Falu és Város, 1947. július-december (1. évfolyam, 1-6. szám)

1947-07-01 / 1. szám

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: DR. BEÉR JÁNOS, DR. DESZKÁS JÁNOS, FODOR GYULA, FÖLDES MIHÁLY, HÁZI ÁRPÁD, KÖBÖL JÓZSEF, SZÉLL JENŐ, DR. VIDA FERENC. I ÁRA 1 FORINT SZÁM BUDAPEST, 1947 JÚLIUS 1. Köztisztviselőink ma a szel­lemi dolgozók legrosszabban fizetett munkásai. Népi de­mokráciánk azonban nem tarthatja a dolgozók egyik rétegét sem anyagi nyomor­ban. Éppen ezért rendezni kell a köztisztviselők illet­ményét. Csak így dolgoznak majd a közigazgatásban a demokráciát a saját ügyük­nek érző, megelégedett, elő­zékeny köztisztviselők. Min­denki tudja, hogy a demo­kratikusan gondolkodó és érző magyar köztisztviselők az ipari munkássággal és a parasztsággal együtt vál­lalták és vállalják azokat az áldozatokat, amelyeket a fasiszták által tönkretett ország felépítése és a há­roméves terv végrehajtása reájuk ró. Hároméves ter­vünk elindításával azonban komoly segítséget kell nyúj­tani az alacsonyabb fizetési osztályba tartozó köztisztvi­selőknek. Elsősorban nekik. Rendezni kell a státust. De alaposan és jól előkészítve. Ennek minden sérelmet or­vosolnia kell. Elsietett, fe­lületes intézkedések; fél­vagy negyed-megoldások nem kívánatosak. És gyor­san kell intézkedni, mert a köztisztviselők nem várhat­nak. Legkésőbb augusztus elsejére be kell fejezni a státusrendezés nagy mun­káját. Ha a köztisztviselők reáljövedelme komoly mér­tékben fölemelkedik — bi­zonyosra vehető, hogy a há­roméves tervet a közigaz­gatás vonalán odaadó, lel­kes tisztviselők segítik majd diadalra...

Next

/
Thumbnails
Contents