Fehérvári Hírek, 1947. április (3. évfolyam, 74-79. szám)

1947-04-01 / 74. szám

Ш. évfolyam 74. szám Ára 40 fillér 1947. április 1. Kedd Habsburg Ottóval is tárgyalt az összeesküvők egyik kémje. Vallomása szerint Kovács Béla utasításéra tette. Most már végétért a vádlottak kihallgatása és a tanuk következnek. ítéletet az ünnep utáni napokban hoz a budapesti népbiróság. SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS FE JÉ R M E GYE l) E МО К RATIKU.S NAPILAPJA A köztársasági elnök köszönőlevele a székesfehérvári úttörőknek Tildy Zoltán, a Magyar Köztársaság Elnöke a következő szövegű levelet intézte a székesfehérvári Gyermekbarátok Úttörő mozgalmához névnapja alkalmából küldött levelükre válaszolva : Kedves Gyermekeim! A székesfehérvári Úttörő mozgalom tagjai nevében küldött névnapi jókivánatokat szívből köszönöm. Törekvé­seitekhez. egész életetekhez sok sikert és boldogságot kívánok. Budapest, 1947, évi március hó 17. Szívélyes üdvözlettel Tildy Zoltán sk. ... Az építőipari munkanélküliség és a lakásínség enyhítésére az építő­iparban. érdekeltek alakítsanak munkaközösséget Budapesti kommu­nisták falujárása A Magyar Kommunista Párt Bu­dapest VII.- kerületi falujáróinak egyik Csoportja március 30-án, vi­rágvasárnap napján Sőréd községet látogatták meg. A falujáró csoport­ban volt 2 cipész, i asztalos, 1 férfi, i női szabó, 2 szerelő és két orvos. A szerelők megjavították a község egyik kutjálc, a másikat pedig már a niulr alkalommal felvitték Budapest­re, hogy megcsináltassák. A cipészek vasárnap 17 pár cipőt javítottak még. Az asztalos két ajtót készí­tett cl. A- kommunista-• orvosok fog és egyéb betegeknek nyújtottak díjtalan segítséget, gyógyszer segélyben is.ré­szesítették az arra rászorultakat. A szabók gyermek öltönyöket, szabtak é;> készítettek el. ! Sárkereszturon ugyancsak az MKP Vlí.Jierületi falujáról dolgoztak va­sárnap. Dr. Winkler Pál orvos 7 fekvőbeteget látogatott meg, köztük két súlyos betegen fekvő gyermeknek nyújtott segítséget. Dr. Fenker Jenő fogorvos . 4 foghúzást végzett. Ebben az évben 2 millió téglát és 1 millió darab cserepet gyárt az Eppinger téglagyár A magyar téglagyárak újjáépí­tésének és munkábaindifásának ügyében a GF döntőit. 700.000 forint hitel! adott erre a célra és meg is jelölte azokat az üzeme­ket. amelyek igény bevehefik a hiteit. Gáspár János dr. polgár- mester, aki ebben az ügyben szin­tén eljárt Budapesten, lapunk munkatársával közölte, hogy a hétszázezer forintos hitel a budapesti és Budapest környék téglagyárak ren­delkezésére áll elsősorban. A vidéki téglagyárak ebből az összegből 170 ezer forintot kap­nak és erre az összegre 280 tégla­gyárnál több vidéki tégla­gyár tart igényt. Budapesten közölték a polgár- mesterrel, hogy talán 20.000 fo­rintot kap Fehérvár a téglagyár megindításához. Az Eppinger tég­lagyár teljes berendezéséhez és megindításához a polgármester 327 ezer forintot szeretett volna kapni. Egyébként közölhetjük olvasóink­kal, hogy a városi bérletbe vett Eppinger téglagyár rövid időn be­lül megkezdi működését. A gépek hajtásához szükséges erőmotor, ez erőátvitelhez a szíjak és a tégla, valamint a cserép termelé­séhez szükséges gumi-futószalag is megérkezett. A tervek szerint ebben az évben - kétmillió téglát és egymillió cserepet gyártanak az Eppinger téglagyárban. Pávits József polgármesterhelyettes a fehérvári építőmunka megindításá­val kapcsolatban megkereste a fehér­vári ipartcstületet és a következő#ia- vaslatot terjesztette elő : A Marx-téren álló három emeletes épület, melyek a Zirci-rend, a Püspökség és az Iparkamara tulaj­donát képezik, a háborús rongálás következtében lakhatatlanok. Székes­fehérvárott mind a lakásínség, mind az építőipari munkanélküliség nagy. Ezért javasolja, hogy az építőiparosok alakítsanak munkaközösséget és saját meg­lévő építőanyaguk segítségével A Nyomdász Szakszervezet és a Holnap szerkesztősége között lefoly­tatott eddigi tárgyalások eredmény­telenek maradtak, a szabadságpárti újság vasárnap sem jelent meg. Értesülésünk szerint Kisházi Ödön a Szakszervezeti tanács elnöke a kö­vetkezőket mondotta : — A munkásság változatlanul kitart álláspontja mellett. Sulyokék hagyják