Esti Ujság, 1939. szeptember (4. évfolyam, 199-224. szám)

1939-09-01 / 199. szám

2 isii Ujsáp Péntek, 1939 szeptember 1 Akármelyik eshetőség is következik be. római politikai körökben rámutatnak erra, hogy Németország és Olaszország különösen a hétfői és keddi nap folyamán elkö­vetett mindent, csakhogy megmentse a békét. Az Angliának tett német ajánlatok min­den téren a realitás keretén belül mozog­tak és Sgy Angliának ezeket a német kö­veteléseket ki kellett volna elégítenie. A diplomácia döntő napja Mussolini miniszterelnök és Hitler kancellár egyébként az egész elmúlt éjszaka állandóan te­lefonösszeköttetésben állott egymással« Hitler kancellár közölte a Dúcéval, hogy milyen válaszjegyzéket küldött Angliának, amidőn pedig az új angol válasxjegyzék is megérkezett Berlinbe, a Füjirer ennek tartalmát is azonnal tudatta Mussolinival. Minden jel arra va’l, hogy az a lázas diplomáciai tevékenység, amely az elmúlt napok történetét jel­lemezte, a mai nap folyamán meg fog t’zszereződrti. A mai napot ugyanis mindenki a diplomácia döntő napjának tartja: vagy beigazolja a diplomácia a hozzáfűzött reményeket, vagy pedig a vezérkarok veszik át a parancsot az európai népek felett. Nagyfontosságú tárgyalások Ankarában A hivatalos olasz körök rendkívül nagy érdeklődéssel kísérik azokat a diplomáciai tárgyalásokat, amelyek a jelen pillanatban Ankarában folynak. A Messaggero ankarai jelentése szerint von Papén német nagykövet és Olasz­ország ankarai nagykövete ma dél­előtt közös kihallgatáson jelennek meg a török köztársasági elnöknél. Von Papen ezalkalommal hosszú német jegyzéket fog átnyújtani Törökország köz- társasági elnökének és bizonyosra vehető, hogy ®z a jegyzék sorsdöntő lesz a tengely­államok és Törökország viszonyának további alakulására. Ugyancsak a Messaggero ankarai jelentése szerint a nyugati orosz csapatösszevonások híre Ankarában rendkívül mély benyo­mást keltett. Török hivatalos körök biztosra vették, hogy Oroszország nem erősíti meg nyugati határait és minden erejét keletre koncen­trálja. A nyugati csapatösszevonások híre most a legkülönbözőbb kombinációkat váltja ki a török közvéleményből. Miért mozgósított Lengyelország? A varsói táviratok szerint Lengyelország elsősorban azért határozta el a mozgósí­tást, hogy ezzel is bebizonyítsa: ki akar tartani az utolsó pillanatig álláspontja mellett. Római politikai körökben rámu­tatnak arra, hogy erre a mozgósításra semmi szükség nem volt, hiszen Németország és Olaszország, vala­mint Lengyelország szövetségesei tudták, hogy Lengyelország nem adja fel intran- zigens álláspontját. Rómában két külön­böző okkal hozzák összefüggésbe az álta­lános lengyel mozgósítást. 1. Anglia közölte a lengyel kormánnyal a német válaszjegyzékek szövegét. Mivel a második német válaszjegyzék szövege meg­ismételte az első német jegyzék kijelenté­seit, Lengyelország belátta, hogy Német­ország hajthatatlan követeléseiben és ezért határozták el a mozgósítást. 2. Bőmai politikai körökben azt sem tart­ják kizártnak, hogy Lengyelország már szerdán reggel értesült az orosz csapatösz- szevonásokról. Ezeknek a határmenti hírek­nek az alapján a lengyel vezér kar könnyen meggyőződhetett arról, hogy az orosz csa­patokat, különösen azoknál a pontoknál vonták össze, amelyek Lengyelországnak különösen nagy stratégiai értéket jelente­nek. Az orosz csapatok összevonása szük­ségszerűen maga után vonta az általános lengyel mozgósítást. Rómában rámutatnak arra, hogy ugyanakkor, amidőn orosz csapatokat vontak össze a nyugati határon, Német­ország is felvonult Szlovákiában, Lit­vánia pedig szintén katonai intézkedé­seket léptetett életbe a lengyel hatá­ron. Kétségtelen, hogy ilyen morális presszióval kívánják rávenni a lengye­leket álláspontjuk megváltoztatására. Milyen magatartást tanúsít Spanyolország? Ciáné