Esti Ujság, 1939. október (4. évfolyam, 225-248. szám)

1939-10-02 / 225. szám

mIHM fe MIC. WL éW.*. r>* >***» Hitéi Budapest, 1939 október 2. Negyedik évf., 225. sz. Szerkesz­tőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda, Budapest, VIU.. József-Uörút 5. Postatakarékpénzt csekksz. sz. 49.927. Hétfő (9 Előfizetési ár egy hónapra 2.20 P, negyedévre 6.60 P. Egyes szám ára hétköznap és vasárnap 10 fillér. A szerkesztőség, kiadóhivatal, színházjegy- és utazási iroda telefonja *1-444-00 Bettin felé 4> tekint ma az egész világ érdeklődése, mert hadban állók és semlegesek egyaránt tisztában vannak azzal, hogy a berlini tanácskozások döntő jelentőségűek, Európa jövendője és a béke szempontjából. Egyelőre ugyan még sejteni is nehezen lehet a tanácskozások anyagát, de mégis igen 'valószínűnek látszik, hogy Berlinben hatcdmas békeakció megindítására ké­szülnek az államférfiak. Az sem lehet kétséges, hogy ilyen nagyvonalú kezde­ményezésre valóban elérkezett a törté­nelmi perc. Az ok, amelyért Német­ország vállalta a rákényszeritett hábo­rút, végérvényesen megszűnt. A biroda­lom seregei pontosan egy hónapig tartó hálrnú után épp ma vonulnak be Var­sóba, Lengyelország fővárosába. Nyil­vánvaló, hogy ilyen gyors eredményre a világon senki sem számított, mint ahogy egy hónappal ezelőtt még senki nem gondolta azt sem, hogy a lengyel háborít, végén egy, a Keleti-tengertől a Csendes-óceánig terjedő óriási koalíció jöjjön létre azolckal szemben, akik Ver­sailles fennmaradásáért harcolnak. Né­metország kikényszerítette á maga igaz­ságát s most fog kiderülni, hogy a nyu­gati szövetségesek valóban csak azért •robbantották-e ki a háborút, mert meg akarták tartani Lengyelországnak adott szavukat l Míg Lmgyelortfá* fyknál- To'#?tiÉit cut cffyébffi alig kapott szövetségeseitől. Mikor Lengyel- ország nincs többé, akkor akarnának érte harcolni az antant seregei? Ha ezek után nyugaton mégis a há­borút választják, akkor nyilvánvaló, hogy a háború oka nem Lengyelország volt. Polőniaból csak áldozat lett, de ez esetben napnál is világosabb, hogy az antant nem a lengyeleken akart se­gíteni, hanem Németországot kívánta minden áron térdre kényszeríteni. Pá- risban és Londonban a harcias, demo­krata sajtó mostanában már beismeri, hogy a harcot azért kellet megindítani a Németbirodalom ellen, mert az utóbbi két esztendőben Európának nem volt egy nyugodt hónapja sem. Nagy kér­dés azonban, hogy ki miként ítéli meg a nyugtalanság okait? Német „táma­dások“ nyugtalanitották-e vájjon csu­pán ezt az öreg földrészt, vagy pedig azok az igazságtalanságok is, amelye­ket húsz esztendővel ezelőtt a Páris- környéki diktátumok megalkotásával elkövettek? Nem két esztendő, hanem *— szerintünk — legalább húsz év óta kibírhatatlan nyugtalanság és bizony­talanság uralkodott mindenütt, ahova a versaillesi békecsinálók keze élért. A benesi börtönök lakóinak szüntelen pa­nasza, a határokon túl üldözött kisebb­ségek jajkiáltása két évtizede nyugta­lanítja azokat, akik édestestvérei vol­tak az elnyomottaknak. A nyugtalanságot tehát nemcsak egy véres háborúval lehet kiküszöbölni, ha­nem úgy is, hogy megszüntetik: a nyugtalanság okát, az