Fejér Megyei Hírlap, 1970. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

Szerda, 1970. szeptember 16, HÍRLAP Az évszázad disznója Hat állattenyésztő gazda­ság szerződött az idén arra, hogy féltonnás disznót hiz­lal a Mezőgazdasági Kiállítás részére A súlyemelés köré­ből vett kifejezéssel élve ólomsúlyúaknak nevezhető hízók versenyét a Borohai Egyesülés Tsz Jancsika nevű disznaja nyerte, ormány­hosszal megelőzve az ugyan­csak végig versenyben levő versenytársát, a Bajai Álla­mi Gazdaság nehézhízóját. Megérdemelte ezzel, hogy az egyik leglátogatottabb „ki­állított tárgy”, és egyben a kiállítási sorsjáték áhított nyereménye legyen. Jancsika, a két méter hosz- szű, 550 kilogrammos óriás a Magyarnándori Állami Gaz­daság tenyészetéből szárma­zik és hosszú ideig tenyész- kani státuszt töltött be Bo- rotán. Közel 700 disznó „tisz­teli benne ősét”. A szállítás és a közszereplés nem tett ugyan jót testsúlyának, de ma is jóval többet nyom a bűvös 5 mázsánál. Mint a ki­állítás sertéstenyésztési szak­emberei elmondták, gyakor­latilag a szokásos hizlalási súly, a 110—120 kilónak több mint négyszeresére felhizlalt állat annyira megőrizte szer­vezeti szilárdságát, hogy még mindig lábra tud állni. A Jancsikát állandóan körül­vevő, főleg pestiekből álló nézősereg ilyenkor lelkesen megtapsolja őt. A nehéz hízók ilyen súlyra való hizlalása természetesen csak .kuriózum kedvéért tör­ténik. A tenyésztésből kiö­regedett egyedeket ivartala- nítás után legfeljebb 300 ki­lóra viszik fel egyébként. Ezek az úgynevezett szalá­misertések, amelyeket a sza­lámigyárak vásárolnak a cél­GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ GÉPKOCSIVEZETŐKET Gaz—51/a typ. 2.5 tonnás tehergépkocsira FELVESZÜNK. Jelentkezni lehet: ÁGROKER VÁLLALAT Szállítási Osztály SZÉKESFEHÉRVÁR, Takarodó u. 2. 172 689. jaikra alkalmas, szívós hú­súkért. A nehézsertésék súlyviszo­nyairól az első adatot még a kiállítások és a nemzetközi hírközlés hőskorából sikerült előbányászni, az adat éppen ezért nyilván erősen túlzott. 1856. november 27-én azt ol­vashatták a Gazdasági Lapok című folyóirat olvasói, hogy a párizsi állattenyésztési ki­állításon nagy sikere volt a magyar mangalica nehézser­téseknek, amelyek — az új­ság állítása szerint elérték a 6—7 mázsát. A megkérdezett szakembe­rek szerint azonban a man­galicákat nem lehet ilyen súlyra felvinni, erre csak a nagy fehér hússertések al­kalmasak. Ezek viszont csak 1908-tól kerültek a hazai gazdaságokba. A fehér hús­sertés is csupán az utóbbi időben jutott el arra a ki- tenyésztési szintre, amelyen egészen intenzív növekedésre képes, tgy aztán 100 évvel az idézett, vitatható hiteles­ségű adat kelte után, 1955- ben már Sikerült a kiállítás­ra felhozni a Hényelpusztai Állami Gazdaságból hat da­rab 4,5—5 mázsa közötti sú­lyú hízót, s 1956-ban is ke­reken féltonnás volt a kiál­lítás sztárja. Az előző két kiállításon 1964-ben és 1967- ben 530, illetve 520 kilós volt a nehéz hízó, míg aztán az idén megjelent az 550 kilós súlyrekorder, az évszázad disznója is. A szerkesztőség postájából iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin tiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiit Közel egy órát töltöttem a boltban, amíg rámkerült a sor, hogy kis­lányom részére édességet