Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1920 (17. évfolyam, 1-57. szám)

1920-09-16 / 41. szám

Fejérvármegye Hivatalos Lapja. 41. szám. ezáltal a szegény néprétegek ellátása jóval olcsóbbá j tehető legyen, vagyis, hogy a tömegfogyasztásban | sokkal nagyobb kelendőségnek örvendő, illetve az I emberi táplálkozásra nélkülözhetetlenül szükséges u. n. főző- és kenyérliszt fajok lehetőleg jutányos j áron kerüljenek forgalomba, illetve a szegényebb sorsú fogyasztók ellátására. Hogy az ily módon forgalomba kerülő 0-ás liszt jobban elhelyezhető legyen, megengedem, hogy mindazok, akik fejkvóta szerinti lisztjárandóságukat 80% erejéig 0-ás lisztben veszik ki, azok lisztjüket már szeptember hó folyamán négy hónapra előre, — (szeptember, október, november, december) egy­szerre beválthassák. Felhívom Alispán urat, hogy jelen rendeletemet a legmegfelelőbb módon hozza a közönség tudomá­sára és egyúttal a jobb módú lakosság hazafias­ságára appellálva hívja fel figyelmét azon körül­ményre, hogy a magasabb áru 0-ás liszt beszerzése neki, az ország jelenlegi nyomasztó és súlyos gaz­dasági helyzetében nemcsak előnye, hanem hazafias kötelessége is. Budapest, 1920. augusztus 31. Vass, s. k. II. Általános jellegű, de további intézkedést nem igénylő rendeletek és egyéb közlemények. MEGHÍVÓ. A Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesületének tagjait f. é. szeptember hó 24-én d. e. V212 órára Fejérvármegye közig, bizotts. gazd. alb. 1290/920. gazd. alb. Tárgy: A ni. kir. földmivelésügyi minister ur 14500/1920. számú leirata az erdőgazdasági üzem­terveknek uj alakban leendő kiállításáról. Határozat: Bizottságunk figyelmezteti az összes üzemtervi kezelésre kötelezett erdőbirtokost, hogy a fennebbi ministeri rendelettel az összes eddigi üzemterv ké­szítésre kiadott szabályok és rendeletek hatályon kívül helyeztetnek. Az 1921. évi január hó 1-től kezdve az uj üzemterveket az idézett rendelet értelmében kell összeállítani és beterjeszteni — ezenkívül a jelenlegi folyó fél fordaszak (10 évi időszak) leteltével minden erdőbirtokról, a fennebbi rendelet értelmében egy uj rendszeres gazdasági üzemterv állítandó össze. A kir. erdőfelügyelőség jelen tárgyú értesítéseit a magunk részéről is kiegészítjük azzal, hogy a ministeri üzemrendezési utasítás 20 K, a határ­rendezési utasítás 7 K 50 f. és az elrendelt nyom­tatványok közül a VI. számú ivenkint 2 K 50 f, a nyilvántartási zsebkönyvecske félivenkint 50 fillér, a többi nyomtatvány pedig ivenkint 1 korona áron beszerezhető az Országos Erdészeti Egyesületnél Budapest, V., Alkotmány-utca 6. sz. Jelen határozatunk a vármegye hivatalos lap­jában két ízben közzéteendő. Székesfehérvár, 1920. szeptember 14. Dr. gróf Károlyi József s. k., főispán-elnök. közgyűlésre, ezt megelőzőleg az igazg.-tanács tagjait d. e. 10 órára igazgatótanácsi ülésre Pest-Piüs-Soit-Kiskunvármegye székházának köz­gyűlési termébe összehívom. Felkérem a tagokat, hogy a tárgyalásra kitűzött ügyek fontosságára való tekintettel és az egyesület életének és munkásságának intenzivebbé tétele érdekében kívánatos munkaprogramm megállapítása céljából mentül nagyobb számmal jelenjenek meg. Tárgysorozat: 1. Az egyesület alapszabályainak módosítása. 2. A tisztújító közgyűlés idejének kitűzése. 3. A vármegyei tisztviselők státusrendezése (memorandum, törvényjavaslat). 4. Az egyesület hivatalos lapjának, »A Vár­megyédnek megindítása. 5. Indítványok. Budapest, 1920. szeptember 1. Agorasztó Tivadar s. k. alispán, ügyvezető elnök. Szám: 14500/1920. Az erdőgazdasági üzemtervek és üzemátvizs- gálási munkálatok mikénti készítésére vonatkozólag az 1880. évi 23374., valamint az 1890. évi 9600. számú utasításokat és az ezek alapján kiadott összes erre vonatkozó rendeleteket ezennel hatályon kívül he­lyezem s az üzemrendezésnél és az erdőgazdasági üzemtervek összeállításánál a jövőben követendő eljárást, valamint az erdők felmérését s a határok állandósítását a mellékelt utasításokkal szabályozom. Ezeket az utasításokat ezért azzal a felhívással küldöm meg a közigazgatási bizottság gazdasági albizottságának, hogy az üzemtervszerü erdőkeze­lésre kötelezett összes erdőbirtokosokat kivétel nélkül figyelmeztesse arra, hogy 1921. január 1-től az esedékes uj erdőgazdasági üzemterveiket már ezek szerint az utasítások szerint kell elkésziteniök, továbbá, hogy átmeneti időként a jelen folyó fél fordulószak (10 évi időszak) végéig terjedő határidő leteltével pedig — minden erdőbirtokról ezek szerint uj rendszeres erdőgazdasági üzemtervet kell készíteni. Budapest, 1920. május 6. A minister helyett: Kaán s. k., h. államtitkár. 232

Next

/
Thumbnails
Contents