gróf olasz külügyminiszter a szerdai nap folyamán rendkívüi fontos diplomáciai tanácskozásokat folytatott. Ezeknek a tanácskozásoknál! római diplo­máciai körökben különösen nagy fontos­ságot tulajdonítanak. Ciano gróf szerdán az amerikai nagy­követ fogadta kihallgatáson. A nagykövet kihallgatása mintegy fél­óra hosszat tartott. Valószínűnek tartják, hogy az amerikai nagykövet elsősorban Roosevelt békeüzenetének sorsáról érdek­lődött Ciano grófnál, majd tudtára adta az olasz külügyminiszternek, hogy az Egyesült Államok még ma is a béke meg­teremtésén fáradozik és jónéven venné, ha Olaszország a nagy európai békeakció­ban a továbbiak során is döntő szerepet játszana. Ezután Oroszország római nagykövet^ kereste fel Ciano grófot. £ Ez a tanácskozás mintegy két óra hosz- szat tartott és a Rómában kialakult vé­lemény. szerint rendkívül nagy fontossága volt. Az olasz külügyminiszter ezeken a rendkívüli diplomáciai tanácskozásokon kívül a szerdai nap folyamán három ízben fogadta Mackensen német nagyköve­tet, aki a német kormány álláspontját fej­tette ki az olasz külügyminiszter előtt. Nagy fontosságot tulajdonítanak Rómá­ban a Madridban folyó diplomáciai tanács­kozásoknak is. Franco tábornok az elmúlt három nap alatt kétszer is kihallgatáson fogadta Németország és Olaszország madridi nagyköveteit, akikkel hosszú tárgya­lásokat folytatott. Jóll fagyai ásókról nem szivárgott YAIHL KC PIÁT KUVIGRAF 'MÓDSZERREL GYORSAN. ÓtOS(>N. TÖKÉLETESEN KÉSZÍT KUNSTÄDTER yflAjOS vjl).;'JÓZSEf-KO^y. TEL.: 130-050,134-149. SZA K U VI G R A F ki semmi, mégis biztosnak látszik, hogy Franco tábornok és a német és az olasz nagykövet közös tanácskozásai elsősorban annak megá’lapítasát célozták, milyen ma­gatartást tanúsít egy világháború esetén Spanyolország. Egyébként ma este érkezik meg Rómába az a tizenhét tagból álló japán küldöttség, amely az elmúlt éjszaka szállott partra Nápolyban. Ebben a tizenhéttagú küldött­ségben, amelyet két vezérkari tábornok! vezet, helyet foglalnak Japán legtekinté­lyesebb iparmágnásai. A küldöttséget Ró­mában hivatalosan fogadják. Ez a katonai küldöttség előreláthatólag hosszabb időt fog eltölteni az olasz fővárosban. Védelmi intézkedések Az olasz belügyminisztérium elrendelte, hogy csütörtök reggeltől kezdve Olaszország kávéházaiban ne mérjenek többé fe­ketekávét. ugyanekkor pedig a kávéárusoknak is meg­tiltották a kávé eladását. Olaszország egész kávékészletét az olasz hadsereg foglalta le. A német—olasz határról érkező hírek szerint az olasz közlekedésügyi miniszté­rium beszüntette az olasz határ vasúti for­galmát. Csupán a nagy expressz- és gyorsvonatok közlekednek Németország és Olaszország között, a kisebb sebességű vonatok azon­ban egylől-egyig az összes vonalon meg­álltak. VAJTA FERENC Katonai intézkedések világszerte Newyorkból jelentik: Bridley tábornok, a Panama-csaloma övezet amerikai kor­mányzója a háborús veszélyre vgló tekin­tettel elrendelte, hogy augusztus 30-ától kezdve egyetlen gőzös sem kelhet át a csatornán katonai kíséret nélkül. Minden hajó köteles fedélzetére amerikai katona­ságot fölvenni, hogy mindenféle szabo­tázs-akciónak elejét vegyék, mert attól tartanak, hogy esetleg egy hajót elsüllyesztenek a csatornán és így használhatatlanná teszik. Rómából jelentik: A nyugat-olaszor­szági és lombardiai nagyvárosokból szer­dán megkezdődött a lakosság vidékre ván­dorlása. Szerdán este már csak nagyon gyéren világították meg az utcákat. A gépkocsik és villamosok fénytompító be­rendezésekkel közlekednek. Milánóban az Ospidale Maggiore nagy városi kórházat kiürítették. Turulból jelentik: A turini prefektus és polgármester széleskörű légvédelmi rend­szabályokat léptetett életbe, a. nagy gyá­raknak a legrövidebb idő alatt légvédelmi pincéket kell létesíteniük s a szükséges telkeket ehhez