Fejér Megyei Hírlap, 1970. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

2 Ssrerd«, 1970, szeptember T& ■ I K 4 A « As ENSZ-hösgyűlés jubileumi Kedden New Yorkban megkezdődött, az Egyesült Nemzetek Szervezete közgyű­lésének 25. ülésszaka, az ál­lam- és kormányfők eddigi legnagyobb arányú találko­zójának színhelye. A fér megfoea Imazása szerint legalább hatvan és legfeljebb kilencven állam, illetve kormányfő vesz teszt a közgyűlés két hétig tartó ülésezésén. A jubileumi ülés­szak fénypontja október 24- fn lesz, amikor megemlékez­nek az 1945-ben aláirt ENSZ- alapokmany első negyedszá­zados évfordulójáról. ' Varható, hogy a közgyű­lés ülésszakán jelen lesz. Alekszej Koszigin szovjet és Edward. Heath brit minisz­terelnök. valamint Illixon amerikai elnök is. A Reuter úgy tudja, hogy esetleg Georges Pompidou francia el­nök is elutazik New Yorkba. Az. azonban biztos, hogy Franciaország legalább kor­mányfővel képviselteti ma­gát. U Thant főtitkár hétfő es­te üzenetet intézett a köz­gyűléshez. és ebben kifejtet­te: ily sok kiemelkedő ál­lamférfi találkozója egyedül­álló alkalmat kínál a legma­gasabb szintű gyümölcsöző kapcsolatokra és fontos ta­nácskozásokra. Kedden este, magyar idő szerint 20 óra 30 perckor megnyílt az BNSZ-köz,gyű­lés 25. jubileumi ülésszaka New Yorkban. Az, ülésszakot Angie Brooks asszony.-Libé­ria ENSZ képviselője, .az. előző ülésszak elnöke nyil­vánítottá megnyitóiknak. Angie Brooks asszony megnyitó szavai után a köz­gyűlés Edvard Hambro nor­vég ENSZ-nagykövet szemé­lyében megválasztotta az ülésszak elnökét. A norvég diplomata ezután megnyitó beszédet mondott, amelyben hangoziatta. hogy a faji an tagon izmus, az alap­vető emberi jogok semmibe- vétele és az. égyes csoportok közötti türelmetlenség, épp olyan méretű potenciális fe­nyegetést jelenthet a nem­zetközi békére, mint a nem­zetek közötti konfliktusok. Éppen ezért tovább kell fej­leszteni és tökéletesíteni a nemzetközi viták békés ren­dezését szolgáló ENSZ-gepe- zetet azzal a céllal, hogy a világszervezet akcióba' lép­hessen még mielőtt- a hely­zet az. erőszak kirobbanásáig fajulna, — jelentette ki Hambro. A ko7.el-kel«*<i helyzet Israel erődítményeket épített a SsuesUesatornánál A négy nagyhatalom ENSZ- nagjdíövetei a közel-keleti válság politikai rendezését oélzó erőfeszítéseik sorában, hétfőn ismét tanácskozást tartottak. Tájékozott források szerint, a nagykövetek kife­jezésre juttatták aggodalmu­kat a Ja rring -misszió halo­gatása miatt.. A Jarring vezette tárgya­lások űjrafelvételének fő aka­dálya — mint ENSZ-körök­ben hangoztatták — továbbra is Izrael elutasító magatartá­sában keresendő. Ai ..négy nagt’” megbízottai megálla­podtak abban, hogy az ame­rikai Charles Yost szálláshe- lven. szeptember 30-án ismét összeülnek. A ..négy nagy” tanácskozó nagyköveteitől nem messze sor került az. első külügymi­niszteri szintű kapcsolatte­remtésre a közel-keleti vál­ság ügyében. New Yorkba ér­kezett ugyanis Átallok .Jordá­niái külügyminiszter, s azon­nal felkereste U Thant ENSZ- főtitkárt. Hétfőn este A m man ban ülést tartott a Jordániái kor­mány és a Palesztinái Ellenál­lási Szervezetek képviselőiből alakult bizottság. Az ammani rádió szerint mind a Jordániái kormány, mind a központi bi­zottság megerősítette abbeli szándékát, hogy tiszteletben tartja a tűzszünetet, és a július lO-i megállapodást. Ez. a meg­állapodás — mint ismeretes — kilátásba helyezi a kor- mánycsapatok visszatérését