vá­sároljak. Pontosan 9 óra 45 perckor léptünk az üzletbe és számszerint tizenegyen voltunk vevők, a gyerekeket is beleszámítva. És mire ki­szolgáltak, 10 óra' 35 percet mutatott az óra. Várakozá­som alatt azonban megtud­tam, hogy a bolt, valóságos kis Kíváncsiak klubja. Eny- nyi idő elég ahhoz, hogy megtudja az oda betévedt vásárló: a boltvezetőnő a le­csót hogyan készíti, otthon az édesanyja mit csinál és mit a férje, meg a gyerekek. Közben azt is megtudni, hogy ez mindig így van. ha ketten, vagy hárman van­nak a boltban akkor is leg­alább félórát kell várakozni a kiszolgálásnál mire sorra kerül. És megtudtam azt is, hogy a bolt árukészlete na­gyon hiányos. Hát ilyen tapasztalatokkal távoztam Szabadbattyánban a Széchenyi utcai vegyes­boltból, ahol 20 deka nápo­lyit vásároltam kislányom­nak, pontosan 50 perc alatt. Kerekes Mihályné Szabadbattyán Bosszantó, hogy a 27-es autóbusz, amely a Kecskeméti útról (a végál­lomásról) reggel 6 óra 25 perckor indul, hetek óta a lehető legren dszertelenebbül, vagy egyáltalán nem is köz­lekedik, mint az elmúlt hét két egymást követő napján is. El lehet képzelni, micso­da zsúfoltság van, ha a já­ratban egyajtós, kisméretű busz közlekedik, amikor a csuklós busz is mindig töm­ve van utassal. Az egy ajtó miatti le- és felszállás hosz- szadalmas és emiatt nem ér­jük el a vasútról induló 26- os járatot, amely sokunkat a 27-es járatról átszóllva mun­kahelyünkre, a FÜSZÉRT- hez és az IKARUS-hoz szál­lít. fgy igen sok esetben kés­ve érkezünk munkahelyünk­re, amit azt hiszem nem kell külön magyarázni, mit je­lent. De ez, a 6 óra 25 perc­kor induló 27-es járat viszi a vasútállomásra a vonattal tovább utazókat is. Termé­szetes, hogy mindenki igye­kezne időben odajutni. A kisbusz azonban legtöbbször a Kisteleki utcában, az óvo­dai megállóban már fel sem tud venni egyetlen utast sem, annyira zsúfolt. Megértjük, hogy a busz­állomány egy része gyakran javításra szorul. Nem tudjuk azonban elfogadni megoldá­sul egyetlen kisbusz indítá­sát a 27-es vonalán, vagy a járatok kimaradását. Vimrózi Károlyné Székesfehérvár Káva nélküli kút Sokszor szóvá tettem már, hogy az örhalmi dűlő mel­lett szabadon áll egy kávát- lan kút. A körülvevő hatal­mas gaztól alig vehető ész­re. így a gyanútlan ember és gyermek számára igen bale­setveszélyes. Talán nincs szerv, ahova a kút tartozik? Kovács István Székesfehérvár Mai fiatalok Buszra szálltam, hogy rokonlátogatóba Baracskára utaz­zak. Menet közben tudtam csak meg, hogy a busz, amelynek utasa vagyok más irányban közlekedik. így éjnek idején ott álltam félve egy idegen faluban teljesen ismeretlenül, míg­nem egy fiatalember felvett kocsijába augusztus 21-én éjjel és elvitt abba a faluba, ahová menni szándékoztam, Baracs­kára. Köszönöm kedvességét, szívességét és emberségét. Csiszár Ferencné Sopron. Rózsa u. 4. A HAL ■ Egy fehérvári olvasónk, Czakó Jánosné arra hívta fel figyelmünket, hogy Székes­EJU6. úuulm KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetét mindazon rokonnak, jó barát­nak. ismerősnek, kik drága jó testvérünk, nagynénénk és ro­konunk, MUSKOVITS ANNA temetésér. részt vettek, sírjára koszorút. virágot helyeztek, jóleső részvétük nyilvánításá­val nagy fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló család 