Ethnographia • 21. évfolyam (1910)

ÉVES TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOM. I. Gyászjelentés Dr. Katona Lajos alelnök elhunytáról 257, a. II. Értekezések. Cserép József: Magyar nevű nép a hellén hőskorban 341 Lakatos Károly: A régi szegedi halászok jelképes madarai 82, 147 Mahler Ede: Tanulmányutam Egyiptomban 138, 210 Mészáros Gyula dr.: Baskirföldi tanulmányutam 1 Nagy Géza: A magyar nönevek 326 Schiveiger Lázár dr.: Wundt elméletei a művészet ós néprajz kapcsolatairól . 90, 276 Sebestyén Gyula dr.: Turáni Társaság 321 Solymossy Sándor dr.: Katona Lajos 257 Szegedy Rezső dr.: A befalazott nő mondája a horvát-szerb népköltészetben . . 9 Timár Kálmán: Árpádházi Szent Erzsébet legendájához 193, 262 Vikár Béla: Ösköltészetiink élő emlékei 65, 129, 201 III. Néphit és népszokások. Bátky Zs.: A hajítófához 229 Benkóczy Emil: Sajbozás 113 — — Ki a legény a faluban ? 114 Berze Nagy János dr.: Babonák, babonás alakok és szokások Besenyőtelekén . 34 Fekete József: Tudós asszonyok • 291 Gönczi Fertncz: A természeti elemek kultuszának maradványai a göcseji s hetési népnél 1 284 Mátrainé Varga Róza: Adalékok a nógrádmegyei magyarság néphitéhez . . . 115 Munkácsi Bernát: A sámán istenidózés és bübájosság a vogul-osztják hitéletben 154, 222, 97 Tál András: A csángó nép gyászának humora 294 Rakovszky László." Babonás történetek 30 Szabó Imre: Az oláhok kedd asszonya 32, 167 IV. Népköltészet és népzene. Balásy Dénes: Régi székely nóták és tánczok 42, 172, 296 Beke Ödön: Az óriás megvakításának motívuma a lapp népköltésben 241 — — Odysseus cselei a votják népköltésben 117 Bognár Pál Gzeczil: Pávás leány 47 Fábián Gyűli : Palócz Krisztus-mondák 302, 357 Báró Nyári Albert. Mihály-Gerge népköltészete 235, o41 Parászka Gábor: Karácsonyi kéregető versecskék 240 Szémán István: A lovag és a halál 300 Vikár Béla : A makranczos höl»y, vagy az „ódalgazda" 38 V. Kisebb közlemények. Baloghy Dezső: Nógrádmegyei nagypénteki babona 254 Bán Aladár: A Szarapo-kérdéshez 375 Bittenbinder Miklós : Az új Kalevala-magyarázat érthetetlen részéről 317 Both Béla: Hazavezetés 125 Fekete József: Kiböjtölés 125 Gálos Rezső dr.: A regösénekről . 315 — — A Faust-mondához 316 Kanyaró Ferencz: A mindentudó doktor . 48 Kohlbach Bertalan: Adatok a kígyó kultuszához 254 Timár Kálmán: Barlám és Josafát legendájának egy példázata 49 — — Fára nem megy fel - • 50 — — Magyar szentek legendái és a Gesta Romanorum 51 — — A „Kahlenbergi pap" mondájának egy hazai változata 52

Next

/
Thumbnails
Contents