell elvárni, — ír.»'. Rothermere lord lapja, a Daily Mail —, mert semmi kétség sem fér ahhoz, hogy az elnyomott népcsoportoknak elvitat­hatatlan joguk van. az önkormányzathoz. A prágai kormánynak most mindent még kell adnia a népcsoportoknak, amit húsz éven keresztül megtagadott tőlük. Amíg a nemzetiségek jogos követelé­sei nem teljesülnek, nem lehet elsimí­tani a válságot. A Daily Express szintén azt hangsúlyozza, hogy Prágának ki kell egyeznie a szudéta- r.émetekkel és már régen bele kellett volna törődnie abba, hogy meszemenö engedné nyékét kell tennie. A News Chronicle véleménye szerint Runciman lord most már el van tökélve arra, hogy ha nem sikerül közvetlen megegye­zést létrehozni a csehek és a szudéta- németek között, akkor maga dolgoz ki részletes megoldási tervezetet s a ' legnagyobb nyomatékkai szorgal­mazza majd ennek a tervezetnek a megvalósítá sát. A cseh kormány új tervezete A francia sajtó örömmel és megelége­déssel állapítja meg, hogy a cselt, kérdésben lényegesen enyhült a feszültség, amit az a körülmény is bizonyít, hogy a szudétanémet párt . megbízottai most már közvetlenül Benes elnökkel tárgyalnak. Az egész sajtó óriási jelentőséget tulaj­donít Kundt és Schebekowski szudétané­met képviselők keddi hradzsini látogatá­sának és Benes elnökkel folytatott esz­mecseréjének A Jour véleménye szerint a cseh konnány legújabb ajánlata, amely a svájci kantonrendszernek megfelelően zsupán Ságokra osztja fel Csehországot, kedvező kilátásokat rejt magában s alig hihető, hogy a szudétanémetek mereven visszautasítják ezt a harmadik tárgyalási alapot. A zsupánságok, a cseh kormány tervei szerint, messzemenő önkormányzat­tal rendelkeznek majd s a zsupánokat nem a központi kor­mányzat fogja kinevezni, hanem maga a nép választja őket. Az egész világ közvéleménye feszült ér­deklődéssel várja — írja a lap —, mi lesz Henlein Konrád válasza erre az ajánlatra. Corbin londoni francia nagykövet, aki az utóbbi hetekben Franciaországban nya­ralt, szerdán reggel visszautazott Lon­donba, hogy belekapcsolódjék a cseh kér­désben folyó angol-francia tanácskozá­sokba. Corbin kedden hosszabb megbeszé­lést folytatott Bonnet külügyminiszterrel és Daladier miniszterelnökkel, akik közölték vele a minisztertanácsban ki­dolgozott irányelveket. Ezek az instrukciók, a lapok jelentése szerint, nemcsak a cseh kérdésre vonat­koznak, hanem a spanyol problémára is. Corbin rögtön Londonba való megérkezése után érintkezésbe lép Halifax lord angol külügyminiszterrel. A cseh hírfiaoirók szervezete mérsékletre inti a sajtót Prágai jelentések szerint a cseh hírlap­írók szervezetének elnöksége felhívást in­tézett a tagokhoz. Ebben a legszigorúbb önmérsékletre inti őket, mert az állam ér­dekei azt kívánják, hogy az egész sajtó tartózkodó és mérsékelt magatartást ta­núsítson a nemzetközi eseményekkel szentben és tartózkodjék olyan cikkek közzétételétől, amelyek külföldi államok becsületét érinthetik. Érdekes biltiszminiszteri rendelet a középiskolába való felvétel korhatáráról Gróf Teleki Pál dr. vallás- és közoktatás- ügyi miniszter az elemi és középiskolába való felvétel korhatára tárgyában V. K. M. 110.800/1938. IX. sz. rendeletét adott ki, ame­lyet részint elvi jelentősége miatt,- részint pe­dig azért, mert a rendelet intézkedései min­den szülőt érdekelnek, itt közlünk szó szerinti szövegében: Az elemi népiskolák I. osztályába felvehető tanulók korának megállapitása tárgyában hivatali elődömnek 32.101—1934. V. a. 1. sz. rendeleté akként rendelkezik, hogy az elemi népiskola I. osztályába csak oly tanuló ve­hető fel, aki 6. életévét a felvétel éve szep­tember havának 15-ik napjáig betöltötte Mindamellett több esetben előfordult, hogy tévedésből, elnézésből vagy egyéb okból oly tanulók is felvétettek az elemi népiskola I. osztályába, akik 6. életévüket csak a felvétel éve szeptember havának 15. napja után töl­tötték be. Ennek további következménye az volt, hogy ily tanulók az elemi iskola IV osztályának sikeres elvégzéséről kiállított bi­zonyítvány alapján gimnáziumba való felvé­telre jelentkeztek oly időpontban, amikor 10-ik életévüket még nem töltötték be és fel­vételük az 1934. évi XI. te. 26. §-a, illetőleg az 1938. évi XIII. te. 57. §-a alapján meg­tagadtatok azon az alapon, hogy a kért fel­vétel idő-pontjában 10. életévüket még nem töltötték volt be. Ilyen esetekben a fennálló szabályokhoz való merev ragaszkodás gyakran méltányta­lanul sújtaná azt a tanulót, alti az elemi is- kol IV. osztályának sikeres elvégzésével ér­telmi