Fehérvári Hírek, 1947. március (3. évfolyam, 51-68. szám)

1947-03-01 / 51. szám

*’) Úttörő mozgalom (7) Az őrsvezetők és helyetteseik : egy 5 mm széles, 50 mm hosszú piros, az 1. fokú öv. próba letétele után három 5 mm széles, 50 mm hosszú piros, a II. fokú öv próba letétele után. három )- mm széles, 50 mm hosszú piros, a raj vezetők egy 5 mm széles 50 mm hosszú ezüst, a cs. titkár és m. csop. vezetők két 5 mm széles, 50 mm hosszú ezüst, a csapatvezető három 5 mm szé­les, 50 mm hosszú ezüst. a KUB tagjai r széles aranycsikot viselnek ingük balkarján 10 cm-reí a vállszegély alatt. 20. Minden csapatnak, rajnak, őrs­nek, zászlót kell készíttetnie. Zászló­ink hirdetik kis közösségeink össze­fogását egy közös cél érdekében. Hir­detik mozgalmunkhoz, hazánkhoz és eszményeinkhez való hűségünket! Ezért minden úttörő zászlóját mindig a legnagyobb tiszteletben tartja. Egységes mozgalomnak legyenek egy­séges zászlói. Örsi zászló : alapszíne egyezik a csapatszinével (nyakkendő' szin) méretei: 35X45 cm-es háromszög­letű dupla, mosható anyagból készül. Felirata : Egyik lapján középen út­törő-jelvény, bal felső sarkában csa­patszám (arabs), alsó sarkában raj­szám (rómaival). Másik lapján az Örs száma, neve Pl. • 3 Ady Endre Rajzászló : 50X90 cm-es nemzeti- szinü zászló. A zászlórúd hegyére vörös szalagot kötünk. Egyik oldalon az uttörőjelvény, másik oldalán a csapat száma, a raj száma és neve. Csapatzászló : 140X200 cm-es kékszinü, lehetőleg selyem. Egyik lapján középen az úttörő-jelvény, fe­lette : ELŐRE, alatta : AZ ÚT­TÖRŐ MOZGALOMÉRT! Hátlap­ján : a csapat teljes megnevezése pl.: PESTSZENTLŐRINCI GYER­MEKBARÁT CSOPORT 32. sz. GÁBOR ÁRON ÚTTÖRŐ CSA­PATA. — 1946. — (alakulás évszá­ma). A szöveget Ízlésesen elhelyez­ve himezzük ki. (Vége.) • ЙПШШВ fii mmti,--- I II Az előadások kezdete hétköz* nap 5 és 7 órakor. Vasár* és ünnepnap 3, 5, és 7 órakor. Mától—vasárnapig február 27. március 2-ig. Amerikai láncos, zenés fitmujdonság! GAUCHO SZERENÁD Főszereplők : Ann Sheri­dan, Humpiiray Rogari. Kisérőíilm : Repülök napja Elővételi pénztár: vasár- ésün nepnap fél 11-től 12 óráig. 10.000 forinttiál több a közmimkadíj februárban — az árvíz miatt A városi törvény hatósági bizott­ság közgyűlésén Kuíasi bizottsági lag felszólalt és kifogásolta a klz- munkn ügyosztályon tevő Imiő­dásf-.A polgármester, válaszában kijeleníeíie, hogy я iorltklás nor­mális viszonyok közölt nem áll. fenn, csak annak n véletlennek eredménye, anieiyel &z árvízve­szélyből kifolyóan igénybe veit. kötelezettségeiknek eleget nem lé­vők rémülete okozott a természet­beni munkaiadon. A közmunka ügyosztály nyil­vántartása szerint ugyanis a múlt­bau több mint 80G0 ember volt hátralékban közmunka vállságá­val s az árvízveszélyre valólekin- leliel a hátralékban levőket vette igénybe az árvízvédelmi biztos 0 rendőrség segítségével. Az eddig pénzhiányra hivatkozó hálmlékő- sok közül azok. akik nem pénz­hiány mialt néni lellek élege! kö lelezeitségüknek. 'okozták ti iorlo- dásf, amit pontosan mcgmula! az az eredmény, hogy napi 1500— 2000 forint közműn ka váiiság folyt be pár nap nlátt. Így februári közmunka be* vétel 10.000 forinttal haladta meg az eddigi havi bevé­telek összegét. Tejszállítási szerződési kötött a csepeli Weíss Manfréd-gyár munkásságával a nagykarácsonyi Földművesszövetkezet Csepel lejcsarnokot épít és hűtőberendezést készít Nagy­karácsonypusztán — Lehetséges, hogy még a szállítások megindulása előtt ekéket kap hitelbe a Földművesszövetkezet Nemrég számoltunk be Fejér me­gye egyik legelzártabb pusztájának, Nagykarácsonypusztának nehézségei­ről „Segítséget a puszták népének'1 cimmel. Ha a hivatalos segítség ne­hezen érkezik is, a puszta népe segít magán és a puszta népén segít az ipari munkásság. Nagykarácsonypusztán 65 