Fehérvári Hírek, 1947. május (3. évfolyam, 102-114. szám)

1947-05-07 / 102. szám

Gszdatanácsado A KUKORICATERMELÉS TÍZPARANCSOLATA A kukoricát ősszel jól megtrágyá­zott és őszi szántással jól előkészített földbe vessük. Az ilyen földbe vetett kukorica bírja a nyári szárazságot. Korai vagy közepes érésű fajtát termeljünk. Tejér megyében a kései kukorica beérése bizonytalan, köny- nyen megpenészedik, dohosodik. Egészséges fajta, azonos, jól fejlett, benőtt csövekről vegyünk vetőmagot. Vetés előtt végezzünk csíráztató pró­bát. A vetés idejét mindig az időjárás határozza meg. Amíg a levegő és a talaj kellően nem melegedett fel, ne vessünk. 8—10 fok melegre van szük­ség, hogy a kukorica csírázni kezd­jen. A vetést sorvető géppel, négyzetes művelés esetén kézi kapával, vagy kézi ültetővel végezzük. A gépi vetés gyors, de több magra van szükség. A négyzetes (fészkes) vetés a legjobb, mert igy kevés vetőmagra van szük­ség és keresztbe-hosszába egyaránt művelhető. Vetés előtt vonalozzuk meg a földet. Ha a föld nem eléggé ülepedett, vetés után hengerezünk, — ha cserepes a talaj, kelés titán fogaso- lunk. Az e^yelést és a fattyazást idejé­ben végezzük el, ne töltögessünk, az üszögöt feltétlenül távolítsuk el. Aratásig legalább háromszor ka­páljunk. A kapálást sekélyen végez­zük, alkalmazzunk lókapát. A ló­kapa munkája biztos és gyors. A csöveket teljes beérésiik után törjük. Szükség esetén a szár cson­kításával siettethetjük a beérést. Vi­gyázzunk arra, hogy a legfelső cső /eg felső cső felett még t—2 levelet meghagyjunk. A kukorica szárát törés után azon­nal vágjuk le. A korán behordott szár jó takarmány! Silózásra is na­gyon alkalmas. Május 15-ig minden tavalyi szá­rat használjunk fel. Az ezután még szabadban levő szárból kirepül a moly és megfertőzi a fiatal, fejlődő kukoricát. ф 1У47. május 7 Az előadások kezdete hétköz­nap 6 és 8 órakor. Vasár- és ünnepnap 4, 6, és 8 órakor. Hétfőtől—szerdáig május 5—7-ig. Szőke Szakái és hét an­gyalian szép fiatal lány kedves, kacagfaló,vigjátéka Hét szerelmes kislány Főszerepben : Kathryn Graysoh, Cecilia Parker, Marscha Hunt, Peggy March. Van Heflin, Karl Esmond, J. Warren, KÍSÉRŐ MŰSOR! MAMRT krónika! Újabb hét ipar igazol vány érkezett Székesfehérvárra Az ékszerészeknek 1500 forintot kell fizetniök az iparengedélyért A város I. fokú iparhatóságához újra érkeztek fehérvári kereskedők iparigazolványai. Iparengedélyt kapott, illetve hely­benhagyták az iparengedélyt : Márk József ékszerész (Nádor­utca), Szépvölgyi Ferenc élőállatke - reskedő (Deák Ferenc-u. i.), Sándo- rovits Jenöné kézimunka (Jókai-u. 8.), Csitkei István ruha-szö&pttáru (Kossuth-u. 5.), Pollák László cipő kereskedő (Várkörút 15.), Cirnest László órakereskedő (Szent Imrc-u. 20.) és Kovács János vasáru és ház­tartási cikk (Kossuth-u. 12.). Feltűnést kellett a kereskedelem­ügyi minisztériumnak az a ren­delkezése, hogy az ékszerészek­nek 1500 forintot kell fizetniök iparengedélyükért. Minden más kereskedő csupán 20 forintot fizet. Fehérvári áldozatai is vannak a budapesti mérkőzésen történt tömegszerencsétlenségnek 5-ös ekek, A vasárnap esti budapesti osztrák­magyar válogatott mérkőzésen, mint megírtuk, súlyos kimenetelű tömeg­szerencsétlenség történt. A tribün a mérkőzés közben leszakadt, átesett a rajtalevő emberekkel együtt a szom­szédos tenniszpályára. A hétfői je­lentések szerint 282 sebesülés történt, ezek közül 74 súlyos, 6 pedig élet­veszélyes. Bakonyi László nevű 4 éves kisfiú a kórházba szállítás után meghalt. A szerencsétlenségnek két fehérvári áldozata is van, Sipőcz János Melen- cei-utcai cipészmester felesége, vala­mint Sipőcz barátja. Sipőczné súlyos bordatörést és agyrázkódást szenve­dett, a másik sebesült csak. könnyeb­ben sérült meg és már hazatért Fe­hérvárra. A szerencsétlenség halálos áldoza­tainak száma egyre növeltszik. A hét­fői nap folyamán Szentgáli László budapesti fodrász és feleségének ál­lapota válságosra fordult. A tömegszerencsétlenség ügyében á budapesti polgármester megindítot­ta a vizsgálatot annak tisztázására, hogy kit terhel a felelősség. —o~ A francia szakszervezetek egységesen