Esti Ujság, 1939. november (4. évfolyam, 249-273. szám)

1939-11-02 / 249. szám

. ——mm isii Ü 6": Csütörtök, 1939 november 2 Darányi Kálmán betegsége és halála Darányi Kálmán hosszú idő óta küz­dött cukorbajcs tünetekkel és érelmesze­sedéssel. Fegyelmezettsége és kötelesség­tudása azonban nem engedte, hogy gyógykezeltetésére kellő időt fordítson. Amikor a miniszterelnökségről leköszönt, szabadságot kért a képviselőháztól és Balatonfüredre vonult gyógykezeltetés céljából. Kúráját befejezve, ismét egész lélekkel vetette magát bele a munkába. A betegség ez év júniusának végén tá­madta meg ismét szervezetét cs orvosai tanácsára júliusban szanató­riumba vonult. A pihenés és gyógykezel­tetés azonban már elkésett. Augusztusban trombózist kapott, <kmi féloldali bénulást idézett elő. A beteg súlyos állapotának híre mély- géges részvétet keltett a magyar politikai élet köreiben, de az egész magyar közvé leményben. Magyarország kormányzója augusztus hónapban látogatást is kívánt tenni a betegnél, de a súlyos állapotára való tekintettel az orvosok tanácsára le kellett mondania er ről a szándékáról. Darányi Kálmán a súlyos kimeneteli trombózis után a Vörös-kereszt-kórház szanatóriumában feküdt, a remit hónapban még tüdőgyulladá­son is átment és sem az orvosi tudomány, sem a csa ládtagok gondos és szeretetteljes ápolása segítséget nyújtani nem tudott. Október 26-án újabb trombózis érte s azóta eszméletlenül, élet-halál közt le­begve feküdt betegágyán, a halál beálltá­nak pillanatáig. A holttestet ideiglenesen a kórház ra vat&lozójában ravatalozták fel. Kedden temetik az Országház kupola­csarnokából Darányi Darányi Kálmánt, mint a képviselőház elnökét, az országgyűlés a maga halottjá­nak tekinti. A temetés időpontjára és rend­jére nézve végleges intézkedés még nem történt, de előreláthatólag kedden délelőtt fog megtörténni a nagyszabású gyászszertartás, amelyen minden valószínűség szerint Magyar- ország kormányzója is résztvesz. A temetési szertartást Ravasz László református püspök végzi, majd gróf Teleki Pál miniszterelnök, gróf Széchenyi Bér tálán, a felsőház elnöke és vitéz Bobory György, a képviselőház alelnöke mondanak búcsúztató beszédet A holttestet a Darányi-család sírbolt­jában, Tasson helyezik örök nyuga­lomra. Az egész ország gyászolta a nagy halottat Darányi Kálmán halálának híre a teg­nap esti órákban terjedt el a fővárosban és szerte az országban s mindenütt leg­mélyebb részvétet keltett A részvéttáv­iratok tömege érkezik az özvegyhez, aki­nek fájdalmában az egész magyar közvé­lemény osztozik. Elsőnek Magyarország kormányzója fejezte M távirati úton részvétét A kormányzó úr öfőméltósága Darányi Kálmán elhunyta alkalmából özvegyéhez a következő részvéttáviratot intézte: özvegy Darányi Kálmánná Onagyméltóság&nak. Mélyen meghatott férje elhunyténak híre. Bár súlyos betegsége elörevetette ár­nyékát a tragikus eseménynek, bekövetke­zett elmúlása mégis igen fájdalmasan érint. Koporsójánál megemlékezve az ország­nak s nekem különböző magas közjogi ál­lásaiban tett nagyértékű szolgálatairól, bensőséges mély részvétemet nyilvánítom Nagyméltóságodnak s gyászoló családjá­nak. HORTHY Gróf Teleki Pál m. kir. miniszterelnök a következő részvéttáviratot intézte Da­rányi Kálmánnáhor: Darányi Kálmánné őnagyméltóságának, Budapest. Mind magam, mind a magyar királyi kormány valamennyi tagja fájdalmas megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy pusztaszentgyörgyi és tetétleni dr, Da­rányi Kálmán magyar királyi titkos taná­csos, a magyar országyülés képviselőházá­nak elnöke, nyugalmazott magyar királyi miniszterelnök nemesen érző magygmepíve megszűnt dobogni. A nemzet, amelyet gondcdaftSi cá tet­tekkel egész életében szolgált, hß.almas alkotó egyéniséget vesztett él lynne, aki hosszú közéleti pályáján előbb mint fő­ispán, majd miniszterelnökségi államtit­kár, mint földmívelésügyi miniszter, májd miniszterelnök és