eredeti állasaikba — főként a Jordániát—izraeli frontvonal­ra. A kairói Al Ahram közli, hogy az EAK birtokában le­vő fényképfelvételek szerint Izrael helyreállította az egyip­tomi tüzérség által .lerombolt Bar Lev-vonalat. és a Szuezi- csatorna nyugati partjáról szabad szemmel is látható erődítményeket épített fel a keleti paid teljes hosszában. Ri­ad egyiptomi külügyminiszter szeptember 4-én a kairói amerikai képviselet vezetője, Donald Bergus elé tárta azo­kat a bizonyítékokat, amelyek szerint az izraeli—amerikai vádakkal ellentétben — Iz­rael sértette meg a tűzszünete megállapodást,. Ugyanakkor Riad felszólította az USA-t: bizonyítsa be, hogy megfelel-, nek a valóságnak a tűzszü­net megsértéséről szóló Egyip­tom ellen emelt vádak. Azóta 12 nap telt el — válasz nél­kül. Riad egyébként arról is tá­jékoztatta Bergust, hogy az EAK nem helyezett el új lég­védelmi rakétákat a tűzszü- neti zónában, és nem irányí­tott oda új csapatokat. Az. RAK tevékenysége megfelelt a tűzszüneti előírásoknak, az­az nem terjedt túl az után­pótláson. a kiképzésen, és bí­zón yos esa patát'nely ezéseken a tűzszünete zónán Iveiül. Az izraeli légierő ismert veszte­ségei azt bizonyítják, hogy az egyiptomi légvédelmi raké­ták már augusztus 8. előtt is ott voltak, ahol jelenleg ta­lálhatók. Aulái pari sztrájk Amerikában Kedden 0 óratol kezdődő­en sztrájkba lépett a Gene­ral Motors 344 000 dolgozója, miután szakszervezetük, az, UAW az Egyesült. Autóipari Dolgozók vezetőinek hétfőn éjfélig sem sikerült meg­egyezésre .jutni a munkálta­tóikkal 54 napja folytatott bértárgyalásukon. Ez.zel egy­idejűleg négy amerikai va­sutasszakszervezet is sztrájk­felhívást adott ki, azonban a vasútoknak az utolsó pilla­natban megszerzett szövet­ségi bírósági végzéssel sike­rült a félmillió dolgozót érintő sztrájkot szeptember 23-ig elhalasztania. Az autóipari sztrájkfelhí­vás nyomán keddre leállt a General Motors minden üze­me az Egyesült Államokban és Kanadaban, összesen 119 üzem bénult meg tg állam­ban és 59 városban. A sz.akszervezet az. inflá­cióval lépést tartó magasabb béreket és az 1967-ben meg­állapított ..bérplafon'’ meg­szüntetését követeli, továbbá kedvezőbb n.yugdijfeltétele- ket a 30 éve dolgozó idősebb munkásoknak. Az autóipar — a General Motors, a Chrysler és a Ford — azon­ban hallani sem akar a bér­plafon eltörléséről, és a köve­telt béremelésnek mindössze a felét ajánlja. A csupán egy céget, a leg­nagyobb autóipari vállalko­zást. a General Motors-t érintő sztrájk célja, amint Leonard Woodcock, az UAW elnöke mondotta, hogy meg­törjék * .,három nagy" egy­ségfrontját. Az Egyesült Nemzetek szervezetének az elmúlt 25 evben kifejtett tevékenységé­re visszatekintve a közgyű­lés 25. ülésszakának újonnan megválasztott elnöke min­denekelőtt a leszerelés, a kö­zel-keleti probléma rendezé­se és az Európai Biztonság megteremtése terén az utób­bi időben eléri biztató ered­ményeiket emelte ki. Az ENSZ ..ezüstjubileumá- ról” szólva a norvég diplo­mata emlékeztetett arra, hogy az évforduló jelszavai „A béke, az igazságosság és a haladás". Hangoztatta, hogy nincs béke, amíg a fegyver­kezés háttérbe szorítja an­nak szükségességét, hogy minden ember számára mél­tányos életszínvonalat bizto­sítsanak. „Tudjuk, hogy a tudomá­nyos felfedezések és a mű­szaki haladás jótéteménye­ket hoztuk számunkra” — jelentette ki Hambro. de hozzáfűzte: „A rombolás erői azonban borzalmasab­bak, mint hanoikor koráb­ban, hiszen