a Kommunista Fárt és a munkások béremelése mellett foglaltak állást Ramadier kormányéi — kommunisták nélkül és szemben a munkásság egész tömegével (Párizs. május 5.) A francia bel­politikai helyzet tovább súlyos­bodott. Ramadier miniszterelnök továbbra is kitart eddigi politikája mellett a munkássággal szemben. A kommunisták bizalmatlanságot szavaztak a kormánynak és — mint már jelentettük — kiváltak a kormányból. Dados hangsú­lyozta. hogy a Francia Kommu­nista Párt színién a kötött bérek és szabott árak politikáját tartja helyesnek, de ugyanakkor feltét­lenül szükségesnek Iartja a mun­kások bérének egységes emelését. A Renauíf-művek és a szak­szervezetek közötti tárgyalások eredménytelenül végződtek és a munkások folytatják a sztrájkot. Párizsban a kommunisták ellen­zékbe vonulása és a Ramadier- kormány magatartása után általá­nos sztrájk . kirobbanásától tar­tanak Az Országos Szakszervezeti Szö­vetség — mint a Francia Távirati Iroda jelenti, — ülést tartóit, ame­lyen állást foglalt a munkások béremelési követelése és a Kom­munista Párt követelése melleit A szakszervezete к véleménye sze* rint a munkásság csak úgy tudja folytatni termelő erőfeszítéseit, ha a nagytőkések és a spekulánsok haszna rovására emelik a munka­béreket. Ramadier kormánya súlyos di­lemma előtt áll. Hir szerint a francia miniszterelnök megkérdezi a minisztertanácsot: feloszlassa-e kormányát vagy folytassa e a kor­mányzást — a Nemzetgyűlés leg­nagyobb pártja, a Kommunista Párt nélkül? * GYERMEKKOCSI, gyermek­ágy, gyermekszék, a legnagyobb vá­lasztékban, Gerenday-nál, Kossuth- utca 4. szám. Nemcsak ruhákat, — függönyt, bútorszövetet, szőnyeget, stb-t is elsőrendű kivitelben tisztit ♦ MflIZEf 1 NÁDOR-UTCA 13. I Telep: i PALOTAl-U. 52. TRAKTOROSOK! AUTÓSOK! t Péti NilropmiHelt В. T, Ásványolaj lerakató árusítást megkezdte. — és adózott Széchenyi-utca 74. szám alatt az Adómentes (mezőgazdasági) BENZIN PETRÓLEUM G A Z О L A J valamint kenőolajak, gépzsirok, kőesikenőcs síb. eladás, — Felvilágosítás: Baziüka-tér 1. — Teiefon: 2—7Ö. — MAKAY GYÖRGY okleveles gazda. rögtörő boronák vetési boronák még kaphatók FARKAS-liál, Kossuth-utca 6. szám. Őstermelőtől 1 forint, kereskedőtől 1*10 a tej ara A közellátási ügvoszfály újból és nyomatékosan felhívja a tej­termelő gazdákat, a tej árusításá­val foglalkozó kereskedőket, vala­mint a fogyasztó közönséget, hogy a tej ára a gazdálkodónál köz­vetlenül fogyasztó részére kiszol­gáltatva literenként 1 forint, ke­reskedői forgalomban Г10 forint. ‘ Ezen áraknál magasabbat sem követelni, sem elfogadni nem le­het, sem a jegyre kiszolgáltatott tejért, sem a beszolgáltatáson felüli' szabadforgalmu tejért, Az ártúllé­pés a közellátás érdekét veszé­lyeztető bűncselekmény és mint ilyen rögíönbiráskodás (statárium) • alá tartozik. Anyakönyvi hírek 1947. évi április hó 2j-tól jo-ig született: . Kiss Katalin, Sipos Marianna, Palásti György, Hegedűs István, Balatova Igor, Szopocskina Valeri, Gulyás Julianna, Bojrácsnő Tatianna, Lukács Anna, Szloboda József, Ta­kácsi Nagy László, Kutny Erzsébet, Sötét József, Hajdú György, Jónás Sándor, Zalka Károly, Nagy Éva, Tóth Ferenc, Tóth Éva, Frankó Béla, Grátzl Ilona, Szabó Magdolna, Var­ga Palila. összesen 12 fiú, ír leány. Házasságot kötöttek : Róth Dezső és Ladasovits Mária, Deményi Mik­lós és Czelényi Mária, Rudas István és Pintér Ilona. Elhaltak: Id. Sereg Mátyás jt éves, özv. Őri Józsefné 61, Istvánffy Miklósné 38, Szabó Terézia 33, Sza­bó Antal 46, Szieber Sándorné 45, Bogyó András 27, Hadnagy Józsefné 23, Lendvai Ferenc 39, Nánási Sán­dorné 3 5, Dóka Imréné 57, özv. Ko- váts Jánosné 76, Dandár Ferenc 30, Gábriel János 37, Nagy István 26, Schelmer Rudolf 30, Hermann Gyu­la 51 éves, Kaifis Imre 11 hónapos, Hadnagy István 4 hónapos. * TEXTILÁRUK, harisnyák, kö­töttáruk szaküzlete Gerenday, Kos­suth-utca 4. Reklámüzlet! Szögyény Marichutca 6. az. Férfi ée női szövetek, harisnyák, — pulloverek nagy választékban Gyermek kötény 4.52-től Női „ 12 65 „ Gyermek kész ruhák !1.28 „ Női „ „ 32 27 „ Női „ biuzok 18.42 Férfi ing 24 80 Áldozást kászrutiák 39'94

Next

/
Thumbnails
Contents