Figyelmező, 1840. január-december (4. évfolyam, 1-52. szám)

1840-01-07 / 1. szám

AZ EGYETEMES IITERATURA’ KÖRÉBEN. Kiadó szerkesztők SCMEUEB, VÖMIÖSMAR T1 , szerkesztő társ BAJZA.---------- ■«: NEGYEDIK KA 3W -----------­Pe sten. Januarius' T. 1810. 1. szám. Tartalom. Hazai literatura. Egy pillanat múlt évi liferaturánkra (D. Sckedel F.'1. — Törfénettu- domány. Gévay’ oklevélgyűjteményének harmadik kötete (Abavúri). — Külföldi literatura. Ela- nvanrt literatura; Oroszország 1838 (5. F.). — Magyar tudós társaság. — Necrolog (Tanárky Sándor f). — Literatúrai mozgalmak. HAZAI LITERATURA. Jl'ffff pillanat múlt évi lit e r ut uv ét nie ra. • Az ezer nyolezszáz harmincz kilenczedik évet örvendve számíthatjuk literaturánk’ ter­mékenyebb és tartalmas!) évei közé. Nem mint ha azt egyike vagy másika a’ közelebb lefoly­taknak, első rangú munkával v. épen munkák­kal meg nem haladta volna: sőt illyet ez evben találni szintolly nehéz lehet., mint az 1838ki- ban volt: de mindig több- és többfelé forduló figyelme Íróinknak itt is ott is hézagokat pót- lőtt v. kezdett legalább pótlani; a’ tudományos munkálkodás növekedő önállóságot, a’ szépli- tetaturai nagyobb gazdagságot mutat. Nem kis része a' jobb elmesziileményeknek még foly- . váfet az időszak-iratokban vau ugyan letéve; de külön munkát is, figyelemre méltót többet vettünk e’ tizenkét hónap alatt, mint az eléb- ííf)>tekbeűi, :’s általában a’ tartalmasság és ipeny- nyiség kgzt kedYestöibb ^rány jelentkezik. ' ' A’ figyelemre méltóbb dolgozatoknak á’ felvett rend szerint felszámlálására átmenvén : A’ nyelvtudomány az academia által jutalmat nyert e’ rendbeli pályamunkák’ máso­dik kötetével szaporodott1), mellyben D. E n g é 1 József és Nagy János nyelvünk’ tiszta gyö­keit igyekszenek előállítni, ’s az utóbbi kivált a’ milly józan úton, gyakran olly szerencsé­vel is. Különös figyelmet érdemel nyelvtanaink között Szász Károlyé : „Magyar nyelvtudo­mány“, az általa megindított Parthenonban, ön­álló criticai szelleménél —, Széchy Ágos­toné : Elemi magyar nyelvtan, [40J *) helyes módszerénél fogva: ’s mind kettőt ez okból nyelvtudományunkra nézve, valóságos nyere­ségnek tekinthetjük. Gr 0 11 v a 1 d é második ki­adásban jelent meg 2). Német graípmalicáta’ ’) L. Figy. 1839. 613, 635,, 645 's köv. széí:ÍC-- *)■' Az iíiy’ [ ] zárj élek közé foglalt 3Sí vágy 40. szám azt jelenti, hogy az illető könyv czi- mén 1838 y..1840 áll,,noha, az I8^9ben/(je- ' V ’Jent inegvagy/érkezett,Pöátre'.',"5 ; {* - - .Se OÓm d j*

Next

/
Thumbnails
Contents