a nukleáris meg­semmisülés veszélyét testesí­tik meg". — mondotta egye­bek közt az. ENSZ-közgyűlés 25. ülésszakának elnöke. (Reuter) Közöm h a dgr fi korlat az I\rDK-ban Berlinben hivatalosan be­jelentették, hogy a Varsói Szerződés országai egyesített, haderői parancsnoksaganak tervei alapjan ez év ószén a Német Demokratikus Köz­társaság terü letén a szövet - seges hadseregek közös gya­korlatot tartanak. Befejeződtek a ni agya r—szovjet tervtárgyalások Kedden Moszkvában befe­jeződtek az 1971—1975-ös időszakra vonatkozó magyar —szovjet tér vegye /.tetős i tár­gya lasojk. A két fél a Szov­jetunió Állami Tervbizottsá- ga épületének tanácstermé­ben plenáris ülésen értékelte az. eddig folytatott tárgyalá­sok eredményeit, s jelölte ki a távlati fejlesztéssel kapcso­lati« munkafeladatokat. A megbeszéléseken a ma­gyar delegáció Párdi Imré­nek. az Országos Tervhivatal elnökének, a szovjet küldött­ség Nyikolaj Bajbakov mi­ll iszlerclnök-helyettesnek. az állami tervbizottság elnöké­nek vezetésével vett részt. A lervegyez.tetési jegyző­könyveket a két tervhivatal! elnök kedd este látja el kéz­jegyével. M egkesdődiek a magyar—csehszlovák külügyminiszteri tárgyalások Péter János külügyminisz­ter meghívására kedden dél­előtt. hivatalos baráti látoga­tásra hazánkba érkezett Jan Marko csehszlovák külügy­miniszter és felesége. Foga­dásukra a Ferihegyi repülő­téren megjelent Péter János külügyminiszter és felesége, valamint Púja Frigyes, a külügyminiszter első helyet­tese, Vincze József, hazánk prágai nagykövete, s ott volt Frantisek Dvorsky, a Cseh­szlovák Szocialista Köztársa­ság budapesti nagykövete is. Péter János kedden délu­tán hivatalában fogadta Jan Marko csehszlovák külügy­minisztert, A szívélyes han­gú találkozó után a külügy­minisztériumban megkezdőd­tek a magyar—csehszlovák tárgyalások. Az elvtársi lég­körben lezajlott megbeszélé­sen magyar részről reszt, vett: Péter Janos, Vincze József, hazánk pragai nagvkövete. Rarity Miklós, a külügymi­nisztérium csoportfőnöke, dr. A palesztinai gerillák feltételei Továbbra is el lenttnondó jelentések érkeznek a palesz­tinai túsz-üggyel kapcsolatos fejleményekről. Az UPI am­mani jelentése szerint a Pa­lesztinái Népi Felszabadítási Front egyik szóvivője kere­ken tagadta, hogy „becsapták volna az ajtót a tárgyalások előtt”. Egyszerűen arról Van szó — magyarázta a szóvivő —. hogy „mi már világosan kifejtettük követeléseinket. Részleteket akarunk embere­ink szabadon bocsátásának idejére és helyére vonatkozó­an, de az (illetékes) kormá­nyok ebbe nem mentek be­le. A frontnak mindazonáltal nem közömbös, hogy mi lesz a válasz.. Mint egy kedden délelőtt megrendezett amma- n<i sajtóértekezleten értésre adták, „nem fognak az idők végtelenjéig várni”. . , A front különböző feltéte­leket szabott az érdekelt kor­mányoknak: — Svá jc bocsássa szabadon azokat a gerillákat, akiket fogyja tart, szállítsa őket biz­tonságos helyre, s cserébe megkapja a túszként őrzött svájci állampolgárokat. — Nyugat-Németorssággal kapcsolatban ugyanaz érvé­nyes. mint Svájccal. — Nagy-Britannia bocsás­sa szabadon a repülőgéprab­ló Leila Khaledet. adja visz- sza a megölt géprabló holt­testet. s cserébe megkapja a nyolc brit állampolgárságú túszt. — Az amerikai és izraeli túszok fejéb-'i Izraelnek el kell fogadnia, hogy szabadon bocsátja a Haifában őrizetbe vett svájci illetőségű gerillát, a Tel Aviv-ban júliusban őrizetbe vett két algériai kor­mánytisztviselőt, a