Fejérvármegye Hivatalos Lapja, 1920 (17. évfolyam, 1-57. szám)

1920-09-16 / 41. szám

234 Fejérvármegye Hivatalos Lapja. 41. szám. Az árvaházba való felvétel kellékeikép igazo­landó : a) az, hogy a felvétetni kért gyermek tényleg a m. kir. honvédség kötelékébe tartozott, vagy tar­tozó apának törvényes leszármazója; b) a vagyontalanság; c) félárváknál (akik tudniillik apátlanok vagy anyátlanok) az életben levő szülő vagyontalansága; d) hogy az árva 6. életévét már betöltötte és hogy a 10. életévét még túl nem haladta; e) hogy éptestü és elméjű, a himlőn átesett, vagy ellene sikerrel beoltatott. Az árva kora és a szülők elhalálozása hiteles anyakönyvi kivonattal, a testi és elmebeli állapot, a himlőoltás és vagyontalanság közhatóságilag hi­telesített orvosi és helyhatósági bizonyítvánnyal igazolandó. A kellően felszerelt bélyegtelen kérvények, melyekben a szülő vagy gyám neve, állása és lak­helye (város, megye, utolsó posta) is felemlítendő, folyó évi szeptember 30-ig a m. kir. honvédelmi ministerhez nyújtandó be, ahonnan Budapest székes- főváros hatóságához fognak küldetni és a kijelölési jog gyakorlása végett József főherceg ur Ő kir. Fenségéhez fognak felterjesztetni. Az alapítványi helyek az 1920—21. tanév kezdetén lesznek betöltendők s a felvétel vagy a fel nem vételről az árvák hozzátartozóit Budapest székesfőváros tanácsa hatósági utón fogja értesíteni. Budapest, 1920. szeptember 1. A minister rendeletéből: 0. n. s. k., ministeri tanácsos. Sárkeszi község elöljáróságától. Sárkeszi község elöljárósága a megüresedett szülésznői állásra pályázatot hirdet. A szülésznő fizetése: 1. Készpénzfizetés évi 480 K havi utólagos részletekben. 2. 1 szobából álló szabad lakás. 3. A község tulajdonát képező mintegy 800 négyszögöl szántó föld haszonélvezete. 4. Szülési esetenkint 80 K szedhetése, mely díjtételt a képv. testület a megélhetési viszonyok javultával megváltoztathatja. Pályázati kérvények oklevél, előző működési és erkölcsi bizonyítvánnyal felszerelve f. év szept. 20-ig Sárkeszi község elöljáróságához címezve nyújtandó be. A választás határideje később fog kitüzetni. Sárkeszi, 1920. szeptember 5. Förstner Albert s. k., Fülöp József s. k., jegyző. biró. 5225/1920. Székesfehérvári járás főszolgabirájától Fejérvármegye székesfehérvári járásához tartozó Iszkaszentgyörgy községben lemondás folytán meg­üresedett segédjegyzői állásra ezennel pályázatot hirdetek. A segédjegyzői állás javadalmazása a következő: A közs. pénztárból évi fizetés . . . 600 K. A közs. pénztárból évi lakbér . . . 200 K. Állami kiegészítés ............................... 800 K. Összesen . . 1600 K, továbbá a háborús és drágasági segély és esetleg családi pótlék. Felhívom mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket és eddigi alkalmaztatá­sukat igazoló okmányukkal felszerelt kérvényüket hozzám f. évi szeptember hó 20-ig beadják, mert a később érkező kérvényeket figyelembe nem veszem. A választás határidejét későbben fogom kitűzni. Székesfehérvár, 1920. augusztus 27. Heltay Jenő s. k., főszolgabíró. Nyomatott Debreczenyi István könyvnyomdájában Székesfehérvár, Szent János-köz 2.

Next

/
Thumbnails
Contents