Ethnographia • 79. évfolyam (1968)

ÉVES TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOM — INHALT — COJJEP/KAHHE Tanulmányok — Abhandlungen — HayMHUC C T a T b H Balassa Iván: Jankó János, az etnográfus — HHOLU HHKO IOK STHOrpaO — János Jankó, der Ethnograph 317—330 Eperjessy Ernő: Borbála-napi hiedelmek, szokások és a nyelvcsere kérdése — BepoBaHiiyi II oőbmaii, cuH3aHHbie c BapiiapuHbiM AH6M H Bonpoc H3biKOBoro oö.vieHa — Aberglauben, Gebráuche am Barbaratag und das Problem des Sprachwechsels 560—587 Erdész Sándor: Fejfaírók a szatmári Erdőháton — MaCTepa HaAnHCeíí Ha HaArpoönbix AepeBíiHHbix naMHTHHKax B paiíone SpAéxaT (oóJiacTH Canwap) — Grabholzschreiber auf dem Waldrüeken von Szatmár 201—224 Faragó József: Az emberevő nővér meséjéhez — K CKa3Ke 0 ceCTpe-JHOAOeAKe — Zum Márchen von des menschenfressenden Schwester 92—101 Faragó József: A mennybe vitt leány balladájához — K ÓaJiJiaAe o AeByuiKe nonaBUieii B paií — Zur Ballade der Himmelfahrt des Mádehens .... 503—525 Gunda Béla: A Helianthus annuus termesztése az észak-amerikai indiánoknál — KyjibTiiBamiH noACOJiHCMHHKa (HELIANTHUS ANNUUS) y iiHAenueB ceBepnoií aMepiiKii — Oultivation of Helianthus annuus among the North American Indians 485—502 Gyímesi Sándor: A kapitalizmus és a parasztgazdaság (A parasztságot érintő társadalmi-gazdasági folyamatok egyes kérdései újabb történeti iro­dalmunkban) — KanHTajiHSM H KpecrbHHCKoe XO3ÍUÍCTBO — Der Kapi­talismus und die Bauernwirtschaft 149—162 Kerényi György: Egy XX. századi dallam életrajza — HcTOpiiíi MOTMBA HpMa­poHHOro roproBua — Der Werdegang einer Markthándler Melodie .... 183—200 Kósa László: A dél-somogyi burgonyatermelés. Adatok a parasztgazdaságok belterjesedésének vizsgálatához — BbipawiiBaniie KapTOtbejifl Ha rore OÖJiaCTII UIOMOAh AaHHbie KHCCJieAOBa HHHM IIHTeHCHBHOCTH KpeCTbflHCKHX X03HÍÍCTB — Die Kartoffelproduktion im südlichen Somogy. Daten zur Untersuehung der Intensivierung der Bauemwirtschaften 368—395 Kresz Mária: A magyar népművészet felfedezése (Az európai népművészet felfedezésének 100 éves évfordulójára) — OncpbiTHe BenrepCKOro HapOA­Horo HCKyccTBa (K CTOJieTHio OTKpbiTHíi HapoAHoro HCKyccrBa B EBpone) — Die Entdeckung des ungarischen Volkskunst (Zum Zentenarium der Entdeckung der europaischen Volkskunst 1— 36 Lipták Pál: Jankó János mint antropológus — HHOUI HHKO K3.K aHTponoJlor — János Jankó, der Anthropolog 331—337 Miner Earl: A költői formulák összehasonlító vizsgálatához — K cpaBHH­TeAbHOMy H3yHeHHio nosTHHeCKiix $opMyA CAOBecHOCTH (íinoHCKHe H eBpo­neücKHe npHMepbi) — Contributions to the comparative analysis of poetic formulas 225—240 Paládi-Kovács Attila: Farsangi remólés Eger vidékén — OAHH HapoAHbift KapHaBajibHbiíí oóbmaíí B paíloHe ropoAa Erep — Ein Faschingsbrauch in der Gegend von Eger 241—252 Péter László: A folklorizmus kérdéséhez (Egy motívum körforgása a népkölté­szetben, az irodalomban és a filmművészetben) Történelem — K BOnpocy 0 (bonKJiopH3Me — Zur Frage des Folklorismus . . 163—169

Next

/
Thumbnails
Contents