januárban Dél-Libanonból elrabolt 10 libanoni katonát, továbbá szabadon bocsát izraeli bör­tönökben őrzött gerillákat. Arra a kérdésre, miért kötik össze az amerikai túszok ügyér az izraeliekével, a szó­vivő így válaszolt: „Az Egye­sült Államok kormányát el­lenségnek tekintjük, és az, iz­raeli nép részeként kezeljük azokat, az amerikaiakat, aki­ket foglyul ejtettünk.” Palesztinái forrásból szár­mazó közlés szerint a geril­lák és az érdekelt nyugati kormányok közötti közvetí­tést most, „egy független har­madik” vette át. Ez. a „har­madik” „aktiv és tényleges szerepet játszik” — szemben a Nemzetközi Vöröskereszt­tel, amely csak a Palesztinai Vörös Félholddal tartja a kap­csolatot — közölték a forrá­sok. A kamhoflzsai hadsereg kudarca Csúfos kudarccal végző­dött a Phnom Penh-i kor­mánycsapatok eddigi „legna­gyobb arányú” offenz.ívája. A Lón Nol-hadsereg vezetősége, elismerte, hogy a Phnom Penh-től 33 kilométerre észak­ra levő Tang Kauk város bir­toklásáéit vívott harcokban a kormánycsapatok két nap alatt száznegyven embert ve­szítettek. Egyúttal közölte azt is, hogy a súlyos veszteségek­re való tekintettel kénytele­nek kivonni a város keleti részeibe hatolt kormányka­tonákat. Harcokról érkeztek jelen­tések Dél-Vietnam északi tartományaiból is. Az O'Reilly támaszpontot védő saigoni katonák keddre virradóra is a szabadságharcosok megúju­ló rohamai ellen védekeztek. Ugyancsak keddre virradóra B—52-esek bombázták a de- militarizált övezettől délre fekvő területeket Bányász Rezső, Matusek Ti­vadar és Perczel László, a külügyminisztérium főosz­tályvezetői, Uranovicz Imre és Szentesi Antal, a külügy­minisztérium munkatársai. Csehszlovák részről Jan Mar­ko, Frantisek Dvorsky, Cseh­szlovákia budapesti nagy­követe, Mecislav Jablonsky, a miniszter titkárságának ve­zetője. Zdenek Litavsky, a külügyminisztérium titkár­ságának munkatársa. Peter Brudnak, a külügyminiszté­rium osztályvezető-helyette­se. Oldrich Mohelsky nagy­követségi tanácsos és Vla­dimir Trojan jnagyar elő­adó. Esté a két, külügyminisz­ter és a magyar és csehszlo­vák tárgyaló delegáció tag­jai a Vörös Csillag Szálló­ban közös vacsorán vettek részt. Klára Markova asszony, a csehszlovák külügyminiszter felesége kedden látogatást tett Péter Jáneonénál. Röviden (S) Kallai Gyulát, az Or­szággyűlés elnökét, aki sza­badságának egy részét a Ju­goszláv Szövetségi Nemzet­gyűlés elnökségének meghí­vására Jugoszláviában töltöt­te, kedden fogadta Stane Do- lanc, a JKSZ ügyvezető el­nöke. (S) Október 19-től 23- ig Düsseldorfban, az ottani kereskedelmi Iramúra rende­zésében magyar gazdasági napokat rendeznek. Ez alka­lommal magyarországi szak­előadók ismertetik majd azo­kat a gazdasági és technikai problémákat, amelyeknek is­merete elősegítheti az ipari­technikai kooperációt aZ NSZK és Magyarország kö­zött. A magyar gazdasági-na­pok élőké szíté sere Biró Gerd, a Magyar Kereskedelmi Kama­ra főosztályvezetője kedden előadást tartott Magyarország mint gazdasági partner címmel. fí) Hétfőn Pozsonyban ünne­pélyesen megemlékeztek a Rudé Práro és a szlovák Pravda fennállásának 50. év­fordulójáról. (i) Cyrus Eaton, clevelandi gyáros Cleveland melletti farmján találkozott Alekszej Koszigin szovjet mi­niszterelnök lányával. Lud­milla Gvisianival és két szov­jet. tudóssal. (S) „Northern wedding” (Északi esküvő) né­ven 180 hajó és 150 repülőgép részvételével kedden az Észa­ki-tengeren N ATO-hadgya- korlatnk kezdődtek. A