végül mint a képviselő­ház elnöke a magyar faj ösztönös böl­csességével és az európai látókörű állam­férfi tudatos alkotó szellemével egész sor olyan reformot hivott életre, ame­lyek az ország politikai és gazdasági éle­tének hosszú időre irányt szabtak. Most, amikor a hazának e hű fia megtért a magyar földbe, amelyet olyan szenvedé­lyes rajongással szeretett, úgy érzem, mögöttem áll a magyar rög minden mun­kása és a térben megnövekedett, önbi­zalomban megerősödött haza minden pol­gára, hogy velem és a magyar királyi kormány tagjaival együtt őszinte mély részvéttel és a nagy veszteség felett ér­zett igaz fájdalommal osztozunk Nagy­méltóságú Asszonyom és szeretett gyer­mekei gyászában. Mindig kegyelettel lóg­juk megőrizni nemes egyéniségének em­lékét. Gróf Teleki Pál Táviratban fejezte ki mély részvétét gróf Széchenyi Bertalan, a felsőház elnöke, vi­téz Bobory György, a képviselőház alel- nőke. a kormány minden tagja, báró Vay László a Magyar Élet Pártjának elnöke, s az orazág minden testületé és intézménye, valamint magánosok ezrei. Báró Vay László, a Magyar Élet Pártja országos elnöke a következő táviratot küldte: Darányi Kálmánné őnagyméltóságának, Budapest. A Magyar Élet Pártja legnagyobb meg­rendüléssel fejem ki őszinte részvé.tét. Tudjuk, hogy pótolhatatlan Nagyméltó­ságodnak a vesztesége, de Nagyméltósá­goddal együtt gyászol az egész nemzet. amely az egyik legnagyobb fiát, pártunk pectig erős oszlopát, legkiválóbb tagját veszítette el a megboldogultban. Énekét rökké tarló kegyelettel őrizzül^jalf; Vay MANOROí 1 1 ej SIMPLON S M Mol V CORVIN * László, a Magyar Élet Pártjának országos elnöke. Mély részvétet keltek a halálhír külföl­dön is. Rómából a kővetkező jelentést kaptuk: Róma, november 2. (Az Esti Újság római szerkesz­tőjének telefonjelentése.) Az'egész olasz sajtó külpolitikai hírei­nek első helyén ismerteti a Darányi Kálmán haláláról szóló híradást. A lapok egytől- egyig rámutatnak arra, hogy Darányiban Olaszország egyik legki­tűnőbb barátját veszítette eL A Messuggero jelentéséhez azt is hozzá­fűzi. hogy Darányi Kálmán több ízben is járt Olaszországban és ez útja alkalmával Olaszország vezető politikusai is megis­merhették nemes karakterét. A Popolo d‘ltalia szintén részletesen emlékezik meg Darányi Kálmán politikai pályafutásáról és kiemeli, hogy Darányi mindenkor Olasz­ország legigazibb és leghübb barátai közé tartozott. Darányi Kálmán életrajza Pusztaszentgyörgyi és tetétleni dr. Darányi Kálmán 3886-ban született Budapesten. Né­hai Darányi Béla fölmlvelésügyl államtitkár fia. Középiskolai és egyetemi tanulmányait Budapesten végezte. Hosszabb külföldi útjai során bejárta Európa legnagyobb részét s külföldi tanulmányokat folytatott. A világháború idején mint tartalékos hu­szárfőhadnagy az orosz és romáin harctere­ken teljesített szolgálatot és több háborús kitüntetést kapott. Polgári pályáját 1909-ben mint közigazga­tási gyakornok kezdte meg Pest megyében, később, mint segédfogalmazó a belügymi­nisztériumba került. 1910-ben Fogaras vár­megyében helyettes főszolgabíró, majd vár­megyei főjegyző lett, 1917-ben pedig a király Zólyom vármegye főispánjává nevezte ki s ebben .az állásában érte a forradalom, mely­nek kirobbanásakor visszavonult a köz­élettől. 1920-ban Győr és Komárom vármegye kor­mánybiztosa veit, majd ugyanezien várme­gyék főispánja, i92t-bcn pedig Győr-Moson- Pozsony vármegyék és Győr város főispánja lett s ebben & minőségében működött 1927-ig, amikor az időközi választáson a magyar- óvári kerület egységespárti program­mal képviselővé választotta. 192S-ban miniszterelnökségi államtitkárrá nevezték lei s ezt a rendkívül felelősségteljes és kényes posztot egészen 1985 januárjáig megtartotta, amikor — Gömbös Gyula miniszterelnöksége alatt — földművelésügyi miniszter lett. Ilyen minőségben történt bemutatkozását az országgyűlés mindkét házában nagy rokon- szenwel fogadták. Rendkívüli ambícióval vetette bele magát tárcája ügyeibe és hama­rosan tető alá hozta az új erdőtörvényt, az új gazdasági cselédtörvényt, a hitbizomftnyi reformot, majd a telepítési törvényt. 