abba a munkás­pártok és főleg a szervezett munkás­ság ócsárlását. Rosszul hangzik és tűrhetetlen, hogy egy bankvezér, aki óriási jövedelemmel rendelkezik, a rendkívül súlyos megélhetési gondok­kal küzdő munkásság kereseti lehető­ségeit firtassa és bírálgassa. A Hol­nap hangja kísértetiesen hasonlított arra a hangnemre, amellyel reakciós időkben uszítottak a szervezett mun­kásság ellen. Mi nem akarjuk elfoj­tani az ellenzéki hangokat. A demo­kráciában az ellenzéknek módja vari hozzák helyre ezeket a lakáso­kat. A lakások helyreállítása ilyenformán К-reiben történnek. A belefektetett munka és anyag úgy térülne meg, hogy a beköltöző lakók a lakbért a munkaközösségnek fizetnék. Így meg lehetne oldani az építőipari munka- nélküliség egy részét és enyhíteni le­hetne a nagy lakásínséget is. Termé­szetesen, hogy ez a javaslat megva­lósulhasson, ahhoz a megjelölt épü­letek tulajdonosainak és az építő­szakma kiküldötteinek először rész­letesen le kell tárgyalniok az igy adó­dó lehetőséget. birálatát kifejteni, de ez a birálat legyen tárgyilagos, építőszellemü és ne irányuljon demokráciánk alapját jelentő milliós szervezett tömeg ellen. A Szakszervezeti Tanács teljes mértékben azonosítja magát a Hol­nap nyomdai munkásaival, akiknek elhatározását az egész szervezett munkásság helyesli és támogatja — fejezte be nyilatkozatát Kisházy Ödön. A tárgyalások a Nyomdász Szak- szervezet vezetősége és Sulyokék kö­zött szombaton éjszaka is folytatód­tak, de eredményt nem értek el. Ameny- nyiben a munkásság a kért garanciát nem kapja meg, amire Sulyokék ed­dig nem mutatkoztak hajlandónak, akkor a Holnap nem jelenik meg többé. így a hivatalos tárgyalások megszakadtak. Beszenfették és Budapestre szállították az aknarobbanás hősi halottjait A sergélyesi és ä zámolyi akna- szerencsétlenségek áldozatait vasár­nap délelőtt 10 órakor búcsúztatták Székesfehérvárott, majd innen Buda­pestre szállították, ahol a demokratikus honvédség hősi halottjaiként katonai diszpom- pával temetik el őket. A koporsók beszentelése után dr. Molnár Gyula rom. kát, lelkész, a leánygimnázium hitoktatója mondott megindító, mélyenszántó búcsúbeszé­det. Utána dr. Kispéter István alis­pán rövid beszédben méltatta a mun­ka hőseinek áldozatát. A halálraítélt Dankó János felbujtója a bíróság előtt Néhány hónappal ezelőtt Ítélte ha- Iáira a székesfehérvári rögtönitélő bí­róság az iváncsai gyilkost, Dankó Jánost. Később a halálos Ítéletet a köztársasági elnök 15 évi fegyházra enyhítette. Véle együtt kellett volna biróság elé állni Szabó Lászlóné iváncsai asszonynak is, aki Dankó felbujtója volt. Szabóné azonban ebben az időben áldott állapotban volt és igy ügyét csak most tárgyal­hatta a rendes biróság. Szabó Lászlóné ellen a vád: szán­dékos emberölés bűntettében felbujtó volt. A biróság azonban mint bün- segédi bűnrészest Ítélte el, és hét hó­napi börtönbüntetést szabott ki neki. Kioroformos rabló- támadás Sukorón Kollár Mihályné sukorói lakoshoz Gyümölcsoltó Boldogasszony napján egy cigányosan öltözött, jóslással fog­lalkozó asszony állított be azzal, hogy a férjéről, ki a fronton tűnt el, jósol és gyapjút is szeretne vásárolni. Kollárné az asszonyt elutasította. Este 10 és и óra között azonban újra beállított hozzá, egy üveg bort vitt, egy kicsit iszogattak és ekkor a vendég hirtelen Kollár­né orra alá nyomott egy kioro­formos üveget. Kollárné elszédült, csak hajnalban ébredt fel. Amikor visszagondolt az est eseményeire, hirtelen utánanézett, nem tünt-e el valamije. A vendég teljesen kifosztotta. Férjének ruháját, csizmáját, Kol­lárné összes ruháját, ■fehérnemű­jét és más egyéb értékes holmi­ját vitte el. A kár becslés szerint eléri a 8000 forintot. Amint a vizsgálat megállapította, egy fosztogató banda járja a vidéket és kilesi, hogy — mint Kollárné- nál —, hol nincs férfi a háznál. A rablótámadást elkövető asszony Ka- szap István fényképét mutogatta és azt mondta, ő Kaszap István nagy­nénje. A nő alacsony, barna, pesties beszédű, összeérő szemöldökű, rend­kívüli csinos lába van és műcigányo- san öltözik. A „Holnap“ nyomdászai nem dolgoznak, míg Sulyokék be nem szüntelik a demokrácia- ellenes hangot 9

Next

/
Thumbnails
Contents