3407 Első szerelem! Ó, istenem, ezt nem lehet elfelej­teni! Eszembe jut­nak most is azok a lépcsők a fakor­láttal és azok a sétányok, kétol­dalt kirakva apró tégláikkal és a pá­don ülő, gondosan fésült ősz öregúr. A kerítés, a düle- dező kerítés, me-’ lyet vastag, gör­csös oszlopok tar­tottak ! Az öreg kapu, mely előtt annyiszor búcsúz- kodtunk és épp olyan sokszor ta­lálkoztunk. És az az ablak, amely nyomban kitárult a ■ verandán, ami­kor felhangzott a biciklicsengőm csilingelőse .. . Nem, ezt nem lehet elfelejteni soha! Mintha ma len­ne, látom a pa­rasztasszonyt is, aki minden reg­gel vitte a tejet és a sajtot a sze­retetotthonba. Ment a teli pléfc- kannákkal és a kerek sajtokkal, meggömyedve. zöld mellényben és cifra mintás ruhában, elfoglal­va a saját gond­jaival. Szúrósan pillantott rám, aki a ház előtt ácso- rogtam, és akkor — akár hiszik, akár nem, — az asszony komor ar­ca mosolyra de­rült, a szemeiben vidám fények gyúltak, kiegye­nesedett, mintha valaki levette vol­na válláról a fá­rasztó terhet, megédesítette vol­na az ő keserű sorsát, még tré­fálkozni is meg­jött a kedve: „No nézd a hűséges lovagot, szíve höl­gyét várja!” És kacagott könnye­dén, jóízűen. Ó, ezt nem lehet el­felejteni. Nem, nem lehet elfelejteni az első szerelmet. Bele­fészkeli magát a szívbe, a lélekbe és ott marad örök­ké. És ha az élet később rossz pil­lanatokat, szomo­rúságot hoz, vi­gasztalódni lehet az egykori képek­kel. Elég felidéz­ni, hogyan mo­solygott a szere­tett lány rokkant nagypapája és máris könnyebbé, vidámabbá válik az élet ezen a vi­lágon. A drága nagypapa. A mai napig hallom a fü­lemben szigorú kiáltásait: „Helen- ka! Elég volt már a beszélgetésből! Helenka, már tíz óra! Aludni, alud­ni. már Helenka!” Nem, ezt soha nem lehet... Egy pillanat, hogy is hívták őt? Helenka, vagy Bo- zsenka? Vagy, ta­lán Zoszia? Vár­junk csak, egy pil­lanat, hogy hívták már, na ? ... Jerzy Baranowski (Kovács Sándor fordítása) Hajmeresztő fizika A bizalom KÍSÉRLET: Vegyünk egy darab főnö­köt és egy darab gépíró­nőt, kapcsoljuk reá mind­egyikre külön-külön a bi­zalommérőt, azt fogjuk ta­pasztalni, hogy teljesen kö­zömbös állapotban vannak. Semmiféle mérhető bizal­mas viszonyt nem mutat­nak egymás iránt. Hagyjuk ezután teljesen magukra őket és várjuk meg, hogy a gépírónő a főnökhöz dörgölödjék, a bizalomméirő feszültségkü­lönbséget fog mutatni, mely abból ered, hogy a főnökön bizalomtöbblet, a pépírón bizalomhiány ke­letkezik. Ismeretes, hogy az elek­tromos feszültség egysége a VOLT. A hajmeresztő fizi­ka a bizalmas viszonyból származó feszültségkülönb­ség egységéül a VAN-t ál­lapította meg. Egy VAN feszültség nagyságái érzé­kelhetjük, ha azt vesszük figyelembe, hogy 1 VAN feszültség mérhető férj és feleség között 25 évi há­zasság után. Az egység parányisága miatt a gyakorlati életben a VAN ezerszeresét hasz­nálják, melynek neve: vi- szonyukV AN. A bizalom a már emlí­teti: módon kívül hajlon- gással és vegyi úton is elő­állítható. Ha egy vezető előtt olyan hajlongó mozgást A rádió és a televízió műsorából KOSSUTH RADIO 9.00: Mai lengyel KoltőK. versei. (Ism.) 9.iü muzsika lu.