Fehérvári Hírek, 1947. szeptember (3. évfolyam, 198-221. szám)

1947-09-02 / 198. szám

Ruha tolvaj? fogtak A mult hét elején Ispils László Olaj-utcai kereskedőtől elloptak egy rend ruhát A rendőrség rövid nyomozás után elfogta Straub János foglalkozás nélkülit. Beis­merő vallomása után átadták az ügyészségnek. Hurokra került a szőlőhegyi rém A, Szőlőhegy lakosságát hetek óta állandó izgalomban tartotta egy tolvaj garázdálkodása. Főleg a szőlőskerteket szerette megdézs málni, onnan nagyobb mennyiségű szőlőt lopott. Most a rendőrség elfogta a Szőlőhegyi rémet, Király István 45 éves büntetett előéletű napszámos személyében. Kihall­gatása során bevallotta, hogy a lopott szőlőt felesége házaknál árulta. Királyt Őrizetbe vették, fe­lesége ellen is megindult az eljárás. Fásítási akció A háború folyamán a vármegye területén lévő legelők szegélyfái elpusztultak, a háború után en­gedély nélkül kivágták őket A. Ipgelők fasilása mind talajvédelem, mind 9 legelő, mind pedig az állat­védelem szempontjából döntő fon­tosságú. Tekintettel arra, hogy országunk tüzifaólioménya roppant kevés — éppen ezért vannak tü­zelőgondjaink — iüzifaeüátás szem­pontjából is fonios, hogy az együi fesen nagy területeket jelentő le­gelők fásítása megtörténjen. A vármegyei gazdasági felügye­lőség-a fásítás érdekében akciót indított. A facsemetéket teljesen díjtalanul kapják az érdekellek, csupán a kiszedés és a szállítás költségeit ke!! megfizetni, amely egyébként minimális összeg. Az akció hatására a jelentkezések már megindultak, kívánatos volna azonban, hogy a megye minden községében megérnék az akció fontosságát és minél nagyobb számban jelentkezzenek cseme­tékért. KÖZTÁRSASÁG FI! MS7INHÁ2. Értékes jutalmakat kapnak j a megyei termelési verseny győztesei Dr. Kispéter István alispán kezde­ményezésére ez év tavaszán indult meg Fejér megye .paraszti foglalko­zású lakói között a termelési verseny., A verseny célja az volt, hogy az or­szág legelesettebb, háború által leg­inkább tönkretett parasztjai beigazol­ják életrevalóságukat és azt, hogy még akkor is termelnek, ha az eke elé önmagukat fogják be. Népünk legnagyobb reményekre és eredmé­nyekre jogosító szorgalma képezi a termelési verseny alapját. A tavasz- s'zal minden községben alakultak ver­senybizottságok, amelyeknek hivatá­suk elbírálni, kik azok a parasztok a község területén, akik legtöbbet tettek termelés terén. A. községi ver- | senybizottságcktól most már sorra | futnak be a jelentések. A termelési 1 versenyben résztvett gazdákon kiviil jutalomban és kitüntetésben részesí­tik azokat -a traktorosokat is, akik több munkát végeztek az előírtnál. A termelési verseny jutalomtárgyái között kocsik és más gazdasági fel­szerelések szerepelnek.--о-­A fehérvári villany, víz- és távgőzvezeték nagyarányú kiépítése a hároméves tervben Gyümölcsaszaló és szeszfőző üzem létesül városunkban Hétfőtől—szerdáig szeptember 1—3 ig. Tánc. dal, szerelem, vidámság Egész évben farsang Főszereplők : Amerika .leghíre­sebb jazz énekese Bing Crosby és amerika leghí­resebb iáncosa Fred As­taire. Irving Beilin. MAFÍRT HÍRADÓ! KÍSÉRŐ MŰSOR 1 Előadások hétköznap 6 és 8 Vasár- és ünnepnap 4, 6, 8. iiHWifTnriiu ; iiiiiimi mi Ekét, boronát szerszámot FARKAiS-tól Kossuth-utca 6. sz. Székesfehérvár hároméves gazda­sági tervében • igen fontos szerepet játszik a villamosítás, valamint a viz és távgőzvezetékek kiépítése.. A há­rom év .alatt 9.C90.000 forintot for­dít a város csak a villamosítás cél-, jaira. . Az első évben a hűtőtorony rend­behozása, 6c km-es községi távveze­ték helyreállítása, a harcok alatt tönkrement városi hálózat kiépítése, . valamint a községek közvilágításá­nak újjáépítése szerepel a tervben. Erre a célra 2.865.00c forint az elő­irányzat. A második évben r .62 5.boö •' Ft előirányzattal helyreállítják a vil­lamostelepi épületeket és 20 km-es. körvezetéket létesítenek Székesfehér­vár—-Szabadbattyr.n és Csősz—Me- zőszentgyörgy között. A harmadik évben szintén • üzemfejlesztési mun­kákra i.600.00c Ft szerepei a há­roméves terv költségvetésében. A vizvezétékek rendbehozatalára és a vízellátás fejlesztésére a három év alatt összesen 1.200.00c forintot ; fordít a város. Ebből évente 