Esti Ujság, 1938. november (3. évfolyam, 248-273. szám)

1938-11-01 / 248. szám

AÍ v^'vN­f 1; fillér Budapest, 1938 november 1. Harmadik évf., 248. az. Szerkesz­tőség. kiadÓLiivata), színházjegy- és utazási iroda, Budapest, Vili. József körút 0. Postatakárékpénzt. cgékkíz, az. 49.927. Kedd r-\é0';t*!L^yy\ Előfizetési ár egy hónapra 2.20 P, negyedévre 6.60 P. Egyes (4^ $í ' / szám ára hétköznap és vasárnap 10 fillér. A szerkesztőség. ■éj.,’ kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda telefonja *'1-444-00 tu lm % I Szerdán ül össze Bécsben a döntőbíróság Ma megkezdik tárgyalásaikat Pozsony­ban a magyar-cseh katonai szakértők „Igazságos néprajzi alapon vonják meg a magvar-ctehtzlovák “ — mondja a hivatalos német jelentés > A magyár-cseh kérdés a közvetlen döntés állapotába jutott. Szerdán Összeül Bécsben Ribbentrop Németország és gróf Piano, Olaszország külügyminiszteré, hogy mint felkért bírák, meghozzák döntésüket a vitás kérdésekről. Ettől élte leintve Pozsonyban már a mai napon megkezdte tanácskozásait a területek átadá sónak módozatairól, s ezzel kapcsolatos technikai kérdésekről. Politikai körökben azt remélik, bőgj- ez a hét minden vonatkozásban meghozza a végleges döntést és legrövidebb időn belül megkezdődik a Felvidék magyarlakta területeinek tényleges átadása is. ropogott a puska Bu­dapesten. Nem zsarnok, vagy bűnös ellenfél felé sivitottak a golyók, hanem az ázott, szürke felhőkét verdestél:. Or­dítozó, részeg csőcselék száguldott az utcákon és mindenütt, ahol talpalattnyi hely akadt egy alkalmi szónok szá­mára, különös szójárású, csúf idegenek rikoltoztak halálról, bosszúról, gyilko­lásról. Honnan bukkantaJi élő ezek d fejek, ezek a jellegzetes alakokí Bizo­nyára nem a Doberdó sziMakavernái- ból, vagy a nyugati harctér poklából. Ki övezte fel Ókét fegyverrel, erőszak­kal? Nem az elvérzett föld népe. Ki ruházott rájuk hatalmat, milyen er­kölcs adott jogot nekik arra, hogy jel­legzetes hanglejtéssel rettenetes. ítéletet mondjanak egy ország feleit és a halál­büntetést már előre végrehajtsák egy nemzeten, mielőtt még a győztesek aratni kezdjék volna »; véressé és, sá­rossá vált babérokat? Miért kezdték meg az -új világ építését azzal, hogy kilopták a laktanyákból a fegyvert, széjjelkergették a hadsereget és elszór- * ták az igazságot az októberi sárban? Ma húsz esztendeje évtizedek bűnei­nek és mulasztásainak szörnyű, bünte­tése kezdődött meg. A világháború megörülte. a-z erők nagyobbik részét és ami az erőből, erkölcsből megmaradt, azt itthon pusztították el követkciietes[ tervszerűséggel. Ami ebben az ország­ban igazságtalanság ‘és • mulasztiftS volt, azt mind a maguk hasznára fordítot­ták a földből, a csatornából, a titkos és rejtegetett páholyokból előbukkan/} új emberek, ők készültek étre, már jó- elöre kőssörülgették frázisaikat. Már megszervezték a csőcseléket és céltu­datos alattomossággal helyezték el az anarchia csíráit mindenütt, ahol tisztá­talan szándékuk azt megkívánta. És amikor a perc elkövetkezett, amikor a vérveszteségtől először szédült' el az ország, azonnal ott termettek az Asto­ria erkélyén. a GizeUa-téren, a minisz­terelnökségen,. a Várban ős a Lánc- hídnál. Gyorsan és pokoli agyafúrtság­gal lopták el a hatalnwt. A fejetlenség idején nem volt egyetlen fegyver, egy komoly vezényszó, amely megfordít­hatta volna az eseményeket és vissza- 'kergethette volna a csatornákba azt a kétezer desperádót, akik ellenállás nél­kül pusztíthatták cl a közrendet, de, rögtön akadd puska, amelyet Tisza István ellen fordíthattak. \fcs amikor az ország végső veszélybe került, nekik csak arra volt gondjuk, hogy megelőz­zék a bosszút, a győztesek • önzését cs maguk vigyék el az ország halálos íté­letét az idegen hadvezérhez, aki meg­lepetten kérdezte: „hát ilyen mélyre zuhantak?” És a lámpa fényénél még csodálkozóbb megjegyzést tett a ,,ma­gyarok” — faji hovatartozásáról.,. Ez történt, ez kezdődött ma húsz esztendővel ezelőtt. Szövetségesük — az ellenség volt, barátjuk a vakrémü­let és sok-sok régi bűn. Ma, húsz év mrdva azonban, — hála Istennek! — másfelé fordul az idők kereke. Nem az a Magyarország, nem az az ál­lam és nem az a magyar társadalom él ebben a városban, mint húsz eszten­dővel ezelőtt... Ma a sírokról szakított őszi virág nem a nagy temetésnek, ha­nem — a feltámadásnak a jelképe! A húsz esztendő előtti öngyilkossági kí­sérlet: tanulságait és egy régi Magyar■ ország hibáinak következéseit kezdjiik már leszámolni. Más Magyarország in­dul most a Felvidékre, Más Magyar- ország ittdúl a jövendő felé. Feltáma­dunk! : ; é Az egy hónapig tartó magyar diplomá­ciai offenziva meghozta a kívánt sikert: « Münchenben három hónapra s.zabot i . Az elmúlt héten négy jegyríkváltás is történt és a két utolsó jegyzékben végleges megállapodás történt oly ér­telemben, hogy Olaszországot és Né­metországot döntőbírókul kérik fel. Azonnal megtörténtek a tényleges lépé­sek is é-S- ■' ' •’ ■ • _ vasárnap a magyar kormány már megkapta a választ úgy Olaszország, mint Németország részéről, mely sze­rint élfogadják a döntőbírói szerepet. A közlés után vasárnap délután vitéz Imrédy Béla miniszterelnök kihallgatáson jelent meg Horthy Miklós kormányzónál, megtette jelentését az eseményekről, majd visszatérve a miniszterelnökségi palotába, miniszteri értekezletet; tartott a kormány, amelyen nagy megelégedéssel vették tudo­másul, hogy■ a két baráti’ nagyhatalom elvállalta a döntőbírói szerepet s ily módon a probléma a leggyorsabb megoldás std- di'tmáb«- jutott. határidőt egy hónapra rövidítve meg, dön­tés elé vitte- Magyarország és Csehszlo­vákia között fennálló problémákat. Mindkét kormány kifejezte azt a kívánsá­gát, hogy a magyar és cseh kormányok minden teltétel nélkül vessék alá magukat a döntésnek. Természetesen Magyarország erre a 'kí­vánságra nyomban igenlő választ, adott s ezt annál inkább megtehette, mert ilyen­irányú javaslatot tett a cseh kormánynak, amikor a döntőbíráskodás gondolatát föl­vetette. Ma reggel a német kormány részéről már megjelent a hivatalos közlés s esze­rint . gróf Ciano és Ribbentrop külügymi­niszterek szerdán ülnek össze Bécsben, hogy döntőbírói ténykedésüknek eleget te­gyenek. A hivatalos jelentés azt is közli, hogy , a döntőbíróság tanácskozására Ivánja Kálmán magyar és Chvalkoszky cseh­szlovák külügyminiszter is meghívást kapott.-A közlésnek megfelelően Kánya Kál­mán külügyminiszter előreláthatólag több szakértő kíséretében esetleg már kedden délután Becsbe utazik, A magyar katonai szakértők Pozsony­ba érkeztek . Hogy a döntőbíróság tanácskozása mennyi időt fog igénybe venni és miiyen tárgyalási sorrendet követ, ezt előre meg­állapítani természetesen nem lehet. Azt hi­szik, hogy a döntőbíróság minden vitás kérdésre kiterjeszkedik, de természetesen maga fogja meghatározni ezeket a vitás kérdéseket, milyen sorrend ben tárgyalja le. Magyar politikai körökben nem várnak hosszas tanácskozást, már csak üzért sem, mert a két nagyha­talom külügyminisztere minden résztelé­ben kitünően ismeri az egész kérdés- komplexumot. Hasonlóképpen az a vélemény alakult ki, hogy nem tarthat sokáig a katonai szakér­tők tanácskozása von. A magyar katonai szakértők hél fim elutaztak Pozsonyba és a mai, napra oda­érkeztek a cseh katonai szakértők is. Egyébként a magyar kormánj’ ma délben minisz­tertanácsot tart, .melyen dönt arróJ is, hogy Kánj'a Kálmán külügyminiszter kíséretében kik utazzanak el a döntő­bírósági tárgyalásra. A legközelebbi napok :: hát eseménytel­jesek lesznek. A magyar közvélemény bi­zalommal néz a döntőbíróság ítélete elé. Köztudomású, hogy a népszavazás mel­lett, mint alternatív megoldást, a két nagyhatalom döntőbíróságát éppen a ma gyár kormány javasolta s ez a körülmény, meg a két. nagyhatalomhoz fűződő baráti kapcsolatok teljesen indokolttá teszik azt a nyugalmat és bizalmat, amely az egész magyar közvéleményt áthatja, Minden feltétel nélkül aláveti magát Magyarország és Csehország a döntőbíróság döntésének Imrédy miniszterelnök kihallgatása a kormányzó előtt / rí’ &

Next

/
Thumbnails
Contents