üö. Nyitnikék. Kisiskolások műsora 1U.4U: A vegzei hatalma. ^vészietek Verdi operájából 11.30: A Szaoo-c&alád (Ism.) 12.20; Ki nyer ma? 12.30: Tánczenei koktél 13.13; Oláh Kálmán népi zenekara játszik 13.40: Vita a korszerű mezőgazdaságról 14.00: Zenekari muzsika 14.41; Válaszolunk hallgatóinknak! 15.10: Kóruspodium 15.20: lskularádio. Az opera születése 16.00; A világgazdaság hírei 16.05-: Muzsikáról — fiataloknak 16.38: bancalja. Nagy István regénye folytatásokban. V. rész 17.20: Részletek Kálmán Imre: Tatárjárás és Hollandi menyecske című operettjéből 17.45: A műhelyben beszélik . . . 18.00: Beethoven: V szimfónia 18.31 : Vörös Sári és Radnai György nótákat énekel 19.25 ■ Töltsön egy órát kedvenceivel 2.0.25 Közvetítés az Aberdeen—Bp. Honvéd KEK labdarúgó-mérk. II. félidei érő] 21.18: Gondclat. A Rádió irodalmi lapja 22.15: Közvetítés a Vívó Világbajnok­ságról 22.25: Régi magyar dalok és táncok 22.45: A Moszkvai Nemzetközi Történész kongresszusról. III. rész. 23.05: Századunk kamarazenéjéből 0.10: Tamás bátya kunyhója. Részletek Thomas filmzenéjéből PETŐFI RADIO 8.05: Schubert-művek 8.45: Ázsia, munkásmozgalma. XIII. (Ism.) 9.00: A mosoly országa. Részletek Lehár operettjéből 9.40: Az idény mérlege. A Magyarok Világszövetségénél Riport (Ism.) 10.00: A zene hullámhosszán 11.55: Néhány perc tudomány 12.00: Zenekari muzsika 12.45: Turisták, figyelem! 5. A család őrangyala 13.03: Smetana operáiból 14.00: Kettőtől-hatig az aktualitások jegyében . . . 16.00: Közv. a Craiova—Pécsi Dózsa labdarúgó -mérkőzés II. félidejéről. 18.10: Kis magyar néprajz. 18.15: Sonnv Bono és együttese játszik 18.23: Kortársaink. Nemes Nagy Agnes 18.55: Közvetítés az Ü. Dózsa—Crvena Zvezda BEK mérkőzés II. félide­jéről 19.50: Üj könyvek (Ism.) 20.25: Rossini: A tolvaj szarka — nyitány 20.35: Több nemzeti jövedelmet. III. rés? 20.50: Mire jó a zongorista? VIII. rész. 21.02: Berki István népi zenekara játszik 21.30: Régi magyar mulatságok: A vásár 21.50: Bach-hangverseny a Keszthelyi Múzeumban, (hangfelvétel) 23.15: Színes népi muzsika URH 13.10: Tánczenei koktél (Ism.) 18.55: Történelmi kislexikon 19.06: Utas és Holdvilág. Szerb Antal regényének rádióváltozata. II. rész 19.54: Zenekari muzsika 20.59: Két szolószonáta 21.21: Barlay Zsuzsa és Jámbor László énekel * 21.50: A jazz kedvelőinek: Oscar Peterson triója játszik 22.10: Beethoven összes zongoraszonátái: IX. rész, TELEVÍZIÓ — BUDAPEST 8.05: Iskola-tv: Az élőlények kialakulása 9.00: Magyarázom a jövőnket. . . 4. Az ennivalóról általában (Ism.) 9.10: A Pacsirta. Jean Anouilh színművének tv-filmváltozata (Ism.) 11.20: Delta (Ism.) 13.10: Élővilág (Ism.) 17.43: Hírek 17.50: Reklámműsor 17.55: Ü. Dózsa—Crvena Zvezda labdarúgó-mérkőzés. Bajnokcsapatok Európa Kupája 19.50: Esti mese 20.00: Tv-híradó 20.20: Csortos Gyula — emlékműsor 21.05: Nők fóruma . . . 22.05: Tv-híradó — 2. kiadás végzünk, melynek iránya nem keresztezi a vezető vo­nalait, a vezetőben bizalom indukálódik. Az indukált bi­zalom feszültsége függ a ve­zető vonalainak számától, a hajlongó vonalaitól és a haj— longás szaporaságától. A vegyi út lehet egyesü­lés, bomlás, helyettesítés, ahogy a helyzet megkíván­ja. A folyamatokat katali­zátorokkal gyorsítani lehet. Kitűnően bevált katalizá - torok: tömény vagy tö­ménytelen ital, olasz kar­digán és a többi. A hajmeresztő fizika ta­nítása szerint a bizalom tehát sohasem kölcsönös, a bizalmat gerjesztőn