minden további nélkül igénybevehetik. A magánházak padlásai­ról minden gyúlékony anyagot el kell tá­volítani és légvédelmi óvóhelyeket kell a háztulajdonosoknak létesíteniük. Ezenkí­vül elsőt:titési rendszabályokat is lép­tettek életbe. Brüsszelből jelentik: Belgium és Hollan­dia között a vasúti forgalmat további in­tézkedésig beszüntették. Franciaországgal, Svájccal és Németországgal még továbbra is fennáll a korlátozott vasúti forgalom. Kopenhágából jelentik: Megállapítható, hogy nem felelnek meg a valóságnak azok a külföldön elterjedt híresztelések, ame­lyek szerint a német-dán határon dán részről rendkívüli katonai intézkedéseket hajtottak végre. Olyanok, akik az utolsó 12 órában a határon átjöttek, elmondot­ták, hogy semmiféle csapatösszevonást nem láttak. A dán fővárosban sem adtak ki olyan jelentéseket, amelyek igazolnák az említett híresztelések valódiságát. Párisból jelentik: A francia hadügymi­nisztérium közli, hogy a személy- és teher- áruforgalmat a katonai hatóságok korlátozhatják és olyan mértékben vehetik igénybe, amennyire azt a katonai érdekek szükségessé teszik. Athénből jelentik: Egész Görögország a végrehajtott katonai intézkedések hatása alatt áll. A mélyreható intézkedéseket pon­tosan kidolgozott terv alapján hajtották végre. — Aki friss és munkaképes akar lenni és el akarja keiHllni, hogy kemény legyen a széke, emésztése meg legyen zavarva, gyakran fájjon a feje és a bőre tele le­gyen mindenféle pattanásokkal, az igyék hetenként egyszerűkétszer reggelizés előtt egy pohár természetes „Ferenc József” keserűvizet. Kérdezze meg orvosát! Az ország valamennyi motoros jár­művét lefoglalták már a hadsereg ré­szére. A csapatokat északkeleti és északnyugati irányban szállítják a ha­tárra, úgy hogy a görög határ Bulgá­riával és Albániával szemben katonai­lag meg lesz szállva. Az ország északnyugati városainak polgári lakosságát eltávolítják, az asszonyokat gyerekeket és aggokat az ország belső ré­szeibe viszik. Mindezideig nem hívtak be további tartalékos korosztályokat. Vala­mennyi miniszter a fővárosban tartózko­dik. Metaxas miniszterelnök állandó érint­kezésben áll a vezérkar főnökével és nap­nap után megbeszéléseket folytat a külön­böző diplomáciai képviselőkkel. Az utolsó két napon számos görög tért vissza kül­földről hazájába, hogy katonai szolgálatra jelentkezzék. Mértékadó görög körökben végrehajtott katonai intézkedések ellenére szilárdan hiszik, hegy sikerül megtalálni a békés kiutat a jelenlegi válságból. V Mór Emánuel válasza Rcczcmelt elnökhöz Washington, aug. 31. A Fehér Házba megérkezett Viktor Emanuel olasz király-c-ászár válasza Roo­sevelt elnök békeüzenetére. Az augusztus 30-ikáról keltezett válasz szószerint a kö­vetkezőképpen hangzik: — Hálás vagyok érdeklődéséért. Üze­netét továbbítottam a kormányhoz. Mint mindenki tudja, részünkről min­dent elkövettünk és elkövetünk, amit csak lehetséges, hogy létrehozzuk az igazságosság békéjét. Németország és lengyel« ország elfogadják a berga-holland uralko­dók békeközvatitését Brüsszel, augusztus 31. A német és lengyel kormány igazolta a belga kormány előtt a belga—holland uralkodói békeközvetítés átvételét. Büllow-Schwante német nagykövet szer­dán délután megjelent Pierlot miniszter- elnök és külügyminiszter előtt és kö­zölte vele, hogy a birodalmi kormány tu­domásul vette a belga király és a holland királynő őfelségéinek nemes lépését. Kor­mánya megbízta őt azzal, hogy tolmá­csolja a legmélyebb köszönetét ezért a ne, mes lépésért. A bürsszeli lengyel követ hasonló lé­pést tett. Haftiuszqseszlőn okvetlenül próbálja meg a HANGT A-VENDÉGLŐ tjletes. olusó. igazi házlKoszllál Olcsó, tiszta borok. >fez«fnt János-sSr csapolás. Aki jól szeret enni, inni. aít magyaros vendégszeretet­tel várja JOZSA. JÓZSEF vendéglós.

Next

/
Thumbnails
Contents