Falu és Város, 1948. január-augusztus (2. évfolyam, 1-8. szám)

1948-01-01 / 1. szám

SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: DR. BEÉR JÁNOS DR. DESZKÁS JÁNOS, FODOR GYULA, FÖLDES MIHÁLY HÁZI ÁRPÁD, KÖBÖL JÓZSEF, SZÉLL JENŐ, DR. VIDA FERENC 1 Ara i forint SZÁM BUDAPEST, 1948 TANÚ ÁR «Még többet kell tanulnunk, még többet kell szolgálnunk a magyar népet. És még kö­vetkezetesebben, szívósab- ban kell harcolnunk a re­akció, a régi úri rend ma­radványaival szemben. Az 1848 -as Centenáriumot pe­dig használjuk fel sygra, hogy tettekkel igazoljuk, hogy a magyar demokrácián belül mi vagyunk azok, akik a; legkövetkezetesebben és legeredményesebben Váltjuk valóra Kossuth, Petőfi, Tán­csics eszményeit és vágyait: a szabad, erős, virágzó, népi Magyarország megteremté­sét!» (Rákosi.) * « A magyar köztársaság nem­csak a királyi és földesúri zsarnokság alól szabadította fel népünket, hanem fel akarja szabadítani a tőke személytelen zsarnoksága alól is, a nemzetközi nagy­tőke imperialista zsarnoksá­gával szemben is kész meg­védelmezni népünk függet­lenségét, demokratikus ön- rendelkezését — a világsza­badság frontján a szabad nemzetekkel közösen helyt- állva.» (Révai.) * «Ma már minden öntuda­tos munkás — a Kommu­nista Pártban csakúgy, mint a szociáldemokrata testvér- pártban — megérti, hogy a demokrácia erőinek fel­mérhetetlen növekedését je­lentené, ha a munkásságnak nem két, egymással ver­senyző, hanem egyetlen, egységes pártja lenne. Azt is megértik, hogy a törté­nelmi fejlődés elkerülhetet­lenül az egységes párt felé visz. Ez a felismerés tjerr mészetesen erősíti a mun­kásegységet.» (Rákosi.) 1979 ■;:

Next

/
Thumbnails
Contents