igazságtalansá­got. Ez az egyszerűbb és a kevesebb áldozatba kerülő megoldás! Ez a mód­szer, amelyért Mussolini és véle együtt az összes békét óhajtó népek harcol­nak s igen valószínű, hogy ebből az el­gondolásból fog kiindulni a müncheni békeakció is. Ha még mindig erősebb a háborús uszítok szava, mint a józan észé, akkor ezt a békekezdeményezést esetlég él lehet utasítani. De ebben az esetben nem azoké lesz a felelősség, akik az igazságért küzdenek, hanem azoké, akik Versailles igazságtalansá­gainak fenntartásáért akarják a hábo­rút meghosszabbítani. EURÓPAI FORDULATOT HOZHAT AZ OLASZ KÜLÜGYMINISZTER BERLINI ÚTJA Több órán át tanácskozott Hitler Ciano gróffal A német-olasz tárgyalások öt pontja Berlin, október 2. (Az Est! Újság római szerkesztőjének teleíonjelentése.) A világ közvéleményét a legnagyobb meglepetéssel érte szombaton este az a világ minden rádióján pillanatok alatt közvetített hír, hogy Ciano gróf olasz külügyminiszter szombaton délután váratlanul Rómából Berlinbe utazott. A külügyminiszter vasárnap reggel 8 óra 18 perckor érkezett a müncheni fő- pályaudvarra, ahol Pittalis müncheni olasz főkonzul, Mellim olasz konzul és Alvera olasz alkonzul üdvözölte. Nyolc óra 33 perckor a különvonaton- tov ább utazott Berlinbe. Nem sokkal délután fél 6 óra után érkezett meg Ciano gróf külügy­miniszter a berlini Anlialter-pályaudvarra, ahol Ribbentrop birodalmi külügy­miniszter szívélyesen üdvözölte. A fogadáson megjelent több birodalmi minisz­**!• n-Mtp- n f1 a P:Vrt külügyminiszter a pályaudvarról a birodalmi kormány vendégeinek szállására, a Bellevoe-kastélyba hajtatott. Hitler «ezer es Ciano gróf tárgyalása Hitler vezér délután félhét órakor az új birodalmi kancellári palotában lévő dolgozószobájában fogadta Ciano gróf külügyminisztert, aki hat óra 15 perckor a Bellevue-kastélyban lévő szállásáról előbb a külügyminisztériumba hajtatott, ahol rövid megbeszélést folytatott Ribbentrop birodalmi külügy­miniszterrel. A megbeszélés befejeztével Ribbentrop külügyminiszter elkísérte Hitler vezérhez Ciano gróf olasz külügyminisztert. Ciano gróf kíséretében volt Attól ico berlini olasz nagykövet, Magistrati nagykövetségi tanácsos, valamint munkatársai törzskarából Anfuso követ és d’Ajeta márki, kabinettanácsos. A birodalmi kancellári palota díszudvarában gróf Ciano külügyminiszter a birodalmi külügyminiszterrel ellépett a Hitler Adolf-testőrség díszszázada előtt. Ezalatt a zenekar a díszindulót játszotta. Az új birodalmi kancellária kapubejáratánál Meissner államminiszter, az elnöki kancellária főnöke és Hit­ler vezér szárnysegédei üdvözölték az olasz külügyminisztert és bevezették az államfő dolgozószobájába, ahol Hitler vezér és gróf Ciano megbeszélése Ribbentrop birodalmi külügyminiszter jelenlétében megkezdődött. Ciano gróf a fasiszta milícia egyen ruhájában volt, amelyet a német Sas­rend nagykeresztje ékesített. Este Ribbentrop dahlemi otthonában egészen szűkkörű vacsorát adott az olasz vendég tiszteletére. ' A többórás megbeszélésen Ribbentrop birodalmi külgyminiszter jelenlétében folyt le. Jíóma: A nagy koniiiMús Összes kérdéseiről tárgyalnak Berlinben Róma, október 2. Római politikai