manő­verekben nyolc ország vesz részt. II tanács vb-íilések napirendjén (Folytatás az első oldalról) bogáréi járásban a szántó- terület 17 százaléka háztáji, illetve egyéni kezelésben van. A háztáji állatállo­mány 37 százalékot képvisel. Az áruértékesítés is jelzi szerepüket. Az egyéni eladá­son kívül 700—800 vagon szőlőt és 'gyümölcsöt, 13—Í4 vagon zöldséget adnak át évenként az afész felvásár­lóinak. A szarvasmarha és sertés-értékesítés is említés­re méltó, de legmagasabb az arány a tojáseladásban. Ez járási szinten 72 százalékot tesz ki, amíg a tej a közös gazdasághoz viszonyítva 21 százalékot képvisel. Megállapította a végre­hajtó bizottság, hogy a ta­karmányellátás a termékfor­galmazási kötöttségek fel­oldásával javult, de a keve­rő üzemek -tápszereinél mi­nőségi kifogások merülnek fel. A járásban 19 mezőgazdr- sági társulás alapszabály szerint működik. Az áfészek segítik munkájukat, de elé­gedetlenek a BOV kedvezőt­len átvételi feltételeivel. A lakosság ellátásához já­rulnak hozzá a háztáji es egyéni gazdaságok, a külön­böző társulások tagjai is. Ezért ennek megfelelően kell számukra a támogatást, a szaktanácsadást megadni. — n. e. — Öt év alatt 1600 új lakás Másfél eves Dunaújváros­ban a társasház-épitósi moz­galom. Ez alatt az. idő alatt ötvenhat KISZ- és száznegy­ven vállalati tarsas lakást ad­taik át rendeltetésének. Az akció tapasztalataival és jövő feladataival foglalko­zott keddi ülésén a Dunaúj­városi Tanács Végrehajtó Bi­zottsága. Megállapította, hogy a fentieknél két-háromszorta többet is felépíthettek volna, mert pénzügyi fedezettel és kiviteli tervekkel is rendel­keztek. De sem panelből, sem építési kapacitásból nem fu­totta többre. ,A városi tanács olyan területeket jelölt ki az ilyen építkezésekre, amelyek lehető legkedvezőbb adottsá­gokkal rendelkeztek, sőt egyes közmű bekötésekben még a Vasmű is segített az építtetőknek. Sok egyéb mó­don is támogatta a tanács az építtet’őket, s így egy-egy, la­kás építésére ténylegesen fordított költségből .jelentős tételeket vállalt magára. A társashá/.akat a leggazdasá­gosabb módszerrel, nagypa­neles módon építik. A végrehajtó bizottság kér­te az építő vállalatot, gyor­sítsa és rövidítse meg a szak­ipari munkáikat, valamint, a műszaki átadást követő hi­ánypótlásokat, továbbá for­dítson nagyobb gondot a ga­ranciális javításokra. Az év végéig még kilencvennyolc vállalat társaslakás-építését fogják befejezni. A negyedik ötéves tervidőszakban, mint azt dr. Marót.i János vb-el- nök bejelentette, a tervek szerint ezerhatszáz új lakást terveznek a társasház-aikció keretében felépíteni. — sz. p. — Közlemény a Bukarest—Budapest— Prága vonalon eltérített gépről .Szeptember 14-én Bíró Miklós, Mamusits János és Karácsony Géza magyar ál­lampolgárok a Bukarest- Budapest—Prága között köz­lekedő romáin utasszállító re­pülőgép személyzetét fegyve­resen arra kényszeriíették, hogy az NSZK területén Münchenben szálljon le. A lenti személyek — akik kö­zül kettő korábban köztör- vényi bűncselekményt kö­vetett el — valamint egyi­kük felesege es két kiskörű gyermeke Münchenben me­nedékjogot kért. A repülő­gép többi utasával megérke­zett Prágába. A közforgalmi repülés biz­tonságát súlyosan veszélyez­tető közönséges bűnözök kiadatásáért a Magyar Nép- köztársaság Külügyminiszté­riuma az NSZK kormányá­nál a szükséges lépéseket megtette. A búncselekmeny ügyében a vizsgalatot a rendőrség folytatja. (MTI)

Next

/
Thumbnails
Contents