telepes­család lakik a hevesmegyei Visznek- ről, 50 volt uradalmi cseléd és a Sző­lőhegyen no volt arató-család. A Földművesszövetkezet a legnagyobb egyetértésben alakult meg a három paraszti társadalmi réteg összefogásá­val. A zirci apátság egykori uradal­mának voltak traktorai és egyéb mé­Í zőgazdasági gépei, de motorjai és szivattyuberendezései is, amelyek a felszabadulás után eltűntek. A szö­vetkezet érdeme, hogy ezek a gépek ma már csaknem hiánytalanul meg­vannak, a szövetkezet tulajdonában, csak megjavításra várnak. A Földmüvesszövetkezet másik nagy eredménye a Csepellel kötött tejszerződés. A telepesek ugyanis nagy áldozatok árán és sok körülte­kintéssel annyi tehenet szereztek be, hogy fel tudnak állítani egy tejüze­Í met. A csepeli munkássággal léptek tárgyalásba és az elmúlt napokban kötötték meg a tejszerződést. A szer­ződés szerint a csepeli munkásság magára vállalja a tejüzemhez szük­séges berendezések felállítását, tehát tejcsarnok építését és hűtőberendezés készítését. A napi tejmennyiséget ké­sőbb állapítják meg. A csepeli teher­autó naponta fog a tejért elmenni Nagykarácsonypusztára. A gazdák körében felmerült az a gondolat, hogy mivel hiányuk van mezőgaz­dasági eszközökben, a tejet először ekékre és egyéb munkaeszközökre kompenzálják, mégpedig úgy, hogy egyelőre hitelbe szállítaná Csepel a szerszámokat és a hitelt tej-részletek­ben törlesztenék. Egyébként is a tej­szerződés kibővítésének tervével fog­lalkozik a szövetkezet, hogy aWM- mel általában mindenféle mezőgazda- sági termény és viszont gépek és szer­számok szállítására kössön szerző­dést. ________ ашшшния Víszoa Jeladásra legjuiényosabban vehet iskoiacikket, papirf, rövidárut BRUST IMRE nagykereskedő, Kigyó-u. 22. (Kari ecetgyárral szemben.) Kromos, cseres, kg-os méteráru GEPSZIJ I-a minőségben, üzemek, gyárak, malrm r igényléseit hivatalosan elintézzük, 8 napon belül szállítunk bármilyen méretet. — WEISS és TÜLL bőrgyár Székesfehérvár. Telefon 26. 1947. március 2, NINCS A HÁZNÁL SS Kenyérsütés rozs­lisztből A Vegykisérleli Állomásra újab­ban sok élvezhetetlen, rosszul sült kenyeret hoznak be a háziasszo­nyok vegyvizsgálatra. A tárgyila­gos vizsgálat a legtöbb esetben megállapította, hogy a rosszul sikerüli sütésnek az a legfőbb oka. hogy a háziasszonyok hozzá van­nak szokva a régebbi alacsonyabb kiőrlésű rozslisztekhez. A jelenlegi magasabb kiörlésüekböl pedig másmódon lehet jó kenyeret sütni Hogy a háziasszonyok meglévő csekély lisztkészlete lehetőleg ne vesszen kárba, sok évi gyakorlat­tal rendelkező pékiparosok tapasz­talatai alapján, közöljük azokat a főbb szempontokat, amelyeket a sütésnél be kell tartani ha rozs­lisztünk vagy rozs és más liszt keverékünk van. Rozslisztből igen nehéz jó ke­nyeret sütni, még nagy gyakor­lattal rendelkező pékeknél is elő­fordul — bár ritka esetben —, hogy nem egészen jól sikerül a sütés. Ha a háziasszony otthon süli a rozskenyeret. ahkof a kovászké- siitésre igen nagy gondot fordít­son. Már este kell tésztaerősségü — tehát kemény — kovászt ké­szíteni. hogy az reggelre jól meg­keljen. Túlérlelni kell a kovászt. A kovász mennyisége jóval több, mint búzalisztnél; a feldolgozandó lisztmennyiség egyharmadábólkell kovászt készíteni. A kenyérfésztát tökéletesen dolgozzuk ki, beda- gasztás után pedig fél óráig pi­hentessük még a kiszakitás előtt. Burgonyát rozslisztből készült kenyérlésztába soha nem szabad tenni. A sok kukoricalisztet sem bírja el a rozsliszt. Ha kukorica- lisztet akarunk hozzátenni, azt este forrázzuk le és vagy este kovászolásnál, vagy reggel a be- dagasztásnál tegyük bele. Végül ajánlatos valamelyik ismerős pék­mestertől is tanácsot kérni. HIRDETÉSEKET FELVESZ a kiadóhivatal Nagy Sándor-u. 8.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents