Felvidéki Ujság, 1897 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1897-01-07 / 1. szám

Zsolnán, 1897„ JFel-vicLélci TTjséig'­január hó 7. Állatbiztosítás. A socialis kérdés olyan mint a monda sze­rinti ama bizonyos kő, melyet hajdan helyéről egy földmives elemeit és a melynek nyomán feltóduló víztömegből keletkezett a Balaton tava. Jó-rossz irányban, minden socialista ilyen köveket hengerget. Lehet, hogy többet találunk tervezni, mint a mennyit anyagi erőnk megbir, de jusson eszébe mindenkinek a természet örök és változhatatlan törvénye, mely millióm és milliomszorta több ma­got, több csirát termel, mint a mennyi valósággal életre kelhet. Ez az örök törvény az eszmék világában is érvényesül, mert igen-igen sok eszmét kell termel­nünk, hogy azokból egyet-kettőt megvalósíthassunk. Üres óráimban én is erre az eszme-gyár­tásra vállalkozom, a jövő fogja majd megmutatni, hogy az elemeit kő nyomában felfakadt nagy tö­mege a víznek nyugodt, csendes Balatont fog-e képezni, vagy romboló vizáradást? Azt hiszem, hogy Balatont, melyben a jólét­nek örvendő halak — a földmivesek és földbirto­kosok — megelégedetten fognak nem tengeni, mint ma, de megerősödve, megizmosodva a maguk, családjuk, hazánk és az egész emberiség javára élni és dolgozni. Azt mondják az ellenzéki emberek és az el­lenzéki lapok, hogy a királyi trónbeszéd üres. Én az ellenkezőt állítom és azt mondom, hogy oly sokat ígérő és mondó trónbeszédet talán sohasem halottunk a magyar király ajkairól. Minden szó egy-egy megvalósítandó nagy esz­mét rejt magában, csak tudni kell azt olvasni. Példaképen, vaktában kiveszem a sok közül az abban előforduló következő szót : „Állatbiztosítás“, — és megkísérlem azt meg­magyarázni, hogy azok is megértsék, a kik a trón­beszédben mitsem láttak eddig. Akár államilag, akár megyeileg, akár közsé- gileg, akár szövetkezeti utón, akár bármely más alkalmas módon fogják azt eszközölni, a mai gaz­dasági rendet teljesen meg fogja változtatni. Hiszen nem fog a kétökrös szegény gazda — ha egyik ökre el is pusztul — soha ökör nélkül maradni. Az a pár krajczárja, a mibe az álatbiz- tositása fog kerülni, busásan meghozza kamatját abban, hogy a többi gazdák aránylag az ő kárát pótolni fogják. Nem fognak parlagon heverni azok a határ­széli havasi legelők, a hová eddig csak elvétve mertek állatokat legelni hajtani, mely az elkároso- dás veszélyének voltak kitéve. Hiszeu ha egy-egy ökröt a farkas el is fogna, azt — mert a kár közös — könnyen viselnék el. Az állatbiztosítást okvetlenül követni fogja a gazdák összes állatainak törzskönyvezése; és ha tismussal együtt. Nap-nap után tele vannak a la­pok uj meg uj botrányokkal, melyek közéletünkre szomorú, igen szomorú világot vetnek. Ez a hang már a sajtót és a társadalom szellemet is hatja át, megmérgezvén nemcsak a jó, finomabb Ízlést, de a tisztességes harcz fegyvereit is. A merre csak lépünk, lábaink alatt inog a talaj — a tiszta, önzetlen patriotismusnak lángja, tüze kialudni látszik a nemes eszmények oltárán ; holott mégis épen ezekből meríteni kellenne lelke­sedést az ifjúságnak, erélyt a férfiúnak és reményt az aggastyánnak! Elvek, meggyőződés, meglehetősen elavult fogalmak, mintha már eltűntek volna a modern polit. szótárból. llarczolunk egymás ellen a hatalom elnyeré­séért s birtokáért; a polit. pálya igen soknál csak üzletté s investicióvá lesz, hogy a kapaszkodás felszínre juthasson. Jaj nekünk; ha reánk is alkalmazható lesz a rettenetes: Tlomae omnia venalia sunt, — si emp- torem iriveneris! * * * * E kis eltérésre szinte kényszeritettek a kéz­zel fogható tények, az el nem tagadható viszonyok. Csak néhány hét előtt mellékesen tettem említést azon benyomásról, melyet akkor az épen lezajlott országgy. képviselőválasztásoknál szerzett tapasz­talatok s nyert, úgy hiszem, hiteles értesítések reám tettek. Nem jól esett hallani s némileg látni is, ott a képmutatatást, utilitarismust, a férfi mél­tóságát lealacsonyító opportunismust, önzést, ha­szonlesést, csúnya perfidiát, melyek egyesek ki- sebb-nagyobb mérvbon, több-kevesebb szemérme- tességgel, ügyesen s ügyetlenül tanúsítottak. Már akkor mondtam: ignotos falluut, notis sunt — miserationi, despectui! Tudják barátaim, tudják esetleg ellenfeleim is, hogy én a mozgalmakban részt alig veszek; ez meg van, feltétlenül meg fogja teremteni , az ingó jelzálog forgalmát. Ez pedig megmérhetetlenül nagy lépés lenne a gazdák helyzetének javítása utján. A határszéleken a marha csempészet megaka­dályozásáért az állatok törzskönyvezése már ke­resztül van vive. Ott minden gazda kap egy takarékpénztári betéti konchoz hasonlitó kis könyvecskét; abban állatai körül vannak írva és ennek megfelelőleg vezeti a törzskönyvvezető egy-két krajczárnyi díjért az állat törzskönyvet és mindkét könyvbe a mar­hákra vonatkozó minden változást, gyarapodást és apadást közhitelességgel bevezet. Magam tapasztaltam a havasalján, hogy bírói végrehajtó a bírói végrehajtást úgy eszközölte, hogy a több mint egy napi járó havasi legelőre kihajtott ökrökre vonatkozólag úgy foganatositotta a bírói zárt, hogy ennek megtörtént a törzskönyvbe és könyvecskébe leendő bejegyzés czéljából a ki­nevezett könyvvezetőnél jegyzőkönyvbe adta. És ezzel a bírói végrehajtás be lett fejezve. Ha gyakorlatilag jól beválik az ilyen ügyek­ben, miért ne lehetne az állati törzskönyvek se­gélyével az ingó kézi jelzálogbaadást foganatosí­tani ? A törzskönyvvezető rendes közhitelű beveze­téssel foganatosítaná azt, körülbelül úgy, mint az ingatlanoknál, csak kevesebb formasággal. Például: nem kellene kérvény; elég lenne, ha a közokiratot a hitelező felmutatja, azt a törzs- könyvvezető záradékolná, e záradékot a törzs- könyvbe is bevezetné ; és a mikor a marha leveleket kiállítja, e záradékot arra is rávezetné. A vevő a vásárkor tájékozva lenne azonnal, hogy az az állat, melyet megvesz, esetleg többek­kel együtt, bizonyos összeg erejéig kézi jelzálog tárgya és a vételár kifizetése előtt előbb a hitele­zővel jönne tisztába. Ma a gazdák személyes hiteles szinte két olyan drága, mint a kereskedőké. Azzal védekeznek a hitelezők: ha nincs jelzálogilag biztosítva, minden személyes hitel, mit a gazda igénybe vesz, több rizikóval jár, mint a kereskedőknél. Mert előbb a per, azután jön a végrehajtás és addig, mig a dolog annyira érik, túladhat a gazda ingó vagyonán, és az ingatlan rendszerint már dologi teherrel van terhelve ; gyakran nem szükséges ingatlanokat kell a hitelezőnek megszereznie, ha nem is pénzéhez de annak egyenértékéhez akar jutni. A fent röviden kifejtett módon a hitelező előnyösebb helyzetbe fog jutni, el fogja engedni a rizikóért követelt kamat-többletet és ezzel nemcsak a földmiveseken,, de a csak ingó vagyonnal, gaz­dasági beruházásokkal és felszerelésekkel biró bérlő-osztályon is segítve lesz. A kivitel módjainak megállapítása, az erre vonatkozó törvényjavaslat megszerkesztése és mego- kolása. egy szóval az előkészítés és gyakorlati keresztülvitel munkája a magyar gazdák dolga. hiszen nem értek én a politikai dolgokhoz. Elvég­zik azt nálam jártasabbak, tapasztaltabbak, buz­góbbak. Én inkább csak megfigyelő állás elfogla­lására kényszerítve szorultam. Ez állásban láttam itt is, ott is dolgokat, melyek tiszteletet, sőt bá­mulatot s láttam olyanokat, melyek undort, sőt megvetést keltettek lelkemben. Tiszteltem, bámul­tam a nagy buzgóságot, az önfeláldozó egészséget, sőt életet veszélyeztető fáradozást egyesek részé­ről, hogy saját és társaik elvét győzelemre segít­sék. De ugyanazon időben láttam másoknak, hiva­tottaknak cynikus nembánomságát, sőt kisebb, na­gyobb ügyeséggel tanusitott kaczérkodásukat az ellenféllel. Itt beszéltek s beszélnek csúnya visszaélé­sekről, a legpiszkosabb önzést eláruló nyereség- vágyról, az úgynevezett alkotmányos költségek ro­vására ; ott megint az elvállalt kötelesség és a tisztességérzet teljes elhangolásáról. Itt említenek egyet, a ki ezt vagy azt az összeget vette át a törvényesen megeugegett kon- stituczionalis költségek fedezésére; a leszámolást pedig röviden csinálta azon nyugtával: — kiadtam ! Ott megint említettek egyet, a ki egy ebédért 800 vagy nem tudom hány irtot számolt. Ez különben sok is, kevés is lehet; az ebéd minőségétől függ! Olyant is halottam említeni, a ki mind a két párt alkotmányos költségeiben részesülhetni czél- szerünek s hasznosnak vélte; és azt is, hogy a szegény választók, már a választás befejezése után sem akarták az eső s hideg daczára eltávozni várva várván az „atyáink“ áltaí ígért 5—5 irtokat. Ügyetlen satyira az, ha Markovics néppárti­jelölt nyomtatásban panaszolja el, hogy öt sok pénzétől megfosztották a liberálisok. Beszéltek még holmi adósságok kifizetéséről az ellenfél részéről s nem tudom, milyen dolgokról. De hát mindezekkel én bizony nem igen gondolok; de fáj az, ha azután épen az esetleges Saját jól felfogott érdekükben szerkesszék meg az erre vonatkozó törvényjavaslatokat és ter- jeszszék azokat az országgyűlés elébe, mert ott kérelmük, követelésük nem lesz elhangzó szó. Hiszen a király, midőn trónbeszédében erre egye­nesen felhívta a gazdákat, már kitűzte a dolgot a haladás zászlójára. Dr. Gidófalvy István. Járás orvosi jelentés — az 1896-ik évről. — Á) Körforgalmi adatok. A lefolyt évben az egészségügyi állapot igen kedvezőnek mondható. A megbetegedések legna­gyobb számát a mellkas és hasür szerveinek meg­betegedései szolgáltatták. Légzőszervek igen nagy részt, kevésbbé a tüdő- és gyomorbántalmak, ép úgy a szív- és vesebántalmak, még kisebb mérték­ben a bőr és vérbetegségek, elenyészőleg az agy- és gerinczagy megbetegedései adták az alkalmat az orvosi gyógykezelésre, mely utóbbiak között az elmebetegségek (kiváltképen idiotismus és ki’eti- nismus) is érdemelnek megemlítést. A mi a fertőző betegségeket illeti, úgy különösen megemlítendő, hogy a lefolyt évben a hasi hagymáz (typhus ab­dominalis), mely különben előbbi években ritkábban jelentkezett, idén különösen Sztrazsón és környé­kén megfészkelte magát, hol csupán hatóságilag 7 bejelentett eset volt, mi arányban a község lakói­nak számával 2’1%-nak felel meg. Ezen fertőző betegség ily nagyfokú, rohamos előfordulása, nagyon valószinüleg Sztrazsó község környékén levő talaj­vizek és a nedves föld által van feltételezve. — Itoncsoló toroklob és torokgyík leginkább Várnán és környező községekben, torokgyik Zsolnán, vör- heny Zsolnán és Uj-Zsolnán szedte áldozatait. B) Halálozási adatok. Az 1896-iki évben konstatált halálozási lét­szám az előbbi évhez képest kisebbedett. A halál okai gyomor és bélrendszer megbetegedése, tüdő- lob és gümőkor kisebb mérték agy és szivbántal- mak. Legkedvezőtlenebb hónapok márczius és feb- ruárius voltak. C) Orvosrendőri adatok. A halottkémi tisztet, mint eddig, úgy a le­folyt évben is arra külön kiszemelt egyének vé­gezték. nagyközségekben az orvosok, községekben a bírák és tanítók. Orvosrendőri hullaszemlék következő esetek­ben foganatosíttattak. 1) január hó 3-án Turo-Tridvori községben gondotlanság miatt égési sebekben elszenvedett 3 éves fiú hulláján, 2) február hó 5-én tizsinai földmives meg­fagyott hulláján, 3) január 31-én Felső-Hricsőn erőszakos ha­lálai kimúlt magzat hulláján, bűnösök szidják az intéző köröket, tényezőket; holott épen ezeknek alapos joguk s okuk van panaszkodni s neheztelni az illető közegek köte­lességérzete hiánya, kötelesség teljesítése elmu­lasztása miatt. Én sem a helyek, sem a személyek neveit, a melyekre egyik-másik művelet vonatkozhatnék, nem tudom, tudni se akarom. Ha ismerném, akkor se venném figyelembe; mert tudom a diskreczió határait nemcsak a nők, de férfiak dolgaiban is. És azután úgy is nomina sunt odiosa. Én csak a puszta tényeket vettem tudomásul s bizaimas megkeresés folytán említést tettem ró­luk sine ira et studio. Nem vezérel a személyes­kedés, azt látják; egyedül a közjó, irányadó előt­tem és a közmorál. Ezt ha arczul csapják azok, a kiknek védőinek, őreinek lenniük kellenne: ez azután már nemcsak biin, de — nagy hiba. Ez az a — sértés, a mely elégtételt, megtorlást kö­vetel; és ezt meg is kell adni; mert ezt paran­csolja a nagy, szigorú — kódex: a lelkiismeret, a tisztességérzet s a salus reipublicae. * * * A kik a dolgokhoz nálam jobban értenek, s jobban is érdeklődnek az ügyek iránt, mint én : azok úgy vannak meggyőződve, hogy az illető in­téző körök, tudomást szerezve a dolgok állásáró a helyzetről, az igazságos ügy, a jobb s biztos0' jövő érdekében, bölcseségük s tiszta önzetlen szeretetük által indíttatva, kellő időben intézkedni fognak azon elv szerint: fiat justitia! Bocsánat ezen kis reflexióért, melyet le.Ki- ismeretem diktált! Térjünk most vissza! * * * Talán elnézésre számíthatok, ha tisztelettel megjegyzem, hogy a közerkölcsiség állami felügye­letének egyik föfeladata a fiatalság erkölcseit éber figyelemmel kisérni. S itt nem volna-e kötelességük

Next

/
Thumbnails
Contents