körök véleménye szerint a mostani német—olasz tanácskozások nemcsak Olaszország és Németország köz­vetlen viszonyára lesznek rendkívül nagy hatással, de az egész világ politikájára is ki fognak hatni. Az olasz lapok egytől- egyig vezető helyen ismertetik Ciano gróf berlini útjáról kiadott közleményeket és rámutatnak arra • rendkívül szívélyes fo­gadtatásra, amelybea Qlimmág kOlOgy-J miniszterét részesítették Berlinben. A lapok egyhangúan megállapítják, hogy a most kö­vetkezendő diplomáciai tanácskozásokon Ciano gróf nemcsak Olaszország és Német­ország közvetlen problémáiról tárgyal a német politika vezetőivel, hanem a nagy európai konfliktus kérdéseiről is. Olasz po­litikai körökben mindenekelőtt rámutatnak arra, hogy már a moszkvai egyezményben la kimondotta Németország és Szovjet- Qrnwrnrwig, tear » baráti nsqbstalmak­hoz fordul a békeakció sikere érdekében. A német—orosz közös nyilatkozatnak ^ez a része természetesen elsősorban Olasz­országra vonatkozott, hiszen ha valamilyen európai nagyhatalom sikeresen támogat­hatja ezt a békeakciót, úgy az elsősorban az az Olaszország lehet, amely az egész konfliktus alatt megőrizte semlegességét. A mostani olasz—német tanácskozásoknak tehát ebből a szempontból is rendkívül nagy a jelentőségük. Németország egy olyan nagyhatalmat kér most tel béke­akciója támogatására, amely a nagy kon­fliktus első napjaitól kezdve megőrizte Moszkvában, valamint Párisban és London­ban is. A berlini tanácskozások jelentőségéi német hivatalos körökben is külön ki akarták hangsúlyozni azzal, hogy az olasz külügyminiszter látogatásáról kiadott közlemények mind megemlítik, hogy Hitler kancellár azért halasztotta el a nyugati frontra tervbe vett útját, hogy Ciano gróffal tárgyalhasson. A német vezető államférfiak és Ciánt gróf tanácskozásai tehát kétségkiviA sorsdöntőek lesznek az európai politikánc. Döntő pillanatához érkezett az olasz békeakcio Mielőtt ismertetnénk az olasz külügy­miniszter berlini htjával kapcsolatos sajtókommentárokat, rá kell még mutat­nunk arra a tényre, hogy az elmúlt na­pokban több olasz és külföldi lap megállapí­totta, hogy az olasz békeakció immár sorsdöntő stádiumba jutott. Az Avvenire című katolikus lap már rész­letesen ismertette Mussolini állítólagos béketervezetét és nincs kizárva, hogy Ciano gróf és a német államférfiak most elsősorban azokat az eshetőségeket vi­tatják meg, amelyek ezzel a béketervvcl kapcsolatosak. A Popolo d’Italia berlini tudósítása sze­rint német politikai körökben külön ki­hangsúlyozzák Ciapo gróf mostam berlini látogatásával kapcsolatban azt a tényt, hogy Németország és Olaszország, mint a múltban, a jelenben és a jövőben is együt­tesen kíván eljárni minden egyes európai kérdésben. Különösen nagy fontossága lesz most a német-olasz együttműködésnek, hi­szen Németország győzelmesen megoldotta a keleti háború problémáját és így rend­kívül megerősödve áll nyugati határai előtt. Az olasz-német együttműködés a győz­tes keleti háború után tehát döntő befolyással lehet Nyugateurópa poli­tikájára, s így Mussolini, illetve Olasz­ország diplomáciai közvetítése a hábo­rúba« Álló élteofc között Mr*

Next

/
Thumbnails
Contents