1936 májusában Gombás Gyula betegség géné való tekintettel a miniszterelnöki teen­dők ellátására kapott helyettesi minőségben, legfelsőbb megbízatást, majd Gömbös Gyula halála után 1936 októ­ber 10-én a kormányzó miniszter- elnökké nevezte ki. Ebben a minőségében megteremtette a pár­tok között -a, parlamenti béliét s a fontos közjogi és szociális törvényjavaslatok egész sorát vitte az országgyűlés elé. 19.36 novem­berében Rómában, decemberében Becsben és 1937 augusztusában Berlinben tett látogatást s külföldi útjain nemcsak meleg rokonszenv- vel találkozott, hanem a- magyar nemzet te­kintélyét is növelni tudta. 1938 március 6-án Győrben hatalmas pro­gramot terjesztett elő, melynek legkiemelkedőbb pontja az ezermülió pengős rendkívüli beruházás és ennek kapcsán a honvédelem fejlesztése volt. Miután ezt a programot is elindította a meg­valósulás útján, május 12-én lemondott. A politikai életben azonban továbbra is vezető szerepet vitt és különösen fontos missziót töl­tött be 1938 októberében, a müncheni döntés és a bécsi döntőbírósági ítélet közötti Idő­szakban. 1938 decemberében a képviselőház bizalma döntő több­séggel emelte a házelnöki székbe s ez a választás csaknem telje* egyhangú­sággal ismétlődött meg az új képviselő­ház összeülése után. Igen tevékeny részt vett a református egyházi • életben, főgondnoka volt a pápai református főiskolának és a budapcst-jőzsefvárosi egyházközségnek. Pályája során sűrűn fbrdult feléje a leg­felsőbb eüsmerés. A legmagasabb hazai és külföldi kitüntetések tulajdonosa. ÜÜM to; rm A diplomáciai képviselőket fogadta TIso elnök Pozsony, november 2. (Német Távirati Iroda.) Tiso államelnök Durcsánszki külügy­miniszter jelenlétében fogadta Magyaror­szág, Olaszország, Németoszág, Spanyol- ország és Románia diplomáciai képvise­lőit, akik szerencsekívánataikat fejezték ki az elnöknek megválasztatása alkalmá­ból. A diplomáciai testület nevében Ber­nard német követ mint a testület doyenje szólalt föl, amiért Tiso állam­elnök válaszában köszönetét mondott. A szlovák államfő fogadta továbbá a német hadsereg és légierő küldöttségének főnökétx akik szintén kifejezték szerencse- kívánataikat. Tuka dr. miniszterelnök ugyancsak fogadta Karmasin államtitkárt, aki mint a szlovákiai német népcsoport vezetője az új miniszterelnöknek szeren- csekívánatait fejezte ki kinevezése al­kalmából. (MTI.), ­Cigány Bébi, a pesti alvilág hírhedt alakja újból rendőrkézre került Szerdán délben elegánsan öltözött, csinos fiatal nőt kisört a rendőr a főkapitányság 200-as cellájába: Az új mb a pesti éjszakai alvilág ismert alakja: özvegy Faith Ödönné, született Sándor Vilma 36 éves vélt artistanő. A bűnözök világában „Cigány Bébi” néven ismerik a nemzetközi kalandornöt, aki októ­ber 31-én éjjel az Erzsébet-köruton megismer­kedett egy vidéki földbirtokossal. Kávéházba mentek mulatni, ott a nő részegnek tetette magát, átölelte a földbirtokost, azután rosszullétet szimu­lálva, eltávozott. Később a földbirtokos észrevette, hogy a s'öjt fekete nővel együtt eltűnt a pénztárcája nyolcvan pengővel 6s as iratokkal együtt. SzerdAn reggel a földbirtokos s.tállodai la­kására egy boj dilit ott be s iratait hozta. A zsebfolvajnö a pénzt megtartotta., azonban az iratokat „gavallérosan” visszaküldte. A meg-, lopott férfi a rendőrségen a bűnügyi nyilván­tartóban felismerte a tolvajnő fényképét a ezen a nyomon elindulva pár óra alatt elfogták a detektívek Feith íidönnét. Cigány Bébi külföldön is többször volt már büntetve. Dunaparti, napos és világos szobák. Központi fűtés. Az úri Világ otthona ! Folyó hideg-melfeg víz. Elsőrangú ellátás. Méltányos árak V.. Rothermere*utca 2. n. A Szeqfc István város szívében ,ar<T:u.L '4:

Next

/
Thumbnails
Contents