soha­sem keletkezik bizalom­többlet. A hajmeresztő fizika ezen legújabb kutatásai remél­hetően irányt mutatnak mindazoknak, akik biza­lomgerjesztéssel foglalkoz­nak, és intő példát mind­azoknak, akikben hasonló módon bizalom gerjed. A hajmeresztő fizika je­les művelője, dr. Blöhönye jelenleg pofák kutatásával foglalkozik. Állítólag van­nak bizalomgerjesztő pofák, akiknek sokan belépnek. A hagyományos fizika hívei feltehetnék a kérdést: — Hát nem bízhatunk senkiben? Dehogynem! Csak a bi­zalom gerjesztője ne a dör- gölődés, hajlongás és kü­lönböző vegyi folyamatok legyenek, hanem a kölcsö­nös megbecsülés és a tisz­telet. — nagyjó — lengyel ragv k ettxeg fehérváron a Piac téren a halas a 8 forintos keszeget megfagyasztja és mint len­gyel halat adja el 16 forin­tos áron. A panaszt a kivizsgálásra illetékes szervhez, a Keres­kedelmi Felügyelőséghez to­vábbítottuk. a válasz sze­rint, megállapítást nyert: a panaszbejelentés nem alapős. Az elárusító helyen 16 fo- rint/kilagramm áron forga­lomba hozott mélyhűtött hal (sztayrida fej nélkül) import­ból (lengyel) származik. Az eladásra kihelyezett és a készletben levő halak között a vizsgálat keszeget, vagy egyéb halat nem talált. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetét mindazon rokonnak, jó barát­nak. ismerősnek, kik drága jó férjem, édesapánk, testvérünk, apósunk, nagyapánk, sógorunk és rokonunk, REMSEI ISTVÁN temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, jóleső részvétük nyilvánításá­val nagy fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. Külön köszö­netét mondunk a Magyar Nép­hadsereg tisztjeinek és tiszthe­lyetteseinek, zenekarának, va­lamint a Nyugdíjas Klub és összes tagjainak a szíves meg­jelenéséért. A gyászoló család 3405 köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mindazon rokonnak, jó barát­nak, ismerősnek, kik drága jó feleségem, édesanyánk, anyó­sunk, nagyanyánk, testvérünk, keresztanya és rokon, PÓSFAI FERENCNÉ temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, jóleső részvétük nyilvánításá­val nagy fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló család 3403 A Fátkai Ércbánya azonnali belépésre jól képzett VILLANYSZERELŐKET keres felvételre. Telepkezelői és au tóvill amossá gi képesítéssel rendelkezők előnyben. Jelentkezés személye­sen a szüzvári üzemve­zetőség irodájában. 3414. — PB 3 lángú GÁZREZSÓ, valamint egvcolos HOR­GANYZOTT CSŐ beszerezhe­tő Székesfehérváron a Piac té­ri VASBOLTBAN 3462. 6 — A megyei pártbizottság JL J HR” n «I a megyei tanáé« lapja rl v Sl Főszerkesztő: g , '"T.'iTSi . 7. BENKO KAROLY. «8 fiBr . ipj fit ■■ J Kiadja: a Fejér megyei Vf w Tr TM Lapkiadó Vállalat. ** Feleló* kiadó: SOOORKA BÉLA. Szerkesztőség: Székesfehérvár. Dózsa Gvórgv »ér I« Telefonok: Szerkesztőbizottság: »»—ti Sz'-rtoe^ztosegi titkárság, panaszfelvetel: 16—84 Belpolitikát rovat: 15—83 25— ti Pólóm a ka társak: ál—«9 Ko/sazd rovat: 29—S3. 46-os mellék. Foto é* sport: 25—90 Kiadóhivatal: Szekesfeber*ár. Márrlu* 16 utca. velinsrky László útra sarok. Telefon: 25— 21.* 85— 24 Terjeszti; a Magyar Posta. Előfizetési di) I hónapra 20 forint. Kéatratof nem őrzőnk meg és nem adunk vissza index: SS.tSi. Fejéi megyei Nyomdaipari Vállalat« Székesfehérvár.

Next

/
Thumbnails
Contents