100.oöo I Ft-ot a háborús károk pótlására, to­vábbá vízvezetéki és kutfelszerelések beszerzésére,' a többit a Csórón léte­sítendő vízmű építési költségeire for­dítják. Távgőzvezetéket építenek a há­roméves terv folyamán a városon keresztül egészen a régi hadtest épü­letéig. Az első évben 100.000-forintos költséggel az Árpád-fürdőig, majd onnan tovább az ÖTI székházig és a Leánygimnáziumig, a második évben a Felmayer gyárig, onnan pedig a strandfürdőig, a harmadik évben a Gáztelep-utcán, Herényi utón át a rendőrség és a régi hadtest épületéig készül el a távgőzvezeték. * A városi kezelésben levő téglagyár fejlesztésére összesen 396.000 forintot fordít a terv. Ebből az első évben téglaszárítót, autömata cserépprést, szárítóberendezéseket és a munkásság számára fürdőt, konyhát, öltözőt, gyermekeik részére napközi otthont épít a város. A Hároméves terv vé­gére a téglagyár termelése 820.000 forint' bevételt fog hozni, tehát az építési ás egyéb beruházási költsége­ket meg fogja téríteni. Gyümölcsaszaló és szeszfőzde üzem is létesül városunkban a hároméves terv folyamán. Ennek költségei az első évben 995.000 Ft-ot tesznek ki. Az összes kiadásokat már az első év folyamán megtéríti az üzeni, 1.800.000 forint költséggel autó­buszüzemet létesít a város. Ehhez még a megindulás előtt természetesen szükség van legalább két autóbuszra, amelyeket 240.000 Ft-ért vásárolnak, víz első évben további 2, a másodiké ban :A} a harmadikban ismét 4 autó­busz beszerzése szerepel a hároméves tervben. Már szeptember folyamán elindulnak a város uj autóbuszai a piactéri végállomástól a városon ke­resztül két útvonalon. A terv folya­mán az • egész város területén sűrű autóbuszjáratokat állítanak be a BART jelenleg döcögő két régi, rossz kocsija helyett. A felsoroltakon kívül még a kőbá­nya és a közvágóhíd újjáépítési, il­letve -bővítési munkálatait tünteti fel az energiagazdálkodási teryrészlet. Forradalom a piacon Szombaton reggel buda­pesti nagykereskedők jelen­tek meg a fehérvári piacon s a kukorica mázsáját 58— 60 forintra felhajtva vásá­rolták össze a helyi kis­pénzű dolgozók elől. A pia­con valóságos forradalmat váltott ki a dolog s többen elmentek panaszt tenni Ru­das István MKP titkárhoz, aki sürgős lépéseket tesz az ügyben. Megérkeztek az akciós-bakancsok A FÉKOSz által már ré­gebben bejelentett bakan­csok és női cipők megér­keztek. Mivel a tagság kö­rében az, érdektődés igen nagy, a FÉKOSz megyei tit­kársága felhívja a rászorult tagok figyelmét, hogy minél előbb jelenlkezzenek, mert csak igy tudják a korláto­zott készletből a legjobban rászorultak igényeit kielégí­teni. Nem hamis a porcukor Több oldalról panaszhang­zott el a forgalomba került porcukor miatt, — melynek szemcséden, lisztszerü sima­sága és szürkére hajló színe arra engedett következtetni, hogy hamisított cukor. A közellátási felügyelőség a beérkezett panaszok alap­ján felülvizsgálta az ügyet, 'vegyileg p óbái csinált a cu- ko/ral és megállepitolía, hogy nem forog fenn hamisítás esete, A forgalomba került porcukor egy rosszul sike­rült gyártású kockacukorból készült őrlemény. Elmebajos a kapás gyilkos ? Sillinger Márton, ercsii 70 éves földművest, aki — mint már . megírtuk — a hét ele­jén egy kosár krumpli miatt agyonverte feleségéi, a rend­őrség kihallgatása után át­adta az ügyészségnek. Most az államügyész elrendelte Si- linger elmeállapotának meg­vizsgálását, mivel ugv bor­zalmas lettéből, mint a ki­hallgatásokon adott értel­metlen feleleteiből arra kö­vetkeztetnek, hogy a 70 éves kapás gyilkos súlyos elme­bajban szenved. Az elmeorvosi vélemény dönti el, hogy bíróság elé, vagy elmegyógyintézetbe ke- rül-e Silinger Márton ? Ш47. szeptember 2. о «•* «-a €» 1 tökéletes és ol- ’wSíS JÍlSei&l cső a féregirfás. Egyes darabok részére ciánkamra. — H A L Á S Z (Fischer) Ősz-utca 9. TELEFON: 229 1j Épületva salás S z.e rszámáiu Z о rn á n c edény Karaid — Hegsszíö huzal HA ROTANTI JÓZSEF vaskereskedőnél, Nagy Sándor utca 7. sz. Telefon 2-97. Telefon 2-97, O^váry Pál szücsmester, úgy mint a mülíban most is PRIMA áruval és elsőrendű munkával ál! a tisztelt vásárló közönség rendelkezésére. Üzletr Szabadság-tér (barátok épülete)

Next

/
Thumbnails
Contents