fejlettségéről megfelelő módon bizony­ságot tett és testi fejlettsége alapján is alkal­mas a gimnáziumi tanulmányok folytatására. Az ily tanulóknál a felvétel megtagadása egyúttal a nevelés szükségszerű egyenletes menetének káros megzavarásával is járna. Ezeknek a méltánytalan következmények­nek elkerülése- végett hajlandó, vagyok kivéte­les esetekben és egyéni elbírálás alapján, az ily tanulóknak a gimnázium I. osztályába való felvételét megengedni, de csak abban az esetben, ha a folyamodó tanuló 10-ik életévét a kért felvétel évének december 31-ik napjáig betölti. Az ilyen kérelem indokoltsága felöl az illetékes tankerületi kir. főigazgató a fent említett ' szempontok figyelembevételével, le­hetőleg a növendék személyes jelentkezése alapján tesz javaslatot, az engedély megadá­sát kizárólag magamnak tartom fenn. Meg­jegyzem, hogy ez a rendeletem nem mentesiti az elemi népiskolai felvétel körül szabály­talanul eljáró közegeket eljárásuk következ­ményeitől. Megkezdőül! a kisanianl repüíőversenv Bukarest, augusztus 31. A kisantant-államok repülőversenye Csehszlovákia rendezésében megkezdődött. A versenyen Csehszlovákia 25 géppel és ötven repülővel, Jugoszlávia 11 géppel és 21 repülővel, Románia pedig 8 géppel és 10 repülővel vett részt. Az út első sza­kasza Prága—Zlin. , — Tárgyalják a három és fél millió pen­gős újpesti költségvetést. Az újpesti kép­viselőtestület kedden este kezdte tár­gyalni a város jövő évi három és félmil­lió pengős költségvetését. A tárgyalás megkezdése előtt az elnöklő dr. Pohl Sán­dor polgármester a közgyűlés éljenzése közben jelentette be, hogy a városi tiszt­viselők fizetésük egy százalékát felaján­lották a repiilőalapra. Az este tíz órakor végétért közgyűlés a költségvetést álta­lánosságban elfogada. A részletes tárgya­lásra szerdán este kerül sor. Egy kis átképzés Alig huszonnégy órája adtunk lúrfc róla, hogy egyik észáld demokrácia —• melyet mindig követendő példának ajánlottak kedvelt liberális lapjaink, —« nem engedte partraszáilni az emigráns demokratákat. Alig mult el a megdöb­benésünk, már is olvassuk, hogy a sza­badság klasszikus hazája Amerika nem ad több vízumot az ausztriai zsidók­nak. S hogy a kép teljes legyen, e pillanatban a harmadik sokat ajánlott, példaképül mintázott demokrácia: Svájc határozta el, hogy a zsidó emigránso­kat egy Jura-vidéki birtokra szállítja és mezőgazdasági munkásokká képzi át őket... A pesti polgár nyilván nem tudja el­képzelni, hogy mi történt a világban. Hát már a demokráciákban is baj van: vizűm tilalom, mezőgazdasági átképzés. Hol van a hiba? Import-eszmékben, vagy az importált demokratákban ? Annyi bizonyos: ezután aligha fogják ajánlani, hogy tanuljunk a svájci de­mokráciától. Mert ha már Reeling ltd és a Stttssi Vadász is „fasiszta” lett, akkor igazán nem érdemes tovább ke­verni a kártyát! Bgy kömv, samefc mindenkit érdekel! Varró Aladár Béla gyógyszerész tollából új, hézagpótló szakmunka jelent meg: Gyégynüvlnyek gyakorlati alkalmazása gyógynövény recept­gyűjteménnyel A mindennapi és az orvosi gyakorlatban felhasználható gyógynövények és gyógy- teák ismertetése. 400 kipróbált recept é3 gyóg^iövény-szótár, mely a növények hivatalos és népies neveit tartalmazza. Fűzve 6.-~ pengő, díszes vászonkötésben 8.— pengő. Megrendeléseket utánvéttel, vagy az összeg előzetes beutalása ellenében forduló pos­tával intézünk el. Ha ajánlott küldést kí­ván, úgy 50 fillér beutalását is kérjük. Az utánvételes küldés 90 fillérrel drágítja könyvet. Mer Ferdinand (Zeidler TestoéreH nemzett könyvkereskedése Büfessl. IV, tali Lajas-irija $ Xetefon Ifi iffiifHi HrTÉftfli Három és nyokszáx házat pusztított el a mexikói Newyork, augusztus 31. Venezuelából és Mexikóból súlyos árvízkatasztrófát jelentenek. Venezuelában kiáradt az Orinoco folyó és elöntötte a partmenti városokat. Eddig tizenöt halottat jelentenek. Mexikóban az árvíz Monterey város környékén elsodort három hidat és elöntötte a környékbeli falvakat. Nyolcszáz ház teljesen elpusztult. Tampico városával megszakadt minden összeköttetés. A mexikói árvízkatasztrófa halottjainak száma még nem ismeretes. Ezer és ezer ember lett hajléktalan. — ~—■nmifTTn Egymülió Ee] értékű gabona égett el a csín ögip szikrájától Csernovitz, augusztus 31. Csernovitz közelében egy cséplőgépből kipattanó szikrától meggyulladt a közelben lévő búzaasztag. A tűz rohamosan átterjedt egy másik búza- és egy rozsasztagra. A nagymennyiségű gabonát már nem tudtál megmenteni, a kár közel egymillió lej.

Next

/
Thumbnails
Contents